Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae'r prosiectau a ganlyn yn gysylltiedig â'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy.

Nodir mae'r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Aildyfu Borneo

Lliniaru Carbon, Ailgoedwigo a Chefnogi Cymunedau...Un Hectar ar y Tro

Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru, mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymchwilio i sut mae’r cyhoedd yn elwa ar ddyfrffyrdd mewndirol Cymru a Lloegr.

Morwellt

Dysgwch am ein hymchwil i strwythur, swyddogaeth a gwydnwch dolydd morwellt, o fewn system ecolegol cymdeithasol cyswllt, a’r cymorth maent yn ei ddarparu o ran diogelwch bwyd.

sDNA

Mae Dadansoddi Rhwydwaith Dylunio Gofodol (sDNA) yn ddull sylfaenol ar gyfer dadansoddi rhwydweithiau gofodol, dan arweiniad Dr Crispin Cooper.

Deall sut i dyfu

Cryfhau sgiliau cynhyrchu bwyd sy’n deillio o blanhigion.

T-GRAINS: Trawsffurfio a Magu Perthnasoedd o fewn systemau bwyd rhanbarthol er mwyn Gwella Maeth a Chynaliadwyedd

Bydd y prosiect aml-sefydliadol yn ystyried a all system fwyd sy’n seiliedig ar ranbarthau yn y DU gynnig diet iachus a chynaliadwy, ac a ellir sicrhau gwydnwch yn y system trwy gryfhau cyfalaf cymdeithasol ymysg rhanddeiliaid system bwyd.

SUSPLACE

Mae SUSPLACE yn Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Marie Curie Actions a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy’n hyfforddi ymchwilwyr cyfnod cynnar i ddefnyddio dulliau arloesol, rhyngddisgyblaethol o astudio arferion creu lleoedd cynaliadwy.

Masnach foesegol ar sail lleoedd

Dysgwch fwy am ein hymchwil ar fentrau masnach foesegol, fel Masnach Deg a Chynghrair y Coedwigoedd Glaw.

Rhannu Straeon, Rhannu casgliadau: Gwerthfawrogi Bioamrywiaeth yng Nghymru

Gwella ein dealltwriaeth o rôl bioamrywiaeth a gwasanaethau’r ecosystem ym maes iechyd a lles dynol.

Cydadwaith rhwng dwysedd, dyluniad a lles tuag at ddatblygu dinasoedd gwydn

Mae'r prosiect yn ceisio deall a dadansoddi rôl dwysedd a dyluniad trefol mewn lles cyhoeddus ar gyfer datblygu a chynnal cymunedau a dinasoedd cydnerth.

Meddwl ar sail systemau a dulliau ar sail lleoedd o wneud dinasoedd Malaysia yn iachach

Mae’r prosiect hwn yn cyfuno partneriaid sy’n arbenigo mewn systemau a dulliau ar sail lleoedd, cynllunio trefol ac iechyd y cyhoedd i astudio iechyd mewn dinasoedd ym Malaysia.

Deep Place

Mae Deep Place yn ddull holistaidd o greu lleoedd cynaliadwy. Mae wedi’i wreiddio mewn pryder empeiraidd ynghylch sut i gyflawni mannau a chymunedau mwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

Effaith trefoli cyflym ar iechyd yn ninasoedd mawr iawn Tsieina

Mae prosiect Cysylltiadau Ymchwilwyr y Cyngor Prydeinig yn rhoi cyfleoedd i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn y DU ac yn rhyngwladol feithrin perthnasoedd i gydweithio ar ymchwil yn y tymor hir.

Land2Coast

Mae Land2Coast yn ymchwiliad rhyng-ddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddeall sut gall llywodraethu llwyddiannus feithrin rheolaeth effeithiol o barthau arfordirol a thir integredig yn Quintana Roo, Mecsico.