Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cyfieithu (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

This programme offers core training in the theory and practice of translation.

Fe gewch chi hyfforddiant craidd o ran theori ac ymarfer cyfieithu a gweithio trwy gyfrwng iaith sy’n addas i chi.

star

Gweithio mewn iaith sy'n gweithio i chi

Gallwch astudio methodolegau cyfieithu ochr yn ochr ag un iaith neu ddwy (ni ellir astudio Japaneeg a Tsieinëeg gyda'i gilydd).

tick

Mynd ar leoliad gwaith

Cewch gyfle i wneud lleoliadau gwaith, gan fireinio eich sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr.

book

Teilwra eich ymchwil

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil sy'n gysylltiedig â'ch maes diddordeb arbenigol, gan eich paratoi ar gyfer y traethawd hir neu'r prosiect cyfieithu.

briefcase

Paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y byd cyfieithu

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cyfieithu yn cynnig hyfforddiant craidd mewn theori ac ymarfer cyfieithu. Cafodd ei ddyluniad ei lywio gan amrywiol brotocolau a chanllawiau arfer gorau ar gyfer astudio cyfieithu, er mwyn sicrhau ei fod yn cwrdd â safonau a disgwyliadau'r gwasanaeth cyfieithu cyfoes a'r diwydiant.

Ein nod yw darparu dealltwriaeth lawn o ddatblygiad disgyblaeth astudiaethau cyfieithu a’r diwydiant cyfieithu, gan eich galluogi i ddilyn diddordebau arbenigol neu alwedigaethol o fewn fframwaith cyffredinol.

Byddwn yn eich cyflwyno i brif faterion damcaniaethol astudiaethau cyfieithu a fydd yn eich galluogi i ddangos sut maent yn effeithio ar eich maes astudio arbenigol, boed yn gyfieithiad ymarferol o destunau llenyddol, cyfreithiol, meddygol neu weinyddol, neu astudiaeth academaidd o gyfieithu e.e. ei theori a’i hanes, neu’r trafodion cymhleth, diwylliannol sydd ynghlwm ag ef.

Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n ymwneud â deall a dehongli a godir wrth ymarfer cyfieithu a’u harchwilio mewn perthynas â dulliau damcaniaethol allweddol. O ganlyniad, byddwch yn datblygu sgiliau dadansoddol, ymarferol, gwerthusol, estheteg ac esboniadol a fydd yn cyfeirio at y problemau hyn mewn cyd-destunau cymwysedig a damcaniaethol.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig sylfaen mewn mathau gwahanol o gyfieithu arbenigol, gan gynnwys cyfieithu ar y pryd, cyfieithu â chymorth cyfrifiadur ac is-deitlo. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fagu profiad o agweddau gwahanol y diwydiant cyfieithu trwy gyfres o ddarlithoedd gwadd gan ymarferwyr blaenllaw a lleoliadau gwaith wedi’u teilwra gydag ystod o gyflogwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Byddwn yn eich annog i ddatblygu sgiliau ymchwil sy’n ymwneud yn benodol â’ch maes diddordeb arbenigol er mwyn, fel sy’n briodol, paratoi’r sylfeini damcaniaethol a methodolegol ar gyfer traethawd hir neu brosiect cyfieithu anodedig. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau o ran dehongli cytbwys cyd-destunau diwylliannol a ieithyddol ar gyfer yr ymarfer o gyfieithu. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall goblygiadau ymarferol dadleuon gwleidyddol a diwylliannol yng nghyd-destun astudiaethau cyfieithu.

Pan ddechreuais i’r cwrs hwn, agorwyd byd newydd o astudio ac roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi dewis y rhaglen iawn. Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen, fe ddaeth hi’n amlwg nad oedd bod yn gyfieithydd amser llawn yn freuddwyd gen i, felly fe benderfynais ganolbwyntio fy ymdrechion ar gyfieithu mewn busnes a gweinyddu, a gwyddoniaeth a thechnoleg. Rydw i bellach yn beiriannydd gwerthu ac rydw i’n caru fy swydd! Mae’n fy ngalluogi i deithio a defnyddio fy sgiliau technegol a iaith wrth gwrdd â chleientiaid ac i gysylltu â nhw ar lefel ddyfnach na pe bawn ni’n siarad Saesneg.
Alex Packer Translation Studies, 2018

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ysgolion iethioedd modern fwyaf dynamig y Deyrnas Unedig. Rydym yn ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid er mwyn hyrwyddo manteision amlieithrwydd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Meini prawf derbyn

Candidates should possess or expect to obtain a relevant undergraduate languages degree at a minimum of upper second class honours (2:1) level.

This programme is particularly suitable for graduates in language, translation studies, literature and disciplines broadly conceived to have a humanities focus. Applicants with alternative undergraduate degree backgrounds will be given the opportunity to demonstrate that they possess the appropriate linguistic skills and competences for the programme in the context of the written language test and interview.

Non-native speakers of English are expected to have a recognised English-language qualification (e.g. IELTS with a score of 6.5 and no subsection below 5.5), as the minimum requirement to be invited to interview. Written and oral competence in English will also be tested at interview.

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The part-time MA Translation studies is two years long for the taught module stage (part one) with a dissertation module (part two), which is submitted in January the following year. It offers a balanced combination of theory and practice modules.

Part one consists of a range of modules, the majority of which are optional. However, two of the modules listed (MLT401 and MLT076) are 'core' modules and must be studied. You are required to study both of these and will study one in each year of your degree programme. 

Part Two of the course requires either a research-based dissertation of approximately 20,000 words or an annotated translation project comprising a translation of approximately 8,000 words in the source text and 12,000 words of reflective commentary.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught via lectures, seminar preparation and participation, independent reading, preparation of essays and presentations, feedback on essays and presentations, and revision for examinations.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed mainly by essays and examinations. Other forms of assessment include seminar presentations, class tests, Annotated Translation Project (ATP) and Dissertation.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the start of the course. You will retain this tutor throughout the two years.

All modules make extensive use of Learning Central, our Virtual Learning Environment, where you will find your course materials.

You will be given the chance to reflect on your abilities and performance through the Personal Development Planning module, available on Learning Central, through the Professional Development module that forms an integral part of the third semester experience, and through personal tutor meetings.

Feedback

You will be given written feedback for written coursework assignments, and generic class feedback for exams. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and Understanding

 • Understand how the boundaries of knowledge and practice are advanced through Translation Studies research, and be able to deal with complex issues in translation both systematically and creatively, while demonstrating originality in addressing and solving problems.
 • Demonstrate a specialist knowledge of the latest scholarly research in the area of Translation Studies, as well as show an ability to reflect upon empirical and theoretical issues in a sophisticated manner; demonstrate conceptual understanding of, and evaluate critically, current research and advanced scholarship in the discipline.
 • Display a comprehensive understanding of translation strategies and techniques applicable to your own research or advanced practical scholarship.

Intellectual Skills

 • Evaluate translation theories and methodologies, developing critiques of them and, where appropriate, proposing new hypotheses or strategies.
 • Demonstrate an ability to appreciate and offer balanced assessments of arguments and theories, and present the findings and conclusions in the assessment essays and, as appropriate, the dissertation.
 • Demonstrate an ability to evaluate arguments and theories through reflective commentary in the practical translation exercises completed in Part 1 and, as appropriate, in the Part 2 annotated translation project.

Practical Skills

 • Analyse arguments in your written assignments and, as appropriate to the Part 2 assessment pathway chosen, demonstrate a capacity for independent research in the choice and execution of your dissertation topic.
 • Deploy appropriate translation strategies to produce translations, which meet professional standards.
 • Demonstrate a high level of proficiency in translation practice and critical reflection.

Transferable Skills

 • Demonstrate skills of communication and reflection through participation in seminars and through the creation of an independent translation portfolio.
 • Apply skills of independent research and/or practice to small and large-scale projects.
 • Evaluate evidence and sources in the context of a substantial and original research project.
 • Use IT e.g. the Internet, databases, translation software to develop translation skills.
 • Demonstrate a commitment to Lifelong Learning through engaging in the process of Personal Development Planning.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,100 Dim
Blwyddyn dau £4,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,725 £1,000
Blwyddyn dau £9,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn ogystal â mewn sefydliadau rhyngwladol (fel y Gymuned Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig). Mae hefyd wedi ei hanelu at rai sydd â diddordeb mewn cyfieithu fel sail i ddilyn PhD mewn disgyblaethau fel astudiaethau cyfieithu, llenyddiaeth gymharol, astudiaethau diwylliannol neu hanes.

Mae ein graddedigion yn mynd i amrywiaeth o broffesiynau: cyfieithu llawrydd, cyfieithu mewnol ar gyfer corfforaeth fawr, astudiaeth PhD, gweinyddiaeth y Llywodraeth, gweinyddiaeth y Brifysgol, amrywiaeth o rolau mewn sefydliadau traws-genedlaethol mawr fel Sefydliad Iechyd y Byd y Cenhedloedd Unedig.

Lleoliadau

As part of the optional Training Placement module, you will have the opportunity to carry out work placements, honing your practical skills and gaining valuable experience.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Astudiaethau ewropeaidd, Iaith a chyfathrebu, Cyfieithu


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.