Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Fel ffisiotherapydd cymwysedig, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a fydd yn eich helpu i symud ymlaen yn eich proffesiwn p'un a ydych yn chwilio am ddyrchafiad o fewn ymarfer clinigol neu'n symud i'r byd academaidd neu ymchwil.

rosette

Ymhlith y tair Ysgol orau yn y DU

Ar gyfer Ffisiotherapi (BSc), yn ôl Complete University Guide yn 2020

globe

Ymchwilwyr rhyngwladol eu bri

Yr Athro Robert van Deursen, yr Athro Nicola Phillips (OBE) a’r Athro Val Sparkes, yn ogystal â chlinigwyr sy’n Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi yn eu maes.

people

Ymgysylltu â phartneriaid allanol

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid clinigol, cyrff proffesiynol a’r diwydiant lleol a chenedlaethol.

book

Cymorth iaith Saesneg

Rydym yn cynnig cwrs Saesneg pwrpasol am ddim i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio gofal iechyd (nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael).

screen

Ail-chwarae sesiynau addysgu

Lle bo'n briodol, mae ein holl sesiynau’n cael eu recordio, a bydd y recordiadau ar gael ar-lein.

Ymunwch â ni ac astudio mewn Ysgol sydd yn y 3 uchaf yn y DU am Ffisiotherapi (BSc) yn ôl The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae ein rhaglen ôl-raddedig wedi'i chynllunio ar gyfer ffisiotherapyddion cymwysedig, ledled y DU ac yn rhyngwladol ar unrhyw adeg yn eu gyrfa (gan gynnwys ffisiotherapyddion sydd newydd gymhwyso).

Mae'n rhoi cyfle i chi fynd â'ch dysgu i'r lefel nesaf, gan wella eich sgiliau a'ch gwybodaeth er mwyn herio a gwerthuso eich ymarfer proffesiynol eich hun yn feirniadol a llywio gofal iechyd ffisiotherapi yn eich gwlad. Bydd y rhaglen yn helpu i lywio'r ffordd rydych yn ymarfer, gan gefnogi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli newid, a gwella gwasanaethau i wella gofal cleifion. Rydyn ni’n ymdrechu i wneud yn siŵr eich bod chi’n barod ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa.

Byddwch yn dysgu mewn amgylchedd cefnogol a chewch gyfle i deilwra eich modiwlau dewisol mewn ffordd sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Mae ein modiwlau'n cwmpasu amrywiaeth o feysydd arbenigol gan gynnwys, cyhyrysgerbydol, niwro-adsefydlu ac anadlu cardiofasgwlaidd. Rydyn ni hefyd yn ymdrin â dulliau ymchwil i gefnogi eich dysgu ar lefel meistr. Nod y rhaglen yw datblygu eich meddwl beirniadol i'ch cefnogi i fod yn arbenigwr yn eich maes ymarfer a gwella eich cyflogadwyedd yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Bydd ymchwilwyr ac academyddion profiadol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd yn cefnogi eich dysgu. Caiff tiwtor personol ei ddyrannu i chi, a fydd yn eich helpu gyda’ch astudiaethau. Efallai y byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtor personol mewn grŵp a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau mentora gyda'ch cyfoedion. Yn ogystal, byddwch yn dysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol o fyfyrwyr byd-eang sy'n astudio ar wahanol gamau yn eu gyrfa, gan rannu gwybodaeth a meithrin dealltwriaeth o ymarfer ffisiotherapi ledled y byd.

Mae eich amgylcheddau dysgu yn cynnwys ein labordy ffisiotherapi a'n hystafelloedd efelychu pwrpasol. Mae gennym amrywiaeth o offer yn yr Ysgol, fel melin draed gwrth-ddisgyrchiant a chanolfan cipio symudiadau, ynghyd ag offer arall a ddefnyddir i ddadansoddi symudiadau pobl.

 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Admissions Criteria

A degree in Physiotherapy (UK diploma or equivalent in Physiotherapy). Only qualified physiotherapists are eligible to apply.

12 months (full-time equivalent) clinical experience is required, to be evidenced by a employer or colleague reference.

Applications are considered on a personal statement where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive: 

 • Why have you selected this programme? 
 • What interests you about this programme? 
 • Any relevant experience related to the programme or module content. 
 • How you plan to use the qualification in your career. 
 • How you and your profession will benefit from your studies. 
 • Why you feel you should be given a place on the programme. 

Application deadline: 

End of July of each academic year. Your application may be considered after this date but it may be for a later intake.

English Language Requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 and 5.5 in all subskills.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen MSc Ffisiotherapi yn fodiwlaidd, a rhaid i fyfyrwyr gwblhau 120 credyd yng nghydran a addysgir y rhaglen a 60 credyd arall yng nghydran y traethawd hir. Mae 60 credyd yn fodiwlau craidd a rhaid iddyn nhw gael eu cwblhau, ac mae 60 credyd yn ddewisol. Trefnir y modiwlau a addysgir mewn fformat bloc a chânt eu cynnal drwy gydol y semester.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn cwblhau 60 credyd a dau fodiwl dewisol (60 credyd) sy'n cyfateb i 120 credyd yn elfen a addysgir y rhaglen:

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau byddwch yn cwblhau eich traethawd hir o ddewis o dri opsiwn (60 credyd)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Addysgir yn bennaf drwy weithdai, tiwtorialau a seminarau. Ceir darlithoedd hefyd, a cheir cyfleoedd priodol i drafod a gwerthuso’r syniadau a gyflwynir ar ôl y rhain. Cefnogir y cynnwys gan adnoddau ar-lein.

Mae gwaith astudio hunangyfeiriedig yn rhan bwysig o'r cwrs, a chyfeirir eich sylw at sgiliau astudio a chewch eich tywys drwy’r meysydd astudio.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o asesiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar. Mae hyn yn eich galluogi i ddangos eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso sefyllfa ond hefyd i ddefnyddio amrywiaeth o ffyrdd i gyflwyno eich syniadau a'ch galluoedd. Y traethawd hir yw penllanw datblygu’r holl sgiliau hyn.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi rannu syniadau â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eich galluoedd deallusol eich hun, mae'r broses hon o rannu syniadau yn eich galluogi i ddysgu ac elwa ar brofiadau eraill. Rhoddir cyfle i gynnal trafodaethau o’r fath a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Byddwch yn cael tiwtor personol penodol ar ôl cofrestru ar y rhaglen, sy'n gallu helpu gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Cofnodir pob darlith trwy Panopto ac maen nhw ar gael i chi drwy gydol eich rhaglen.

Bydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cefnogi gan raglen Saesneg mewn-sesiynol bwrpasol (10 wythnos) yn semester 1. Dim ond i fyfyrwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd y mae hyn ar gael a bydd presenoldeb yn seiliedig ar angen gan mai dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu i chi gael mynediad at wasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o’r siop apiau.

Dyma rai o’r nodweddion:

 • Mapiau o’r campws
 • Adnewyddu, taliadau ac eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion myfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y Brifysgol fel Outlook (ar gyfer ebost) a Blackboard (ar gyfer Dysgu Canolog).
 • Dolenni i apiau a argymhellir fel Nextbike i helpu i wneud yn fawr o brofiad fel myfyrwyr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Datblygu gwybodaeth a sgiliau clinigol gwell a chymhwyso'r rhain yn feirniadol wrth ymarfer ffisiotherapi, i ddatblygu dull cyfannol o reoli cymhlethdodau a gwella canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau.

Datblygu dealltwriaeth ymarferol drwy werthuso technegau ymchwil ac ymholi sefydledig, dehongli gwybodaeth a chefnogi'r gwaith o roi canfyddiadau ymchwil ar waith mewn ymarfer ffisiotherapi.

Gwerthuso sefyllfa ffisiotherapi mewn ymarfer gofal iechyd ac arfarnu datblygiadau neu newidiadau mewn ymarfer proffesiynol yn feirniadol.

Sbarduno newid ac arwain y gwaith o reoli newid a datblygu’r proffesiwn ffisiotherapi.

Sgiliau Deallusol:

Dadansoddi ymchwil yn feirniadol.

Myfyrio a dadansoddi’r proffesiwn ffisiotherapi a'ch ymarfer eich hun yn feirniadol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ymdrinnir â chymhwyso theori ffisiotherapi at ymarfer clinigol drwy gydol y broses cynnwys ac asesu a addysgir.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol

Cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Gweithio yn ôl terfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.

Ennill sgiliau ymchwil a'u cymhwyso wrth ymarfer.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £25,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Na

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

yw astudio ar lefel ôl-raddedig yn hanfodol os ydych am gynyddu i bractis uwch ac arbenigol. Bydd MSc yn eich galluogi i ennill y sgiliau i wella eich ymreolaeth o fewn eich proffesiwn, i ddatblygu eich gyrfa a manteisio ar ystod ehangach o gyfleoedd.

Mae ein modiwlau wedi'u cynllunio i ategu dilyniant mewn ymarfer clinigol, ond hefyd i hwyluso symud i'r byd academaidd neu ymchwil.

Mae ein graddedigion wedi ennill rolau gan gynnwys:

 • Arbenigwr clinigol
 • Ffisiotherapydd ymgynghorol
 • Swyddi rheoli ffisiotherapi
 • Swyddi Academaidd/Darlithydd
 • Cydymaith Ymchwil
 • Astudiaeth PhD

Lleoliadau

Na

Being primarily a distance-learning course has meant that I’m able to work alongside my studies, which is beneficial to my pocket. It also provides me with structure, gives me a world outside of studies, and allows me to develop other skills which, depending on your job, supplements my studies. I’m really enjoying the course so far. At the first face-to-face teaching block in Cardiff we met a number of patients and genetic counsellors and covered lots about counselling skills. It is a demanding programme, but the assignments are interesting and serve a purpose - they’re relatable to the role of a genetic counsellor! We have weekly tutorials where we use an online platform to talk with each other and the staff in real time – this is always really helpful. It’s a chance to ask lots of questions and discuss topics / hypothetical scenarios (my favourite part as it makes studying feel more like real life) - and you can even do this in your pyjamas!
Alys, Genetic and Genomic Counselling (MSc)

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Ffisiotherapi, Chwaraeon ac ymarfer corff


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.