Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Credwn y dylai addysg prifysgol fod ar gael i unrhyw un a fyddai’n elwa ohoni. Ond yn fwy na hynny, rydym am eich galluogi i fwynhau eich profiad yma yng Nghaerdydd a chyflawni popeth o fewn eich gallu wrth astudio gyda ni.

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd bod eich amgylchiadau yn gallu newid yn ystod eich cwrs. Rydym yma i'ch cefnogi chi wrth bob cam o'ch taith gyda ni, beth bynnag fo'ch amgylchiadau.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am loches, ond sydd heb dderbyn penderfyniad gan y Swyddfa Gartref eto.

Mwy am gymorth i geiswyr lloches

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i fyfyrwyr sydd naill ai mewn gofal, neu sydd wedi gadael gofal. Lluniwyd y pecyn hwn ar gyfer ymadawyr gofal sydd â’u preswylfa barhaol yn y Deyrnas Unedig.

Mwy am gymorth i ymadawyr gofal

Rydym ni’n gweithio gyda myfyrwyr sydd ag amrywiaeth o anableddau, gan gynnwys amhariadau corfforol neu synhwyraidd, anawsterau dysgu penodol, cyflyrau meddygol tymor hir a chyflyrau iechyd meddwl.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr ag anableddau a dyslecsia

Defnyddir y term ‘myfyriwr sydd wedi ymddieithrio’ i gyfeirio at fyfyrwyr ifanc sy’n astudio heb gymorth rhwydwaith teuluol. Rydym wedi llunio pecyn cymorth i helpu myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Rydym yn sefydliad sy’n cefnogi’r lluoedd arfog ac yn ymrwymedig i gefnogi dynion/menywod a fu’n aelodau o’r lluoedd arfog a’u dibynyddion, trwy ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw aelod o Gymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais mewn Addysg Uwch.

Mwy am gefnogaeth i'r rhai sydd â phrofiad milwrol

Rydym am gefnogi ein holl staff a myfyrwyr yn eu dewis o hunaniaeth rhywedd ac mae gennym ganllawiau i helpu gyda hyn.

Rhagor o wybodaeth am gymorth i fyfyrwyr sy'n ystyried ailbennu rhywedd

Gall myfyrwyr LHDT+ wynebu heriau gwahanol yn y brifysgol ac mae gennym wasanaethau i'ch cefnogi. Rydym am sicrhau ein bod yn darparu’r cymorth gorau i’n holl fyfyrwyr.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr LHDT+

Myfyriwr israddedig sy’n 21 oed neu’n hŷn yw myfyriwr aeddfed. Mae gennym nifer o wasanaethau ar gael i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Rhagor o wybodaeth am gymorth i fyfyrwyr aeddfed

Mae Caerdydd yn ddinas amlddiwylliannol lle mae llawer o wahanol grefyddau'n cael eu harfer. Dylid trin unigolion a grwpiau ag urddas a thegwch beth bynnag fo'u credoau crefyddol a/neu athronyddol.

Mwy am Gaplaniaeth y Brifysgol

Rydym ni’n cydnabod gofalwyr fel y rhai sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sy’n ofalwyr

P’un a oes gennych chi blentyn eisoes neu rydych chi ar fin dod yn rhiant, mae cyfoeth o wasanaethau ar gael i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sy’n rhieni

Cysylltu â ni

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)