Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Sifil (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae datblygiad a chynnydd cymdeithas yn dibynnu i raddau helaeth ar sgiliau, dychymyg ac ymroddiad ei pheirianwyr sifil. Mae’r cwrs sefydledig hwn yn cynnig y wybodaeth a’r arbenigedd angenrheidiol ar gyfer gyrfa ar draws sbectrwm eang o'r ddisgyblaeth broffesiynol.

Nod y cwrs MSc mewn Peirianneg Sifil rhan-amser yw adeiladu ar yr wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi'u datblygu fel myfyriwr israddedig, a helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa fel peiriannydd sifil ymgynghorol ar draws sbectrwm eang y ddisgyblaeth broffesiynol. Nod cyffredinol y cwrs hwn sydd wedi ennill ei blwyf, yw darparu dealltwriaeth wyddonol, dechnegol a masnachol gadarn o faterion ac arferion peirianneg sifil. Byddwch yn cael eich cyflwyno i natur eang peirianneg sifil drwy integreiddio gwybodaeth o beirianneg strwythurol, peirianneg geodechnegol a pheirianneg dŵr. Bydd y cwrs hefyd yn darparu hyfforddiant mewn dulliau ymchwil peirianneg a bydd yn datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy cysylltiedig. Byddwch hefyd yn dod i werthfawrogi'r egwyddorion a'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â rheoli unedau busnes peirianneg o ddydd i ddydd, sy'n nodweddiadol o'r rhai lle mae peirianneg sifil yn cael ei hymarfer.

Bydd graddedigion ar y cwrs hwn yn gallu gweithio fel peirianwyr proffesiynol a hyfedr iawn sy’n meddu ar y sgiliau a'r arbenigedd angenrheidiol i weithio mewn amrywiaeth o yrfaoedd ar draws y maes peirianneg sifil.

Nodweddion unigryw

You will find that this course has a number of distinctive features:

 • The employment record of graduates is excellent, with the majority of graduates joining engineering consultancies;
 • The MSc in Civil Engineering is accredited by the ICE, IStructE, IHT and the IHIE. It meets the requirements for Further Learning for a Chartered Engineer under the provisions of UK-SPEC for intakes 2014-2018 inclusive, for candidates that have already acquired a CEng accredited BEng (Hons) undergraduate first degree or an IEng accredited BSc (Hons) undergraduate first degree;
 • You have the opportunity  to study in a research-led department taught by staff rated in the highest possible category by independent Government assessment, and with facilities commensurate with a top-class research unit;
 • We encourage an open and engaging culture between students and staff;
 • The flexibility to enable you to work and study at the same time.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn pwnc gradd perthnasol fel peirianneg bensaernïol, sifil neu strwythurol, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno fel rhaglen lefel Meistr, ran-amser, dros dair blynedd, ac mae hefyd ar gael fel cwrs amser llawn dros flwyddyn.

Cyflwynir y rhaglen mewn dau gam:

Caiff y deunydd a addysgir ei ddarparu yn ystod semestrau'r hydref a'r gwanwyn. Mae prosiect estynedig yn un o'r meysydd Peirianneg Sifil yn rhan fawr o'r cwrs. Yng Ngham 1 mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau a addysgir, gwerth 120 credyd, gydag ychydig o ddewis rhwng modiwlau dewisol.

Mae Cam 2 yn cynnwys modiwl traethawd hir gwerth 60 credyd.

Cynhelir asesiad crynodol ar ddiwedd pob blwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Technegau Rhifiadol mewn Peirianneg SifilENT50110 credydau
Strwythurau SteelENT50710 credydau
Astudiaethau Peirianneg ProffesiynolENT52110 credydau
DynamegENT57010 credydau
Mecaneg Hylif AmgylcheddolENT60210 credydau
Theori ac Ymarfer ABENT60310 credydau
Mecaneg Strwythurol UwchENT70010 credydau
Deinameg Trafnidiaeth GwaddodENT71010 credydau
Mecaneg Pridd DamcaniaetholENT71410 credydau
Astudiaeth Achos PeiriannegENT72520 credydau
Peirianneg StrwythurolENT74210 credydau
Peirianneg Arfordirol ac EstuarineENT76710 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Technegau Rhifiadol mewn Peirianneg SifilENT50110 credydau
Strwythurau SteelENT50710 credydau
Astudiaethau Peirianneg ProffesiynolENT52110 credydau
DynamegENT57010 credydau
Mecaneg Hylif AmgylcheddolENT60210 credydau
Theori ac Ymarfer ABENT60310 credydau
Mecaneg Strwythurol UwchENT70010 credydau
Deinameg Trafnidiaeth GwaddodENT71010 credydau
Mecaneg Pridd DamcaniaetholENT71410 credydau
Astudiaeth Achos PeiriannegENT72520 credydau
Peirianneg StrwythurolENT74210 credydau
Peirianneg Arfordirol ac EstuarineENT76710 credydau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o arddulliau addysgu i ddarparu'r deunydd amrywiol sy'n llunio cwricwlwm y rhaglen. Byddwch yn mynychu darlithoedd ac yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau enghreifftiol. Rhaid i bob myfyriwr gwblhau 120 o gredydau yng Ngham 1 er mwyn symud ymlaen i'r traethawd hir, a bryd hynny bydd goruchwyliwr yn cael ei ddyrannu i’r myfyrwyr o blith y staff addysgu. Fel arfer, dewisir pynciau traethawd hir o amrywiaeth o deitlau prosiect a gynigir gan staff academaidd, fel arfer mewn meysydd o ddiddordeb ymchwil cyfredol, er eich bod yn cael eich annog i gyflwyno eich syniadau prosiect eich hun.

Sut y caf fy asesu?

Asesir cyflawniad deilliannau dysgu yn y rhan fwyaf o fodiwlau drwy gyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs, ynghyd ag arholiadau'r Brifysgol ym mis Ionawr neu ym mis Mai. Mae arholiadau'n cyfrif am 60%-70% o'r asesiad yng Ngham 1 y rhaglen, yn dibynnu ar yr opsiynau a ddewiswyd, a'r gweddill yn waith prosiect a darnau o waith cwrs yn bennaf.

Mae angen cwblhau Cam 2 yn llwyddiannus, sef y Traethawd Hir, a chael marc o 50% neu uwch er mwyn cael MSc. Gellir dyfarnu Rhagoriaeth i ymgeiswyr sy’n cael marc o 70% ar gyfartaledd. Gellir dyfarnu Teilyngdod i ymgeiswyr sy’n cael marc o 60% ar gyfartaledd. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i ennill cymhwyster MSc gael Diploma Ôl-raddedig ar gyfer y 120 credyd yng Ngham 1. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i gwblhau’r 120 credyd angenrheidiol ar gyfer Cam 1 fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig am gyflawni o leiaf 60 credyd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi er mwyn eich helpu gyda chynnydd academaidd a chymorth bugeiliol pan fo angen. Bydd y tiwtor personol yn eich gweld yn gynnar yn y rhaglen, ac yna yn ôl yr angen. Ar gyfer cam y traethawd hir, byddwch yn cael goruchwyliwr yn y maes ymchwil perthnasol, a dylech ddisgwyl cwrdd â’r goruchwyliwr yn rheolaidd.

Yn ogystal â'r ystod eang o wasanaethau cymorth sy’n cael eu darparu’n ganolog gan Brifysgol Caerdydd, bydd myfyrwyr ag anghenion penodol yn cael eu cefnogi yn ôl yr angen.

Bydd Dysgu Canolog, amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i gyfathrebu â myfyrwyr, cefnogi darlithoedd a darparu deunyddiau cyffredinol rhaglenni, fel rhestrau darllen a disgrifiadau o’r modiwlau. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer asesiadau hunan-brofi ac i roi adborth.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar gyfer aseiniadau gwaith cwrs ysgrifenedig ac adborth llafar ar gyfer cyflwyniadau a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Fel myfyriwr ar y rhaglen MSc hon mae'r sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu yn cynnwys:

Gwybodaeth a dealltwriaeth

 • deall natur amlddisgyblaethol peirianneg sifil a'r angen i integreiddio gwybodaeth o beirianneg strwythurol, geodechnegol a dŵr wrth reoli heriau peirianneg sifil;
 • disgrifio'r technegau a ddefnyddir i nodweddu hydrodynameg llifoedd arwyneb rhydd, gan gynnwys cludiant gronynnau a rhywogaethau;
 • dangos dealltwriaeth sylfaenol o nifer o gyfansoddion sy'n seiliedig ar sment a defnyddio mecaneg toriadau wrth ddylunio concrit;
 • disgrifio'r gwaith o fodelu systemau afonydd a defnyddio TG i ddehongli'r canlyniadau;
 • deall sail dulliau gwahaniaeth cyfyngedig elfennau cyfyngedig a chymhwyso'r dulliau i broblemau peirianneg sifil 2D;
 • dangos gwybodaeth sydd ar flaen y gad o ran ystod o ddisgyblaethau a ddewisir; peirianneg strwythurol, geodechnegol, amgylcheddol a dŵr a rheoli peirianneg;

Sgiliau deallusol

 • defnyddio gwybodaeth a dulliau gwyddonol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, wrth asesu a datrys heriau peirianneg sifil, yn aml heb fawr o wybodaeth ac o bosibl, gwybodaeth anghyson;
 • delio â materion peirianneg sifil cymhleth yn systematig ac yn greadigol;
 • bod yn wreiddiol wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfarwydd ac anghyfarwydd;
 • adolygu cefndir problem peirianneg yn feirniadol a llunio rhaglen o waith i fynd i'r afael â'r mater;
 • cyflawni prosiect ymchwil sylweddol yn systematig, sy'n cynnwys bod yn wreiddiol wrth gymhwyso gwybodaeth ac arfer barn peirianneg feirniadol;
 • casglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol mewn amrywiaeth o ffyrdd; a chanfod ffyrdd o gael data newydd pan fo angen;
 • ystyried, cynllunio, gweithredu a chyfleu canlyniadau darn manwl estynedig o waith prosiect unigol;
 • cynnal dadl feirniadol, yn ysgrifenedig a thrwy gyflwyniadau;

Sgiliau ymarferol

 • defnyddio dulliau mathemategol ac arbrofol priodol ar gyfer modelu a dadansoddi problemau peirianneg sifil.

Sgiliau trosglwyddadwy

 • trin, cyflwyno ac adrodd ar ddata mewn amrywiaeth o ffyrdd;
 • rheoli adnoddau ac amser;
 • cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau'n effeithiol drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig a chorfforol neu ymarferol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Oherwydd hyd y rhaglen hon, dim ond myfyrwyr sy'n dod o Gymru a'r UE sy'n bodloni’r gofynion preswylio (mae myfyrwyr sy'n dod o Loegr wedi'u heithrio) sy'n gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau Llywodraeth y DU i Ôl-raddedigion.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,900 Dim
Blwyddyn dau £3,900 Dim
Blwyddyn tri £3,900 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,400 £2,500
Blwyddyn dau £9,400 Dim
Blwyddyn tri £9,400 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid oes angen unrhyw offer penodol ar gyfer y cwrs hwn.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae cofnod cyflogaeth graddedigion y cwrs hwn yn wych, ac mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn ymuno ag ymgyngoriaethau peirianneg.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Peirianneg pensaernïol, Peirianneg sifil, Peirianneg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.