Ewch i’r prif gynnwys

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Dan sylw

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o ymchwil rydym yn ei gynnal.

Mae pawb yn gwybod beth yw nyrsio yn ei hanfod - yndydyn nhw?

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan yr Athro Davina Allen wedi rhoi holl gydrannau gwaith nyrsio dan y chwyddwydr am y tro cyntaf.

Mae Dr Katie Featherstone a'r tîm wedi cynnal yr ymchwil gyntaf o bwys sydd wedi'i hariannu a gynhelir ar draws Lloegr a Chymru sy'n edrych ar y gofal a gaiff pobl sy'n byw gyda dementia pan gânt eu derbyn i ysbytai gyda chyflwr acíwt.

Themâu ymchwil

Mae ein thema ymchwil yn canolbwyntio ar gefnogi gofal unigolyddol i bobl ag anghenion iechyd o feichiogrwydd i reoli cleifion a'u teuluoedd y mae salwch tymor hir a chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd wedi effeithio arnynt.

Gyda’r nifer o bobl â chyflyrau tymor hir yn tyfu wrth i'r boblogaeth heneiddio, mae pwysigrwydd datblygu a gwerthuso ymyriadau a gwasanaethau cost effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i leihau'r effaith ar fywyd a gwella ansawdd bywyd i bob oed, yn hanfodol.

Portffolio ymchwil

Mae ein portffolio ymchwil ar hyn o bryd yn ymdrin â'r canlynol:

 • deall y ffactorau risg ymddygiadol/ffordd o fyw sy'n gysylltiedig â chyflyrau tymor hir ac sy'n cyfyngu ar fywyd a chefnogi pobl i hunan-reoli'r cyflyrau hynny
 • profi ymyriadau i gyfyngu'r effaith ar bobl sy'n byw gyda chyflyrau tymor hir gan gynnwys canser, dementia, cyflyrau croen a chymalau llidiol
 • gwerthuso darpariaeth gofal ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf yn y gymuned a'r ysbyty i bobl sy'n byw gyda chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd a'u teuluoedd
 • archwilio dulliau newydd o gefnogi menywod a theuluoedd yn ystod beichiogrwydd a geni plant.

Arbenigedd a chydweithio

Yng nghyd-destun ymchwil y byd real mae gennym aelodau gydag arbenigedd mewn methodoleg ansoddol, feintiol a chymysg. Mae gan ein tîm brofiad o ymchwil cydweithredol aml-broffesiynol sy'n cynnwys Seicoleg Iechyd, Meddygaeth, Bydwreigiaeth, Nyrsio, Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi.

Mae gennym enw da rhyngwladol am ragoriaeth gyda chysylltiadau cydweithredol y tu hwnt i Gymru, yn y DU, mewn canolfannau allweddol yn yr UE ac yn fyd-eang. Mae ein hymchwil yn arddangos ymarfer gorau o ran ymwneud â chleifion a'r cyhoedd.

Mae ein haelodau'n ymgysylltu'n weithredol gyda pholisi iechyd, datblygu strategaeth, arloesi clinigol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r grŵp ymchwil hefyd yn cynnig cymorth gan gymheiriaid, arweiniad ymarferol ac yn ymrwymo i adeiladu capasiti a gallu ar draws ymchwil gofal iechyd. Bydd gweithio gyda ni'n eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach, gan gynnig cyfleoedd i chi ddod yn fwy gweithredol o ran ymchwil.

Arweinydd thema

Dirprwy arweinydd thema

Prosiectau ymchwil cyfredol

Antibiotics

Peritoneal dialysis and peritonitis: the experiences of patients and their families

Exploring what people using peritoneal dialysis know about infection.

Graphic of elderly women

Facilitating continence for people with dementia in acute hospital settings

Using sociology to improve the quality and humanity of care for people with dementia in acute hospitals.

Living with skin condition

Measuring the impact of living with serious skin conditions

The development, refinement and use of an impact measure for the disease burden in skin disorders.

Skincare products

Improving access to support for those with psoriasis to make lifestyle behaviour changes

Integrating well-being and behaviour change into dermatology care across the UK.

O fewn ein thema rydym ni'n anelu at ddatblygu gwell dealltwriaeth o amodau ac opsiynau gofal gan ddefnyddio ymagwedd ryngddisgyblaethol.

Drwy'r ddealltwriaeth well hon, rydym ni'n datblygu ac yn gwerthuso asesiadau clinigol, ymyriadau a thechnolegau newydd i wella rheolaeth ar gyflyrau iechyd yn amrywio o boen cyhyrysgerbydol, gofal cardioanadlol, niwrolegol a mamolaeth.

Mae ein tîm uchel ei sgiliau'n gweithio ar draws Proffesiynau Iechyd Cyswllt a Bydwreigiaeth gyda phrofiad mewn ymchwil ansoddol, meintiol a dulliau cymysg. Mae ein hymchwil yn cynnwys datblygu a phrofi ymyriadau cymhleth a deall mecanweithiau clefydau a thriniaeth. Rydym ni'n gweithio'n agos gyda grwpiau defnyddwyr ac elusennau i wneud y gorau o ymgysylltu ac effaith.

Mae meysydd ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Asesiadau biofecanyddol o unigolion gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol i ddeall mecanweithiau clefyd a thriniaeth.
 • Datblygu ymyriadau'n canolbwyntio ar gefnogi hunan-reoli a gweithgaredd corfforol i unigolion â chyflyrau tymor hir. Mae hyn ar gyfer oedolion a phlant gyda phoen cyhyrysgerbydol, anhwylderau cardioanadlol neu niwrolegol.
 • Profi diogelwch, effeithiolrwydd clinigol a/neu gost ymyriadau newydd o fewn gofal mamolaeth a beichiogrwydd
 • Archwilio defnydd o dechnoleg ddigidol mewn lleoliadau adsefydlu a chartref i gyfoethogi technegau asesu a thriniaeth

Mae ein haelodau'n ymgysylltu'n weithredol gyda pholisi iechyd, datblygu strategaeth, arloesi clinigol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt. Mae gennym ni brosiectau cydweithredol ar draws y DU ac mewn canolfannau allweddol yn yr UE ac yn fyd-eang.

Mae aelodau o'r thema ymchwil yn ymrwymo i gymorth cymheiriaid a mentora, ac adeiladu capasiti a gallu ar draws y rhwydwaith ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Croesawir ceisiadau PhD ar bynciau sy'n ymdrin yn benodol â diddordebau ymchwil aelodau'r thema. Rydym ni'n annog myfyrwyr PhD a doethuriaeth broffesiynol i fod yn gyfranogwyr gweithredol yn y thema ymchwil drwy gyflwyno eu hymchwil a mynychu digwyddiadau thema.

Arweinydd y Thema

Dirprwy arweinydd y thema

Prosiectau ymchwil presennol

Water birth

Establishing the safety of water birth for mothers and babies

The POOL study is evaluating the safety of water births for mothers and babies.

An arm with an IV

Home-based activity for people with lung cancer and established weight loss

Physical activity can improve quality of life for lung cancer patients struggling with weight loss.

Old people in gym

Using Huntington’s disease clinics to promote physical activity

Exploring how physical activity for people with Huntington’s disease be promoted within specialist HD clinics.

zebra crossing

Road safety education for children with developmental coordination disorder (DCD)

Primary school aged children perform more accurately in first person road crossing tasks.

Physio talking to patient

Knee conditions: evaluating movement toolkit interventions

Integrating a novel portable toolkit into physiotherapy interventions.

Mae ein thema ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall ffyrdd cyfredol a ffyrdd sy'n ymddangos o’r newydd o drefnu a chyflenwi gofal, ac ar ddefnyddio'r wybodaeth hon i wella profiadau pobl sy'n defnyddio ac yn gweithio mewn gwasanaethau.

Mae ein thema ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall ffyrdd cyfredol a ffyrdd sy'n ymddangos o’r newydd o drefnu a chyflenwi gofal, ac ar ddefnyddio'r wybodaeth hon i wella profiadau pobl sy'n defnyddio ac yn gweithio mewn gwasanaethau.

Mae cyrff iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu galw na welwyd ei debyg, ac mae angen brys am dystiolaeth o ffyrdd newydd o drefnu a gweithio i ymateb i heriau iechyd a gofal cymdeithasol cynyddol gymhleth.

Mae ein portffolio ymchwil ar hyn o bryd yn ymdrin â'r canlynol:

 • Datblygiadau arloesol yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ac effaith y rhain ar staff, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr
 • Modelau newydd o ddarparu gofal ac ymagweddau newydd at ymarfer
 • Gwell systemau diogelwch i gleifion
 • Profiadau cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Mae ein prosiectau'n cynnwys cydweithio rhyngddisgyblaethol gydag ymarferwyr ac ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Prifysgol Caerdydd ac o Brifysgolion sy'n rhagorol yn rhyngwladol yn y DU ac yn fyd-eang. Mae gan aelodau o'r thema hon gefndiroedd mewn ymarfer gofal iechyd proffesiynol, gan dynnu ar amrywiaeth eang o ymagweddau ansoddol, meintiol a dulliau cymysg, ac yn cael eu llywio gan ddamcaniaethau a syniadau o feysydd iechyd, rheolaeth a'r gwyddorau cymdeithasol. Fel ymchwilwyr rydym ni'n ymrwymo i ymgysylltu ystyrlon gyda'r holl grwpiau rhanddeiliaid, gan gynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn ogystal â'r rheini sy'n arwain, rheoli a darparu gofal wyneb yn wyneb.

Mae ein haelodau'n ymgysylltu'n weithredol gyda pholisi iechyd, datblygu strategaeth, arloesi clinigol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r thema ymchwil hon hefyd yn ymrwymo i gymorth cymheiriaid a mentora, ac mae aelodau'n ymrwymo i adeiladu capasiti a gallu ar draws ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Croesawir ceisiadau PhD ar amrywiaeth o bynciau. Dylai ceisiadau ymdrin yn uniongyrchol â phwnc ymchwil a ddynodir gan oruchwylwyr y thema. Nodir y pynciau ar broffiliau gwe'r goruchwylwyr. Mae ceisiadau nad ydynt yn ymdrin â dewis bwnc y goruchwyliwr ar gyfer goruchwylio yn annhebygol o fod yn llwyddiannus.

Arweinwyr y Thema Ymchwil

Prosiectau ymchwil presennol

End of life care for people with severe mental illness (the MENLOC study)

This project is synthesising research and other evidence relating to end of life care for people with severe mental illness.

Freedom to speak up

Evaluating 'Freedom to Speak Up Local Guardians'

Understanding an innovative role in NHS England intended to support staff to speak-up.

Doctor holding child hand

Paediatric early warning system utilisation and mortality avoidance

A system-wide approach to early warning in paediatrics - utilisation and mortality avoidance

Chwilio

Myfyrwyr yn y ganolfan ymchwil yn Nhŷ Eastgate
Myfyrwyr yn y ganolfan ymchwil.

Mae ymgymryd â gradd ymchwil ôl-raddedig yn y gwyddorau gofal iechyd yn eich galluogi i wneud cyfraniad gwerthfawr i wybodaeth ac ymarfer o fewn eich maes proffesiynol.

Gan ddilyn ymchwil wedi ei selio ar eich diddordebau yn un o’n hadrannau gofal Iechyd, gallwch osod sylfaen mewn gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yng nghanol ein cymuned ymchwil. Yn ogystal â chael mynediad i ysgolheigion sy’n gweithio ar ymchwil pwysig, rydym yn darparu rhaglen gynhwysfawr o gefnogaeth. Rydym yn rhoi’r cyfle i chi astudio mewn amgylchedd ymchwil sydd wedi ennill y safle cyntaf yn y DU gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Beth gallaf astudio?

Mae ein PhD mewn Gwyddorau Gofal Iechyd wedi’i strwythuro i roi’r cyfle i chi ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol ac annibynnol yn y gwyddorau gofal iechyd. Rydym yn selio ein hymchwil o amgylch pedair thema ymchwil. Bydd angen i ymgeiswyr ffocysu eu hymchwil arfaethedig o amgylch y themâu hyn.

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y lolfa goffi.
Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y lolfa goffi.

Mae pob myfyriwr doethur yn dilyn rhaglen o gyrsiau, gweithdai a chynadleddau.

Rydym yn darparu ar hyn o bryd:

 • Symposiwm ymchwil ôl-raddedig blynyddol a arweinir gan fyfyrwyr
 • Gofod swyddfa ymchwil ôl-raddedig ymroddgar
 • Panel Myfyrwyr-Staff gweithgar
 • Gwaith maes a chynllun cefnogi cynadleddau teithio ariannol.

Mae hyfforddiant ymchwil yn cael ei ddarparu gan Yr Academi Ddoethurol a’r Ganolfan Hyfforddiant Doethur ESRC.

Gall fyfyrwyr gymryd mantais o gyfleoedd rheolaidd i helpu trefnu cynadleddau a digwyddiadau eraill, ysgrifennu blogiau ar blog PhDays yr Ysgol, a chyflwyno papurau yng nghynadleddau lleol a chenedlaethol a symposia.

Our researchers are working across disciplines to tackle major challenges facing society, the economy and the environment.

We ranked 4th in the UK overall and 1st for our research environment in the 2014 Research Excellence Framework assessment (under Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy).

Highlights

These case studies highlight just some of the areas we are delivering positive research impact:

Porwch drwy erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr y gwyddorau gofal iechyd.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio'n agos gyda nifer o ganolfannau a sefydliadau.

Rydym wedi sefydlu partneriaethau llwyddiannus gyda sefydliadau ac ymchwilwyr yn fyd-eang.