Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni Ymchwil Cyfredol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our current research programmes.

Cymunedau gwledig-trefol cynaliadwy

Mae sawl agwedd sylfaenol ar greu lleoedd cynaliadwy, gan gynnwys datblygu systemau mwy cynaliadwy ar gyfer trafnidiaeth, cynhyrchu a dosbarthu bwyd, rheoli ynni a gwastraff a darparu tai, yn dibynnu ar ble a sut mae pobl yn byw.

Systemau rhyngweithiol sy’n cyd-esblygu

Mae’r rhaglen hon yn astudio’r berthynas rhwng nodweddion systemau a chynaliadwyedd ar draws gwahanol gyfraddau gofod ac amser. Mae’n ystyried sut mae systemau ar sail lleoedd yn cynnal eu hunain, neu’n destun newid dan amgylchiadau amrywiol.

Iechyd, seilwaith a lles

Mae lle yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol, lles ac anghydraddoldebau ymysg y boblogaeth.

Bwyd, tir a diogelwch

Gan ailddiffinio’r ‘hafaliad bwyd newydd’, mae’r rhaglen hon yn gweithio ar ddatblygu ffyrdd newydd o feddwl am ‘ryngweithiadau bwyd ar sail lle’ sy’n ystyried y rhyngweithiadau yn y system gyfan, gan ddechrau gyda bioamrywiaeth a symud trwy faes cynhyrchu a defnyddio.

Risg, lle, hunaniaeth a chynaliadwyedd

Mae risg yn rhan gynyddol ganolog o amrywiaeth o ddisgyblaethau academaidd a meysydd bywyd cyhoeddus a diwydiannol - efallai mai dyma’r brif safbwynt y mae gwyddonwyr, diwydianwyr, gwneuthurwyr polisi a’r cyhoedd yn ei ddefnyddio i nodweddu a dadlau ynghylch materion yn ymwneud â chynaliadwyedd, o newid hinsawdd i golli bioamrywiaeth.

Dinasoedd a lleoedd cynaliadwy

Mae’r rhaglen yn darparu canolfan annibynnol i helpu i fynd i’r afael â materion a phryderon trefol penodol. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd ymchwil trawsffiniol i gysylltu â gwaith mewn dinasoedd yn y dyfodol o ran creu lleoedd cynaliadwy. Mae’r rhaglen yn ymgorffori’r gweithgareddau a wneir ar draws themâu sy’n integreiddio â’i gilydd yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.