Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Yn rhan o’r rhaglen un flwyddyn bydd myfyrwyr yn ymgymryd â datblygiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer a thechnegau masnachol arloesol diweddaraf, a chymryd rhan uniongyrchol yn y diwydiant mewn amgylchedd masnachol dynamig.

Mae rhaglen MSc Peirianneg Meddalwedd wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion o gefndiroedd amrywiol sydd â rhywfaint o brofiad o raglennu er mwyn eu galluogi i ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i fod yn beiriannydd meddalwedd masnachol.

Yn rhan o’r rhaglen un flwyddyn hon yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â datblygiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer a thechnegau masnachol arloesol diweddaraf, a chymryd rhan uniongyrchol yn y diwydiant mewn amgylchedd masnachol dynamig.

Mae'r cwrs yn ymdrin ag ystod eang o bynciau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw, gan gynnwys rhaglennu ar gyfer rhaglenni gwe gan ddefnyddio ieithoedd fel Python, HTML a Javascript, Cronfeydd Data, DevOps a thechnolegau sy'n dod i’r amlwg. Drwy gydol y radd canolbwyntir ar weithio mewn tîm a thechnegau hyblyg i reoli prosiectau. Daw'r rhaglen i ben drwy weithio gyda chleient go iawn o’r diwydiant ar brosiect cyffrous mewn tîm sy'n dod â’r holl wybodaeth a’r sgiliau rydych wedi’u dysgu yn ystod y radd ynghyd.

Mae'r rhaglen hon, sy’n para blwyddyn, yn croesawu myfyrwyr sydd â chefndir mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn ogystal â disgyblaethau eraill. Disgwylir i fyfyrwyr fod â rhywfaint o wybodaeth sylfaenol flaenorol am raglennu.

Ar ôl graddio o’r rhaglen hon byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer gwaith mewn gyrfa ym maes peirianneg meddalwedd neu yn y diwydiant technoleg ehangach.

Nodweddion unigryw

 • Directly engage with industry through case studies, team projects, networking events and guest presentations.

 • Gain hands-on development experience using current leading-edge commercial tools and techniques.

 • Develop professional skills that are highly valued by employers when recruiting graduate software engineers, such as team working and project management, through real-world projects.

 • Learn in a vibrant start-up atmosphere.

 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol, megis peirianneg, mathemateg, gwyddoniaeth, neu dechnoleg neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Tystiolaeth bod gennych brofiad rhaglennu. Gellir cyflawni hyn naill ai yn ystod eich gradd (trawsgrifiadau cyflenwi) neu brofiad proffesiynol a dystiwyd gan geirda cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio.
 3. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn radd amser llawn, a addysgir dros flwyddyn.

Byddwch yn astudio modiwlau craidd a addysgir a ddaw i gyfanswm o 120 credyd. Bydd myfyrwyr hefyd yn ymgymryd â phrosiect tîm a thraethawd hir (gwerth 60 credyd) os ydyn nhw’n cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Fel rheol, bydd sesiynau addysgu a grŵp ffurfiol yn cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod yr wythnos, gyda thri diwrnod yr wythnos ar ôl ar gyfer gwaith prosiect grŵp, dysgu hunangyfeiriedig a chael gafael ar adnoddau eraill y Brifysgol yn ogystal â gwasanaethau cymorth, clybiau, cymdeithasau ac ati.

Mae myfyrwyr yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yn gweithio ar ddatblygu prosiectau meddalwedd, gan gynnwys ar gyfer cleientiaid go iawn o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.  Mae llawer o'r addysgu, y dysgu a'r asesu yn seiliedig ar gyd-destun y prosiectau hyn.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Datblygu Meddalwedd YstwythCMT65120 credydau
Ceisiadau GweCMT65220 credydau
Egwyddorion ac Ymarfer RhaglennuCMT65320 credydau
DevOpsCMT65420 credydau
Trin a Defnyddio DataCMT65520 credydau
Cyflwyno Profiad y DefnyddiwrCMT65620 credydau
Traethawd Hir (Prosiect Tîm)CMT69060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae gan yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, sy'n rhan o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, ffocws diwydiannol cryf a gweithgar, sy'n llywio ac yn cyfarwyddo ein holl addysgu.

Mae sgiliau allweddol yn cael eu haddysgu drwy sesiynau a arweinir gan ddarlithwyr sydd fel arfer yn cynnwys cyfran uchel o ddysgu ymarferol, gan ddefnyddio’r offer a’r technegau masnachol diweddaraf. Byddwch yn cael cyfres o gysyniadau ac enghreifftiau, ac yna'n cael eich herio gydag un neu fwy o broblemau y gallwch gymhwyso'ch sgiliau newydd iddyn nhw.

Byddwch yn aml yn gweithio mewn timau i ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennych i ddod o hyd i atebion i broblemau'r byd go iawn gan ddefnyddio dull dysgu seiliedig ar brosiectau. Rhoddir digon o amser ar gyfer mentora ar yr amserlen, sy'n ategu'r hunanastudio disgwyliedig sy'n ofynnol.

Darperir dysgu a chymorth pellach drwy Dysgu Canolog (Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd), ac anogir myfyrwyr hefyd i ymgysylltu â'r gymuned dechnoleg leol drwy gyfarfodydd a digwyddiadau rhwydweithio eraill.

Sut y caf fy asesu?

Asesir y modiwlau a addysgir o fewn y rhaglen drwy ystod o ddulliau, sydd fel arfer yn cynnwys arholiadau a gwaith cwrs, fel adroddiadau ysgrifenedig, portffolios, asesiadau wedi'u hamseru, traethodau estynedig, aseiniadau ymarferol a chyflwyniadau llafar.

Bydd y prosiect tîm a'r traethawd hir yn eich galluogi chi i ddangos eich gallu i adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd, a manteisio arnyn nhw, er mwyn arddangos meddwl beirniadol a gwreiddiol yn seiliedig ar gyfnod o astudio a dysgu annibynnol ac mewn grŵp.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydyn ni’n ymfalchïo ein bod yn cynnig strwythur cefnogaeth cynhwysfawr er mwyn sicrhau profiad cadarnhaol i’r myfyrwyr. Bydd aelod staff yn cael ei ddyrannu’n diwtor personol i chi, a fydd yn bwynt cyswllt i gynghori ar faterion academaidd a phersonol mewn modd anffurfiol a chyfrinachol.

Bydd arddull cyflwyno’r cwrs a’r ffocws ar brosiectau yn golygu eich bod yn derbyn cefnogaeth reolaidd gan staff academaidd a hefyd gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Byddwch hefyd yn cael mynediad llawn i'r cyfleusterau cyfrifiadura 24 awr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Byddwch hefyd yn cael mynediad i’r ystod lawn o wasanaethau sy’n cael eu darparu gan Wasanaeth Cefnogaeth i Fyfyrwyr y Brifysgol.

Adborth:

Caiff myfyrwyr lawer o gyfleoedd am adborth yn ystod y sesiynau cyswllt. Byddwch yn cymryd rhan mewn rhoi adborth yn ystod gweithgareddau fel adolygiadau cod, ymarferion ôl-weithredol, a hunanasesu. Yn ogystal, byddwch yn derbyn adborth gan staff addysgu, gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a rhanddeiliaid y prosiect, gan roi profiad i chi o'r adborth go iawn y gallech ddod ar ei draws pan fyddwch yn dod o hyd i waith.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate a systematic understanding of general software engineering concepts, both theoretical and practical.
 • Demonstrate an understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage software systems.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in Software Engineering (e.g.  legal, ethical professional, social)
 • Critically evaluate the available options to select the most suitable methodology, tools and techniques for use in each stage of software development.
 • Analyse complex problems effectively, identify edge cases, inconsistencies, potential pitfalls, and other issues.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate software design and programming skills.
 • Design, implement, test, debug, and deploy, using appropriate tools a simple, secure, information based application.  
 • Creatively apply software engineering knowledge and techniques to the solution of real world, client problems.
 • Work with a variety of platforms using a range of languages, technologies, and tools.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Work effectively in a team to manage client facing projects using current commercial tools and techniques to understand, specify, plan, schedule and manage a commercial software development project and track the project during its lifecycle.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving Software Engineering problems using appropriate technologies.
 • Use research methods to further enhance learning, applying this acquired knowledge to given problems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £30,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfarpar penodol angenrheidiol i astudio ar y rhaglen hon.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i gyfarfod â chwmnïau, gweithio gyda’r cwmnïau hynny ac ychwanegu at eich cysylltiadau yn y diwydiant. Mae galw mawr am beirianwyr meddalwedd medrus. Mae hyn yn golygu bod y rhagolygon cyflogaeth ar gyfer graddedigion yn y diwydiant cyfrifiadura a TGCh yn wych. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn agor drysau i yrfaoedd mewn llawer o sectorau.

Dengys ystadegau diweddar fod mwyafrif llethol ein graddedigion yn dilyn eu llwybr gyrfa dewisol ac yn cyflawni swyddi fel Peiriannydd Meddalwedd, Datblygwr y We, Rhaglennydd Cyfrifiadurol, Datblygwr Meddalwedd Cyswllt, Dadansoddwr Busnes a Swyddog Datblygu Systemau. Maent yn mynd ymlaen i weithio i gwmnïau gan gynnwys Airbus Group, Amazon, BBC, BT, Capgemini, Confused.com, GCHQ, IBM, Grŵp Bancio Lloyds, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Morgan Stanley, Sky, Heddlu De Cymru a Thomson Reuters. Mae eraill wedi dewis astudio ymhellach neu ymchwilio ym Mhrifysgol Caerdydd neu mewn prifysgolion blaenllaw eraill.

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y brifysgol i fyfyrwyr, mae gan yr Ysgol Swyddog Gyrfaoedd a Swyddog Lleoliadau neilltuedig.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.