Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r Rhaglen yn darparu hyfforddiant manwl yn y maes hwn o wyddoniaeth biofeddygol, gan gynnwys bioleg bôn-gelloedd, bioddefnyddiau a pheirianneg meinweoedd/organau.

rosette

Y cyntaf o'i fath yn y DU

Ein cwrs ni oedd y cyntaf o'i fath yn y DU gan adeiladu ar ragoriaeth ymchwil Prifysgol Caerdydd a màs critigol o ymchwilwyr peirianneg meinweoedd ar draws Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER).

academic-school

Rhwydwaith rhyngddisgyblaethol CITER

Cyflawnir addysgu gan academyddion ar draws y rhwydwaith rhyngddisgyblaethol CITER nad yw ar gael mewn llawer o sefydliadau eraill.

building

Ymweld â lleoliadau clinigol

Cyfleoedd i ymweld â lleoliadau clinigol a phartneriaid diwydiannol lleol i siarad â chlinigwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg ac atgyweirio meinweoedd.

molecule

Prosiect ymchwil

Mae’r MSc yn cyfuno modiwlau a addysgir a phrosiect ymchwil 5 mis y gallwch ei ddewis. Bu prosiectau myfyrwyr blaenorol mewn meysydd ymchwil megis bioleg celloedd, esgyrn, croen, meinweoedd geneuol a darparu cyffuriau.

scroll

Rhaglen astudio 1+3

Gall myfyrwyr sydd ag ysgoloriaethau/cymorth ariannol wneud cais ar gyfer yr MSc fel rhaglen astudio 1+3 mlynedd, gan barhau at raglen PhD yn yr Ysgol ar ôl gael cymhwyster gradd Feistr.

Gyda phoblogaeth sy'n heneiddio a chlefydau cronig ar gynnydd, mae angen triniaethau meddygol mwy effeithiol, ac felly mae angen ymchwilwyr peirianneg meinwe hyfforddedig i ddarparu'r technolegau hyn.

Mae peirianneg meinweoedd a meddygaeth adfywio yn faes rhyngddisgyblaethol o ymchwil biofeddygol sydd yn parhau i ddatblygu ac sydd yn cyfuno gwyddorau bywyd, bioleg a pheirianneg er mwyn datblygu gwaith atgyweirio, adnewyddu a gwella meinweoedd sydd wedi'u difrodi.

Mae'n faes sydd â'r potensial i ddarparu triniaethau ar gyfer clefydau, anafiadau ac anhwylderau lle nad oes gan bobl unrhyw ddewisiadau ar hyn o bryd.

Mae'r Rhaglen yn darparu hyfforddiant manwl yn y gangen hon o wyddoniaeth fiofeddygol gan gynnwys bioleg celloedd, biodyfuddolion a pheirianneg meinweoedd/organau. Mae'r radd Meistr yn cynnig cyfuniad cytbwys o ddamcaniaeth ac ymarfer a all fod naill ai yn baratoad ar gyfer PhD neu fel cymhwyster meistr hunangynhwysol.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ddarlithoedd a gwaith labordy gan elwa ar fodiwlau a addysgir sydd yn cwmpasu meysydd megis Bioleg Cellog a Moleciwlaidd a Chelloedd Bonyn a Meddygaeth Adfywiol ac sydd yn arwain at brosiect ymchwil 5 mis ymarferol. Mae hefyd yn cynnwys sawl cyfle i ymweld â lleoliadau clinigol perthnasol a phartneriaid diwydiannol lleol.

Mae'r rhaglen yn elwa ymhellach o ymlyniad a chysylltiad agos ag Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER), sef rhwydwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol rhwng yr Ysgol Biowyddorau, Cemeg, Deintyddiaeth, Peirianneg, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Fferylliaeth. O ganlyniad, byddwch yn astudio o fewn cymuned amlddisgyblaethol gydag arbenigedd academaidd, ymchwil a chlinigol rhyngwladol rhagorol nad ydyw ar gael mewn nifer o sefydliadau eraill.

Lleolir y Rhaglen yn Ysbyty Athrofaol Cymru (y 3ydd ysbyty athrofaol mwyaf yn y DU) lle byddwch yn datblygu sgiliau labordy technegol a derbyn nifer o gyfleoedd i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Byddwch yn caffael nifer o sgiliau penodol, megis y gallu i gasglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol cymhleth. Byddwch hefyd yn datblygu nifer o sgiliau gwerthfawr sydd yn seiliedig ar ymchwil labordy drwy gwblhau prosiect ymchwil 5 mis o'ch dewis* a fydd yn cael ei gyflwyno fel poster yng nghyfarfod gwyddonol blynyddol CITER.

Bydd gan raddedigion o'r Rhaglen hon sbectrwm eang o wybodaeth ac amrywiaeth o sgiliau gan eu gwneud yn ddeniadol iawn i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil yn y sector hwn sydd yn datblygu'n gyflym.

*yn amodol ar statws goruchwyliwr.

Gabriela, MSc Tissue Engineering and Regenerative Medicine
After finishing my Bachelor's degree in Biochemistry in Spain, I was looking for a more specific and challenging field. I got interested in the development of tissues by 3D bioprinting and so I chose to focus on this. The facilities were incredibly good, and I found all the staff really helpful and always open to questions and new ideas. In my project, I focused on the development of a new fibrin-based bioink that will hopefully help in the creation of a human skin model. The design of the composition of this bioink was challenging as there was not any previous work done with it in the model of bioprinter used in the lab; this is what made the project even more interesting and exciting for me. I would totally recommend this course to any person with a high interest in research and willing to focus their future career in a developing field as it will offer many opportunities.
Gabriela, MSc Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Academic requirements

Typically you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in in a relevant discipline, for example, in bioengineering, biology, dentistry, life sciences, medical engineering, or medicine, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • an up-to-date CV which details all relevant qualifications achieved or pending
 • a personal statement
 • two academic references.

Application deadline

The application deadline is 30 June 2022. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

MSc Tissue Engineering and Regenerative Medicine commences in September each year with Stage 1, a 6-month, taught component.

Stage 1 is taught almost entirely at a small group teaching level, supported by laboratory sessions, interactive workshops and tutorials, in addition to visits to relevant hospital clinics and local companies involved in producing tissue engineering and repair therapies. Modules are assessed by various written assignments, presentations and formal examinations.

On completing Stage 1, students undertake a 5-month, laboratory-based research project within the CITER network, between April-September (Stage 2). Projects are chosen by students from topics supplied by academic supervisors within CITER. Previous student projects have been in research areas such as embryonic or mesenchymal stem cell biology; cartilage, bone, skin or oral tissue repair; fibrosis; and biomaterials and drug delivery. Stage 2 culminates in the submission of an MSc Dissertation, based on MSc Project findings

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r MSc mewn Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol yn Rhaglen blwyddyn, llawn amser. Mae'r Rhaglen MSc yn dechrau ym mis Medi bob blwyddyn gyda Chyfnod 1, elfen 6 mis, a addysgir yn cynnwys pedwar Modiwl gorfodol.

Ar ôl cwblhau Cam 1, mae myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect ymchwil 5 mis, mewn labordy o fewn y rhwydwaith CITER, rhwng Ebrill a Medi (Cam 2). Mae Cam 2 yn arwain at gyflwyno Traethawd MSc, yn seiliedig ar ganfyddiadau MSc y Prosiect.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is delivered via lectures, laboratory sessions, interactive workshops and tutorials, in addition to visits to relevant hospital clinics, such as orthopaedics, nephrology and dermatology, and local companies involved in producing tissue engineering and repair therapies.

This Programme is based within the School of Dentistry and taught by academic staff from across Cardiff University and by external speakers.

All taught modules within the Programme are compulsory and students are expected to attend all lectures, laboratory sessions and other timetabled sessions. Students will receive supervision to help them complete the dissertation, but are also expected to engage in considerable independent study. Dissertation topics are normally chosen by the students from a list of options proposed by CITER academic staff in areas relevant to the MSc in Tissue Engineering.

Sut y caf fy asesu?

The four taught Modules within the Programme are assessed through in-course assessments, including:

 • Extended essays
 • Oral presentations
 • Poster presentations
 • Statistical assignments
 • Critical appraisals

Dissertation (no more than 20,000 words).

Sut y caf fy nghefnogi?

Blackboard, on which students will find course materials and links to related materials. Students will be supervised when undertaking their dissertation. Supervision will include scheduled regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance; and provide written feedback on draft dissertation contents.

Feedback
Students will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral/poster presentations

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Systematic understanding of the multi-disciplinary nature of tissue engineering and regenerative medicine and the need for integration of knowledge from different fields.
 • An understanding of the cellular/tissue alterations which occur during various disease states and ageing in humans.
 • A comprehensive knowledge of the core principles of tissue engineering and regenerative medicine.
 • An understanding of the physical and biochemical techniques available for the assessment and development of tissue engineered and regenerative medicine products for clinical use.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically evaluate knowledge at the forefront of a range of disciplines, such as stem cell biology, biomaterials and tissue/organ engineering.
 • Utilise knowledge and scientific evidence-based methods in the assessment and solution of challenges in the field of tissue engineering and regenerative medicine.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways; and identify means to gather new data where required.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Analytical skills
 • Communication and presentation skills
The MSc tissue engineering course is a fantastic course teaching the ethical, social, clinical and bimolecular aspects of modern tissue engineering and translational research with a final six month dissertation project in a world class laboratory. The course attracts students from all over the world and provides many opportunities to engage in a supportive and friendly environment. For me, this course was vital for my progression to becoming an independent researcher. I found that the lectures were really engaging, allowing me to develop my knowledge of tissue engineering. I was then able to apply this to my laboratory project. For me the project was the best part of this course, as it allowed me to develop key laboratory skills and undertake novel research on wound healing in a world class facility.
Jabur, MSc Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,950 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

There are no additional costs that need to be considered.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol i astudio ar y rhaglen hon.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Ar ôl cwblhau'r MSc hwn yn llwyddiannus, dylech gael sbectrwm eang o wybodaeth ac amrywiaeth o sgiliau, gan eich gwneud yn ddeniadol iawn i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil.

Ers ei gyflwyno yn 2006, mae 95% o'n graddedigion MSc wedi symud ymlaen i lwybrau gyrfa sy'n berthnasol iawn i gylch gwaith CITER MSc. Mae'r rhain yn cynnwys PhDs o fewn CITER ac ym Mhrifysgolion eraill y DU, yr UE ac UDA, Meddygaeth Mynediad i Raddedigion, Hyfforddiant Cofrestrydd Arbenigol, Addysgu, a swyddi mewn lleoliadau Diwydiant a Labordai Clinigol.

Lleoliadau

You will have the opportunity to attend clinical attachments, in areas such as orthopaedics, nephrology and dermatology. Furthermore, you will also have the opportunity to visit local companies involved in producing tissue engineering and repair therapies for clinical use. These include Cell Therapy Ltd., Reneuron plc, Biomonde Ltd., and MBI Wales Ltd.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Biomedical sciences, Biosciences, Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.