Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Bydd y canlynol yn rhoi syniad i chi o’r cymorth y gellir ei gynnig a'r polisïau sydd eisoes ar waith.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am loches, ond sydd heb dderbyn penderfyniad gan y Swyddfa Gartref eto.

Mwy am gymorth i geiswyr lloches

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i fyfyrwyr sydd naill ai mewn gofal, neu sydd wedi gadael gofal. Lluniwyd y pecyn hwn ar gyfer ymadawyr gofal sydd â’u preswylfa barhaol yn y Deyrnas Unedig.

Mwy am gymorth i ymadawyr gofal

Rydym ni’n gweithio gyda myfyrwyr sydd ag amrywiaeth o anableddau, gan gynnwys amhariadau corfforol neu synhwyraidd, anawsterau dysgu penodol, cyflyrau meddygol tymor hir a chyflyrau iechyd meddwl.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr ag anableddau a dyslecsia

Defnyddir y ‘term myfyriwr sydd wedi ymddieithrio’ i gyfeirio at fyfyrwyr ifanc sy'n astudio heb gymorth rhwydwaith teuluol. Rydym wedi llunio pecyn cymorth i helpu myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Rydym yn sefydliad sy’n cefnogi’r lluoedd arfog ac yn ymrwymedig i gefnogi dynion/menywod a fu’n aelodau o’r lluoedd arfog a’u dibynyddion, trwy ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw aelod o Gymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais mewn Addysg Uwch.

Mwy am gymorth i gyn-filwyr y lluoedd

Rydym am gefnogi ein holl staff a myfyrwyr yn eu dewis o hunaniaeth rhywedd ac mae gennym ganllawiau i helpu gyda hyn.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sy'n ystyried ailbennu rhywedd

Gall myfyrwyr LHDT+ wynebu heriau gwahanol yn y brifysgol ac mae gennym wasanaethau i'ch cefnogi. Rydym am sicrhau ein bod yn darparu’r cymorth gorau i’n holl fyfyrwyr.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr LHDT+

Myfyriwr israddedig sy’n 21 oed neu’n hŷn yw myfyriwr aeddfed. Mae gennym nifer o wasanaethau ar gael i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Rhagor o wybodaeth am gymorth i fyfyrwyr aeddfed

Mae Caerdydd yn ddinas amlddiwylliannol lle mae llawer o wahanol grefyddau'n cael eu hymarfer. Dylid trin unigolion a grwpiau ag urddas a thegwch beth bynnag fo'u credoau crefyddol a/neu athronyddol.

Mwy am Gaplaniaeth y Brifysgol

Rydym yn cydnabod gofalwyr fel y rhai sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu gaethiwed.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sy’n ofalwyr

P’un a oes gennych chi blentyn eisoes neu rydych chi ar fin dod yn rhiant, mae cyfoeth o wasanaethau ar gael i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Mwy am gymorth i fyfyrwyr sy’n rhieni