Ewch i’r prif gynnwys

Graddau cydanrhydedd

Ynghyd ag ysgolion academaidd eraill, rydym yn cynnig nifer o raddau a ddyluniwyd i’ch helpu i ddatblygu a defnyddio sgiliau a gwybodaeth greiddiol ar draws disgyblaethau a rhoi’r cyfle i chi astudio pynciau blaenllaw ym mhob maes.

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data

Ar y cyd ag Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, rydym yn cynnig y radd arloesol, nodedig ac uchel ei hansawdd hon. Mae’r MSc amser llawn hon yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu ar sail ymchwil ym maes newyddiaduraeth ddigidol, gwyddor data, rhaglenni cyfrifiaduron a datblygiadau digidol.

Nid oes angen profiad blaenorol o gyfrifiadura. Mae’r radd hon yn agored i raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth.

Enw'r radd
MSc Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data

Gwyddor Data a Dadansoddeg

Byddwch yn astudio pynciau sylfaenol ym maes gwyddorau data a dadansoddeg yn yr Ysgol Mathemateg a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Bydd y rhain yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trin ac echdynnu data, sgiliau rhaglennu, sgiliau dysgu peiriannol a gwybodeg, sgiliau datrys problemau a modelu. Mae’r rhain yn addas ar gyfer swyddi yn y sectorau hyn neu astudiaethau pellach drwy ymchwil.

Enw'r radd
MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae'r MSc mewn Dadansoddi Data i'r Llywodraeth wedi’i llunio i ddiwallu anghenion hyfforddiant ac addysg barhaus y rhai sy'n gweithio gyda data mewn Llywodraeth. Bydd yn datblygu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol, eich profiad ymarferol o wyddor data a’ch sgiliau dadansoddeg gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio dulliau dadansoddi data mewn llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus.

Enw'r radd
MSc Dadansoddi Data i'r Llywodraeth

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae'n bleser gennym gynnig pedwar modiwl craidd o MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth, sydd ar gael i astudio ar sail unigol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Mae’r modiwlau ar gael i weithwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol a chyrff y sector cyhoeddus yn y DU yn unig.