Ewch i’r prif gynnwys

Dalgylchoedd integredig ar gyfer cynaladwyedd amgylcheddol

Defnyddio dull seiliedig ar ddalgylchoedd i ddeall cadernid ecosystemau a gwasanaethau ecosystem.

Cyswllt allweddol

Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484
Yr Athro Max Munday

Yr Athro Max Munday

Director of Welsh Economy Research Unit

Email
mundaymc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5089
Yr Athro Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Email
ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5871

Gwybodaeth

Mae heriau pendant ynghlwm wrth reoli adnoddau dŵr ar gyfer dibenion gwahanol ecosystemau, a elwir yn wasanaethau ecosystemau. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys dŵr glân at ddefnydd pobl, pysgodfeydd cynaliadwy a rheoli llifogydd yn naturiol. Mae tystiolaeth gyfredol yn dangos bod y cyfraddau datblygu cyfredol yn diraddio ecosystemau dŵr croyw yn gyflymach nag unrhyw fath arall o ecosystem.

Un testun dadl yw ar ba lefel ddaearyddol y gwneir y penderfyniadau mwyaf effeithiol ynghylch ein hadnoddau dŵr. Mae'r llywodraeth genedlaethol a llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn dod i gredu mwyfwy y dylid rhoi trefniadau ar waith i wneud penderfyniadau â ffocws mwy lleol, derbyn cyfrifoldeb a gweithredu'n strategol ar lefel dalgylchoedd dŵr unigol er mwyn sicrhau bod ein hamgylchedd dŵr yn gwella. Mae hwn yn gam tuag at ddull seiliedig ar ddalgylchoedd.

Er bod rheolaeth a chamau gweithredu cydlynol ar raddfa dalgylch yn cynnig manteision, mae yna heriau pwysig hefyd o ran y ffordd orau o ddatblygu ymatebion cydlynol a chamau gweithredu cynhwysol gan randdeiliaid sy'n defnyddio adnoddau dŵr prin ac yn cael budd ohonynt, a'r sefydliadau rheoleiddio sy'n gyfrifol am gydbwyso'r pwysau ar yr adnoddau hynny.

O dan y thema hon, mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws ystod o raddfeydd a dalgylchoedd prawf i greu'r sylfaen o dystiolaeth y mae angen amdani er mwyn gwneud penderfyniadau.

AerialRiver

Systemau dalgylch

Rhagor o wybodaeth am rai o'r dalgylchoedd y mae ein hymchwilwyr yn gweithio arnynt yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac ymhellach i ffwrdd:

Prosiectau PhD

Sbardunau amgylcheddol ar gyfer cynhyrchu Geosmin mewn ecosystemau dŵr croyw

 • Myfyriwr: Annalise Hooper
 • Goruchwyliwr: Rupert Perkins
 • Partner: Dŵr Cymru Welsh Water

Diagnosio'r rhesymau dros ddirywiad bioamrywiaeth mewn afonydd gwledig

 • Myfyriwr: Emma Pharaoh
 • Goruchwyliwr: Ian Vaughan
 • Partneriaid: Environment Agency, Natural Resources Wales

Pontio ecoleg a thechnoleg: defnyddio gwyddoniaeth dinasyddion a deallusrwydd artiffisial i olrhain iechyd pysgod

 • Myfyriwr: Agnethe Olsen
 • Goruchwyliwr: Sarah Perkins
 • Partner: The Wye and Usk Foundation

Dylanwadau amgylcheddol hirdymor ar ecoleg a chadwraeth adar afonydd

 • Myfyriwr: Rachel Shepherd
 • Goruchwyliwr: Steve Ormerod
 • Partner: River Wye Preservation Trust

Dynameg nofio pysgod ac ymddygiad yng nghyffiniau sgrîn gwahardd pysgod

Datblygu modelau mathemategol newydd i ddeall yn well lledaeniad dynameg heintiau Gyrodactylus ar draws tair poblogaeth wahanol o bysgod a thri math gwahanol o barasitiaid

Hen gynlluniau

duress2

Prosiect DURESS

Mae’r prosiect Amrywiaeth Afonydd Ucheldir ar gyfer Cynaliadwyedd Gwasanaethau Ecosystemau a ariennir gan NERC yn rhan o fenter fawr gan y Cyngor Ymchwil i asesu rôl bioamrywiaeth wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem allweddol y mae cymdeithas yn dibynnu arnynt.

river1

MARS

Rheoli ecosystemau dyfrol ac adnoddau dŵr o dan straen lluosog (MARS).

Aelodau'r thema