Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i'ch arwain wrth i chi ddarganfod meysydd newydd a chyffrous.

Wedi’i danategu gan nawdd allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn darparu myfyrwyr PhD a MPhil gyda chyfleoedd i weithio gyda arbenigwyr y byd ac i ddefnyddio chyfarpar ymchwil o ansawdd uchel.

Bob blwyddyn, byddwn yn recriwtio tua 15 o fyfyrwyr ar gyfer graddau PhD, a byddant yn cael budd o gyfrannu at gyfarfodydd yr Ysgol, cyfleoedd addysgu a phrofiadau hyfforddiant sgiliau hanfodol.

Ysgoloriaeth ymchwil

Mae gennym ddau fath o Ysgoloriaeth PhD:

Bydd disgrifiadau o brosiectau PhD DTP a nad ydyw'n DTp yn cael eu hysbysebu ar dudalennau gwe ymchwil ôl-raddedig pan fyddant ar gael. Mae teitlau’r prosiect Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) wedi’u rhannu yn ôl ein deg maes ymchwil.

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwilwyr wedi’u rhannu’n fras yn dair canolfan ymchwil.

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.

Canolfan Gwydnwch a Newid Amgylcheddol

Rydym yn archwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i'r presennol a’r dyfodol.

Geowyddorau i Affrica

Geowyddorau i Affrica hwn yn cwmpasu ein tair canolfan ac yn cynnig arbenigedd gyda phartneriaid a chydweithwyr lleol er mwyn mynd i'r afael â heriau geowyddonol yn Affrica.

Ymholiadau

Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol, ac ar ôl cwblhau fy ngradd yma, roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a gweithio. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil ac wedi mwynhau awyrgylch cefnogol gyda llawer o gefnogaeth.

Bethan, PhD Gwyddorau’r Ddaear

Research areas

Our researchers are broadly divided into three research centres.

Centre for Solid Earth and Natural Resources

Our research deals with the composition and dynamic evolution of the Earth's mantle and crust, including its mineral and petroleum resources.

Centre for Geobiology and Geochemistry

Our research focuses on the Earth's surface, including in and under its oceans, where life has evolved and profoundly affected environments over billions of years.

Centre for Resilience and Change

We investigate the causes and consequences of changes in the Earth system, in the ocean, atmosphere and on land, from the geological past into the present and future.

Geoscience Africa

Geoscience Africa spans our three Centres offering expertise with local partners and collaborators to meet the geoscientific challenges of Africa.

Enquiries

Ymholiadau Ymchwil Ôl-raddedig