Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd (BA)

Pam astudio'r cwrs hwn

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau'n rhychwantu celf Roegaidd i hanes Persia a darllen testunau hynafol.

star

Traethawd hir gyda gwahaniaeth

Dilynwch bwnc sy'n sbarduno eich chwilfrydedd; cewch wella sgiliau niferus gyda chyflwyniad ac elfen ysgrifenedig.

book

Dysgu gan arbenigwyr

Cewch elwa o addysgu a chefnogaeth gan staff ymchwil-weithredol.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

Mae ein gradd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau hynafol y Dwyrain Agos a Môr y Canoldir.

Yn anarferol yn y DU, mae ein rhaglen hefyd yn caniatáu i chi archwilio Mesopotamia, y lefant a'r Aifft, Persia a'r ymerodraeth Fysantaidd.

I ni, mae pynciau cymdeithasol a diwylliannol yr un mor bwysig â chyfnod hanesyddol. Byddwch yn dod i gysylltiad â themâu diddorol sy’n berthnasol heddiw, o ryfela, rhywedd, crefydd, celf a llenyddiaeth i feddygaeth a gwyddoniaeth. Yn arbennig o boblogaidd y mae sut y caiff hynafiaeth ei phortreadu mewn ffilm a diwylliant poblogaidd.

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i’ch helpu i feithrin sgiliau hanesydd. Byddwch yn meistroli asesu ystod o dystiolaeth ac yn gwerthuso dehongliadau amrywiol sy'n gwrthdaro weithiau i lunio eich dadl gadarn a chydlynol eich hun. Byddwch yn ymarfer mynegi eich canfyddiadau newydd mewn ffurfiau ysgrifenedig sy'n fwyfwy arloesol yn ogystal ag ar lafar mewn amgylchedd meithringar.

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (o dan ba amgylchiadau rydych wedi bod yn astudio) yn ofalus ar ôl i’ch cais ddod i law. Os bydd ystod graddau wedi’i hysbysebu, mae’n adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig ym mhen isaf yr ystod graddau a hysbysebir. Os na fydd ystod graddau wedi’i hysbysebu, byddwch fel arfer yn cael pwyntiau ychwanegol yn rhan o’r broses ddethol.  Darganfyddwch ragor am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei ddefnyddio.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 Dim
Blwyddyn dau £20,450 Dim
Blwyddyn tri £20,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2023. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2023 i ddangos y newidiadau.

Rhaglen radd tair blynedd yw BA Hanes yr Henfyd sy'n cynnwys modiwlau craidd, sy'n darparu sgiliau a hyfforddiant hanfodol, ac amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i fodloni'ch diddordebau. Byddwch yn astudio modiwlau gwerth 120 o gredydau bob blwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Rydych yn cymryd o leiaf bedwar modiwl Hanes yr Henfyd 20 credyd o'ch cyfanswm o 120 credyd bob blwyddyn. Gellir cymryd eich 40 credyd sy'n weddill yn yr Ysgol.

Mewn blwyddyn sy'n rhoi sylfaen drylwyr i chi yn y pwnc, byddwch yn cael cyflwyniad â ffocws i astudio Hanes yr Henfyd. Bydd eich sgiliau beirniadol a dadansoddol yn cael eu meithrin drwy ymgysylltu'n agos â'r ffynonellau hynafol a dehongliadau modern.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio dau fodiwl craidd 20 credyd ynghyd â modiwlau dewisol sy'n cyfateb i 80 credyd i wneud eich cyfanswm o 120 credyd bob blwyddyn.

Ar y pwynt hwn yn eich gradd mae gennych ystod eang o ddewis i archwilio pynciau a themâu sydd o ddiddordeb arbennig.

Blwyddyn tri

Byddwch yn dewis o ystod eang o fodiwlau dewisol (cyfanswm o 80 credyd) ac yn ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o'ch dewis (40 credyd).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r Ysgol yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r pwyslais ar y myfyriwr. Cyflwynir yr addysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, dosbarthiadau, gweithdai ymarferol, teithiau maes, a thiwtorialau unigol. Byddwch hefyd yn cynnal astudiaeth ac ymchwil annibynnol, o dan arweiniad goruchwyliwr.

Mae darlithoedd yn rhoi trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eu syniadau eu hunain.

Mae seminarau’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach. Fel arfer, bydd y seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Mae seminarau’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes. Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn paratoi ar gyfer seminarau (gan ymgymryd ag unrhyw waith darllen a bennwyd, gan feithrin dulliau annibynnol o feddwl yn feirniadol) er mwyn cael y budd mwyaf o’r sesiynau.

Mae darlithoedd a seminarau’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi, ac i ddatblygu dulliau o feddwl yn feirniadol mewn amgylchedd cefnogol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith a aseswyd, darllen ac adolygu. Defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff i ymweld â myfyrwyr ar eu blwyddyn dramor.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith. Byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau ar ôl cyfnod arholiadau mis Mai/mis Mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunanasesu myfyrwyr sy’n cael ei fonitro.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, examinations, class tests, and oral presentations. The format of the assessed work for the second-year Independent Study is chosen by you; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model. All students write a final-year dissertation of up to 10,000 words.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacity to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Bydd myfyrwyr yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau hanfodol sy’n drosglwyddadwy ac yn benodol i’r ddisgyblaeth, gan gynnwys:

 • sgiliau deallusol - fel meddwl yn feirniadol, rhesymu, cymhathu a chrynhoi gwybodaeth a syniadau cymhleth, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth, beirniadu dehongliadau neu ddadleuon, ymdopi â data ansicr neu anghyflawn, llunio dadleuon yn seiliedig ar dystiolaeth, a'u cyflwyno'n effeithiol yn ysgrifenedig ac mewn dadl;
 • sgiliau cyflogadwyedd - fel cyfathrebu effeithiol trwy adroddiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar, cyfrannu at drafodaethau grŵp, gweithio'n annibynnol ac mewn timau, defnyddio adnoddau TG yn effeithiol, a rheoli amser;
 • sgiliau menter - fel creadigrwydd (sy’n cael eu hymarfer yn benodol yn y prosiect Astudio Annibynnol), datrys problemau, mentergarwch a meddwl yn annibynnol;
 • sgiliau ymchwil - (a ddatblygwyd yn arbennig yn yr Astudiaeth Annibynnol a'r Traethawd Hir): diffinio prosiect, llunio cwestiynau ymchwil, lleoli gwybodaeth berthnasol, a chyflwyno'r canlyniadau mewn cyflwyniad llafar ac mewn adroddiad ysgrifenedig estynedig;
 • sgiliau penodol i’r ddisgyblaeth - dadansoddi problemau hanesyddol, lleoli a defnyddio tystiolaeth briodol ac adnoddau llyfryddol, trin deunydd llenyddol ac archeolegol, dadansoddi delweddau, darllen arysgrifau, papyri a darnau arian, a deall y confensiynau ysgolheigaidd a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r mathau hyn o dystiolaeth;
 • sgiliau iaith - mae'r rhaglen yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr astudio Lladin a Groeg ar lefelau dechreuwyr a chanolradd, a darllen testunau yn yr ieithoedd gwreiddiol.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i ystod eang o yrfaoedd gan ddefnyddio'r sgiliau a enillwyd drwy gydol cyfnodau eu graddau. Mae rhai yn dewis mynd ar drywydd proffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o'u harbenigedd yn y ddisgyblaeth, tra bod eraill yn mynd i'r sectorau cyhoeddus neu breifat, o addysgu i reoli gwaith dilyn graddedigion.

Gan gymryd Graddedigion 2017 fel ein hesiampl ddiweddaraf, mae graddedigion o'r Ysgol wedi mynd ymlaen i rolau ym meysydd addysgu, y gwasanaeth sifil, y fyddin, bancio ac yswiriant, a'r sector elusennol, gyda chyflogwyr yn amrywio o Amgueddfa Cymru a Oxford Archaeology East, i awdurdodau ac ysgolion y Cyngor Sir.

Yn ystod eich gradd gallwch fanteisio'n llawn ar yr ystod eang o gyfleoedd a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, wedi'u gwella gan Swyddog Partneriaethau Gweithle'r Ysgol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Hanesydd
 • Darlithydd
 • Curadur

Lleoliadau

Mae gan yr ysgol Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sy’n cefnogi myfyrwyr gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau.

Gwaith maes

Trips to museums.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.