Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We bring together groups of researchers to explore a range of interdisciplinary water themes.

Our groups are always keen to collaborate with partners from industry, government, the third sector and academia.

Dŵr mewn byd newidiol

Deall effaith y newid yn yr hinsawdd a newidiadau sosio-economaidd ar adnoddau dŵr.

Cyswllt allweddol

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Gwybodaeth

Rydym ni'n byw mewn byd newidiol. Llifogydd, sychder, ansawdd dŵr gwael, anghyfartalwch rhanbarthol o ran mynediad at ddŵr - mae'r rhain i gyd yn heriau amgylcheddol enfawr i gymdeithasau ac ecosystemau, ac mae'r newid yn yr hinsawdd yn eu cymhlethu ac yn eu dwysáu. Yn gwau trwy hyn, mae ystod o sbardunau sosio-economaidd a gwleidyddol fel trefoli cynyddol a thwf economaidd.

O dan y thema hon, mae ein hymchwilwyr yn gweithio gyda sefydliadau partner o Gymru i Affrica a Brasil er mwyn ateb cwestiynau sy'n cynnwys y canlynol:

 • Sut gallwn ni sicrhau mynediad at ddŵr glân digonol i bobl (Nod Datblygu Cynaliadwy 6 y Cenhedloedd Unedig) ac ecosystemau?
 • Sut bydd digwyddiadau eithafol (sychder a llifogydd) a threfoli cynyddol yn effeithio ar y mynediad hwn?
 • Sut gallwn ni gyd-ddatblygu datrysiadau gyda'n partneriaid ar gyfer addasu i'r hinsawdd a chydnerthu cymdeithasau yn wyneb digwyddiadau eithafol ac adnoddau dŵr croyw newidiol?
WaterseminarNamibia
Yr Athro Isabelle Durance yn ystod ymweliad y Sefydliad Ymchwil Dŵr â Phrifysgol Namibia ar gyfer prosiect Phoenix Waters. ©PaulCrompton

Mentrau cyfredol

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil parhaus:

DryAfrica

DOWN2EARTH

Prosiect cydweithredol gan yr UE i wella gwydnwch yn erbyn newid hinsawdd a mynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd a dŵr yn sychdiroedd Horn Affrica.

Watercarriers

'Every living thing': The nexus of cultural and economic values within resilient urban water systems

An interdisciplinary project to strengthen the resilience of urban water systems in Hargeisa, Somaliland.

WaterFlowOrange

Mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica

Ar hyn o bryd, mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfres o weithgareddau ynghylch mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica.

A dry Namibian landscape

Dyfroedd Phoenix

Gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ddŵr yng ngwlad sychaf Affrica o dan Anialwch Sahara.

Wetweather

Workshops on Extremal Trends in Weather (WET Weather)

Join us for our 2022 Workshop on Extremal Trends (WET) in weather to discuss data and methods for understanding rare and hazardous events in a warming climate.

Hen gynlluniau

WelshWaterLogo2

Welsh Water Resilience Study

This study identified emerging resilience challenges in the water sector to better inform Welsh Water’s strategy.

Aelodau'r thema

Dalgylchoedd a chadernid ecosystemau

Defnyddio dull seiliedig ar ddalgylchoedd i ddeall cadernid ecosystemau a gwasanaethau ecosystem.

Cyswllt allweddol

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Gwybodaeth

Mae heriau pendant ynghlwm wrth reoli adnoddau dŵr ar gyfer dibenion gwahanol ecosystemau, a elwir yn wasanaethau ecosystemau. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys dŵr glân at ddefnydd pobl, pysgodfeydd cynaliadwy a rheoli llifogydd yn naturiol. Mae tystiolaeth gyfredol yn dangos bod y cyfraddau datblygu cyfredol yn diraddio ecosystemau dŵr croyw yn gyflymach nag unrhyw fath arall o ecosystem.

Un testun dadl yw ar ba lefel ddaearyddol y gwneir y penderfyniadau mwyaf effeithiol ynghylch ein hadnoddau dŵr. Mae'r llywodraeth genedlaethol a llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn dod i gredu mwyfwy y dylid rhoi trefniadau ar waith i wneud penderfyniadau â ffocws mwy lleol, derbyn cyfrifoldeb a gweithredu'n strategol ar lefel dalgylchoedd dŵr unigol er mwyn sicrhau bod ein hamgylchedd dŵr yn gwella. Mae hwn yn gam tuag at ddull seiliedig ar ddalgylchoedd.

Er bod rheolaeth a chamau gweithredu cydlynol ar raddfa dalgylch yn cynnig manteision, mae yna heriau pwysig hefyd o ran y ffordd orau o ddatblygu ymatebion cydlynol a chamau gweithredu cynhwysol gan randdeiliaid sy'n defnyddio adnoddau dŵr prin ac yn cael budd ohonynt, a'r sefydliadau rheoleiddio sy'n gyfrifol am gydbwyso'r pwysau ar yr adnoddau hynny.

O dan y thema hon, mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws ystod o raddfeydd a dalgylchoedd prawf i greu'r sylfaen o dystiolaeth y mae angen amdani er mwyn gwneud penderfyniadau.

AerialRiver

Systemau dalgylch

Rhagor o wybodaeth am rai o'r dalgylchoedd y mae ein hymchwilwyr yn gweithio arnynt yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac ymhellach i ffwrdd:

Hen gynlluniau

duress2

DURESS project

The NERC funded Diversity of Upland Rivers for Ecosystem Service Sustainability project is part of a major Research Council initiative to assess the role of biodiversity in delivering key ecosystem services on which society relies.

river1

MARS

Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress (MARS).

Aelodau'r thema

Optimeiddio effeithlonrwydd a thriniaeth adnoddau dŵr gan ddefnyddio dull system gyfan.

Cyswllt allweddol

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Gwybodaeth

Mae'r thema hon yn tynnu ynghyd gysyniadau'r economi gylchol, natur gydgysylltiedig cylchoedd dŵr dynol a naturiol, a thechnolegau carbon isel/gwyrdd. Gan ddefnyddio set eang o ddulliau gweithredu a gweithio gyda phartneriaid anacademaidd, rydym ni’n datblygu casgliad o strategaethau ymyrryd newydd sy'n rhoi sylw i halogyddion dŵr a dŵr gwastraff yn ogystal â materion effeithlonrwydd.

Mae'r halogyddion sy'n achosi pryder yn cynnwys maetholion a dŵr ffo amaethyddol, cynhyrchion fferyllol a gwrthfiotigau, metelau a microblastigion. Mae'r materion effeithlonrwydd yn cynnwys ymddygiad defnyddio dŵr domestig a diwydiannol, a chyfleoedd i adennill adnoddau o ddŵr gwastraff.

WaterDropCircle

Mentrau cyfredol

Cysylltwch â Chris Hubbard i gael rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil parhaus:

Aelodau'r thema

Integreiddio synwyryddion, llwyfannau data, modelau a defnyddwyr i wella sut rydym ni'n rheoli adnoddau dŵr.

Cyswllt allweddol

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Gwybodaeth

Mae synwyryddion awtonomaidd, Rhyngrwyd Pethau, data mawr, dysgu peirianyddol a ffonau clyfar i gyd yn newid ein ffordd o ryngweithio â'r byd o'n cwmpas.

Mae "efeilliaid digidol" yr amgylchedd naturiol a seilwaith o waith pobl yn dechrau dod i’r golwg, gan gynnig datrysiadau newydd a systemau rhybuddio cynnar ar gyfer rheoli risg dŵr. O dan y thema hon, rydym ni'n datblygu'r offer newydd hyn er lles pobl ac ecosystemau:

 • Cyrff dŵr digidol: sut gallwn ni integreiddio synwyryddion, modelau ac offer delweddu data yn y ffordd rydym ni'n canfod ac yn rheoli'r amgylchedd naturiol ac adnoddau dŵr?
 • Seilwaith dŵr digidol: beth fydd dyfodiad mesuryddion clyfar ac offer ar-lein yn ei olygu o ran systemau trin dŵr a dŵr gwastraff, rhwydweithiau dosbarthu dŵr ac ymddygiad cwsmeriaid?
 • Gwyddoniaeth dinasyddion: sut gall dinasyddion preifat, grwpiau â diddordebau arbennig a gweithwyr proffesiynol ddefnyddio'r offer newydd hyn i warchod y dyfroedd a rannwn?
DigitalWater

Mentrau

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil:

Gwyliwch y fideo am dechnoleg Cryoegg

 • Cryoegg - synwyryddion ar gyfer rhewlifoedd ac afonydd
 • Prosiect WISDOM (bellach wedi gorffen) - Dadansoddeg Dŵr a Synhwyro Deallus ar gyfer Optimeiddio Rheoli’r Galw

Aelodau'r thema

Dŵr ar gyfer iechyd, lles a bywoliaethau

Defnyddio dull Un Iechyd yng nghyswllt rôl dyfroedd croyw cydnerth mewn iechyd a lles cymunedol.

Indian woman drinking water from tap

Mae'r gwyddonwyr cymdeithasol a'r gwyddonwyr naturiol yn ein grŵp amlddisgyblaeth yn arbenigwyr mewn amryw o feysydd, gan gynnwys pathogenau, eco-tocsicoleg, modelu, a iechyd ecosystemau dŵr croyw.

Gyda'i gilydd, maent yn ystyried y camau gweithredu sy'n ofynnol er mwyn rhoi sylw i fygythiadau i iechyd dynol ond maent yn sylweddoli hefyd fod angen tymor hwy am gynnal yr ecosystemau sy'n sylfaen i lesiant dynol a bywoliaeth pobl.

Mae adnoddau dŵr, sy'n allweddol ar gyfer bywyd, o dan bwysau cynyddol gan straenachoswyr fel patrymau newid yn yr hinsawdd, y galw cynyddol am gynhyrchu bwyd, a’r trefoli sy'n digwydd yn gyflym ond yn aml heb ei reoleiddio.

Mae’r rhain yn rhoi straen ar ddiogelwch a sicrwydd dŵr yn fyd-eang ac yn creu'r amgylchedd perffaith i beryglon dŵr ymledu.

Cyswllt allweddol

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Current initiatives

Contact us to find out more about our ongoing research activities.

Research on COVID-19

 • Our affiliated researchers currently collaborate with Bangor University, Dŵr Cymru Welsh Water and Public Health Wales to monitor the levels of SARS CoV-2 and other key diseases in Welsh urban centres:
DropWastewater

WEWASH Project

The Institute is proud to be part of the Wales Environmental Wastewater Analysis & Surveillance for Health (WEWASH) project, that brings together an interdisciplinary team of experts to monitor COVID-19 levels in wastewater across Wales.

Other current initiatives

 • Biomonitoring of antimicrobial resistance in UK freshwater ecosystems
 • A ‘One Health’ approach to wildlife and human pathogens in sub-Saharan Africa
 • Multidimensional poverty in the developing world
 • Modelling pathogen transport

We believe it's important to respond to current and emerging societal challenges that cross-cut our themes. Find out more about the work of our affiliated researchers on plastics:

Plastigau o'r ffynhonnell i'r sinc

Rhoi tystiolaeth er mwyn deall yr her gyda phlastigau mewn dyfroedd croyw a mynd i’r afael â hi.

Key contact

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

About

Mae llygredd plastig mewn ecosystemau morol yn cael llawer o sylw, ond ni roddir cymaint o sylw i amgylcheddau dŵr croyw. Fodd bynnag, mae tunelli o blastigau’n pasio drwy afonydd bob blwyddyn, gan effeithio ar eu hecosystemau a’r bobl sy’n dibynnu arnynt.

Weithiau, gall dwysedd gronynnau plastig mewn gwelyau afonydd fod cymaint â hanner miliwn o ronynnau fesul metr sgwâr, sef llawer mwy na’r organebau byw yno.

Yr Athro Steve Ormerod Athro

Mae’r llygredd plastig yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth gynyddol i’r diwydiant dŵr, rheolyddion amgylcheddol, y llywodraeth, y diwydiannau plastigau a phecynnu a phobl leyg sy’n pryderu am gyflwr yr amgylchedd.

Mae ein grŵp yn mynd i’r afael â’r mater hwn o ystod o safbwyntiau disgyblaethol. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i ymddygiadau cynaliadwy ynghylch defnyddio plastigau, dylunio plastigau sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd, ac ymchwilio i effaith bosibl plastigau ar ecosystemau dŵr croyw.

bottleriver

Current initiatives

Llun o'r awyr o Lyn Brianne

Plastigau: o'r ffynhonnell i'r sinc

Ymchwilio i ffynonellau, trosglwyddiadau a goblygiadau ecolegol llygredd plastig ar draws amgylcheddau dŵr ffres.

Group members