Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

National Assembly & Pier head building

Mae Athro o Brifysgol Caerdydd yn cyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru

11 Gorffennaf 2024

Penodi athro Prifysgol Caerdydd i ddarparu adolygiad arbenigol o Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru.

Man smiling

Myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd wedi'i benodi'n aelod o goleg cyntaf o’i fath i arbenigwyr ar yr amgylchedd

3 Mehefin 2024

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd wedi'i benodi'n aelod o Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd (OEP).

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

A man smiling at the camera on a blank background

Penodi Darllenydd o Brifysgol Caerdydd yn aelod o fwrdd rheoleiddiwr gofal cymdeithasol Cymru

28 Mai 2024

Cardiff University Reader appointed as board member at Wales’ social care regulator

Fflagiau stryd yn y Gelli Gandryll yn ystod yr ŵyl

Academyddion i rannu eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2024

Cynhelir sgyrsiau yn y dathliad blynyddol hwn o lenyddiaeth a'r celfyddydau

Man standing near fire

Tîm ymchwil Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn chwarae rhan wrth gyrraedd targed allyriadau sero net rhyngwladol

29 Ebrill 2024

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn arwain ar brosiect ALCHIMIA a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.

Mother and daughter sitting back to back

Astudiaeth yn amlygu’r anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran y siawns y bydd eu plant yn cael eu rhoi mewn gofal

23 Ebrill 2024

Astudiaeth yn amlygu’r anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran y siawns y bydd eu plant yn cael eu rhoi mewn gofal

Llaw yn troi thermostat

Yn ôl casgliadau gwaith ymchwil, mae angen mwy o gefnogaeth i helpu deiliaid cartrefi i symud tuag at defnyddio ynni gwyrdd

23 Ebrill 2024

Mae teimladau o straen ac ansefydlogrwydd ariannol yn ei gwneud hi'n anodd i bobl feddwl am newid yn ymarferol

A man wearing a suit looking at the camera

Cyllid yr UE ar gyfer prosiect newydd ar dwyllwybodaeth

17 Ebrill 2024

Athro Prifysgol Caerdydd yn sicrhau mwy na £250k mewn cyllid ymchwil.

Awyrlun o afon yn troelli trwy dirwedd

Cyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru

20 Chwefror 2024

Gobeithion am ddyfodol cynhwysol a chynaliadwy

A woman and a man smiling for a photograph

Cymrawd gwadd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi derbyn OBE

14 Chwefror 2024

A Distinguished Visiting Fellow has been awarded an OBE.

Gwraig yn dal llyfr

Deall Profiadau Merched a Menywod Du Prydeinig yn System Addysg Lloegr

1 Chwefror 2024

Mae academydd yn gobeithio y bydd yr ymchwil yn grymuso grŵp sydd wedi cael ei ddiystyru ac mae’n galw am drawsnewid y system addysg

A representation of artificial intelligence

Newydd ar gyfer 2024: Cymdeithaseg (MSc)

8 Ionawr 2024

The School of Social Sciences is introducing a new master’s degree

A decorated Christmas tree

Staff Prifysgol Caerdydd yn treulio Dydd Nadolig yn gwirfoddoli gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

21 Rhagfyr 2023

Staff Prifysgol Caerdydd yn treulio Dydd Nadolig yn gwirfoddoli gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Family playing in forest

Problemau emosiynol ymysg pobl ifanc wedi bod ar gynnydd chwim, hyd yn oed cyn y pandemig

20 Rhagfyr 2023

Mae ymchwil yn dangos cynnydd sylweddol yn y gyfran sy'n profi symptomau emosiynol ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn y blynyddoedd yn union cyn y pandemig.

merched yn defnyddio ffôn clyfar gyda'u gilydd

Mae 48% o blant oedran cynradd yng Nghymru’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, yn ôl adroddiad

12 Hydref 2023

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion wedi ehangu ei waith er mwyn rhoi darlun cliriach o fathau o ymddygiad iechyd o blentyndod i'r glasoed

Man smiling

Penodi cyfarwyddwr canolfan ymchwil newydd Prifysgol Caerdydd

2 Hydref 2023

Mae cyfarwyddwr wedi cael ei benodi mewn canolfan ymchwil newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Golygfa o'r ochr sy’n dangos menyw ifanc yn edrych i ffwrdd wrth y ffenestr a hithau’n eistedd ar soffa gartref

Atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

11 Medi 2023

Mae’r academydd wedi ennill un o Gymrodoriaethau Churchill mawr eu bri i ymchwilio i’r ffordd y mae gwledydd eraill yn mynd i'r afael â'r pwnc

Golygfa o ganol y corff i fyny o weithiwr proffesiynol corfforaethol yn eistedd wrth fwrdd bwyd mawr gyda gliniadur, coffi, ac yn edrych ar ddarn o bapur wedi’i argraffu

Angen dull newydd o weithio’n hyblyg i atal anghydraddoldeb rhag ehangu

6 Medi 2023

Bydd gweithio o bell yn parhau, ond dywed academyddion fod yna lawer o faterion heb eu datrys o hyd y mae angen mynd i'r afael â nhw

Ffotograff ar ei ochr o dyrbinau gwynt a phaneli solar mewn cae gydag afon yn rhedeg wrth ei hochr.

Gweithio tuag at sector ynni cwbl gynaliadwy

18 Gorffennaf 2023

Arbenigwyr Caerdydd yn cymryd rhan mewn menter gwerth £53 miliwn gan UKRI i hybu gwybodaeth, arloesedd a thechnolegau newydd