Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Ddamcaniaethol a Chyfrifiadurol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Mae’r grŵp ymchwil hwn yn cynnwys pedwar aelod o staff academaidd sy’n arbenigo mewn theori a chyfrifiaduro, ynghyd â chydweithwyr pellach yn defnyddio dulliau modelu.

Mae meysydd cais yn cynnwys arsugniad ac adweithedd ocsid ac arwynebau metalig, ac mewn deunyddiau micro-dyllog, astudiaethau mecanistig o adweithiau organig, strwythur a swyddogaeth bio-foleciwlau, cyfnewid proton a chludo mewn datrysiadau, efelychu problemau rhwymo derbynnydd cyffuriau, efelychu trawsnewidiadau cyfnod ac adweithiau mewn solid, màs a chludo gwefr, a rhagfynegi strwythur a phriodweddau.

Gall myfyrwyr yn y maes hwn ddisgwyl meithrin dealltwriaeth ddwfn o’r prosesau ffisegol sylfaenol sydd wrth wraidd yr holl ffenomena cemegol. Yn ogystal, mae sgiliau fel rhaglennu cyfrifiadurol, defnyddio adnoddau cyfrifiaduro perfformiad uchel, mathemateg a dadansoddi rhifiadol yn nodweddion cryf.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Mae ymchwil fethodolegol yn cynnwys dulliau cyfrifiadurol ar gyfer cydberthynas electron, dadansoddi dwysedd electron, QSAR, dadansoddi data XRD, dulliau uwch o efelychu deinameg moleciwlaidd a samplu pwysigrwydd, cyfrifiadau thermol a chludo electronig, dulliau aml-gorff a chydberthynol wedi’u defnyddio ar gyfer y cyflwr solid. Hefyd, mae diddordeb mawr mewn datblygu meddalwedd drwy’r Molpro a chodau eraill, ac yn archwiliad effeithiol o gyfrifiaduron paralel perfformiad uchel iawn. Cefnogir y grŵp gan seilwaith cyfrifiadura ardderchog, gan gynnwys y cyfleuster Cyfrifiadura Ymchwil Uwch.

Prosiectau

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael. Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol.  Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais.

Yn y lle cyntaf dylech gyflwyno CV a Llythyr Eglurhaol i oruchwyliwr y prosiect yn nodi manylion y prosiect yr hoffech gael eich ystyried amdano.

Yna dylid cyflwyno ceisiadau ffurfiol drwy Wasanaeth Ceisiadau Ar-lein Prifysgol Caerdydd. Yn yr adran cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion ac uwchlwytho unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Mae graddedigion cemeg cyfrifiadurol a damcaniaethol wedi mynd ymlaen i gyflogaeth mewn amrywiaeth eang o leoliadau academaidd a diwydiannol. Mae nifer yn parhau ym maes ymchwil drwy wneud cymrodoriaethau ymchwil ôl-ddoethurol, tra bod eraill yn datblygu ac yn profi meddalwedd cemegol. Mae’r sgiliau trosglwyddadwy mewn mathemateg a chyfrifiadureg hefyd yn gwneud graddedigion o’r maes hwn yn gystadleuol yn y sectorau cyflogaeth nad ydynt yn gemegol.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig