Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau pwysig sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd.

Rydym yn 2il yn y DU am effaith ein hymchwil fel y mesurwyd gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, camp rhagorol. Gyda darganfyddiadau mewn meysydd fel clefyd Alzheimer’s, canser y fron, gwaredu gwastraff niwclear, diwygio ciniawau ysgol a hanesion y Mabingoion, mae ein hymchwil yn cael effaith gadarnhaol a pharhaus o gwmpas y byd i gyd.

Broadcasting and behind the scenes

Darlledu ar ôl datganoli

Daeth i’r amlwg i’n hymchwilwyr bod ein dinasyddion yn cael eu camarwain yn aml ynglŷn â meysydd polisi pwysig.

Whizz kids Lola's story

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gweithdai mewn arlunio comics yn yr Academi Whizzkids United yn KwaZulu-Natal, De'r Affrig.

125 Anniversary concert

Mwy na Messiaen

Ail ddadansoddi traddodiadau cerddorol Ffrainc y 20g ar gyfer cynulleidfaoedd y DU.

Data security

Wynebu heriau diogeli data

Mae ein hymchwil wedi gwella diogelwch amgylcheddau argraffu a rhwydweithiol yn sylweddol.

Supermarket aisle

Deall ymddygiad y cwsmer

Rydym wedi datblygu modelau ystadegol a mathemategol ar gyfer darogan ymddygiad prynu'r cwsmer.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Medical staff in corridor

Gwella gwneud penderfyniadau ar ddiwedd oes

Ein trafodaeth a sbardunwyd gan ymchwil am driniaeth pobl mewn cyflyrau disymud neu anymwybodol.

Two houses completely flooded

Achub bywydau a diogelu dŵr

Rydym yn datblygu modelau cywir a dibynadwy i ddiogelu pobl rhag peryglon dŵr byd-eang.

Welsh flag painted on face

Hunaniaeth newidiol ymfudwyr o Gymru

Mae gwaith ymchwil yn datgelu sut y newidiodd hunaniaeth ymfudwyr o Gymru wrth iddynt addasu i ddiwylliannau newydd.

Image of person smoking

Astudiaeth achos ymchwil ar ddefnyddio cannabis a sgitsoffrenia

Ydy defnyddio canabis yn gysylltiedig â sgitsoffrenia?

Kangia - Ilulissat Icefjord, Greenland

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Mae ymchwil wedi datgelu bod yna ‘rwystr llywodraethu’ o ran gweithredu ar newid hinsawdd.

Down's Syndrome Vision Research Unit

Gwella golwg plant gyda Syndrom Down

Gwella cyfleoedd addysgiadol a gofal llygaid i blant gyda Syndrom Down.

Two police officers

Lleihau troseddau treisgar

Rydym yn lleihau trais drwy waith ymchwil, defnyddio data mewn ffyrdd newydd, a phartneriaethau newydd rhwng meysydd meddygaeth a chyfiawnder troseddol.

Mabinogion book cover

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

French nuclear power plant.

Ymchwil yn ail feddwl sut i gael gwared o wastraff niwclear

Mae ein hefelychiadau cyfrifiadurol yn helpu i greu dulliau mwy diogel i storio gwastraff niwclear.

Dubai skyline.

Adeiladau a dinasoedd y dyfodol

Rydym wedi datblygu modelau rhifol blaengar sy’n cael eu defnyddio i ddylunio adeiladau a datblygiadau dinesig sylweddol.

Scientists in lab

Dylanwadu ar y drafodaeth ymchwil geneteg.

Diffinio biofoeseg newydd sy’n addo datrysiadau byd go iawn i broblemau’r byd go iawn.

Welsh books

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.

Claire Holden and Robin Stowell playing violin

Perfformiad Manwl Cywir

Adfywio technegau ac arddull perfformiad cerddoriaeth o’r ‘18fed ganrif hir.’

UK Currency

Wedi’r dymchweliad: dylanwadu polisi economaidd

Datblygu modelau newydd economaidd i sbarduno adferiad rhyngwladol o’r dymchweliad ariannol byd-eang yn 2007.

School dinners

Diwygio bwyd ysgol

Helpu i greu gwasanaeth bwyd ysgol iachach a mwy cynaliadwy.

Doctors moving a patient

Defnyddio mathemateg i achub bywydau

Mae ein modelau mathemategol newydd yn lleihau amseroedd aros mewn ysbytai er mwyn achub bywydau.

Herschel space observatory iamge

Gweld Gwyddoniaeth yn y Gofod

Dod â straeon o Arsyllfa Gofod Hershel i blant ysgol ac athrawon y DU a chyfryngau rhyngwladol.

Cancer laboratory

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Dyma ein hymchwilwyr yn datgelu'r technegau gorau am drin canser y brostad datblygedig lleol.

Oakland Bay Bridge San Francisco

Diogelu pontydd

Yn darparu datrysiadau ar gyfer arolygu pontydd heb angen eu cau.

Student testing a catalyst in a lab

Aur yw popeth melyn

Mae ein catalydd, sydd newydd ei adnabod, â’r potensial i achub bywydau, gwella iechyd a glanhau’r amgylchedd.

Child abuse

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Rhaglen ymchwil arloesol ar gyfer asesiadau clinigol fwy dibynadwy i adnabod achosion o gamdrin plant a diofalwch.

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Teenager smoking

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Workers on a boat at sea

Taclo her blinder ar y môr

Sut mae ein hymchwil am flinder wedi helpu gwella polisïau a chreu systemau mwy diogel ar gyfer morwyr.

Steve Ormerod and Ed Milliband

Dylanwadu polisi gwarchod a rheoli afonydd

Mae ein hymdriniaeth o ddadansoddi a modelu systemau dŵr wedi arwain at ddarganfyddiad o bwys byd-eang sy’n dangos newid mewn ecosystemau afonydd yr uwchdiroedd.

Snowdon, Snowdonia

Dod o hyd i’r diffygion mewn creigiau cap

Mae ein hymchwil wedi helpu i gwmnïau olew a nwy ddeall sut mae creigiau cap (caprocks) diffygiol yn ymddwyn o dan amodau daearyddol penodol.

Bees in hive

Mynegeio rhywogaethau’r byd

Defnyddio data mawr i helpu achub fflora a ffawna rhag difodiant..

Protected hull of ss Great Britain

Achub gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd

Astudio dull effeithiol o wella effeithiau rhwd i helpu ein hamgueddfeydd i ddiogelu gwaith haearn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

Church stained glass

Fframwaith gyfreithiol i uno’r rhai o’r un ffydd

Helpu annog mwy o gydweithrediad a rheolau o fewn yr Eglwys.

Houses of Parliament, London

Deall Seisnigrwydd

Archwilio Seisnigrwydd o fewn newid gwleidyddol parhaus.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Photo taken by Flickr user epsos.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.

Illustration by Eleanor Vere Boyle

Gwerth y Fictoriaid: rhannu darluniau’r 19fed ganrif.

Defnyddio metadata wedi’i seilio ar ymchwil i ddiddanu cynulleidfa fodern o filiynau o bobl.

Muslim Chaplaincy Conference

Gwella gofal bugeiliol ar gyfer Mwslemiaid

Effaith bositif cynnwys gweithwyr proffesiynol Mwslimaidd mewn gofal crefyddol a bugeiliol mewn sefydliadau cyhoeddus.

Welsh countryside

Ymchwil gwerthoedd yn newid ffocws ymgyrchoedd elusennol

Mae ein hymchwil wedi newid yn sylweddol sut mae elusennau yn ymdrin ag ymgyrchoedd marchnata amgylcheddol.

Indian woman drinking water from tap

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Darganfyddiad genyn sy'n wrthiannol i antibiotigau gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn newid agwedd a pholisi yn fyd-eang o ran monitro ac ataliad.

People walking on Welsh hills

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

New research helps us understand the true value of tourism in the country.

Buddhist prayer book

Ymchwil cyfieithu'n ffurfio arferion Bwdhaeth yn yr Almaen

Mae ein hymchwil arloesol i gyfieithu testun sanctaidd Bwdhaidd wedi dylanwadu ar arferion Bwdhaidd yn yr Almaen.

Image of a teenager suffering from whiplash following a car accident

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Mae ymchwil o Ysgol Busnes Caerdydd yn dangos nad yw llawer o hawlwyr clwyfedig yn cael iawndal teg ac yn dangos sut gall y broses iawndaliadau fod yn decach i ddioddefwyr anafiadau.

Mining machinery working in open-pit PGE mine on the Platreef

Metalau strategol: Archwilio a phrosesu elfennau grŵp platinwm

Mae ein hymchwil a’n dadansoddiad yn gwella archwiliad gwaddodion Elfennau Grŵp Platinwm newydd (PGE) ac yn datblygu dulliau prosesu mwy effeithiol ar gyfer mwynau PGE.

Pills in a bottle image

Darganfod cyffur gwrth-feirysol mwyaf pwerus y byd yn erbyn yr eryr (shingles)

Mae FV-100 yn gyffur gwrth-feirysol, sy’n anelu at leddfu poen miliynau o ddioddefwyr yr eryr (shingles) ledled y byd.

Scientist examining liquid in lab

Creu cyffuriau i drin canser a feirysau

Mae technoleg ProTide yn strategaeth sydd o blaid cyffuriau gyda thystiolaeth ei bod wedi cynhyrchu mathau o gyffuriau ar gyfer arwyddion gwrth-ganser a gwrth-feirysol.