Ewch i’r prif gynnwys

Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch sgiliau arbenigol wrth ddadansoddi ac ymarfer iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr blaenllaw mewn canolfan ymchwil o safon fyd-eang.

mortarboard

Yn rhoi pwyslais ar ymchwil

Yn meithrin eich arbenigedd mewn dylunio ymchwil.

scroll

Dull methodolegol ehangach

Ochr yn ochr â chaffael ac addysgu iaith, gallwch archwilio dadansoddi disgwrs, sosioieithyddiaeth ac ieithyddiaeth corpws.

academic-school

Addysgu wedi’i arwain gan arbenigwyr

Ymchwil blaenllaw sy'n arwain ein haddysgu ar draws ehangder iaith ac ieithyddiaeth.

briefcase

Pwyslais ar yrfaoedd

Yn bwrpasol ar gyfer gyrfaoedd sydd angen ymwybyddiaeth iaith arbenigol, megis Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor a chyfathrebu proffesiynol.

Wedi'i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy'n uchel ei barch, mae'r rhaglen MA Ieithyddiaeth Gymhwysol yn cynnig hyfforddiant cadarn mewn sylfeini ymchwil ac ymarfer, yn ogystal â'r rhyddid i deilwra eich rhaglen yn seiliedig ar eich diddordebau a'ch dyheadau.

Mae ein modiwlau opsiynol eang, sydd wedi'u cynllunio ar gyfer gyrfaoedd sy'n arbenigo mewn ymwybyddiaeth iaith ac addysgu Saesneg fel iaith dramor, yn eich galluogi i wella eich sgiliau ym maes ymholiadau ieithyddol sydd fwyaf pwysig ar eich cyfer chi a'ch gyrfa.

Wrth ymgorffori methodoleg ymchwil a disgrifio iaith, bydd y rhaglen Meistr hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o ystod o faterion ieithyddol, o gaffael ac addysgu iaith i rhyngweithio cymdeithasol a dadansoddi corpws.

Byddwch yn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o'r ddulliau damcaniaethol a methodolegol a ddefnyddir wrth archwilio strwythurau ieithyddol a disgrifio iaith. Tra'n dod yn ddysgwr annibynnol a gweithgar, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o faterion allweddol o ran iaith, cyfathrebu ac ieithyddiaeth.

Mae ein harbenigwyr yn arwain ar brosiectau arloesol mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys caffael iaith, addysgu iaith, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth hanesyddol, dadansoddi disgwrs, cyfathrebu proffesiynol, ieithyddiaeth corpws, ieithyddiaeth swyddogaethol systemig ac ieithyddiaeth fforensig.

Gan feithrin arena academaidd rhyngwladol ar gyfer ymchwil arloesol, rydym yn cynnal trafodaethau gan academyddion gwadd o bob rhan o'r byd, yn ogystal â phreswylfeydd ymchwil uwch ac ysgolion haf achlysurol. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn elwa'n uniongyrchol ar yr amgylchedd ymchwil llewyrchus hwn a chefnogaeth gan ystod eang o weithwyr proffesiynol a fydd yn arwain eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae Iaith Saesneg yng Nghaerdydd ymhlith y 100 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2020) ac ymhlith y deg uchaf ar gyfer ymchwil yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn disgyblaeth sy'n gysylltiedig ag iaith, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Dau gyfeiriad academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol neu os oes gennych radd anrhydedd 2:2 gallwch wneud cais o hyd ond dylech ddarparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais fel CV a geirdaon.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Cynigir y rhaglen ar sail rhan-amser dros ddwy flynedd academaidd. Bydd angen i chi gwblhau 180 o gredydau (120 credyd mewn modiwlau a addysgir a 60 credyd yn y traethawd hir).

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys dau gam: cam a addysgir a cham y traethawd hir. Mae'r cam a addysgir wedi'i rannu'n ddau semester, yr hydref a'r gwanwyn, sy'n rhedeg o fis Medi i fis Ionawr ac o fis Ionawr i fis Mehefin, yn y drefn honno. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, mae cyfnod y traethawd hir yn rhedeg o fis Mehefin tan fis Ionawr. Dim ond ar ôl cwblhau elfen a addysgir y cwrs y gellir ymgymryd â'r traethawd hir. Mae pob cam wedi'i bwysoli ar 50% o'r marc cyffredinol, sy'n golygu bod credydau traethawd hir wedi'u pwysoli ddwywaith mewn perthynas â chredydau a addysgir.

Yn y cam a addysgir, byddwch yn dilyn 2 fodiwl craidd a byddwch yn dewis 4 modiwl arall o gronfa o opsiynau.  Mae eich modiwlau craidd yn ategu'r modiwlau dewisol sy'n ffurfio'r rhan fwyaf o'r rhaglen ac yn darparu sylfaen hanfodol ar gyfer ysgrifennu’r traethawd hir yn nes ymlaen.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Dyma raglen llawn-amser dros un flwyddyn.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Yn ystod y cam a addysgir, bydd yr addysgu'n digwydd yn bennaf drwy seminarau / gweithdai wythnosol, lle cewch gyfle i ddatblygu dealltwriaeth o bynciau penodol sy'n ymwneud ag iaith ac ieithyddiaeth. Byddwch yn gallu trafod cysyniadau a syniadau mewn grwpiau bach a thrafodaethau dosbarth agored, i atgyfnerthu a chael adborth ar eich dysgu unigol, yn ogystal â datblygu sgiliau cyfathrebu mewn trafodaethau grŵp anffurfiol a chyflwyniadau llafar. Yn dibynnu ar eich profiad blaenorol, efallai y cewch eich annog i fynychu'r darlithoedd ar gyfer gwahanol fodiwlau israddedig hefyd. Cewch eich addysgu drwy sesiynau goruchwylio rheolaidd mewn Profiad Ymchwil mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Bydd y rhain yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau ymchwil ymarferol mewn ffordd strwythuredig ond annibynnol. Bydd yr addysgu'n amrywiol ac yn ymatebol.

Mae pob modiwl o fewn yr MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yn defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog, yn helaeth. Yma, gallwch gael mynediad at fforymau trafod a dod o hyd i ddeunyddiau cwrs.

Yn ystod cam y traethawd hir, byddwch yn cynnal ymchwil annibynnol ar bwnc o'ch dewis, a bydd aelod o staff yn eich goruchwylio’n rheolaidd.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r modiwlau a addysgir yn y rhaglen hon yn cael eu hasesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau academaidd, dadansoddiadau ieithyddol, adroddiadau dadansoddol, prosiectau ymchwil a chyflwyniadau llafar. Nodir ffurf(iau) asesu modiwlau unigol yn y disgrifiad o’r modiwl perthnasol. Caiff modiwlau eu hasesu ar sail disgrifiadau dadansoddol o destunau neu gyfryngau eraill a / neu draethodau disgyrsiol. Yn aml, byddwch yn cael eich annog i ddewis eich testunau eich hun i'w dadansoddi, neu i gasglu data gwreiddiol, ac i gysylltu eich dadansoddiadau â meysydd o ddiddordeb personol.

Wrth asesu, rhoddir pwyslais ar soffistigeiddrwydd beirniadol a chysyniadol yn ogystal ag ar gynhyrchu traethodau clir, argyhoeddiadol ac ysgolheigaidd wedi’u cyflwyno mewn modd proffesiynol ac ar amser.

Fe'ch anogir i ymgynghori ag arweinydd y modiwl perthnasol i drafod y prif syniadau a'r cynllun ar gyfer eich aseiniadau.

Dylid nodi unrhyw safonau academaidd neu gymhwysedd a allai gyfyngu ar unrhyw addasiadau neu asesiadau amgen sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr anabl, os o gwbl, yn y disgrifiadau o’r modiwlau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd cynullydd y rhaglen ar gyfer yr MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yn bwynt cyswllt ar gyfer trafod unrhyw broblemau sy'n codi gyda'r cwrs. Gallwch gael trafodaethau un-i-un â chynullydd y rhaglen neu eich tiwtor personol (gweler isod) yn ystod oriau swyddfa penodol yn ystod wythnosau addysgu. Mae croeso i chi gysylltu â ni dros ebost hefyd.

Cewch diwtor personol, a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ar y cwrs a’ch cynghori ar dechnegau astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol). Eich tiwtor personol fydd y pwynt cyswllt cyntaf i chi hefyd os ydych chi’n cael unrhyw anawsterau. Bob semester, byddwch yn cael Cyfarfod Adborth Academaidd wedi'i drefnu gyda'ch tiwtor personol, lle trafodir eich dyheadau gyrfa, eich cryfderau a'ch gwendidau. Yma hefyd y bydd strategaethau pendant yn cael eu datblygu i'ch helpu i gyrraedd eich potensial academaidd a phroffesiynol llawn.

Yn ogystal â chynullydd y rhaglen a'ch tiwtor personol, mae gan yr Ysgol nifer o staff academaidd a gweinyddol eraill sydd yno i'ch cefnogi:

 • mae'r Swyddog Cyflogadwyedd, Interniaethau a Lleoliadau yn sicrhau bod unrhyw brofiad gwaith a chyfleoedd lleoliad yn cael eu hysbysebu i bob myfyriwr a gallant eich helpu gyda chwestiynau penodol am gyflogadwyedd;
 • mae’r Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr gydag anableddau;
 • mae'r Tiwtor Cymorth Sgiliau Ysgrifennu yn cynnig cymorth un-i-un gydag ysgrifennu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr y DU;
 • mae'r Llyfrgellydd Arbenigol ar gyfer Iaith ac Ieithyddiaeth yn cynnig help a chyngor i ddod o hyd i lyfrau a deunyddiau eraill yn y maes;

Mae tîm Gwasanaethau Proffesiynol Prifysgol Caerdydd hefyd ar gael i roi cyngor a chymorth.

Adborth

Adborth Ffurfiannol

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw'n cyfrannu at gynnydd na phenderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a'ch dysgu cyn i chi gwblhau eich asesiad crynodol. Yn fwy penodol, mae adborth ffurfiannol yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • canfod eich cryfderau a’ch gwendidau a meysydd targed sydd angen gweithio arnyn nhw;
 • helpu staff i’ch cefnogi a rhoi sylw i'r problemau a ganfuwyd, gyda strategaethau wedi'u targedu ar gyfer gwella.

Cynigir adborth ffurfiannol ar gyfer pob modiwl, ar ffurf trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, gweithgareddau a thasgau gwaith cartref (i gefnogi dysgu’r myfyrwyr). Mae pob modiwl a gynigir ar y rhaglen yn cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, o fath seminar (yn aml mewn grwpiau bach), sy'n rhoi cyfleoedd i'r myfyrwyr drafod ac egluro syniadau, a chael adborth ffurfiannol gan arweinwyr modiwlau a darlithwyr. Mae natur a strwythur penodol yr adborth ffurfiannol hwn braidd yn amrywiol, yn dibynnu ar y pwnc a’r hyn y mae’r modiwl / sesiwn unigol yn canolbwyntio arno.

Adborth Crynodol

Adborth crynodol yw adborth sy'n cyfrannu at gynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod asesiad crynodol yw nodi pa mor dda rydych chi wedi llwyddo i fodloni deilliannau dysgu bwriadedig modiwl a bydd yn eich galluogi i nodi unrhyw gamau sydd eu hangen er mwyn gwella. Dylai'r holl adborth gysylltu'n uniongyrchol â meini prawf graddio / asesu'r modiwl.

Cynigir adborth crynodol ar yr holl waith a aseswyd ar ffurf sylwadau a chyngor ar y daflen adborth ar wahân. Mae adborth yn cael ei ddarparu mewn perthynas â'r meini prawf asesu sy'n cael eu dosbarthu i fyfyrwyr drwy waith papur rhaglenni a modiwlau. Fe'ch anogir yn benodol i drafod eich adborth ar eich gwaith a aseswyd ag arweinydd y modiwl a'ch tiwtor personol er mwyn myfyrio ar eich dysgu a mynegi meysydd i'w gwella mor glir â phosibl.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

(1) Y gallu i ddadansoddi a thrafod meysydd craidd iaith ac ieithyddiaeth Saesneg, gan gynnwys seineg, gramadeg, semanteg, pragmateg a dadansoddi disgwrs;

(2) Y gallu i fynegi sut mae gwahanol ddulliau methodolegol gwahanol ysgolion ieithyddol yn ymwneud â’i gilydd a / neu yn ategu ei gilydd;

(3) Y gallu i esbonio natur amlochrog disgyblaeth Ieithyddiaeth Gymhwysol a'r cysylltiadau rhwng ei is-ddisgyblaethau;

(4) Y gallu i gategoreiddio a dehongli ystod o ffenomenau ieithyddol empirig a defnyddio'r derminoleg ddisgrifiadol berthnasol;

(5) Y gallu i ddadansoddi ac asesu sut mae gwahanol gyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol yn effeithio ar natur iaith ac ystyr.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

(1) Y gallu i werthuso syniadau, dadleuon ac ymchwil empirig yn feirniadol;

(2) Y gallu i ddehongli gwybodaeth a syniadau yn glir ac yn gydlynol mewn fformatau ysgrifenedig a llafar;

(3) Y gallu i fyfyrio ac ymholi’n annibynnol a/neu i weithio'n effeithiol mewn tîm.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

(1) Y gallu i gasglu, gwerthuso, cyfuno a dehongli data ansoddol a/neu feintiol;

(2) Y gallu i werthuso effaith defnyddio iaith mewn cyd-destun penodol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

(1) Y gallu i gynnal dadl feirniadol sy'n ymateb i gonfensiynau penodol y genre;

(2) Yr hyder i fynd i'r afael â phecynnau meddalwedd anghyfarwydd a chaffael sgiliau TG newydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

Ni fydd angen llawer o offer arnoch ond bydd angen i chi allu cymryd nodiadau mewn dosbarthiadau. Bydd angen i chi deipio eich aseiniadau ac efallai y bydd angen mynediad cyfrifiadurol arnoch at ddibenion eraill.  Er bod cyfrifiaduron yn cael eu darparu ar gampws y Brifysgol (mewn llyfrgelloedd, er enghraifft), mae llawer o fyfyrwyr yn hoffi cael mynediad i'w cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur eu hunain.

Yn ogystal, gall myfyrwyr ddewis prynu rhai llyfrau i gefnogi eu hastudiaethau. Nid yw hyn yn orfodol ac mae'r holl adnoddau dysgu ar gael drwy lyfrgelloedd y Brifysgol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Bydd y Brifysgol yn darparu mynediad cyfrifiadurol, gan gynnwys mynediad i labordai cyfrifiadurol arbenigol, meddalwedd arbenigol a thechnegwyr arbenigol. Byddwn hefyd yn darparu mynediad i lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd, sy'n cynnig llyfrau ac ystod eang o adnoddau ar-lein.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i’ch paratoi ar gyfer gyrfaoedd lle caiff Ieithyddiaeth Gymhwysol ei defnyddio’n ymarferol mewn bywyd go iawn, i ddylanwadu neu ddwyn perswâd, hysbysu neu addysgu. Mae graddedigion yn aml yn dilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o gylchoedd sy’n perthyn yn agos, o therapi iaith a lleferydd at addysgu, tra bod eraill yn dewis defnyddio eu harbenigedd gwerthusol, cyfathrebu a rhesymu datblygedig mewn meysydd ehangach gan gynnwys y gwasanaeth sifil, cyhoeddi neu llywodraeth lleol.

Lleoliadau

Mae'r modiwl Profiad Ymchwil yn cynnig cyfle i weithio gydag aelod o staff ar dasg ymchwil barhaus a dilys fel rhan o astudiaeth ymchwil fwy. Mae hwn yn fath arbennig o astudio ac mae'n cynnig cyfle i gael profiad ymchwil ymarferol ac i fyfyrio'n systematig ar y profiad hwnnw. Gall canfyddiadau'r modiwl Profiad Ymchwil fwydo'n uniongyrchol i waith parhaus yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu. Mae hwn yn fodiwl craidd.

Does dim cyfleoedd astudio dramor yn gysylltiedig â'r rhaglen hon.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Iaith a chyfathrebu


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.