Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

 • Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd
 • Côd UCAS: V117
 • Derbyniad nesaf: Medi 2023
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau sy'n amrywio o gaethwasiaeth yn America i hanes Persia a Japan.

book

Dysgu gan arbenigwyr

Cewch elwa o addysgu a chefnogaeth gan staff ymchwil-weithredol.

star

Traethawd hir gyda gwahaniaeth

Dilynwch bwnc sy'n sbarduno eich chwilfrydedd; cewch wella sgiliau niferus gyda chyflwyniad ac elfen ysgrifenedig.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

Mae'r BA mewn Hanes a Hanes yr Henfyd yn cynnig cyrsiau sy'n amrywio o Wlad Groeg a Rhufain hynafol i'r byd modern, ac ar draws ardal ddaearyddol eang, gan gynnwys Prydain, Ewrop, Môr y Canoldir ac Asia.

Mae graddau cydanrhydedd yn cyffroi ac yn gwobrwyo llawer o fyfyrwyr wrth iddynt weld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Yn aml ceir materion a safbwyntiau ategol a sgiliau sy’n cysylltu’r pynciau, boed y rheiny’n ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol, neu’n ymchwil ddiweddar.

Mae’r rhaglen yn cynnig cydbwysedd rhwng modiwlau sy’n cwmpasu cyfnodau hanesyddol penodol a modiwlau sy’n archwilio pynciau cymdeithasol a diwylliannol eang, fel rhyfela, rhywedd, crefydd, celf, meddygaeth a gwyddoniaeth.

Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth feirniadol ynghylch strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau’r gorffennol, a meithrin sgiliau deallusol fel y gallu i asesu tystiolaeth yn feirniadol, gwerthuso gwahanol ddehongliadau o’r dystiolaeth, llunio dadleuon ar sail tystiolaeth, a mynegi barn yn gadarn ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Rydym yn cyflwyno gradd sy'n cynnig rhaglen heriol ac amrywiol o fodiwlau. Fe'i hategir gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr yn yr Ysgol.

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Yn unol â Pholisi Derbyn Prifysgol Caerdydd.  Mae'n bosibl y cyfwelir ymgeiswyr sy'n dychwelyd i addysg mewn modd nad yw'n arferol, megis trwy gwrs Mynediad.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2023. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2023 i ddangos y newidiadau.

Rhaglen radd tair blynedd 360 credyd, gyda 120 credyd ym mhob blwyddyn, yw hon sy'n cynnwys modiwlau craidd. Mae'n cynnig sgiliau a hyfforddiant hanfodol ac amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i fodloni'ch diddordebau.

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro fel eich bod yn caffael mewn blynyddoedd olynol y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ddod yn ymchwilydd annibynnol a'ch galluogi i gael swydd broffesiynol ar lefel uchel.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un, byddwch yn astudio 60 credyd o fodiwlau Hanes yr Henfyd a 60 credyd o fodiwlau Hanes.  Mae’r flwyddyn gyntaf yn Hanes yr Henfyd yn rhoi cyflwyniad â ffocws i chi i astudio hanes Rhufain a Gwlad Groeg yn y Brifysgol syn meithrin eich sgiliau beirniadol a dadansoddol drwy ymgysylltu’n agos â ffynonellau hynafol a dehongliadau modern.

Mae’r holl fyfyrwyr Hanes blwyddyn gyntaf yn cymryd ‘Ymarfer Hanes’ sy’n eich cyflwyno i fframweithiau gwahanol sy’n sail i ymchwil hanesyddol a’r nifer o ffyrdd o ysgrifennu hanes, tra’n darparu hyfforddiant yn y sgiliau angenrheidiol i arfer hanes ar lefel israddedig.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn astudio 60 credyd Hanes yr Henfyd a 60 credyd Hanes, a ddewisir o ystod o fodiwlau dewisol credyd.

Byddwch yn dysgu astudio'n annibynnol a byddwch yn ennill y mathau o sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Byddwch yn dysgu i feddwl ar eich pen eich hun, asesu cryfderau a gwendidau corff o dystiolaeth hanesyddol dros eich hun, ac yn cyflwyno eich canfyddiadau yn glir.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Digital Games and the Practice of HistoryHS160230 Credydau
Making Modern AfricaHS160330 Credydau
Modern France, 1789 to the presentHS160530 Credydau
Approaches to HistoryHS170130 Credydau
Exploring Historical DebateHS170230 Credydau
Entangled Histories: Wales and the wider World, 1714 - 1858HS170330 Credydau
Reformation and Revolution: Stuart Britain, 1603-1714HS172130 Credydau
The British Civil Wars and Revolution, c.1638-1649HS174230 Credydau
Europe between the two World WarsHS175330 Credydau
The American RevolutionHS175430 Credydau
Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru a Phrydain mewn Oes Chwyldro, c.1789-1880HS175730 Credydau
"An Empire for Liberty": Race, Space and Power in the United States, 1775-1898HS176030 Credydau
India and The Raj, 1857-1947HS176530 Credydau
The Search for an Asian Modern: Japanese History from 1800 to the Post-War EraHS176830 Credydau
Europe, East and West, 1945-1995HS177530 Credydau
The Soviet Century: Russia and the Soviet Union, 1905-1991HS177630 Credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 Credydau
Reading Latin 2HS332220 Credydau
Reading Greek 2HS332420 Credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 Credydau
Empires of FaithHS334020 Credydau
Early Christianity and Late AntiquityHS334820 Credydau
Two Greek Historians: Herodotus and ThucydidesHS334920 Credydau
Ancient Persia: the Achaemenid Dynasty, 559-331BCHS337820 Credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 Credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 Credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 Credydau
Reading Latin 1HS342120 Credydau
Reading Greek IHS342320 Credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 Credydau
Independent 2nd Year StudyHS433420 Credydau
Pots, Poems and Pictures: Using Evidence for Ancient HistoryHS433620 Credydau
Greek WarfareHS436620 Credydau
Life in Ancient RomeHS437020 Credydau

Blwyddyn tri

Ym Mlwyddyn Tri, byddwch yn dewis 60 credyd arall o Hanes yr Henfyd a 60 credyd Hanes, a allai gynnwys traethawd hir ar bwnc o'ch dewis naill ai mewn Hanes neu Hanes yr Henfyd.

Mae'r traethawd hir yn gyfle ichi ennill profiad ymchwil a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ymchwilio i broblem hanesyddol a chyflwyno eich canfyddiadau mewn astudiaeth gydlynol, ddadansoddol a beirniadol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationHS180130 Credydau
Ridicule, Republics, Revolutions: The (Awkward) Enlightenment in EnglandHS180230 Credydau
The Soviet Union and Utopian Ecocide: an environmental historyHS181630 Credydau
Witchcraft and Witch-Hunting in Early Modern Europe, 1400-1750HS182430 Credydau
Deviants, Rebels and Witches in Early Modern Britain and IrelandHS182830 Credydau
Germany's New Order in Europe, 1933-1945HS183230 Credydau
Fascism and Anti-Fascism in FranceHS184830 Credydau
Race, Sex and Empire: Britain and India, 1765-1929HS185530 Credydau
Socialism, Society and Politics in Britain, 1880-1918HS186030 Credydau
Remembering the Holocaust in Germany: Coming to Terms with the Past?HS186430 Credydau
Health and Medicine in Early Modern BritainHS187530 Credydau
Violence and Ideology in Inter-War Soviet RussiaHS188330 Credydau
Europe and the Revolutionary Tradition in the Long Nineteenth CenturyHS188730 Credydau
From Hernando de Soto to the Seven Years' War: Accommodation, Violence and Networks in Native American HistoryHS188930 Credydau
Slavery and Slave Life in North America, 1619-1865HS189030 Credydau
The Dangerous City? Urban Society and Culture, 1800-1914HS189630 Credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 Credydau
Reading Latin 2HS332220 Credydau
Reading Greek 2HS332420 Credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 Credydau
Empires of FaithHS334020 Credydau
Early Christianity and Late AntiquityHS334820 Credydau
Two Greek Historians: Herodotus and ThucydidesHS334920 Credydau
Ancient Persia: the Achaemenid Dynasty, 559-331BCHS337820 Credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 Credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 Credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 Credydau
Reading Latin 1HS342120 Credydau
Reading Greek IHS342320 Credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 Credydau
Researching the Ancient World: Final Year DissertationHS433540 Credydau
Greek WarfareHS436620 Credydau
Life in Ancient RomeHS437020 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r ffocws ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hun. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Addysgu yn Gymraeg

Mae'r rhan o'r radd sy'n dilyn Hanes yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer dysgu ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn amodol ar argaeledd staff, mae’r addysgu trwy gyfrwng yn y Gymraeg mewn seminarau ar gael mewn rhai neu’r cyfan o’r prif gyrsiau craidd, a chynigir o leiaf un dewis iaith Gymraeg ym mlynyddoedd dau a thri.

Mae goruchwyliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd ar gael ar gyfer traethodau hir (Archwilio Dadleuon Hanesyddol) a thraethodau estynedig, a gall myfyrwyr ddewis ysgrifennu’r cyfan neu ran o’ch gwaith a asesir a’ch arholiadau yn Gymraeg.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle gallwch gael gafael ar ddeunyddiau cwrs a dolenni i adnoddau darllen ac ar-lein cysylltiedig. Yn ogystal â phrif lyfrgelloedd y Brifysgol, bydd gennych fynediad at Lyfrgell Sheila White, sy'n cynnwys copïau ychwanegol o lyfrau ar hanes a diwylliant Gwlad Groeg a Rhufeinig.

Byddwch yn cael Tiwtor Personol fydd yn gallu eich cynghori ar faterion academaidd a materion bugeiliol mewn modd cyfrinachol ac anffurfiol. Mae Tiwtoriaid Personol yn cwrdd â chi yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ac arweiniad, ac maent ar gael i ymgynghori â nhw ar adegau eraill yn ôl yr angen. Mae cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad ar gael trwy raglen strwythuredig o Gynllunio Datblygiad Personol a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda Thiwtoriaid Personol.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar eich holl asesiadau gwaith cwrs, ac adborth llafar ar gyflwyniadau a asesir a gwaith seminar. Byddwch hefyd yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig gan eich goruchwyliwr ar y gwaith paratoadol a drafftiau ar gyfer cyrff mawr o waith (e.e. yr Astudiaeth Annibynnol a'r Traethawd Hir). Darperir adborth ysgrifenedig unigol ar gyfer arholiadau.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, critical reviews, examinations, class tests and oral presentations.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.  Assessment, including coursework, exams, and oral presentations, will test the different skills you have learned. 

Progression is built into assessment, in that you will do smaller guided tasks in Year One, as well as formative essays in Years Two and Three. Progression is also evident in the growing emphasis on lengthier, independent work culminating in an optional 10,000-word dissertation in Year Three.  Final Year modules also demand deeper engagement with independent methods of working, together with greater demands on handling critically a larger number of bibliographical tasks and items.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau disgyblaeth-benodol y mae cyflogwyr hefyd yn eu gwerthfawrogi. Byddwch yn dysgu sut i asesu ystod o wybodaeth yn feirniadol, datblygu damcaniaethau, eu profi yn erbyn tystiolaeth ansoddol a meintiol, a chyflwyno casgliadau yn ysgrifenedig ac ar lafar. Maent yn dysgu sut i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm. Yn gyffredinol mae’r modd hwn o feithrin sgiliau a dealltwriaeth ddeallusol yn flaengar. Wrth i chi fynd drwy eich gradd byddwn yn codi ein disgwyliadau o ran dyfnder ac ehangder yn eich astudiaethau.

Bydd myfyrwyr yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau hanfodol sy’n drosglwyddadwy ac yn benodol i’r ddisgyblaeth, gan gynnwys:

 • sgiliau deallusol -fel meddwl yn feirniadol, rhesymu, cymhathu a chrynhoi gwybodaeth a syniadau cymhleth, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth, beirniadu dehongliadau neu ddadleuon, ymdopi â data ansicr neu anghyflawn, llunio dadleuon yn seiliedig ar dystiolaeth, a'u cyflwyno'n effeithiol yn ysgrifenedig ac mewn dadl;
 • sgiliau cyflogadwyedd - fel cyfathrebu effeithiol trwy adroddiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar, cyfrannu at drafodaethau grŵp, gweithio'n annibynnol ac mewn timau, defnyddio adnoddau TG yn effeithiol, a rheoli amser;
 • sgiliau menter - fel creadigrwydd (sy’n cael eu hymarfer yn benodol yn y prosiect Astudio Annibynnol), datrys problemau, mentergarwch a meddwl yn annibynnol;
 • sgiliau ymchwil - (a ddatblygwyd yn arbennig yn yr Astudiaeth Annibynnol a'r Traethawd Hir): diffinio prosiect, llunio cwestiynau ymchwil, lleoli gwybodaeth berthnasol, a chyflwyno'r canlyniadau mewn cyflwyniad llafar ac mewn adroddiad ysgrifenedig estynedig;
 • sgiliau penodol i’r ddisgyblaeth - dadansoddi problemau hanesyddol, lleoli a defnyddio tystiolaeth briodol ac adnoddau llyfryddol, trin deunydd llenyddol ac archeolegol, dadansoddi delweddau, darllen arysgrifau, papyri a darnau arian, a deall y confensiynau ysgolheigaidd a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r mathau hyn o dystiolaeth;
 • sgiliau iaith - mae'r rhaglen yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr astudio Lladin a Groeg ar lefelau dechreuwyr a chanolradd, a darllen testunau yn yr ieithoedd gwreiddiol.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015-16, dywedodd 94% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a'u priodoleddau. Mae graddedigion Hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig. Mae rhai yn dewis ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall, a rhai wedi dod yn haneswyr o fri rhyngwladol.

Lleoliadau

Mae gan yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sydd yn cefnogi myfyrwyr gyda chyfleoedd profiad gwaith a chyngor ar yrfaoedd yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.