Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion baglor a 93% o raddedigion ôl-raddedig mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

Mae cyflogadwyedd yn bwysig i ni ac rydym wedi ymrwymo i'ch paratoi ar gyfer bywyd y tu allan i addysg. Rydym hefyd am eich cefnogi i gyflawni eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol mewn marchnad swyddi gystadleuol. Mae ein cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Cofiwch, nid yw hi byth yn rhy gynnar dechrau cynllunio ar gyfer eich cyflogadwyedd yn y dyfodol, felly manteisiwch ar y cyfleoedd a gynigir a chael y dechrau gorau posibl.

O’r sector cyhoeddus i’r sector preifat, rydym yn hwyluso gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd. Mae ein graddedigion yn defnyddio eu sgiliau newydd ar draws sbectrwm eang o swyddi, yn enwedig yn y cyfryngau, byd addysg a’r gwasanaeth sifil. Er bod addysgu, y gyfraith, proffesiynau ym maes ieithoedd, cyhoeddi a’r cysylltiadau cyhoeddus yn arbennig o boblogaidd, mae cynrychiolaeth dda o’r sectorau busnes a masnachol eraill hefyd.

Cymorth gyrfaol penodol

Rydym ni'n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam, gan gyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy'r flwyddyn.

Beth bynnag yw eich uchelgais gyrfa gallwn eich rhoi ar ben ffordd gyda'n hamrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Mae cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn cynnwys:

  • sesiynau un-i-un trwy apwyntiad
  • gweithdai ar gyfer CVs, ffurflenni cais a chyfweliadau
  • sesiynau cynllunio gyrfa, gan gynnwys dewisiadau gyrfa ar gyfer eich gradd Ddyniaethau
  • dosbarth meistr LinkedIn
  • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol
  • siaradwyr gwadd proffesiynol o ystod eang o sectorau (e.e. cyhoeddi, treftadaeth, elusennau)
  • lleoliadau profiad gwaith a chyngor
  • gweithgareddau menter
  • gwybodaeth gyfredol am y farchnad lafur.

Meithrin sgiliau cyflogadwyedd

Israddedig

Rydym yn cynnig modiwl cyflogadwyedd i feithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.

Rydym wedi gweithio gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd er mwyn dyfeisio a chynnal y modiwl dewisol hwn ar gyfer israddedigion. Mae wedi’i deilwra i gynnig y sylfeini ar gyfer adeiladu gyrfa ac mae hefyd yn cynnwys lleoliad gwaith.

Mae gan fyfyrwyr yr hyblygrwydd i drefnu lleoliad gwaith sydd o wir ddiddordeb iddynt ac ar amser sy'n addas, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgol. Rhaid i leoliadau gwaith, hyfforddiant tebyg neu leoliad arbrofol fod o leiaf 35 awr o hyd.

Ôl-raddedig

Mae hyfforddiant sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o bob modiwl Ymchwil craidd y rhaglenni Meistr. Mae’n caniatáu i fyfyrwyr ymarfer a pherffeithio ystod o sgiliau ymchwil a chyfathrebu proffesiynol craidd fydd yn eu cynorthwyo gyda'u hastudiaethau MA a thu hwnt.

Mae ein rhaglen Ysgrifennu Creadigol MA yn cynnig symposiwm undydd ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn flynyddol. Mae’n agored i bawb ac yn cynnig cyfle i chi gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y maes.

Mae'r cyfleoedd hyn, ynghyd â'r sesiynau un i un a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, yn cefnogi myfyrwyr i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau bosibl pan fyddant yn dechrau cyflwyno ceisiadau am swyddi.

Straeon myfyrwyr

The careers service has helped me with everything from my CV and applications to interview preparation. I've now secured a position on a graduate scheme. I couldn't recommend the careers service more highly!

Emily, BA Philosophy

I have gained a greater insight into how to approach finding a graduate job, knowledge of what employers truly want and how best to present myself in an interview, landing a graduate job working as a merchandiser.

Chloe, BA Philosophy

The Careers Service provided me with invaluable support regarding my Teach First application and help in preparing for my assessment centre. I attended various workshops and events which helped me understand what would be expected of me during the assessment day, and in turn, helped me to gain a place among the 2017 cohort.

Emma, BA English Language

Cysylltu â ni

Mae’r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhlas y Parc.

Claire Hudson yw cynghorydd gyrfaol yr Ysgol. Unwaith y byddwch yn fyfyriwr, gallwch drefnu apwyntiad gyda Claire drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Gallwch hefyd gyrchu ystod o adnoddau dysgu rhyngweithiol trwy Taith Eich Gyrfa ar-lein.

Careers and Employability

Claire Hudson


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.