Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos yn y gorffennol

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, daethom yn 2il yn y DU am effaith ein hymchwil.

Cyflawnwyd datblygiadau arloesol mewn meysydd megis clefyd Alzheimer, canser y fron, gwaredu gwastraff niwclear, diwygio bwyd ysgol a chwedlau’r Mabinogi.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn tynnu sylw at rai o’r meysydd lle y gwnaethom gyflawni effaith gadarnhaol ar ymchwil:

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Datblygu mentrau newydd sy’n anelu at wella iechyd genau a rhoi gofal deintyddol.

Trawsnewid y Mabinogion

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

Newid polisi gwledig yng Nghymru

Newid polisi gwledig yng Nghymru

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan academyddion blaenllaw Prifysgol Caerdydd wedi helpu i lunio a newid polisïau lles a datblygu gwledig ledled Cymru.

Achub gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd

Achub gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd

Astudio dull effeithiol o wella effeithiau rhwd i helpu ein hamgueddfeydd i ddiogelu gwaith haearn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ymchwil yn ail feddwl sut i gael gwared o wastraff niwclear

Ymchwil yn ail feddwl sut i gael gwared o wastraff niwclear

Mae ein hefelychiadau cyfrifiadurol yn helpu i greu dulliau mwy diogel i storio gwastraff niwclear.

Achub bywydau a diogelu dŵr

Achub bywydau a diogelu dŵr

Rydym yn datblygu modelau cywir a dibynadwy i ddiogelu pobl rhag peryglon dŵr byd-eang.

Dylanwadu polisi gwarchod a rheoli afonydd

Dylanwadu polisi gwarchod a rheoli afonydd

Mae ein hymdriniaeth o ddadansoddi a modelu systemau dŵr wedi arwain at ddarganfyddiad o bwys byd-eang sy’n dangos newid mewn ecosystemau afonydd yr uwchdiroedd.

Predicting molecular properties using advanced computing

Predicting molecular properties using advanced computing

We are developing catalysts which remove deadly carbon monoxide from confined environments to save lives.

Supplying clean air to save lives

Supplying clean air to save lives

We are developing catalysts which remove deadly carbon monoxide from confined environments.

Environmentally friendly Perspex production

Environmentally friendly Perspex production

We are developing catalysts which remove deadly carbon monoxide from confined environments to save lives.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.

Gwella plismona cymunedol

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Rhaglen ymchwil arloesol ar gyfer asesiadau clinigol fwy dibynadwy i adnabod achosion o gamdrin plant a diofalwch.

Aur yw popeth melyn

Aur yw popeth melyn

Mae ein catalydd, sydd newydd ei adnabod, â’r potensial i achub bywydau, gwella iechyd a glanhau’r amgylchedd.

Rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

Rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

Sut mae datblygiad synhwyrydd wedi galluogi darogan rhwystrau cathetrau sydd wedi rhoi rhyddhad i filoedd o gleifion.

Defnyddio fforestydd glaw trofannol Awstralia i helpu i drin clwyfau cronig a chreithio

Defnyddio fforestydd glaw trofannol Awstralia i helpu i drin clwyfau cronig a chreithio

Sut mae ymchwil a gynhelir gyda diwydiant yn nodi ac yn gwerthuso therapïau gwella clwyfau newydd o goed sy’n gynhenid i fforestydd glaw trofannol Queensland.

Creu darlun o iechyd deintyddol y boblogaeth

Creu darlun o iechyd deintyddol y boblogaeth

How quality assured surveillance of population dental health has improved national targeting of oral health promotion, planning of health services and monitoring their effectiveness.

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Sut mae cynhyrchu, cydosod a defnyddio tystiolaeth yn well wedi arwain at fwy o effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Diogelu pontydd

Diogelu pontydd

Yn darparu datrysiadau ar gyfer arolygu pontydd heb angen eu cau.

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Dyma ein hymchwilwyr yn datgelu'r technegau gorau am drin canser y brostad datblygedig lleol.

Gweld Gwyddoniaeth yn y Gofod

Gweld Gwyddoniaeth yn y Gofod

Dod â straeon o Arsyllfa Gofod Hershel i blant ysgol ac athrawon y DU a chyfryngau rhyngwladol.

Defnyddio mathemateg i achub bywydau

Defnyddio mathemateg i achub bywydau

Mae ein modelau mathemategol newydd yn lleihau amseroedd aros mewn ysbytai er mwyn achub bywydau.

Diwygio bwyd ysgol

Diwygio bwyd ysgol

Helpu i greu gwasanaeth bwyd ysgol iachach a mwy cynaliadwy.

Gwella golwg plant gyda Syndrom Down

Gwella golwg plant gyda Syndrom Down

Gwella cyfleoedd addysgiadol a gofal llygaid i blant gyda Syndrom Down.

Wedi’r dymchweliad: dylanwadu polisi economaidd

Wedi’r dymchweliad: dylanwadu polisi economaidd

Datblygu modelau newydd economaidd i sbarduno adferiad rhyngwladol o’r dymchweliad ariannol byd-eang yn 2007.

Perfformiad Manwl Cywir

Perfformiad Manwl Cywir

Adfywio technegau ac arddull perfformiad cerddoriaeth o’r ‘18fed ganrif hir.’

Taclo her blinder ar y môr

Taclo her blinder ar y môr

Sut mae ein hymchwil am flinder wedi helpu gwella polisïau a chreu systemau mwy diogel ar gyfer morwyr.

Dod o hyd i’r diffygion mewn creigiau cap

Dod o hyd i’r diffygion mewn creigiau cap

Mae ein hymchwil wedi helpu i gwmnïau olew a nwy ddeall sut mae creigiau cap (caprocks) diffygiol yn ymddwyn o dan amodau daearyddol penodol.

Mynegeio rhywogaethau’r byd

Mynegeio rhywogaethau’r byd

Defnyddio data mawr i helpu achub fflora a ffawna rhag difodiant..

Adeiladau a dinasoedd y dyfodol

Adeiladau a dinasoedd y dyfodol

Rydym wedi datblygu modelau rhifol blaengar sy’n cael eu defnyddio i ddylunio adeiladau a datblygiadau dinesig sylweddol.

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

Fframwaith gyfreithiol i uno’r rhai o’r un ffydd

Fframwaith gyfreithiol i uno’r rhai o’r un ffydd

Helpu annog mwy o gydweithrediad a rheolau o fewn yr Eglwys.

Deall Seisnigrwydd

Deall Seisnigrwydd

Archwilio Seisnigrwydd o fewn newid gwleidyddol parhaus.

Gwerth y Fictoriaid: rhannu darluniau’r 19fed ganrif.

Gwerth y Fictoriaid: rhannu darluniau’r 19fed ganrif.

Defnyddio metadata wedi’i seilio ar ymchwil i ddiddanu cynulleidfa fodern o filiynau o bobl.

Gwella gwneud penderfyniadau ar ddiwedd oes

Gwella gwneud penderfyniadau ar ddiwedd oes

Ein trafodaeth a sbardunwyd gan ymchwil am driniaeth pobl mewn cyflyrau disymud neu anymwybodol.

Gwella gofal bugeiliol ar gyfer Mwslemiaid

Gwella gofal bugeiliol ar gyfer Mwslemiaid

Effaith bositif cynnwys gweithwyr proffesiynol Mwslimaidd mewn gofal crefyddol a bugeiliol mewn sefydliadau cyhoeddus.

Hunaniaeth newidiol ymfudwyr o Gymru

Hunaniaeth newidiol ymfudwyr o Gymru

Mae gwaith ymchwil yn datgelu sut y newidiodd hunaniaeth ymfudwyr o Gymru wrth iddynt addasu i ddiwylliannau newydd.

Dylanwadu ar y drafodaeth ymchwil geneteg.

Dylanwadu ar y drafodaeth ymchwil geneteg.

Diffinio biofoeseg newydd sy’n addo datrysiadau byd go iawn i broblemau’r byd go iawn.

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Mae ymchwil wedi datgelu bod yna ‘rwystr llywodraethu’ o ran gweithredu ar newid hinsawdd.

Astudiaeth achos ymchwil ar ddefnyddio cannabis a sgitsoffrenia

Astudiaeth achos ymchwil ar ddefnyddio cannabis a sgitsoffrenia

Ydy defnyddio canabis yn gysylltiedig â sgitsoffrenia?

Cardiff-led research underpins new treatment and management of acquired haemophilia A

Defining the standard of care for acquired haemophilia A

Darlledu ar ôl datganoli

Darlledu ar ôl datganoli

Daeth i’r amlwg i’n hymchwilwyr bod ein dinasyddion yn cael eu camarwain yn aml ynglŷn â meysydd polisi pwysig.

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Chemiluminescent techology underpins global adoption of tests for infectious diseases

Chemiluminescent techology underpins global adoption of tests for infectious diseases

Research has led to the development of blood screening and clinical tests that have been adopted worldwide for the detection of viruses and bacteria.

Ymchwil cyfieithu'n ffurfio arferion Bwdhaeth yn yr Almaen

Ymchwil cyfieithu'n ffurfio arferion Bwdhaeth yn yr Almaen

Mae ein hymchwil arloesol i gyfieithu testun sanctaidd Bwdhaidd wedi dylanwadu ar arferion Bwdhaidd yn yr Almaen.

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Mae ymchwil o Ysgol Busnes Caerdydd yn dangos nad yw llawer o hawlwyr clwyfedig yn cael iawndal teg ac yn dangos sut gall y broses iawndaliadau fod yn decach i ddioddefwyr anafiadau.

Ymchwil gwerthoedd yn newid ffocws ymgyrchoedd elusennol

Ymchwil gwerthoedd yn newid ffocws ymgyrchoedd elusennol

Mae ein hymchwil wedi newid yn sylweddol sut mae elusennau yn ymdrin ag ymgyrchoedd marchnata amgylcheddol.

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

New research helps us understand the true value of tourism in the country.

Diagnosis o drafferthion niwrolegol sy’n gysylltiedig â sensitifrwydd glwten

Diagnosis o drafferthion niwrolegol sy’n gysylltiedig â sensitifrwydd glwten

Sut mae adnabod biomarciwr clefyd wedi arwain at ddatblygiad dull gweithredu diagnostig newydd.

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Darganfyddiad genyn sy'n wrthiannol i antibiotigau gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn newid agwedd a pholisi yn fyd-eang o ran monitro ac ataliad.

Metalau strategol: Archwilio a phrosesu elfennau grŵp platinwm

Metalau strategol: Archwilio a phrosesu elfennau grŵp platinwm

Mae ein hymchwil a’n dadansoddiad yn gwella archwiliad gwaddodion Elfennau Grŵp Platinwm newydd (PGE) ac yn datblygu dulliau prosesu mwy effeithiol ar gyfer mwynau PGE.

Creu cyffuriau i drin canser a feirysau

Creu cyffuriau i drin canser a feirysau

Mae technoleg ProTide yn strategaeth sydd o blaid cyffuriau gyda thystiolaeth ei bod wedi cynhyrchu mathau o gyffuriau ar gyfer arwyddion gwrth-ganser a gwrth-feirysol.

Improving the effectiveness of inhaled medicines

Improving the effectiveness of inhaled medicines

FV-100 is a brand new anti-viral drug that aims to bring relief to millions of shingle sufferers from around the world.

Darganfod cyffur gwrth-feirysol mwyaf pwerus y byd yn erbyn yr eryr (shingles)

Darganfod cyffur gwrth-feirysol mwyaf pwerus y byd yn erbyn yr eryr (shingles)

Mae FV-100 yn gyffur gwrth-feirysol, sy’n anelu at leddfu poen miliynau o ddioddefwyr yr eryr (shingles) ledled y byd.

Wynebu heriau diogeli data

Wynebu heriau diogeli data

Mae ein hymchwil wedi gwella diogelwch amgylcheddau argraffu a rhwydweithiol yn sylweddol.

Deall ymddygiad y cwsmer

Deall ymddygiad y cwsmer

Rydym wedi datblygu modelau ystadegol a mathemategol ar gyfer darogan ymddygiad prynu'r cwsmer.

Mwy na Messiaen

Mwy na Messiaen

Ail ddadansoddi traddodiadau cerddorol Ffrainc y 20g ar gyfer cynulleidfaoedd y DU.

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gweithdai mewn arlunio comics yn yr Academi Whizzkids United yn KwaZulu-Natal, De'r Affrig.

Hyrwyddo pwysigrwydd pwyll pan yn rhoi antibiotics ar bresgripsiwn ar gyfer problemau deinyddol mewn gofal cynradd

Hyrwyddo pwysigrwydd pwyll pan yn rhoi antibiotics ar bresgripsiwn ar gyfer problemau deinyddol mewn gofal cynradd

Lleihau rhoi antibiotics ar bresgripsiwn i osgoi bacteria sy’n ymwrthiannol i wrthfeicrobau.

Gwella triniaeth ffibrosis systig gyda gwymon y môr

Gwella triniaeth ffibrosis systig gyda gwymon y môr

Yn datblygu triniaethau newydd i herio afiechyd ysgyfaint bacteriol sy’n bygwth bywyd ac yn gwrthsefyll gwrthfiotigau.

The Living Wage – Employer experience

The Living Wage – Employer experience

Understanding the motivations, challenges and opportunities of becoming an accredited living wage employer.

Using social media to manage large scale events

Using social media to manage large scale events

How software tools provided real-time information to police during the 2014 NATO summit in South Wales.

City of music

City of music

Understanding the music of Vienna as a product of the city.

Lace Project

Lace Project

LACE: Improving educational experiences and attainment of looked after children.

Developing measures of poverty

Developing measures of poverty

Helping governments monitor progress towards the global Sustainable Development Goals for poverty and nutrition.

School Health Research Network

School Health Research Network

Improving young people’s health and wellbeing in schools.

Supporting dental practices to make best use of the whole dental team

Supporting dental practices to make best use of the whole dental team

Developing self-evaluation tools to review skill-mix in dental teams.

Digi-Languages

Digi-Languages

Digi-Languages is an online experience which encourages its users, year 9 school pupils, to engage in questions which challenge mono-lingual and mono-cultural perceptions.

Improving how healthcare employees raise concerns

Improving how healthcare employees raise concerns

We are helping develop and implement approaches that support healthcare organisations and policy makers to best enable staff to raise and respond to workplace concerns.

SignatureBack: interactive digital interventions

SignatureBack: interactive digital interventions

Interactive digital interventions to support individualised self-management of low back pain.

Views of an Antique Land

Views of an Antique Land

A new online visual archive presents the little known Egypt and Palestine theatre of the First World War, as it was seen through the eyes of British soldiers.

Embedding infection prevention in everyday patient care

Embedding infection prevention in everyday patient care

Non-antibiotic approaches to preventing healthcare-associated infection and reducing risks of antimicrobial resistance.