Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Fel ymarferydd sy'n chwilio am gymhwyster arbenigol mewn ffisiotherapi chwaraeon, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am wyddor chwaraeon ac anafiadau, yn ogystal â'ch sgiliau meddwl yn feirniadol, er mwyn datblygu eich gyrfa o fewn eich proffesiwn arbenigol.

rosette

Ymhlith y tair Ysgol orau yn y DU

Ar gyfer Ffisiotherapi (BSc), yn ôl Complete University Guide yn 2020

globe

Ymchwilwyr rhyngwladol eu bri

Yr Athro Robert van Deursen, yr Athro Nicola Phillips (OBE) a’r Athro Val Sparkes, yn ogystal â chlinigwyr sy’n Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi yn eu maes.

people

Ymgysylltu â phartneriaid allanol

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid clinigol, cyrff proffesiynol a’r diwydiant lleol a chenedlaethol.

book

Cymorth iaith Saesneg

Rydym yn cynnig cwrs Saesneg pwrpasol am ddim i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio gofal iechyd (nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael).

screen

Ail-chwarae sesiynau addysgu

Lle bo'n briodol, mae ein holl sesiynau’n cael eu recordio, a bydd y recordiadau ar gael ar-lein.

Cynlluniwyd ein rhaglen Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ACPSEM) a sefydliadau rhyngwladol fel Ffederasiwn Rhyngwladol Ffisiotherapyddion Chwaraeon (IFSP).

Mae ein rhaglen sefydledig yn addas ar gyfer ffisiotherapyddion cymwysedig, o bob rhan o'r DU ac yn rhyngwladol, sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau sy'n golygu rheoli pobl ag anafiadau sy'n gysylltiedig â chwaraeon neu ymarfer corff. Mae angen o leiaf dwy flynedd o brofiad ffisiotherapi clinigol, boed hyn yn brofiad mewn chwaraeon ar lefel perfformiad uchel neu mewn clinig ffisiotherapi.

Mae'n rhoi'r cyfle i chi fynd â'ch dysgu i'r lefel nesaf, gan wella'ch sgiliau a'ch gwybodaeth er mwyn herio a gwerthuso'n feirniadol eich ymarfer proffesiynol eich hun a meysydd ehangach mewn ffisiotherapi chwaraeon fel gwella gwasanaethau a gofal cleifion. Bydd hyn yn helpu i lywio'r ffordd rydych chi’n ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol ac yn eich helpu i lywio gofal iechyd ffisiotherapi chwaraeon ac ymarfer corff yn eich gwlad.

Mae ein modiwlau'n cwmpasu ystod eang o gymwyseddau ffisiotherapi chwaraeon ac ymarfer corff, fel y nodir gan Ffederasiwn Rhyngwladol Therapi Corfforol Chwaraeon i gynnwys Cyfranogiad Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Rheolaeth Ryngddisgyblaethol ac Atal Anafiadau.

Bydd ymchwilwyr ac academyddion profiadol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd yn cefnogi eich dysgu. Gallwch edrych ymlaen at weithio gyda’n tîm hynod brofiadol sydd, rhyngddynt, wedi gweithio o fewn ystod drawiadol o gyd-destunau, fel Gemau aml-chwaraeon mawr a chwaraeon proffesiynol ar lefel ryngwladol. Hefyd, caiff tiwtor personol ei ddyrannu i chi, fydd yn eich helpu gyda’ch astudiaethau.

Gall eich addysgu ddigwydd yn ein labordai ffisiotherapi a'n hystafelloedd efelychu sydd wedi'u cynllunio'n arbennig. Mae ein Hysgol yn elwa ar ystod o offer fel melin draed gwrth-ddisgyrchiant a chanolfan recordio symudiadau sy'n defnyddio technegau i ddadansoddi symudiadau pobl y gellid eu defnyddio i gefnogi eich dysgu.

Hefyd, byddwch yn rhan o garfan ffisiotherapi ehangach lle byddwch yn elwa o ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol o fyfyrwyr byd-eang sy'n astudio ar wahanol gamau yn eu gyrfa. Rhannu gwybodaeth a magu dealltwriaeth o ymarfer ffisiotherapi chwaraeon ac ymarfer corff ar draws y byd.

Yn fwy na dim arall, rydyn ni’n ymdrechu i wneud yn siŵr eich bod chi’n barod ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch wedi cyflawni gofynion theori Lefel Aur Cymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac yn gweithio ar lefel meistr yn eich maes ac yn dylanwadu ar ofal iechyd yng Nghymru a’r tu hwnt.

Byddwch yn rhan o rywbeth sy'n newid bywydau ac ewch ati i ymgymryd â her newydd heddiw.

;

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The programme is suitable for qualified physiotherapists with at least two years' clinical experience.

Applications are judged on a ‘personal statement’ where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: End of July of each academic year. 

English Language Requirements for non-UK applicants

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test (or recognised equivalent).

Requirement is IELTS overall 6.5 and no less than 5.5 in any subsection. Please see our English Language Requirements guidance for more details.
 

Please note that applicants with an IELTS score of overall 6 may be eligible for an offer based upon attendance on pre-sessional English language course offered by Cardiff University. Please be advised that places on these courses are limited so please apply early. Further information can be accessed via the following link:

http://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-and-foundation-programmes/english-language-programmes/pre-sessional-summer-courses

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen MSc Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn fodiwlaidd, gyda phum modiwl craidd a addysgir a thraethawd hir. Yna mae’r modiwl traethawd hir (60 credyd) yn arwain at MSc (cyfanswm o 180 credyd).

Mae'r tri modiwl yn benodol i Ffisiotherapi Chwaraeon ac mae yna hefyd un modiwl ymchwil generig craidd. Cyflwynir y modiwlau ar ffurf bloc, ac mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynychu'r Brifysgol ar gyfer blociau dau i dri diwrnod yn ystod y flwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn 1 byddwch yn cwblhau 120 credyd yn elfen a addysgir y rhaglen.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn 2 byddwch yn cwblhau eich Traethawd Hir

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Tiwtorialau
 • Trafodaethau grŵp
 • Sesiynau ymarferol.

Bydd yr holl gynnwys yn cael ei gefnogi gan ddeunydd ar-lein drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir, Dysgu Canolog i hwyluso astudio’n annibynnol, sy'n arbennig o ddefnyddiol i chi os ydych chi’n byw ac yn gweithio i ffwrdd o Gaerdydd. Mae astudio’n annibynnol yn cyfrannu at tua 75% o'r oriau dysgu tybiannol.

Yn ystod cam traethawd hir yr MSc, mae'n ofynnol i chi hefyd ymgymryd â phrosiect ymchwil sy'n cynnwys casglu data.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniad llafar.

Mae hyn yn eich galluogi i ddangos eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso sefyllfa ond hefyd i ddefnyddio amrywiaeth o ffyrdd i gyflwyno eich syniadau a'ch galluoedd. Y traethawd hir yw penllanw datblygu’r holl sgiliau hyn.

Adborth

Byddwn yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith mewn amrywiol ffyrdd. Bydd y rhain yn cynnwys adborth llafar yn ystod darlithoedd, adborth ysgrifenedig a ddarperir drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein, ac adborth electronig ar waith cwrs a asesir drwy GradeMark. Gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol â'ch tiwtor personol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eich galluoedd deallusol eich hun, mae'r broses hon o rannu syniadau yn eich galluogi i ddysgu ac elwa ar brofiadau eraill. Rhoddir cyfle i gynnal trafodaethau o’r fath a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Byddwch yn cael tiwtor personol penodol ar ôl cofrestru ar y rhaglen, sy'n gallu helpu gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Caiff pob darlith ei recordio drwy Panopto ac maen nhw ar gael i chi drwy gydol eich rhaglen.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gallwch gael cefnogaeth gyda rhaglen Saesneg fewn-sesiynol bwrpasol (10 wythnos) yn semester 1. Dim ond i fyfyrwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd y mae hyn ar gael a bydd presenoldeb yn seiliedig ar angen gan mai dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu i chi gael mynediad at wasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o’r siop apiau.

Dyma rai o’r nodweddion:

 • Mapiau o’r campws
 • Adnewyddu llyfrau, taliadau, ac eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion myfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y Brifysgol fel Outlook (ar gyfer ebost) a Blackboard (ar gyfer Dysgu
 • Canolog).
 • Dolenni i apiau a argymhellir fel nextbike, i helpu i wneud y mwyaf o brofiadau myfyrwyr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r canlynol:

Datblygu agwedd gyfannol at adsefydlu mabolgampwr neu unigolyn iach actif sydd wedi’i anafu a gallu cyfathrebu â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud ag iechyd a chwaraeon i hybu ymwybyddiaeth o reoli ac atal anafiadau.

Sgiliau Deallusol:

Gwerthuso ymarfer ac arfarnu datblygiadau neu newidiadau mewn ymarfer proffesiynol yn feirniadol.

Cyflwyno newid ac arwain y gwaith o reoli newid a hyrwyddo'r proffesiwn yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff drwy ymchwil.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ymarfer eich proffesiwn gan ddefnyddio dull dadansoddi a datrys problemau a dangos sgiliau uwch wrth reoli anafiadau mewn chwaraeon ac ymarfer corff

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Datblygu safonau ymarfer yn seiliedig ar feddwl myfyriol a datrys problemau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £25,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae ein cwrs wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu tuag at lefel safon Aur Cymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ACPSM), gan ddefnyddio cymwyseddau a ddiffinnir gan Ffederasiwn Rhyngwladol Ffisiotherapyddion Chwaraeon (IFSPT).

Bydd y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau y byddwch yn eu datblygu yn ystod eich MSc yn darparu'r sylfaen ddelfrydol ar gyfer adeiladu eich gyrfa mewn ffisiotherapi chwaraeon ac ymarfer corff.

Lleoliadau

Na

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Ffisiotherapi, Chwaraeon ac ymarfer


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.