Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Meddalwedd gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r radd MSc Peirianneg Meddalwedd yn cyflwyno cyfle i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ennill y sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen i fod yn effeithiol fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Mae'r radd MSc Peirianneg Meddalwedd yn cyflwyno cyfle i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ennill y sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen i fod yn effeithiol fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Er y bydd gan fyfyrwyr rywfaint o wybodaeth raglennu flaenorol o bosib, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â datblygiad ymarferol gan ddefnyddio offerynnau a thechnegau masnachol blaenllaw cyfredol a byddant yn agored i gyfranogiad diwydiannol uniongyrchol mewn amgylchedd masnachol deinamig.

Mae’r cwrs yn ymdrin ag ystod eang o bynciau y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, gan gynnwys rhaglennu ar gyfer cymwysiadau ar y we gan ddefnyddio ieithoedd megis Python, HTML a Javascript, a chronfeydd data, DevOps a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg. Ar hyd y radd rhoddir pwyslais ar weithio mewn tîm a defnyddio technegau Agile ar gyfer rheoli prosiectau.

Byddwch yn gwneud cais am leoliad gwaith proffesiynol 7-12 mis â thâl, ar ôl cwblhau'r elfen o'r rhaglen a addysgir. Bydd hyn yn darparu profiad gwaith gwerthfawr i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ym maes TG.

Ar ôl cwblhau cyfnod y lleoliad yn llwyddiannus byddwch yn symud i gam y traethawd hir. Byddwch yn gweithio gyda chleient go iawn o’r diwydiant ar brosiect cyffrous mewn tîm sy’n dod â’r holl wybodaeth a’r sgiliau rydych wedi’u dysgu yn ystod y radd ynghyd.

Ar ôl graddio o'r rhaglen hon byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer sicrhau cyflogaeth mewn gyrfa ym maes peirianneg meddalwedd neu ar gyfer gyrfaoedd sy’n gofyn am ystod eang o sgiliau STEM.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol, megis peirianneg, mathemateg, gwyddoniaeth, neu dechnoleg neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Tystiolaeth bod gennych brofiad rhaglennu. Gellir cyflawni hyn naill ai yn ystod eich gradd (trawsgrifiadau cyflenwi) neu brofiad proffesiynol a dystiwyd gan geirda cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio.
 3. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaglen radd amser llawn dau gam yw hon a addysgir dros ddwy flynedd. Yn y cam a addysgir byddwch yn astudio modiwlau craidd i gyfanswm o 120 credyd.

Byddwch yn ymgymryd â lleoliad yn dilyn cam addysgedig y cwrs, sy'n werth 120 credyd. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dechrau eu lleoliad yn ystod tymor yr haf eu blwyddyn gyntaf.

Ar ôl cwblhau eich lleoliad yn llwyddiannus byddwch yn ymgymryd â phrosiect tîm a thraethawd hir (gwerth 60 credyd).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Formal teaching and group sessions will typically take place over two days per week in Cardiff with three days per week left for group project work, self-directed learning and accessing other University resources, support services, clubs, societies etc.

Students at the National Software Academy work on the development of software projects, including that for a real client drawn from the private, public and third sectors.  Much of the teaching, learning and assessment is based in the context of these projects.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Datblygu Meddalwedd YstwythCMT65120 credydau
Ceisiadau GweCMT65220 credydau
Egwyddorion ac Ymarfer RhaglennuCMT65320 credydau
DevOpsCMT65420 credydau
Trin a Defnyddio DataCMT65520 credydau
Cyflwyno Profiad y DefnyddiwrCMT65620 credydau

Blwyddyn dau

Your work placement will normally last between 7 and 12 months, usually taking place at the end of the taught phase of the course, before your final dissertation, allowing you to practice the new skills you have learned and apply the knowledge you have acquired, in the workplace.

You will return to university following successful completion of your work placement, normally at the start of the Summer the following year to undertake your team project and complete your dissertation.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Traethawd Hir (Prosiect Tîm)CMT69060 credydau
LleoliadCMT305120 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae gan yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, sy'n rhan o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, ffocws diwydiannol cryf a gweithgar, sy'n llywio ac yn cyfarwyddo'r holl addysgu. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu addysgu o'r safon uchaf i fyfyrwyr.

Caiff sgiliau allweddol eu dysgu drwy sesiynau a arweinir gan ddarlithydd, sydd fel rheol yn cynnwys cyfran uchel o ddysgu ymarferol gan ddefnyddio’r offerynnau a’r technegau masnachol diweddaraf. Rhoddir cyfres o gysyniadau ac enghreifftiau i chi, ac yna byddwch yn cael eich herio ag un neu ragor o broblemau y gallwch gymhwyso eich sgiliau newydd iddynt.

Byddwch yn aml yn gweithio mewn timau i ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennych i ddod o hyd i atebion ar gyfer problemau yn y byd go iawn gan ddefnyddio dull dysgu sy’n seiliedig ar brosiectau. Neilltuir digon o amser ar gyfer mentora ar yr amserlen, sy’n ategu’r gwaith astudio annibynnol disgwyliedig (a sylweddol) sy’n ofynnol.

Darperir dysgu a chymorth pellach drwy Dysgu Canolog (Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd), ac anogir myfyrwyr hefyd i ymgysylltu â'r gymuned dechnoleg leol drwy gyfarfodydd a digwyddiadau rhwydweithio eraill.

Sut y caf fy asesu?

Asesir y modiwlau a addysgir o fewn y rhaglen drwy ystod o asesiadau, sydd fel arfer yn cynnwys arholiadau a gwaith cwrs, megis adroddiadau ysgrifenedig, portffolios, asesiadau wedi'u hamseru, traethodau estynedig, aseiniadau ymarferol a chyflwyniadau llafar.

Caiff y lleoliad ei asesu drwy bortffolio o waith gan gynnwys gwerthusiadau gan y cyflogwr, dogfennau mapio SFIA, adroddiad drafft ac adroddiad terfynol. Bydd hyn yn dangos sut rydych wedi datblygu eich sgiliau tra roeddech ar leoliad.

Bydd y prosiect tîm a'r traethawd hir yn galluogi myfyrwyr i ddangos eu gallu i adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd, a manteisio arnynt, er mwyn arddangos meddwl beirniadol a gwreiddiol yn seiliedig ar gyfnod o astudio a dysgu annibynnol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r Ysgol yn ymfalchïo ei bod yn cynnig strwythur cymorth cynhwysfawr fel bod cydberthnasoedd cadarnhaol rhwng myfyrwyr a staff. Bydd aelod staff yn cael ei ddyrannu’n diwtor personol i chi, a fydd yn bwynt cyswllt i gynghori ar faterion academaidd a phersonol mewn modd anffurfiol a chyfrinachol.

Mae'r cwrs yn defnyddio Dysgu Canolog, Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, i ddarparu deunyddiau cwrs, a darperir gwybodaeth ychwanegol ar-lein.

Bydd arddull cyflwyno’r cwrs a’r ffocws ar brosiectau yn golygu eich bod yn derbyn cefnogaeth reolaidd gan staff academaidd a hefyd gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Byddwch hefyd yn cael mynediad llawn i'r cyfleusterau cyfrifiadura 24 awr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio'r ystod lawn o wasanaethau a ddarperir gan Wasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol: http://www.cardiff.ac.uk/studentsupport/

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am ddod o hyd i'w lleoliadau eu hunain, ond bydd Swyddog Lleoliadau'r Ysgol yn hysbysu myfyrwyr am gyfleoedd addas ar gyfer lleoliad. Bydd cyfres o weithdai, sgyrsiau a digwyddiadau rhwydweithio yn cael eu trefnu yn ystod y flwyddyn i’ch helpu i ddod o hyd i leoliad addas. Yn ystod y lleoliad cewch eich cefnogi gan oruchwyliwr academaidd a fydd yn monitro eich cynnydd ac yn eich cynghori chi a'ch goruchwyliwr yn y gwaith ar asesu'r lleoliad.

Adborth:

Caiff myfyrwyr lawer o gyfleoedd am adborth yn ystod y sesiynau cyswllt. Byddwch yn cymryd rhan mewn rhoi adborth yn ystod gweithgareddau fel adolygiadau cod, ymarferion ôl-weithredol, a hunanasesu. Yn ogystal, byddwch yn derbyn adborth gan staff addysgu, gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a rhanddeiliaid y prosiect, gan roi profiad i chi o'r adborth go iawn y gallech ddod ar ei draws pan fyddwch yn dod o hyd i waith.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Dangos dealltwriaeth systematig o gysyniadau peirianneg meddalwedd cyffredinol, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.
 • Dangos dealltwriaeth o'r dulliau, y technegau a'r offerynnau sydd ar gael i bennu, dylunio, gweithredu a rheoli systemau meddalwedd.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Dadansoddi a gwerthuso materion cyfredol ym maes Peirianneg Meddalwedd yn feirniadol (e.e. o safbwynt cyfreithiol, proffesiynol, moesegol, a chymdeithasol).
 • Gwerthuso'n feirniadol yr opsiynau sydd ar gael i ddewis y fethodoleg, yr offer a'r technegau mwyaf addas i'w defnyddio ym mhob cam o ddatblygu meddalwedd.
 • Dadansoddi problemau cymhleth yn effeithiol, a nodi achosion ymyl, anghysondebau, problemau posibl, a materion eraill.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Dangos sgiliau dylunio a rhaglennu meddalwedd.
 • Dylunio, gweithredu, profi, dadfygio a defnyddio cymhwysiad syml, diogel, sy'n seiliedig ar wybodaeth, gan ddefnyddio offerynnau priodol.
 • Cymhwyso gwybodaeth a thechnegau peirianneg meddalwedd yn greadigol i ateb problemau cleientiaid yn y byd go iawn.
 • Gweithio gydag amrywiaeth o blatfformau gan ddefnyddio ystod o ieithoedd, technolegau ac offerynnau.
 • Dangos cymhwysedd fel gweithiwr proffesiynol TG fel rhan o'r Flwyddyn ar Leoliad Proffesiynol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Gweithio'n effeithiol mewn tîm i reoli prosiectau sy'n wynebu cleientiaid gan ddefnyddio offerynnau a thechnegau masnachol cyfredol i ddeall, nodi, cynllunio, amserlennu a rheoli prosiect datblygu meddalwedd masnachol ac olrhain y prosiect yn ystod ei gylch bywyd.
 • Cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau’n glir ar lafar, yn ysgrifenedig, drwy ddiagram ac yn ymarferol.
 • Arddangos hunangyfeiriad, menter, proffesiynoldeb, barn feirniadol a sgiliau cynllunio wrth fynd i'r afael â phroblemau ym maes Peirianneg Meddalwedd a'u datrys gan ddefnyddio technolegau priodol.
 • Defnyddio dulliau ymchwil i wella dysgu ymhellach, gan gymhwyso'r wybodaeth hon a ddysgwyd i ateb problemau penodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £30,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Mae'r Ysgol yn annog myfyrwyr i dderbyn cyfleoedd lleoliad â chyflog yn unig. Fodd bynnag, mae angen i fyfyrwyr ystyried costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r lleoliad megis teithio a llety ac ati cyn derbyn lleoliad.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

As a student at the National Software Academy you will get many opportunities to meet and work with companies and build your industrial contacts. Skilled software engineers are in extremely high demand. This means the employment prospects for graduates in the computing and ICT industry are superb. You will be equipped with transferable skills that open doors to careers in many sectors.

In recent years, almost 90% of the School’s graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation. Recent statistics show that the vast majority of our graduates are following their chosen career paths in roles such as Software Engineer, Web Developer, Computer Programmer, Associate Software Developer, Business Analyst and Systems Development Officer. They go on to work for a companies including Airbus Group, Amazon, BBC, BT, Capgemini, Confused.com, GCHQ, IBM, Lloyds Banking Group, MoD, Morgan Stanley, Sky, South Wales Police and Thomson Reuters. Others have chosen further study or research at Cardiff or other top universities.

In addition to the University’s Careers and Employability Service for students, the School has a Careers Officer and a dedicated Placement Officer.

Lleoliadau

Byddwch yn gwneud cais am leoliad gwaith proffesiynol 7-12 mis â thâl, y byddwch yn ymgymryd ag ef ar ôl cwblhau cam a addysgir y rhaglen.

Er y byddwch yn gyfrifol am ddod o hyd i'ch lleoliad eich hun, bydd yr Ysgol yn rhoi cyngor ar wneud cais am leoliadau, eich hysbysu’n rheolaidd am amrywiaeth o gyfleoedd gan gynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwydweithio, ac yn sicrhau eich bod yn derbyn cymorth ac arweiniad drwy gydol y broses gyfan gan ein swyddog cymorth lleoliadau pwrpasol. Os na allwch sicrhau lleoliad, byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r fersiwn o'r rhaglen nad yw lleoliad yn rhan ohoni.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Computer science


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.