Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Tim Rocky Shore
Geogelcio gyda Phartneriaeth Aber Hafren

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu'n creu trafodaeth ac ymddiriedaeth rhwng ymchwil a chymdeithas. Mae’n gofalu bod canlyniadau ein gwaith yn mynd y tu hwnt i'r byd academaidd, busnes a llywodraeth, i gymunedau lleol.

Gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen o ddarlithoedd cyhoeddus, arddangosiadau a gweithgareddau allgymorth i ysgolion y gellir eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol neu yn ein labordai. Mae pob gweithgaredd wedi'i deilwra i oed a gallu'r myfyrwyr, felly cânt eu hannog a'u difyrru drwyddi draw.

Rydym ni hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau ymgysylltu cyhoeddus y gallwch gyfrannu iddynt.

Partneriaeth Aber Afon Hafren

Gwylio fideo am Bartneriaeth Aber Afon Hafren

Sefydlwyd Partneriaeth Aber Afon Hafren yn 1995, ac mae'n fenter annibynnol ar hyd yr aber, nad yw’n statudol, dan arweiniad awdurdodau lleol ac asiantaethau statudol. Rydyn ni'n gweithio gyda phawb sy'n ymwneud â rheoli’r aber, o gynllunwyr i awdurdodau porthladdoedd, pysgotwyr, ffermwyr a llawer yn rhagor sydd â diddordeb yn nyfodol yr aber.

Mae ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith allgymorth yn rhan ganolog o'r Bartneriaeth. Gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru, lansiodd y Bartneriaeth Darganfod Aber Hafren ym mis Gorffennaf 2018.

Darganfod Aber Hafren

Prosiect cymunedol yw hwn a'i nod yw cysylltu – neu ailgysylltu – cymunedau arfordirol ag arfordir aber afon Hafren er mwyn hyrwyddo ffyrdd mwy iachus o fyw, gwell mynediad at natur ac addysg sy’n seiliedig ar natur, a lles personol. Lleolwyd y prosiect mewn tair cymuned yn ne Cymru;

 • Castleland yn y Barri
 • Grangetown yng Nghaerdydd
 • Pilgwenlli yng Nghasnewydd.

Ceir digonedd o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau hamdden ar hyd aber afon Hafren, o chwaraeon dŵr i deithiau cerdded hanes, o chwilio pyllau glan môr i dynnu ffotograffau o’r dirwedd. Nod Darganfod Afon Hafren oedd hyrwyddo mynediad a hamdden ar hyd Aber Afon Hafren mewn sawl ffordd.

Daeth y prosiect i ben ym mis Rhagfyr 2019, ond mae'r holl weithgareddau a gynhyrchwyd drwy gydol Darganfod Afon Hafren i'w gweld ar y wefan.

 Aber Hafren
Gweithio mewn partneriaeth i'r dyfodol Aber Hafren

Arfordir a Môr Di-sbwriel Gwlad yr Haf

Ymgyrch cymunedol yw Arfordir a Môr Di-sbwriel Gwlad yr Haf (LFCSS) i ddiogelu ansawdd dŵr nofio a lleihau sbwriel ar y traeth a'r môr ar hyd arfordir Aber Hafren drwy annog a grymuso unigolion, cymunedau lleol, busnesau ac ysgolion i wneud penderfyniadau gwybodus sy'n lleihau effaith amgylcheddol.

Mae LFCSS wedi datblygu nifer o ymgyrchoedd a phrosiectau cymunedol i fynd i'r afael â'r materion hyn:

Digwyddiadau

Prosiectau

 • Cynllun Gwobrau Busnes - Cynllun achredu gwirfoddol i fusnesau sy'n archwilio amrywiol agweddau ar fusnesau lleol gyda golwg ar leihau eu heffaith ar yr amgylchedd arfordirol.
 • Cynghrair Llysgenhadon Arfordirol Ysgolion - Cynllun achredu gwirfoddol i ysgolion, gan weithio gydag ysgolion lleol i wneud newidiadau er budd natur leol, cyrsiau dŵr ac amgylcheddau arfordirol.

Ymgyrchoedd

 • 'Don’t Feed the Locals' – ymgyrch i annog unigolion i beidio â bwydo'r gwylanod gan fod eu carthion yn gallu effeithio ar ansawdd dŵr ymdrochi.
 • #OnlyRainDowntheDrain - annog pobl i beidio â gwaredu dim i lawr draeniau dŵr storm a all arwain yn uniongyrchol at afonydd a llynnoedd, gan gyrraedd y môr yn y pen draw.
 • Fats Oils and Greases – ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o effaith arllwys brasterau, olew neu saim i lawr y sinc a all arwain at 'fatberg', rhwystrau ac yn y pen draw ddigwyddiadau llygru.
 • Baw Cŵn - annog pobl i godi a bagio eu baw cŵn a'i waredu'n briodol.
 • #BinYourButt - ymgyrch i annog unigolion i waredu eu stympiau sigarét yn gyfrifol.
 • #KeepItClean – ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i annog unigolion i gadw eu traeth lleol yn lân a mynd â'u sbwriel adref.
 • #BringYourBeachHome – ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw cysylltiad pobl gyda'u traethau lleol a mannau glas drwy gyfnod clo COVID-19.

Diogelu ein Morfa Heli

Morfa Heli
Arbrawf tanc Morfa Heli

Gyda chyllid drwy brosiectau RESILCOAST a CoastWEB rydym ni wedi datblygu dau danc tonnau sy'n caniatáu i ni arddangos amrywiol bynciau, yn cynnwys rheoli arfordirol, llifogydd arfordirol a gweithio gyda natur fel modd o reoli llifogydd.

Mae'r tanciau wedi bod ar daith dros y blynyddoedd diwethaf, gan gymryd rhan yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, Gwyddoniaeth Bocs Sebon, Peint o Wyddoniaeth ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Rhagor o wybodaeth am rai o'r digwyddiadau hyn.

Drwy ymgysylltu â'r tanciau, rydym ni'n annog pobl i 'reoli'r llanw' a dod yn 'wneuthurwyr tonnau'.  Mae pob tanc yn edrych ar wahanol agwedd ar y morfa heli fel enghraifft o weithio gyda natur i ddiogelu ein harfordiroedd yn effeithiol.

Gwahoddir cyfranogwyr i reoli arfordir pentref bach (Lego!), gan edrych ar y ffordd orau i'w ddiogelu rhag stormydd a chodiad yn lefel y môr. Mae'r gweithgaredd yn dangos gwerth gweithio gyda natur, a phwysigrwydd deall ein harfordiroedd er mwyn ymdrin yn iawn â'r effeithiau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol, cysylltwch

Tîm Ymgysylltu Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd