Ewch i’r prif gynnwys

Dalgylchoedd a chadernid ecosystemau

Defnyddio dull seiliedig ar ddalgylchoedd i ddeall cadernid ecosystemau a gwasanaethau ecosystem.

Cyswllt allweddol

Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484
Yr Athro Max Munday

Yr Athro Max Munday

Director of Welsh Economy Research Unit

Email
mundaymc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5089
Yr Athro Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Email
ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5871

Gwybodaeth

Mae heriau pendant ynghlwm wrth reoli adnoddau dŵr ar gyfer dibenion gwahanol ecosystemau, a elwir yn wasanaethau ecosystemau. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys dŵr glân at ddefnydd pobl, pysgodfeydd cynaliadwy a rheoli llifogydd yn naturiol. Mae tystiolaeth gyfredol yn dangos bod y cyfraddau datblygu cyfredol yn diraddio ecosystemau dŵr croyw yn gyflymach nag unrhyw fath arall o ecosystem.

Un testun dadl yw ar ba lefel ddaearyddol y gwneir y penderfyniadau mwyaf effeithiol ynghylch ein hadnoddau dŵr. Mae'r llywodraeth genedlaethol a llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn dod i gredu mwyfwy y dylid rhoi trefniadau ar waith i wneud penderfyniadau â ffocws mwy lleol, derbyn cyfrifoldeb a gweithredu'n strategol ar lefel dalgylchoedd dŵr unigol er mwyn sicrhau bod ein hamgylchedd dŵr yn gwella. Mae hwn yn gam tuag at ddull seiliedig ar ddalgylchoedd.

Er bod rheolaeth a chamau gweithredu cydlynol ar raddfa dalgylch yn cynnig manteision, mae yna heriau pwysig hefyd o ran y ffordd orau o ddatblygu ymatebion cydlynol a chamau gweithredu cynhwysol gan randdeiliaid sy'n defnyddio adnoddau dŵr prin ac yn cael budd ohonynt, a'r sefydliadau rheoleiddio sy'n gyfrifol am gydbwyso'r pwysau ar yr adnoddau hynny.

O dan y thema hon, mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws ystod o raddfeydd a dalgylchoedd prawf i greu'r sylfaen o dystiolaeth y mae angen amdani er mwyn gwneud penderfyniadau.

AerialRiver

Systemau dalgylch

Rhagor o wybodaeth am rai o'r dalgylchoedd y mae ein hymchwilwyr yn gweithio arnynt yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac ymhellach i ffwrdd:

Prosiectau PhD

Sbardunau amgylcheddol ar gyfer cynhyrchu Geosmin mewn ecosystemau dŵr croyw

 • Myfyriwr: Annalise Hooper
 • Goruchwyliwr: Rupert Perkins
 • Partner: Dŵr Cymru Welsh Water

Diagnosio'r rhesymau dros ddirywiad bioamrywiaeth mewn afonydd gwledig

 • Myfyriwr: Emma Pharaoh
 • Goruchwyliwr: Ian Vaughan
 • Partneriaid: Environment Agency, Natural Resources Wales

Pontio ecoleg a thechnoleg: defnyddio gwyddoniaeth dinasyddion a deallusrwydd artiffisial i olrhain iechyd pysgod

 • Myfyriwr: Agnethe Olsen
 • Goruchwyliwr: Sarah Perkins
 • Partner: The Wye and Usk Foundation

Dylanwadau amgylcheddol hirdymor ar ecoleg a chadwraeth adar afonydd

 • Myfyriwr: Rachel Shepherd
 • Goruchwyliwr: Steve Ormerod
 • Partner: River Wye Preservation Trust

Dynameg nofio pysgod ac ymddygiad yng nghyffiniau sgrîn gwahardd pysgod

Datblygu modelau mathemategol newydd i ddeall yn well lledaeniad dynameg heintiau Gyrodactylus ar draws tair poblogaeth wahanol o bysgod a thri math gwahanol o barasitiaid

Hen gynlluniau

duress2

DURESS project

The NERC funded Diversity of Upland Rivers for Ecosystem Service Sustainability project is part of a major Research Council initiative to assess the role of biodiversity in delivering key ecosystem services on which society relies.

river1

MARS

Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress (MARS).

Aelodau'r thema