Ewch i’r prif gynnwys

Graddau arbenigol

Mae ymchwil cyfrifiadureg yn cael effaith gymdeithasol sylweddol ac uniongyrchol, sy’n gwneud addysg ôl-raddedig yn y ddisgyblaeth hon yn ddewis ysbrydoledig.

Abacws Specialist degrees

Yn y farchnad fyd-eang hynod gystadleuol sydd ohoni, gall ein graddau arbenigol eich rhoi ar y blaen i ymgeiswyr eraill, gan eich bod wedi dysgu’r wybodaeth arbenigol a’r sgiliau technegol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Mae llawer o’n cyrsiau ôl-radd yn rhoi’r opsiwn i chi ymgymryd â lleoliad gwaith 7-12 mis i’ch helpu i sicrhau mantais gystadleuol. Bydd y profiad ymarferol hwn nid yn unig yn rhoi hwb i’ch hyder, ond hefyd yn eich helpu i ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol. Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau newydd yn y byd go iawn.

Gall cwrs ôl-radd eich galluogi i astudio ar gyfer PhD neu ymuno â’r gweithlu, lle gallech gwrdd â chynfyfyrwyr sy’n gweithio ym meysydd datblygu meddalwedd, seiberddiogelwch a rhaglennu ar draws ystod o ddiwydiannau.

Cyfrifiadureg Uwch (MSc)

Mae ein cwrs blaenllaw ar gyfer graddedigion cyfrifiadureg sydd am amlygu eu hunain ymhellach drwy ddod yn feistr yn y maes.

Mae ein hamrywiaeth eang o fodiwlau dewisol sy’n cael eu harwain gan ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi greu eich portffolio unigryw eich hun o sgiliau, gan gynnwys arbenigo mewn meysydd fel systemau cymhleth, cyfrifiadura gweledol, a pheirianneg data a gwybodaeth. Datblygwch eich sgiliau datrys problemau ymhellach drwy astudio paradeimau ac ieithoedd rhaglennu uwch.

Ewch ati i ysgrifennu traethawd hir unigol gyda chefnogaeth ein harbenigwyr academaidd a chwblhau prosiect ymchwil mawr y gallwch ei nodi ar eich CV.

Enw’r radd
MSc Cyfrifiadureg Uwch
MSc Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Proffesiynol

Seiberddiogelwch (MSc)

Mewn byd sy’n fwyfwy rhwydweithiol, mae risgiau seiber yn sownd ar frig agendâu busnes byd-eang. Mae prinder ymarferwyr seiberddiogelwch medrus yn fyd-eang yn golygu bod galw mawr am raddedigion sy’n deall y technolegau a’r arferion sy’n sail i systemau diogelwch.

Mae'r cwrs hwn, a ddatblygwyd gyda chymorth amrywiaeth o sefydliadau, yn cynnig cymysgedd o gyd-destun busnes a materion diogelwch, ymddiriedaeth a phreifatrwydd craidd sy'n herio'r sector TG.

Yn ein Labordy Seiberddiogelwch a Fforenseg, byddwch yn gallu ymchwilio i’r prif fygythiadau diogelwch sy’n wynebu gweithwyr proffesiynol heddiw drwy wneud arbrofion ar ymosodiadau go iawn mewn senarios yn y byd go iawn.

Enw’r radd
MSc Seiberddiogelwch
MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

Mae deallusrwydd artiffisial yn bwnc llosg ym maes cyfrifiadureg ac yn y gymdeithas ehangach. Mae’n dod yn fwyfwy amlwg yn ein bywydau bob dydd. Mae’n cael ei defnyddio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau a meysydd ymchwil o’r radd flaenaf, fel canfod twyll, dadansoddi fforensig a chefnogi penderfyniadau meddygol.

Mae ein cwrs newydd sbon, a gyd-gynlluniwyd gan ymchwilwyr blaenllaw yn y maes, yn ymchwilio i effeithiau moesegol a chymdeithasol deallusrwydd artiffisial a phynciau allweddol sy’n gyrru tueddiadau a datblygiadau technolegol. Ymhlith y pynciau hyn mae dysgu peiriannol, rhesymu awtomataidd a chynrychioli gwybodaeth.

Astudiwch mewn lleoliad unigryw, wedi'i lywio gan yr ymchwil ddiweddaraf yn y maes, drwy ddefnyddio setiau data a phroblemau yn y byd go iawn i ddatblygu barn feirniadol, uniondeb deallusol a sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt.

Enw’r radd
MSc Deallusrwydd Artiffisial
MSc Deallusrwydd Artiffisial gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Prosesu Iaith Naturiol (MSc)

Mae’r cwrs hwn, a gynlluniwyd gan arbenigwyr blaenllaw a byd-enwog yn y maes, yn datblygu set unigryw o sgiliau sy’n werthfawr mewn amrywiaeth o sectorau diwydiannol a/neu sy’n ddelfrydol ar gyfer gyrfa ymchwil ym maes deallusrwydd artiffisial.

Estyniad arbenigol i ddeallusrwydd artiffisial yw prosesu iaith naturiol. Mae’n ymdrin â’r data testun sy’n allweddol i gyfathrebu yn y 21ain ganrif. Mae'r cwrs – sy’n cynnwys pedwar modiwl craidd, wyth ychwanegiad opsiynol a thraethawd hir i orffen – yn cael ei gyflwyno mewn lleoliad unigryw drwy ddefnyddio setiau data a phroblemau go iawn, a bydd myfyrwyr yn elwa o fewnbwn y diwydiant. Bydd yn datblygu gallu technegol yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o effeithiau moesegol a chymdeithasol delio â data testun.

Enw’r radd
MSc Prosesu Iaith Naturiol