Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i ymchwilio’r pwnc eang ac ysgogol hwn. Fe’i haddysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg ac mae’r rhaglen yn cael ei theilwra i’ch anghenion a’ch diddordebau chi eich hun.

globe

Cyd-destun rhyngwladol

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o faterion diwylliannol ac ieithyddol o safbwynt iaith leiafrifol y gellir eu cysylltu â chyd-destunau rhyngwladol eraill.

star

Dan arweiniad arbenigwyr

Cewch weithio gydag arbenigwyr blaenllaw sy'n ymchwilio ym maes diwylliant, iaith a llenyddiaeth Gymraeg a Cheltaidd.

building

Profiad proffesiynol

Cewch gyfleon i archwilio profiadau a hyfforddiant a fydd yn ehangu eich proffil proffesiynol a’ch sgiliau cyflogadwyedd.

book

Astudio hyblyg

Cewch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog, gallwch deilwra'r rhaglen yn unol â'ch diddordebau chi.

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth dros y canrifoedd - o lenyddiaeth ganoloesol i feysydd cyfoes megis cynllunio a pholisi iaith.

Dyma raglen agored a hyblyg sydd yn caniatáu i chi deilwra’r cynnwys yn ôl eich diddordebau chi ac arbenigeddau ymchwil eang ac amrywiol ein staff.

Dan arweiniad arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd ymchwil, byddwch yn rhan o gymuned ymchwil ac addysgu ddeinamig, heriol a thrawsnewidiol. Un o’n prif gryfderau yw traweffaith a dylanwad ein gwaith ymchwil ar y byd y tu hwnt i ffiniau academia - yn wleidyddol, ieithyddol, diwylliannol ac yn gymdeithasol.

Rydym wedi torri tir newydd mewn amryw o feysydd ac mae’r rhain yn rhan o’r rhaglen MA. Trwy ddewis astudio gyda ni, cewch gyfle i ymgymryd â phynciau amrywiol a pherthnasol i’r Gymraeg ac ieithoedd  eraill megis:

 • Llenyddiaeth Gymraeg a beirniadaeth lenyddol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Llenyddiaeth plant
 • Sosioieithyddiaeth
 • Caffael Iaith
 • Tafodieitheg
 • Polisi iaith a chynllunio ieithyddol
 • Theori a methodoleg cyfieithu.

Mae myfyrwyr diweddar yr MA wedi cynnal gwaith ymchwil gwreiddiol a threiddgar ar draws sawl maes gan gynnwys: mapio tirwedd ieithyddol, beirniadaeth lenyddol greadigol, ymchwil ryngdestunol a llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol, a thechnolegau digidol ac ieithoedd lleiafrifol.

Gallwch astudio’r rhaglen hon trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg, neu gyfuniad o’r ddau.

Dechreuais fel myfyrwraig flwyddyn gyntaf BA yn Ysgol y Gymraeg yn 2012, a phum mlynedd yn ddiweddarach, dwi dal yma yn dechrau ar fy noethuriaeth. Yn ystod y cwrs BA, cefais brofiad o ymchwilio a dysgu am nifer o feysydd a oedd yn ymwneud ag iaith, diwylliant a llenyddiaeth Gymraeg, a datblygais ddiddordeb cynyddol mewn llenyddiaeth. Wedi gorffen y cwrs israddedig, roeddwn yn awyddus i ddatblygu’r diddordeb drwy ddilyn cwrs MA. Cefais brofiad gwych yn gweithio gyda thiwtoriaid yr ysgol, a dechreuais ganolbwyntio’n bennaf ar ymchwilio i lenyddiaeth plant yn y Gymraeg. Yn sicr, i unrhyw un sydd â diddordeb gwnewch gais i ddechrau eich gyrfa fel myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, dwi’n gobeithio gwnewch chi fwynhau gymaint â mi.
Megan Morgans, MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad iaith, cymdeithas a hunaniaeth yng Nghymru gyfoes drwy addysgu ac ymchwil o'r safon uchaf.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0679
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Gofynion academaidd

Yn nodweddiadol, bydd angen i chi gael naill ai:

• gradd anrhydedd 2: 1 mewn pwnc perthnasol, megis Archaeoleg, Astudiaethau Celtaidd, Cymdeithaseg, Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth, Ieithoedd, Ieithyddiaeth, Sosio-ieithyddiaeth, ac Ysgrifennu Creadigol Cymraeg, neu radd ryngwladol gyfatebol

• cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol

• neu brofiad proffesiynol perthnasol wedi ei gefnogi gan eirda.

Gofynion hanfodol eraill

Bydd angen i chi hefyd ddarparu:

• datganiad personol nad yw'n fwy na 500 gair. Dylai eich datganiad personol fanylu ar eich diddordebau ymchwil a'ch ymrwymiad i Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Mae ein modiwlau yn cynnig dau brif lwybr dysgu yn ymwneud â 'Sosioieithyddiaeth' ac 'Astudiaethau Llenyddol a Diwylliannol'. Nodwch pa lwybr yr hoffech ei ddilyn, a'ch diddordebau penodol yn y llwybr hwnnw (e.e. Sosioieithyddiaeth: caffael iaith, dwyieithrwydd, polisi a chynllunio iaith, tafodiaith; Llenyddiaeth a Diwylliant: llenyddiaeth a diwylliant canoloesol, llenyddiaeth fodern, ysgrifennu creadigol, theori lenyddol , llenyddiaeth plant, llên bywyd).

• dau eirda. Gall y rhain fod yn academaidd neu'n broffesiynol a dylent fanylu ar eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylent gael eu llofnodi, eu dyddio a bod yn llai na chwe mis oed ar adeg cyflwyno'ch cais.

Gofynion iaith Saesneg

IELTS 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth

Gofynion Cymraeg

Mae’r rhaglen hon yn cael ei dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, neu gyfuniad o’r ddwy iaith. Os ydych yn dymuno dysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau Cymraeg ar lafar neu’n ysgrifenedig, bydd cyfle i ddilyn dosbarthiadau dechreuwyr neu lowyi iaith.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Rydym yn cynnig lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais mor gynnar â phosibl.

Y broses ddethol

Byddwn yn adolygu'ch cais ac os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais a'r rhaglen yn fwy manwl. Mae hyn oherwydd natur hyblyg y rhaglen hon, sydd wedi'i theilwra i adlewyrchu'ch diddordebau ymchwil ac arbenigedd y staff. Gwneir unrhyw gynigion yn amodol ar gytundeb ymlaen llaw ar y modiwlau a’r llwybr ymchwil arfaethedig.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Caiff y rhaglen MA ran-amser hon ei haddysgu dros gyfnod o 24-30 mis.

Fel myfyriwr rhan-amser, bydd disgwyl i chi fynychu tua 2-4 awr o sesiynau addysgu’r wythnos yn ystod y tymor dros gyfnod o ddwy flynedd o leiaf.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Bydd y modiwl craidd ar Ymchwil Academaidd a Phroffesiynol (40 credyd) yn rhoi cyflwyniad a dadansoddiad o’r nodweddion allweddol mewn ysgolheictod cyfoes (dulliau ymchwil, moeseg, cyfathrebu, gwybodaeth a llythrennedd digidol).

Blwyddyn dau

Bydd y ddau bwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn eich galluogi i ddefnyddio’r nodweddion hynny mewn meysydd penodol o ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Byddwch yn gweithio gydag ysgolheigion blaenllaw i archwilio’r maes o’ch dewis ac yn cyflwyno eich canfyddiadau mewn traethodau traddodiadol, portffolios ysgrifennu creadigol, papurau seminar ac adroddiadau myfyriol fel y bo'n briodol.

Mae’n bosib y byddwch hefyd yn dechrau gweithio ar eich Prosiect Ymchwil Estynedig.

Blwyddyn tri

Y Prosiect Ymchwil Estynedig (60 credyd) fydd penllanw’r cwrs lle byddwch chi, dan oruchwyliaeth aelod o staff, yn llunio ac yn ymchwilio i gwestiynau ymchwil gwreiddiol a fydd yn eich caniatáu i greu prosiect neu draethawd hir craff a chadarn (hyd at 12,000 o eiriau) a fydd yn datblygu ar ysgolheictod cyfoes ym maes Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r radd MA hon yn defnyddio llawer o wahanol ddulliau o addysgu a dysgu. Yn ystod eich gradd byddwch yn mynychu darlithoedd, seminarau a gweithdai, yn cwblhau tasgau ymarferol, yn ymgymryd â hyfforddiant ym maes cyflogadwyedd a chreu cysylltiadau â gweithleoedd, ac yn cwblhau darnau estynedig o waith annibynnol dan oruchwyliaeth eich tiwtor.

Bydd y sesiynau dysgu yn rhyngweithiol ac yn ymarferol, felly disgwylir i chi fynychu pob dosbarth (boed y rheini’n weithdai, yn seminarau, yn diwtorialau, yn ddarlithoedd neu’n sesiynau eraill). Mewn rhai achosion, megis oherwydd mamolaeth neu anabledd, gallwn wneud trefniadau eraill ar eich cyfer.

Adnoddau a Chyfleusterau

Byddwch yn gweithio'n agos ag ymchwilwyr academaidd yn yr Ysgol a fydd yn rhannu eu harbenigedd a'u gwybodaeth drwy addysgu mewn grwpiau bach. At hynny, mae gan Lyfrgell Prifysgol Caerdydd gasgliad penodol o ddeunyddiau argraffedig a llawysgrifau sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn ei chasgliad Salisbury.

A hithau’n brifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd amgueddfeydd ac archifau pwysig sy'n croesawu ymchwilwyr o'r Ysgol, megis Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Archifau Morgannwg. Mae ein staff hefyd wedi cynhyrchu archifau digidol arloesol y gallwch chi fanteisio arnynt, megis Archif Ann Griffiths a’r gwefannau Baledi.

Mae diddordebau ymchwil ac arbenigedd ein staff academaidd yn cwmpasu llawer o feysydd sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, boed hynny yn y cyfnod canoloesol neu fodern. Mae ymchwil y staff yn canolbwyntio’n benodol ar feysydd sy'n gysylltiedig â chynllunio a pholisi iaith, caffael iaith, cymdeithaseg iaith, cymdeithaseg yr iaith Wyddeleg, theori perfformiad, straeon y Mabinogi theori a methodoleg cyfieithu, beirniadaeth destunol, barddoniaeth Gymraeg o'r Oesoedd Canol, hanesyddiaeth a llenyddiaeth, ethnoleg ac astudiaethau gwerin, ysgrifennu creadigol, y Wladfa ym Mhatagonia a’r Cymry yn America, y faled a'r gân werin, llenyddiaeth plant, astudiaethau rhywedd, theori a beirniadaeth lenyddol, hunaniaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliant. Rhoddir cryn bwyslais ar osod ein holl ymchwil academaidd o fewn cyd-destun rhyngwladol cymharol.

Ceir rhestr lawn o broffiliau’r staff ar dudalennau’r Staff Academaidd ar ein gwefan.

Sut y caf fy asesu?

Mae’r rhaglen MA hon yn arloesol yn ei defnydd o ddulliau asesu amrywiol. Yn ogystal â datblygu sgiliau hanfodol o ran ymchwilio ac ysgrifennu traethodau/traethodau hir, byddwch hefyd yn rhoi cyflwyniad seminar 15 munud ar faes eich ymchwil, yn ymgymryd â chyfnod ar leoliad gwaith (ac yn llunio adroddiad myfyriol ar y profiad yng nghyd-destun eich cynlluniau gyrfa a’ch sgiliau academaidd a phroffesiynol), ac yn ffurfio cynnig manwl am waith ymchwil (ar gyfer y prosiect ymchwil estynedig).

Bydd y prif gyfnodau asesu ar ddiwedd Semester yr Hydref (Ionawr) ac ar ddiwedd Semester y Gwanwyn (Ebrill/Mai).

Yn Rhan 1, byddwch yn dilyn tri modiwl craidd ac yn cwblhau’r asesiadau canlynol:

Ymchwil Academaidd a Phroffesiynol (40 credyd) - cyflwyno papur mewn seminar, adroddiad profiad gwaith ac amlinelliad o brosiect ymchwil

Pwnc Arbennig 1 (pwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd) (40 credyd) - adolygiad beirniadol (2,000 o eiriau) a thraethawd (6,000 o eiriau)

Pwnc Arbennig 2 (pwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd) (40 credyd) - traethawd (8,000 o eiriau)

Yn Rhan 2, byddwch yn gweithio ar brosiect ymchwil estynedig (60 credyd) ac yn cwblhau traethawd hir (12,000 o eiriau). Gall y traethawd hwn fod ar ffurf traethawd, prosiect neu bortffolio creadigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi drwy gydol eich astudiaethau. Bydd gennych diwtor personol a gallwch droi ato ef/hi drwy gydol eich cyfnod astudio i drafod materion academaidd ac i gael arweiniad a gwybodaeth am amrywiaeth o faterion eraill. Hefyd, bydd arweinwyr modiwl ar gael i gynnig cyngor sy’n benodol i'r pwnc.

Yn ôl y gofyn, bydd y staff addysgu’n rhoi deunyddiau sy’n berthnasol i’r modiwlau ar amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd (sef Dysgu Canolog). 

Dylech feithrin agwedd broffesiynol tuag at eich gwaith, gan gynnwys mynychu sesiynau eich tiwtor personol, cadw llygad ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd ac ymateb iddynt yn ôl yr angen, mynychu'r dosbarthiadau’n brydlon, a’n hysbysu ni pan fyddwch yn absennol. Rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi drwy gydol eich astudiaethau, felly os oes rhywbeth yn peri pryder i chi, cofiwch roi gwybod i ni. Byddwn bob amser yn parchu eich preifatrwydd.

Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau canolog i’ch cefnogi, sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, llyfrgell wych a chanolfannau adnoddau ardderchog. Os nad ydych chi’n rhugl yn eich Cymraeg llafar a/neu ysgrifenedig, gallwch fanteisio ar ein darpariaeth ar gyfer dysgu a gloywi eich Cymraeg.

Adborth

Ar y rhaglen MA hon, bydd gweithio mewn grwpiau bach a sesiynau tiwtora unigol yn eich galluogi i fanteisio’n rheolaidd ar gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i gael adborth ar eich gwaith. Bydd yr adborth adeiladol a roddir ar dasgau ffurfiannol a osodwyd yn ystod y semester yn eich galluogi i ymgyfarwyddo â’r meini prawf marcio a’r safonau disgwyliedig cyn cyflwyno gwaith i'w asesu'n ffurfiol. Gallai’r tasgau ffurfiannol hyn fod yn gyflwyniadau llafar mewn seminarau, fersiynau drafft o draethodau, darnau ysgrifenedig byr neu dasgau cyfrifiadur. 

Byddwch yn cael adborth yn brydlon ar eich holl asesiadau. Mae’n bosib y cewch adborth ar lafar, yn ysgrifenedig neu’n electronig. Bydd yr adborth bob amser yn cynnwys sylwadau penodol am y gwaith a gyflwynwyd ac awgrymiadau ar gyfer ei wella.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Bydd y rhaglen radd hon yn eich galluogi i:

 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ar lefel uchel mewn meysydd sy'n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.
 • Gwerthfawrogi beirniadaeth ysgolheigaidd fel elfen hanfodol o ymchwil ddeallusol.
 • Cyfleu dadleuon ystyrlon a deallus yn ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd mewn seminarau ac mewn aseiniadau ysgrifenedig.
 • Ymgysylltu ag amrywiaeth eang o lyfrau, llawysgrifau, archifau a ffynonellau electronig.
 • Ysgrifennu a chyflwyno gwaith o safon uchel mewn arddull briodol.
 • Defnyddio technoleg gwybodaeth i wella eich gwaith ymchwil.
 • Cynhyrchu ymchwil gan ddilyn arferion academaidd a phroffesiynol cydnabyddedig.
 • Dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer gwaith ymchwil pellach (megis PhD) ac ar gyfer swyddi mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau drwy ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys gallu cyfathrebu ar lafar ac ar bapur, ymarfer sgiliau technoleg gwybodaeth, dod i gasgliadau rhesymol mewn sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr, cwestiynu a dadansoddi arferion a safbwyntiau, addasu i newidiadau, ac ymateb yn gadarnhaol i hyfforddiant pellach a dysgu gydol oes.
A minnau’n dod yn wreiddiol o Efrog Newydd, fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol oedd sail fy mhenderfyniad i ddilyn yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae cyfleusterau'r Brifysgol a'r staff yn yr Ysgol wedi cyfrannu at yr hyn yr rwyf yn credu yw profiad academaidd mwyaf gwerthfawr fy mywyd.
Joseph Shack, MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Gan bod y rhaglen hon yn 3 mlynedd neu fwy mewn hyd a bod ganddo rhaglen gyfwerth llawn amser blwyddyn o hyd, ni fyddwch yn gymwys am fenthyciad ôl-raddedig. Mae gan Llywodraeth y DU rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,475 Dim
Blwyddyn dau £4,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,225 £2,000
Blwyddyn dau £10,225 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nac ydy

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r radd hon yn cynnig hyfforddiant academaidd o'r radd flaenaf mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd i'r sawl sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes iaith, cynllunio, y cyfryngau, treftadaeth, llywodraeth, rheoli, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, y diwydiannau creadigol, addysg ac ymchwil. Byddwch yn meithrin gwybodaeth a sgiliau a gaiff eu hystyried yn asedau mewn amrywiaeth eang o swyddi ac yn ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'r modiwl Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol.

Lleoliadau

Mae profiad gwaith yn ofyniad craidd y rhaglen MA, fel rhan o'r modiwl Ymchwil Academaidd a Phroffesiynol. Bydd lleoliad pum niwrnod yn eich galluogi i archwilio sut mae eich sgiliau academaidd a phersonol yn berthnasol i ofynion gweithle proffesiynol mewn maes sy’n gysylltiedig â’ch gwaith ymchwil. Byddwch yn ysgrifennu adroddiad gwerthuso ac yn myfyrio ar eich profiad. Mae myfyrwyr MA blaenorol wedi mynd ar leoliadau gyda sefydliadau megis Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Archifau Morgannwg, gwasanaethau cyfieithu, cwmnïau cyfryngau ac ysgolion.

While studying translation this year, we have been afforded a number of opportunities to gain practical experience and been able to engage with a range of invited speakers, which has enhanced my personal profile and experience.The School of Welsh has a very good relationship with the University’s translation unit, and I have been fortunate to work there part-time while studying. I’m grateful to Professor Sioned Davies for arranging this. This experience has enabled me to put the theories explored in the classroom into practice. I have had a number of opportunities which proved valuable when I applied for the role at Cyfieithu Clir and the School has been very supportive helping me with my CV and application forms.
Hanna Medi Merrigan, MA Welsh and Celtic Studies

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Gwaith maes

Mae’r addysgu a arweinir gan ymchwil ar y cwrs MA yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau gwaith maes, lle bo'n berthnasol. Rydym yn darparu hyfforddiant mewn casglu data, dehongli a moeseg ymchwil. 

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 100% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Hanes a hanes yr henfyd, Ieithoedd, Cymraeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.