Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Mathemateg

Llun oddi isod o don bwerus sy’n cwympo’n nerthol

Hwyrach mai signalau tanddwr a gynhyrchwyd yn sgil damweiniau awyren yn y môr agored fydd yr allwedd i ganfod lle gorffwys terfynol MH370

20 Mai 2024

Mae astudiaeth yn cynnig arbrofion i geisio deall rhagor am dynged yr awyren gan ddefnyddio technoleg hydroacwstig

Llun o haid o ystlumod trwyn pedol mawr ynghrog o do ogof

Dod o hyd i fannau clwydo ystlumod bellach ddim fel chwilio am “nodwydd mewn tas wair”

24 Ebrill 2024

Algorithm yn helpu ecolegwyr a chadwraethwyr i ddod o hyd i fannau clwydo a fydd yn cynnal poblogaethau a chynefinoedd ystlumod

Gwobr Arian Athena Swan yn Fuddugoliaeth i’n Hysgol

11 Ebrill 2024

Our school has proudly received the Silver Athena Swan award, marking a significant milestone in our ongoing efforts to promote equality, diversity, and inclusion (EDI) within the field of mathematics.

Cyfarwyddwr Ymchwil yn cyd-arwain yr ail encil i fenywod mewn mathemateg gymhwysol

4 Ebrill 2024

Cafodd Encil i Fenywod mewn Mathemateg Gymhwysol (RWAM) 2024, a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Gwyddorau Mathemategol yng Nghaeredin, ei drefnu gan ein Cyfarwyddwr Ymchwilydd, yr Athro Angela Mihai, mewn cydweithrediad â’r Athro Apala Majumdar o Brifysgol Strathclyde.

Cychwyn ar antur: grymuso Indonesia trwy fodelu mathemategol

25 Mawrth 2024

Yn ddiweddar teithiodd carfan o bum ymchwilydd, o'n hysgol, ar draws Indonesia i gefnogi cydweithrediadau ymchwil parhaus ac i sefydlu partneriaethau newydd.

Tri ffotograff o Gymrodyr Turing Prifysgol Caerdydd – yr Athro Monjur Mourshed, Dr Jenny Kidd a’r Athro Steven Schockaert (o’r chwith i’r dde)

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau tair Cymrodoriaeth Turing

21 Mawrth 2024

Ymchwilwyr yn ymuno â charfan newydd i helpu i dyfu ecosystem gwyddor data a deallusrwydd artiffisial y DU

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth

Myfyrio ar Fuddugoliaeth: dathlu ein llwyddiannau yn 2023

6 Mawrth 2024

Our school proudly celebrates numerous achievements, each highlighting our dedication to excellence, innovation, and societal influence.

Delwedd cysyniadol o fap y DU a chysylltir y pwyntiau gan linellau golau.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Ehangodd Prifysgol Caerdydd faes sgiliau digidol ac arloesi yn 2023 drwy gynnal digwyddiadau allgymorth llwyddiannus

31 Ionawr 2024

Mae’r Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau allgymorth, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol, hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Eirioli dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau ym myd mathemateg: Llais yn Nhŷ’r Cyffredin

19 Ionawr 2024

Mae myfyrwraig PhD o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth ym myd mathemateg ar ôl iddi gynrychioli Cyngor y Gwyddorau Mathemategol a Chymdeithas Fathemategol Llundain.

Llun o ystlum trwyn pedol mwyaf yn hedeg mewn ardal goediog

Mae ymchwilwyr wedi dangos sut y bydd ystlumod yn dychwelyd adref i glwydo

15 Ionawr 2024

Hwyrach y bydd yr astudiaeth hon, y gyntaf o'i math ym maes ystlumod, yn helpu ymdrechion cadwraeth yn achos rhywogaethau sydd â "risg sylweddol" y bydd y boblogaeth yn dirywio

Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant yn tynnu sylw at bŵer mathemateg ym meysydd cymhwyso yn y byd go iawn

8 Ionawr 2024

Yn ystod y Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant cyntaf inni erioed ei gynnal, rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r rôl y mae mathemateg yn ei chwarae mewn ymchwil ac arloesedd a ysgogir gan ddiwydiant, ac a daflodd goleuni ar y cyfraniadau o bwys a wneir gan ein Hysgol.

Dyfarnu Medal Griffiths i ymchwilwyr am eu hastudiaeth ar drosglwyddo COVID-19

14 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar dyfarnwyd Medal Griffiths, a gyflwynir gan y Gymdeithas Ymchwil Weithredol, i dîm o ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd am eu cyfraniad i faes systemau iechyd.

Dyn mewn cadair olwyn yn cael ei lun wedi’i dynnu wrth ymyl trên yng ngorsaf danddaearol Llundain Bermondsey.

"Cynnig y rhyddid i bobl ddewis sut maen nhw'n teithio"

24 Hydref 2023

Mae un o raddedigion y Brifysgol yn datblygu ap teithio hygyrch sy'n rhoi gwybod os bydd problemau o ran defnyddio lifftiau metro Llundain

Rhwydwaith rhyngddisgyblaethol newydd ar gyfer ymchwil ffrwythlondeb i'w lansio yn yr Ysgol Mathemateg

14 Medi 2023

Gwahoddir arbenigwyr ym maes ffrwythloni in vitro (IVF) a phawb arall sydd â diddordeb mewn ymchwil ffrwythlondeb ryngddisgyblaethol i ddigwyddiad undydd ar ymchwil IVF yn Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd.

Stock image of coronavirus

Deall cyffredinrwydd pob clefyd yn y DU

23 Awst 2023

Mae gwefan newydd yn amcangyfrif cyffredinrwydd y DU yn achos pob clefyd

Graff yn dangos gwahanol donnau o'r coronafeirws

Mae algorithm newydd wedi gosod paramedrau ar gyfer tonnau o Covid-19

5 Mehefin 2023

Dywed ymchwilwyr y bydd tonnau diffiniol yn cynorthwyo ein dealltwriaeth o’r ffordd y datblygodd yr epidemig

Dr Angela Mihai elected Vice President of SIAM-UKIE

24 Mai 2023

Dr Angela Mihai has been elected Vice President of the United Kingdom and Republic of Ireland Section of the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM-UKIE).

Delwedd du a gwyn o logo Rhwydwaith Prifysgolion Turing. Mae'r testun yn darllen: Aelod o Rwydwaith Prifysgolion Turing.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â Rhwydwaith Prifysgolion Turing

22 Mai 2023

Lansio rhwydwaith ledled y DU i hwyluso gwell cysylltiadau ym maes ymchwil gwyddor data a deallusrwydd artiffisial