Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Mae ymchwil wedi’i grwpio yn bum thema gysylltiedig gwahanol: cemeg biolegol, gwyddoniaeth catalysis a rhyngwynebol, deunyddiau ac ynni, synthesis moleciwlaidd a sbectrosgopeg a deinameg.

Mae ymchwil Ysgol Cemeg yn amryfal ei natur ac yn cwmpasu themâu sylfaenol ac ymarferol fel ei gilydd. Mae pynciau ymchwil sydd ar gael yn adlewyrchu diddordebau amryw aelodau o’r staff - ar y cyfan, maen nhw’n ymwneud â chemeg fiolegol, organig, anorganig, ffisegol, damcaniaethol a chyfrifiadurol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y diwydiant fferyllol a sectorau cemegol pur, addysgu, meysydd ymchwil biofeddygol, rolau ymchwil a rheoli yn y diwydiant gweithgynhyrchu cyffredinol (e.e. bwyd, colur, petrogemegol, ac ati).

Nodweddion unigryw

  • Mae cemeg yn parhau i ddenu tîm cynyddol o ymchwilwyr, yn ogystal â chynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau diwydiannol
  • Mae cydweithredu rhyngddisgyblaethol cryf yn cefnogi prosiectau ar draws adrannau pwnc traddodiadol; mae’r ôl-raddedigion yn rhyngweithio ar draws y grwpiau hyn
  • Mae ein catalysis o’r radd flaenaf, yn Sefydliad Catalysis Caerdydd, yn cefnogi ymchwil sy’n arwain y byd ym maes y gwyddorau cemegol yn ein Canolfan Ymchwil Drosi Canolfan
  • Ymchwil Drosi - Datblygiadau ar y campws - Prifysgol Caerdydd
  • Cydweithredu eang yn rhyngwladol; mae nifer o raglenni ymchwil yn ei gwneud yn bosibl ymgymryd â lleoliad dramor, gan gynnwys yn Ewrop a Siapan

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Fel myfyriwr PhD/MPhil mewn Cemeg, byddwch yn ymgymryd ag ymchwil arloesol yn un o themâu amrywiol ein gwaith ymchwil.

Mae'r Ysgol yn arbenigo yn y meysydd ymchwil canlynol:

Meysydd ymchwil

Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd

Mae gan yr Ysgol Cemeg gryfderau penodol mewn Catalysis Heterogenaidd, Catalysis Homogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gan gynnwys Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) sy’n bwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Bioleg Gemegol

Mae gan yr Ysgol Cemeg grŵp ymchwil cryf mewn Bioleg Gemegol. Mae hyn yn cynnwys datblygu ein hymchwil mewn cemeg feddyginiaethol trwy gysylltiadau â’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Cemeg Anorganig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Deunyddiau Cyflwr Solid

Mae gan yr Ysgol Cemeg sylfaen ymchwil eang mewn deunyddiau uwch, sy’n canolbwyntio ar ddeall priodweddau sylfaenol deunyddiau meddal a solet.

Synthesis Organig

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil penodol mewn Synthesis Organig, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau synthetig newydd.

Cemeg Organig Ffisegol

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil gwyddonol eang ei gwmpas mewn Cemeg Organig Ffisegol, sy’n astudio amrywiaeth o dechnegau a phynciau ymchwil.

Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil sy'n ehangu ac sy'n cyflawni ymchwil arloesol mewn Cemeg Damcaniaethol a Chyfrifiadurol, yn creu ymchwil i ddamcaniaethau a chyfrifiannu.

Prosiectau ymchwil

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau ymchwil sy’n cael eu hariannu’n allanol Prosiectau, Rhaglenni ac Ysgoloriaethau PhD Cemeg Prifysgol Caerdydd i Fyfyrwyr y DU (findaphd.com) Gwiriwch eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd penodol cyn gwneud cais am arian.

Mae'r Ysgol Cemeg hefyd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau ymchwil y mae goruchwylwyr yn gweithio arnynt ar hyn o bryd ac rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y prosiectau hyn -Themâu prosiect PhD - Ysgol Cemeg - Prifysgol Caerdydd

Mae croeso i chi gysylltu â'r academyddion yn uniongyrchol i gael sgwrs anffurfiol neu am ragor o wybodaeth.

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy wasanaeth gwneud cais Prifysgol Caerdydd. Nodwch deitl a goruchwyliwr y prosiect ar eich cais.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion a llwythwch unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o yrfaoedd, mae rhai yn parhau ar hyd y llwybr academaidd gyda swyddi ôl-ddoethurol mewn grwpiau yng Nghaerdydd a ledled y byd, mae eraill wedi ymuno â’r proffesiwn addysgu tra bod nifer wedi ymuno â chwmnïau diwydiannol mawr mewn swyddi sy’n amrywio o ymchwil i reoli.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae gofyn i ymgeiswyr feddu ar BSc 2.2 neu uwch, neu gyfwerth, mewn Cemeg neu mewn pwnc cysylltiedig.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig