Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i ymchwilio’r pwnc eang ac ysgogol hwn. Fe’i haddysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg ac mae’r rhaglen yn cael ei theilwra i’ch anghenion a’ch diddordebau chi eich hun.

globe

Cyd-destun rhyngwladol

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o faterion diwylliannol ac ieithyddol o safbwynt iaith leiafrifol y gellir eu cysylltu â chyd-destunau rhyngwladol eraill.

star

Dan arweiniad arbenigwyr

Cewch weithio gydag arbenigwyr blaenllaw sy'n ymchwilio ym maes diwylliant, iaith a llenyddiaeth Gymraeg a Cheltaidd.

building

Profiad proffesiynol

Cewch gyfleon i archwilio profiadau a hyfforddiant a fydd yn ehangu eich proffil proffesiynol a’ch sgiliau cyflogadwyedd.

book

Astudio hyblyg

Cewch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog, gallwch deilwra'r rhaglen yn unol â'ch diddordebau chi.

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth dros y canrifoedd - o lenyddiaeth ganoloesol i feysydd cyfoes megis cynllunio a pholisi iaith.

Dyma raglen agored a hyblyg sydd yn caniatáu i chi deilwra’r cynnwys yn ôl eich diddordebau chi ac arbenigeddau ymchwil eang ac amrywiol ein staff.

Dan arweiniad arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd ymchwil, byddwch yn rhan o gymuned ymchwil ac addysgu ddeinamig, heriol a thrawsnewidiol. Un o’n prif gryfderau yw traweffaith a dylanwad ein gwaith ymchwil ar y byd y tu hwnt i ffiniau academia - yn wleidyddol, ieithyddol, diwylliannol ac yn gymdeithasol.

Rydym wedi torri tir newydd mewn amryw o feysydd ac mae’r rhain yn rhan o’r rhaglen MA. Trwy ddewis astudio gyda ni, cewch gyfle i ymgymryd â phynciau amrywiol a pherthnasol i’r Gymraeg ac ieithoedd  eraill megis:

 • Llenyddiaeth Gymraeg a beirniadaeth lenyddol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Llenyddiaeth plant
 • Sosioieithyddiaeth
 • Caffael Iaith
 • Tafodieitheg
 • Polisi iaith a chynllunio ieithyddol
 • Theori a methodoleg cyfieithu.

Mae myfyrwyr diweddar yr MA wedi cynnal gwaith ymchwil gwreiddiol a threiddgar ar draws sawl maes gan gynnwys: mapio tirwedd ieithyddol, beirniadaeth lenyddol greadigol, ymchwil ryngdestunol a llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol, a thechnolegau digidol ac ieithoedd lleiafrifol.

Gallwch astudio’r rhaglen hon trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg, neu gyfuniad o’r ddau.

Dechreuais fel myfyrwraig flwyddyn gyntaf BA yn Ysgol y Gymraeg yn 2012, a phum mlynedd yn ddiweddarach, dwi dal yma yn dechrau ar fy noethuriaeth. Yn ystod y cwrs BA, cefais brofiad o ymchwilio a dysgu am nifer o feysydd a oedd yn ymwneud ag iaith, diwylliant a llenyddiaeth Gymraeg, a datblygais ddiddordeb cynyddol mewn llenyddiaeth. Wedi gorffen y cwrs israddedig, roeddwn yn awyddus i ddatblygu’r diddordeb drwy ddilyn cwrs MA. Cefais brofiad gwych yn gweithio gyda thiwtoriaid yr ysgol, a dechreuais ganolbwyntio’n bennaf ar ymchwilio i lenyddiaeth plant yn y Gymraeg. Yn sicr, i unrhyw un sydd â diddordeb gwnewch gais i ddechrau eich gyrfa fel myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, dwi’n gobeithio gwnewch chi fwynhau gymaint â mi.
Megan Morgans, MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad iaith, cymdeithas a hunaniaeth yng Nghymru gyfoes drwy addysgu ac ymchwil o'r safon uchaf.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0679
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

All candidates who have met the minimum entry requirements will be invited to discuss their application further. However, this discussion will not form a formal part of the selection process. Selection will be made based on the application form and supporting documentation. If further clarification is needed with regards to the application, you will be invited to a formal interview.

You should have a first or upper second-class UK honours degree or alternative international qualification in an appropriate subject. Applications are particularly welcomed from students from a wide range of backgrounds, including Welsh, Celtic Studies, History, Geography, Archaeology, Languages, Linguistics, Sociolinguistics, Sociology, and Welsh Creative Writing.

If your first language is not Welsh or English you will normally have to satisfy the English Language requirements for entry to the university by attainment of a minimum score of 6.5 on the IELTS. You are expected to satisfy the School with regards to the standard of your Welsh and/or English, as appropriate. If your oral or written Welsh is not fluent you will have the opportunity to follow Welsh beginners or improvers classes.

We will consider non-standard applications on a case by case basis. Please contact the us directly.

Decisions will be made on a continuous basis throughout the year based on your application form and the references received. There is no formal deadline for applications to this programme.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Caiff y rhaglen MA ran-amser hon ei haddysgu dros gyfnod o 24-30 mis.

Fel myfyriwr rhan-amser, bydd disgwyl i chi fynychu tua 2-4 awr o sesiynau addysgu’r wythnos yn ystod y tymor dros gyfnod o ddwy flynedd o leiaf.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Bydd y modiwl craidd ar Ymchwil Academaidd a Phroffesiynol (40 credyd) yn rhoi cyflwyniad a dadansoddiad o’r nodweddion allweddol mewn ysgolheictod cyfoes (dulliau ymchwil, moeseg, cyfathrebu, gwybodaeth a llythrennedd digidol).

Blwyddyn dau

Bydd y ddau bwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn eich galluogi i ddefnyddio’r nodweddion hynny mewn meysydd penodol o ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Byddwch yn gweithio gydag ysgolheigion blaenllaw i archwilio’r maes o’ch dewis ac yn cyflwyno eich canfyddiadau mewn traethodau traddodiadol, portffolios ysgrifennu creadigol, papurau seminar ac adroddiadau myfyriol fel y bo'n briodol.

Mae’n bosib y byddwch hefyd yn dechrau gweithio ar eich Prosiect Ymchwil Estynedig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r radd MA hon yn defnyddio llawer o wahanol ddulliau o addysgu a dysgu. Yn ystod eich gradd byddwch yn mynychu darlithoedd, seminarau a gweithdai, yn cwblhau tasgau ymarferol, yn ymgymryd â lleoliad gwaith, ac yn cwblhau darnau estynedig o waith annibynnol dan oruchwyliaeth eich tiwtor.

Bydd y sesiynau dysgu yn rhyngweithiol ac yn ymarferol, felly disgwylir i chi fynychu pob dosbarth (boed y rheini’n weithdai, yn seminarau, yn diwtorialau, yn ddarlithoedd neu’n sesiynau eraill). Mewn rhai achosion, megis oherwydd mamolaeth neu anabledd, gallwn wneud trefniadau eraill ar eich cyfer.

Adnoddau a Chyfleusterau

Byddwch yn gweithio'n agos ag ymchwilwyr academaidd yn yr Ysgol a fydd yn rhannu eu harbenigedd a'u gwybodaeth drwy addysgu mewn grwpiau bach. At hynny, mae gan Lyfrgell Prifysgol Caerdydd gasgliad penodol o ddeunyddiau argraffedig a llawysgrifau sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn ei chasgliad Salisbury.

A hithau’n brifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd amgueddfeydd ac archifau pwysig sy'n croesawu ymchwilwyr o'r Ysgol, megis Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Archifau Morgannwg. Mae ein staff hefyd wedi cynhyrchu archifau digidol arloesol y gallwch chi fanteisio arnynt, megis Archif Ann Griffiths a’r gwefannau Baledi.

Mae diddordebau ymchwil ac arbenigedd ein staff academaidd yn cwmpasu llawer o feysydd sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, boed hynny yn y cyfnod canoloesol neu fodern. Mae ymchwil y staff yn canolbwyntio’n benodol ar feysydd sy'n gysylltiedig â chynllunio a pholisi iaith, caffael iaith, cymdeithaseg iaith, cymdeithaseg yr iaith Wyddeleg, theori perfformiad, straeon y Mabinogi theori a methodoleg cyfieithu, beirniadaeth destunol, barddoniaeth Gymraeg o'r Oesoedd Canol, hanesyddiaeth a llenyddiaeth, ethnoleg ac astudiaethau gwerin, ysgrifennu creadigol, y Wladfa ym Mhatagonia a’r Cymry yn America, y faled a'r gân werin, llenyddiaeth plant, astudiaethau rhywedd, theori a beirniadaeth lenyddol, hunaniaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliant. Rhoddir cryn bwyslais ar osod ein holl ymchwil academaidd o fewn cyd-destun rhyngwladol cymharol.

Ceir rhestr lawn o broffiliau’r staff ar dudalennau’r Staff Academaidd ar ein gwefan.

Sut y caf fy asesu?

Mae’r rhaglen MA hon yn arloesol yn ei defnydd o ddulliau asesu amrywiol. Yn ogystal â datblygu sgiliau hanfodol o ran ymchwilio ac ysgrifennu traethodau/traethodau hir, byddwch hefyd yn rhoi cyflwyniad seminar 15 munud ar faes eich ymchwil, yn ymgymryd â chyfnod ar leoliad gwaith (ac yn llunio adroddiad myfyriol ar y profiad yng nghyd-destun eich cynlluniau gyrfa a’ch sgiliau academaidd a phroffesiynol), ac yn ffurfio cynnig manwl am waith ymchwil (ar gyfer y prosiect ymchwil estynedig).

Bydd y prif gyfnodau asesu ar ddiwedd Semester yr Hydref (Ionawr) ac ar ddiwedd Semester y Gwanwyn (Ebrill/Mai).

Yn Rhan 1, byddwch yn dilyn tri modiwl craidd ac yn cwblhau’r asesiadau canlynol:

Ymchwil Academaidd a Phroffesiynol (40 credyd) - cyflwyno papur mewn seminar, adroddiad profiad gwaith ac amlinelliad o brosiect ymchwil

Pwnc Arbennig 1 (pwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd) (40 credyd) - adolygiad beirniadol (2,000 o eiriau) a thraethawd (6,000 o eiriau)

Pwnc Arbennig 2 (pwnc o’ch dewis sy’n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd) (40 credyd) - traethawd (8,000 o eiriau)

Yn Rhan 2, byddwch yn gweithio ar brosiect ymchwil estynedig (60 credyd) ac yn cwblhau traethawd hir (12,000 o eiriau). Gall y traethawd hwn fod ar ffurf traethawd, prosiect neu bortffolio creadigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi drwy gydol eich astudiaethau. Bydd gennych diwtor personol a gallwch droi ato ef/hi drwy gydol eich cyfnod astudio i drafod materion academaidd ac i gael arweiniad a gwybodaeth am amrywiaeth o faterion eraill. Hefyd, bydd arweinwyr modiwl ar gael i gynnig cyngor sy’n benodol i'r pwnc.

Yn ôl y gofyn, bydd y staff addysgu’n rhoi deunyddiau sy’n berthnasol i’r modiwlau ar amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd (sef Learning Central). Hefyd, mae adran ar Learning Central dan y teitl Cynllunio Datblygiad Personol sy’n rhoi cyfle i chi fyfyrio ar eich cynnydd ac ar y sgiliau rydych chi’n eu datblygu. Yno, gyda chymorth eich tiwtor personol, gallwch gofnodi eich cyraeddiadau mewn meysydd gwahanol (os ydynt yn rhan o'r cwricwlwm ai peidio).

Dylech feithrin agwedd broffesiynol tuag at eich gwaith, gan gynnwys mynychu sesiynau eich tiwtor personol, cadw llygad ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd ac ymateb iddynt yn ôl yr angen, mynychu'r dosbarthiadau’n brydlon, a’n hysbysu ni pan fyddwch yn absennol. Rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi drwy gydol eich astudiaethau, felly os oes rhywbeth yn peri pryder i chi, cofiwch roi gwybod i ni. Byddwn bob amser yn parchu eich preifatrwydd.

Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau canolog i’ch cefnogi, sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, llyfrgell wych a chanolfannau adnoddau ardderchog. Os nad ydych chi’n rhugl yn eich Cymraeg llafar a/neu ysgrifenedig, gallwch fanteisio ar ein darpariaeth ar gyfer dysgu a gloywi eich Cymraeg.

Adborth

Ar y rhaglen MA hon, bydd gweithio mewn grwpiau bach a sesiynau tiwtora unigol yn eich galluogi i fanteisio’n rheolaidd ar gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i gael adborth ar eich gwaith. Bydd yr adborth adeiladol a roddir ar dasgau ffurfiannol a osodwyd yn ystod y semester yn eich galluogi i ymgyfarwyddo â’r meini prawf marcio a’r safonau disgwyliedig cyn cyflwyno gwaith i'w asesu'n ffurfiol. Gallai’r tasgau ffurfiannol hyn fod yn gyflwyniadau llafar mewn seminarau, fersiynau drafft o draethodau, darnau ysgrifenedig byr neu dasgau cyfrifiadur. 

Byddwch yn cael adborth yn brydlon ar eich holl asesiadau. Mae’n bosib y cewch adborth ar lafar, yn ysgrifenedig neu’n electronig. Bydd yr adborth bob amser yn cynnwys sylwadau penodol am y gwaith a gyflwynwyd ac awgrymiadau ar gyfer ei wella.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Bydd y rhaglen radd hon yn eich galluogi i:

 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ar lefel uchel mewn meysydd sy'n ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.
 • Gwerthfawrogi beirniadaeth ysgolheigaidd fel elfen hanfodol o ymchwil ddeallusol.
 • Cyfleu dadleuon ystyrlon a deallus yn ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd mewn seminarau ac mewn aseiniadau ysgrifenedig.
 • Ymgysylltu ag amrywiaeth eang o lyfrau, llawysgrifau, archifau a ffynonellau electronig.
 • Ysgrifennu a chyflwyno gwaith o safon uchel mewn arddull briodol.
 • Defnyddio technoleg gwybodaeth i wella eich gwaith ymchwil.
 • Cynhyrchu ymchwil gan ddilyn arferion academaidd a phroffesiynol cydnabyddedig.
 • Dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer gwaith ymchwil pellach (megis PhD) ac ar gyfer swyddi mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau drwy ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys gallu cyfathrebu ar lafar ac ar bapur, ymarfer sgiliau technoleg gwybodaeth, dod i gasgliadau rhesymol mewn sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr, cwestiynu a dadansoddi arferion a safbwyntiau, addasu i newidiadau, ac ymateb yn gadarnhaol i hyfforddiant pellach a dysgu gydol oes.
A minnau’n dod yn wreiddiol o Efrog Newydd, fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol oedd sail fy mhenderfyniad i ddilyn yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae cyfleusterau'r Brifysgol a'r staff yn yr Ysgol wedi cyfrannu at yr hyn yr rwyf yn credu yw profiad academaidd mwyaf gwerthfawr fy mywyd.
Joseph Shack, MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Gan bod y rhaglen hon yn 3 mlynedd neu fwy mewn hyd a bod ganddo rhaglen gyfwerth llawn amser blwyddyn o hyd, ni fyddwch yn gymwys am fenthyciad ôl-raddedig. Mae gan Llywodraeth y DU rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig.

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,975 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

 Na

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r radd hon yn cynnig hyfforddiant academaidd o'r radd flaenaf mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd i'r sawl sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes iaith, cynllunio, y cyfryngau, treftadaeth, llywodraeth, rheoli, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, y diwydiannau creadigol, addysg ac ymchwil. Byddwch yn meithrin gwybodaeth a sgiliau a gaiff eu hystyried yn asedau mewn amrywiaeth eang o swyddi ac yn ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'r modiwl Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol.

Lleoliadau

While studying translation this year, we have been afforded a number of opportunities to gain practical experience and been able to engage with a range of invited speakers, which has enhanced my personal profile and experience.The School of Welsh has a very good relationship with the University’s translation unit, and I have been fortunate to work there part-time while studying. I’m grateful to Professor Sioned Davies for arranging this. This experience has enabled me to put the theories explored in the classroom into practice. I have had a number of opportunities which proved valuable when I applied for the role at Cyfieithu Clir and the School has been very supportive helping me with my CV and application forms.
Hanna Medi Merrigan, MA Welsh and Celtic Studies

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

Mae’r addysgu a arweinir gan ymchwil ar y cwrs MA yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau gwaith maes, lle bo'n berthnasol. Rydym yn darparu hyfforddiant mewn casglu data, dehongli a moeseg ymchwil. 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Hanes a hanes yr henfyd, Ieithoedd, Cymraeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.