Ewch i’r prif gynnwys

Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Ddeallus (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd yr MSc hwn yn rhoi'r hyfforddiant, y sgiliau a'r profiad ymarferol angenrheidiol i lwyddo ym meysydd deinamig a hynod gystadleuol BIM a pheirianneg glyfar.

certificate

Opsiynau amlddisgyblaethol

Mae'r dewis eang o fodiwlau dewisol a natur amlddisgyblaethol y cwrs yn golygu ei bod yn hygyrch i ymgeiswyr o amrywiaeth o gefndiroedd.

structure

Hyfforddiant sgiliau creiddiol wedi'u teilwra

Byddwch yn dysgu sut i gynllunio a chynnig prosiectau ymchwil, cynnal adolygiadau a beirniadaethau llenyddol; dylunio, efelychu, optimeiddio a rheoli prosiectau adeiladau neu isadeiledd, pob un â chefnogaeth technolegau cyfrifiadura o'r radd flaenaf, sy'n ymwneud â BIM.

globe

Effaith ddiwydiannol

Mae grŵp ymchwil BIM wedi'i gydnabod yn rhyngwladol ac wedi datblygu perthynas waith agos gyda'r canolfannau ymchwil a hyfforddi BIM ledled y byd a phartneriaid diwydiannol rhyngwladol yn y DU, yr UE a Tsieina.

briefcase

Industry recognised certificates

You could gain a Building Research Establishment (BRE) BIM Manager Certificate and Buidling SMART certificate which is highly regarded by industry.

Nod ein MSc Modelu Gwybodaeth am Adeiladau a Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Glyfar yw rhoi’r hyfforddiant, y sgiliau a’r profiad ymarferol sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo ym meysydd dynamig a hynod gystadleuol BIM a pheirianneg glyfar. Bydd hefyd yn eich rhoi gam ar y blaen pan fyddwch yn chwilio am swydd ym myd diwydiant neu’n cyflwyno cais i wneud PhD.

Bydd y cwrs yn rhoi i chi hyfforddiant BIM lefel uwch addas ar gyfer peirianneg, yn cadarnhau’r theori sylfaenol gysylltiedig, yn cryfhau eich sgiliau modelu a dadansoddi a’ch gwybodaeth am beirianneg glyfar, ac yn gwella eich cymhwysedd a’ch cyflogadwyedd ym maes peirianneg i’r dyfodol. Bydd yn adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau peirianneg presennol i ddarparu pecyn hyfforddiant BIM lefel uwch sy’n gynhwysfawr, yn hyblyg, yn gadarn ac yn cael ei arwain gan ymchwil.

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar gryfderau ymchwil y grŵp Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM), sydd wedi bod yn grŵp ymchwil sefydledig ers dros ugain mlynedd.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol fel Sifil, Adeiladu, Peirianneg Amgylcheddol neu Strwythurol, neu feysydd cysylltiedig eraill fel Pensaernïaeth, Peirianneg Fecanyddol neu Gyfrifiadureg, gan weithio tuag at beirianneg ddigidol a smart, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r MSc Modelu Gwybodaeth am Adeiladau a Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Glyfar yn rhaglen ôl-raddedig a addysgir mewn dau gam a gyflwynir dros dri thymor (hydref, gwanwyn a haf) am gyfanswm o 180 credyd.

Yn ystod cam 1 byddwch yn ymgymryd â modiwlau craidd sy’n dod i gyfanswm o 100 credyd a fydd yn cwmpasu'r sgiliau craidd sydd eu hangen arnoch. Byddwch hefyd yn gallu dewis o blith ystod eang o fodiwlau dewisol, gwerth cyfanswm o 20 credyd.

Ar ôl cwblhau Cam 1 yn llwyddiannus byddwch yn mynd ymlaen i Gam 2 - prosiect ymchwil a thraethawd hir - lle byddwch yn ymgymryd â modiwl prosiect ymchwil 60 credyd am dri mis.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Cyfrifiadura a Phrosesu Gwybodaeth BIM a Dylunio Adeiladu/Seilwaith Integredig yw'r ddau fodiwl BIM craidd a gynhelir drwy'r flwyddyn academaidd lawn. Maent yn canolbwyntio ar y sgiliau BIM sylfaenol ac ymarferol ac mae'r diwydiant yn chwarae rôl uniongyrchol ynddynt.

Mae Modelu Gwybodaeth Adeiladu a Seilwaith (Tymor y Gwanwyn) yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth a dealltwriaeth uwch BIM sy'n cysylltu'n uniongyrchol â phrosiectau ymchwil BIM parhaus yn Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.

Bydd Astudiaeth Achos Peirianneg (Tymor y Gwanwyn) yn baratoad ar gyfer eich prosiect ymchwil haf drwy adolygiad llenyddiaeth ddwys a chynnig cynlluniau ymchwil. Byddwch fel arfer yn dewis pynciau'r prosiect a gynigir gan staff academaidd ac a gefnogir gan eich goruchwyliwr.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu i ddarparu'r deunydd amrywiol sy'n llunio cwricwlwm y rhaglen. Gall darlithoedd fod ar amrywiaeth o ffurfiau yn dibynnu ar y pwnc sy'n cael ei addysgu.

Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu sgiliau beirniadu, myfyrio, dadansoddi a chyflwyno trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol fel cyfarfodydd grŵp ymchwil, seminarau a thrafodaethau grŵp agored. Cewch eich annog bob amser i fyfyrio ar yr hyn rydych wedi’i ddysgu, a sut gallwch ei gyfuno â thechnegau a chysyniadau eraill i fynd i’r afael â phroblemau newydd.

Yn y sesiynau labordy ymarferol, byddwch yn defnyddio holl ystod eich gwybodaeth a’ch sgiliau, p’un a fyddwch yn defnyddio sgiliau modelu i ddylunio ar y cyd, neu sgiliau rhaglennu i estyn defnyddioldeb meddalwedd BIM, neu sgiliau cyfathrebu i ddatblygu’r gofynion o ran cyfnewid data. Mae pwyslais yr MSc Modelu Gwybodaeth am Adeiladau a Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Glyfar yn llwyr ar feithrin ac arddangos sgiliau ymarferol a fydd o ddefnydd mewn amgylchedd ymchwil ac felly'n sgiliau y mae galw mawr amdanyn nhw gan gyflogwyr.

Mae pynciau traethawd hir fel arfer yn cael eu dewis o amrywiaeth o deitlau prosiect a gynigir gan staff academaidd, fel arfer mewn meysydd o ddiddordeb ymchwil cyfredol, er bod myfyrwyr yn cael eu hannog i gyflwyno eu syniadau prosiect eu hunain.

Sut y caf fy asesu?

Yn ôl y gwahanol fodiwlau, mae'r dulliau asesu yn wahanol, gan gynnwys arholiad papur, gwaith cwrs, adroddiadau, cyflwyniadau, posteri, traethawd hir ac asesu cyfoedion (ar gyfer prosiect grŵp).

Sut y caf fy nghefnogi?

Cewch diwtor personol, a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ar y cwrs a’ch cynghori ar dechnegau astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol). Bydd hefyd yn bwynt cyswllt cyntaf os bydd angen cefnogaeth arnoch chi gyda materion academaidd neu bersonol.

Ar gyfer cyfnod y traethawd hir, bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliwr ym maes perthnasol eu gwaith ymchwil, a dylent ddisgwyl cwrdd â’r goruchwyliwr yn rheolaidd.

Mae’r Ysgol yn annog awyrgylch ""grŵp ymchwil"" lle byddwch chi’n ychwanegu at ddysgu eich gilydd ac yn rhan hanfodol o’n cymuned wyddonol. Yn ddiweddar mae’r Ysgol wedi elwa o raglen helaeth o adnewyddu, sydd wedi golygu bod llawer o’r mannau dysgu yng nghyfadeilad Adeiladau'r Frenhines wedi cael eu diweddaru.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon byddwch yn gallu

 • Cymryd rôl flaenllaw mewn gweithgarwch dylunio a datblygu BIM, gan gynnwys gwybodaeth gyfredol am y llenyddiaeth academaidd, y prif gwmnïau a phwysau'r farchnad yn y diwydiant, a safonau ymarferol y diwydiant (e.e. safonau / llawlyfrau BIM y DU a rhyngwladol); safonau a gweithgareddau BIM agored; a chyd-destunau ehangach sy'n gysylltiedig â BIM (e.e. materion rheoli, cyfreithiol, diogelwch data a diogelwch).
 • Deall elfennau hanfodol materion amgylcheddol adeiledig cymhleth, gwahanol dechnegau cyfrifiadurol arloesol (e.e. cyfrifiadura cwmwl, Rhyngrwyd Pethau, Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial), a deall sut gellir integreiddio'r rhain i ddatrys problemau go iawn yn yr amgylchedd adeiledig modern mewn modd systematig a chreadigol.
 • Dangos lefel soffistigedig o wybodaeth a dealltwriaeth o'r methodolegau a'r offer peirianneg ym maes Peirianneg Ddigidol a Chlyfar BIM.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon byddwch yn gallu

 • Dangos gwreiddioldeb, cymhwysedd a hyder wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfarwydd ac anghyfarwydd.
 • Deall sut mae defnyddio peirianneg systemau a gefnogir gan BIM, sy'n gallu casglu, trin, dehongli, cyfosod, cyflwyno ac adrodd ar ddata, ac arwain at benderfyniadau cyfannol.
 • Cyfrannu at ddatblygiad parhaus ymarfer peirianneg ac ymchwil yn seiliedig ar werthusiad beirniadol o'r dulliau presennol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon byddwch yn gallu

 • Ymgymryd â sgiliau sylfaenol ac ymarferol peirianneg BIM, gan gynnwys modelu parametrig 3D, canfod gwrthdaro, modelu 4D/nD, dylunio cydweithredol/integredig a rhaglenni cysylltiedig eraill ar ddealltwriaeth fanwl o'r prif faterion cydweithredol drwy gydol cylch bywyd y prosiect ac ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan.
 • Datblygu'r gallu i gyflawni BIM y DU lefel 2, 3 a’r tu hwnt, a phrosiectau cenedlaethol tebyg eraill sy’n gydnaws â safonau BIM.
 • Gwerthfawrogi'r camau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu yn ogystal â systemau cyfrifiadura datblygedig BIM sydd wedi'u gwreiddio, gan gynnwys nodweddu a mesur, modelu, dylunio â chymorth cyfrifiadur, efelychu, optimeiddio a phrofi.
 • Dewis offer datblygu system TG priodol ar gyfer tasg benodol, er mwyn gallu dod yn ddatblygwr system BIM (ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordebau rhaglennu BIM)
 • Integreiddio'n effeithlon ac yn effeithiol i amgylchedd grŵp ymchwil, gan gynnwys adrodd yn gryno ar gynnydd, trafod gweithgareddau ac amserlenni, cefnogi cydweithwyr a gweithio mewn tîm;
 • Cynllunio, cynnig a gweithredu prosiect ymchwil soffistigedig gyda nodau realistig, pethau y gellir eu cyflawni a chynlluniau wrth gefn

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, byddwch yn gallu dangos y canlynol:

 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys y gallu i ysgrifennu adolygiadau llenyddiaeth, gwerthusiadau llenyddiaeth, ysgrifennu erthyglau academaidd, ysgrifennu adroddiadau hir a chyflwyniadau gwyddonol ffurfiol. ?
 • Sgiliau gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon mewn grwpiau a thîm, gan gynnwys negodi, cyfaddawdu, cynllunio wrth gefn, rheoli amser a chadw cofnodion; ?
 • Ymgysylltu, cysylltu a chydweithio â gwyddonwyr ymchwil arbenigol academaidd a diwydiannol a'r gallu i drosglwyddo cysyniadau, methodolegau a dulliau cyflwyno rhwng y ddau amgylchedd. ?
 • Y sgiliau sydd eu hangen i drin, cyflwyno ac adrodd ar ddata mewn amrywiaeth o ffyrdd; rheoli adnoddau ac amser.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd y Brifysgol yn darparu'r holl offer angenrheidiol i ymgymryd â'r rhaglen radd, ond argymhellir yn gryf y dylai fod gan y myfyriwr liniadur cymharol fodern, er mwyn gallu gwneud cynnydd ar weithgareddau pan maent i ffwrdd o gyfleusterau'r Brifysgol.

Yr hyn y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig:

 • Labordai cyfrifiadurol, labordai ymarferol ac offer ar gyfer gweithgareddau'r garfan gyfan yn ystod y modiwlau craidd;
 • Mynediad at labordai cyfrifiadura BIM o safon ymchwil a chyfleusterau peirianneg sifil generig y Brifysgol ac offer meddalwedd sy'n gysylltiedig â BIM (gyda thrwyddedau prifysgol) ar gyfer cyfarwyddyd ymarferol yn yr elfen o'r cwrs a addysgir a nifer o brosiectau ymchwil yr haf;
 • Mynediad at lyfrgelloedd Trevithick a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, lle gellir cael gwerslyfrau a deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwlau craidd a dewisol.

Lle bo angen, bydd gennych fynediad at drwyddedau offer meddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur allweddol i'ch galluogi i ddatblygu eich gweithgareddau pan fyddwch i ffwrdd o gyfleusterau'r Brifysgol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) yn dod fwyfwy i'r amlwg ac wedi gweddnewid y diwydiant Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu / Gweithredu (AEC/O). Ledled y byd, mae'r pwyslais cynyddol ar ddefnyddio diwydiant BIM wedi arwain at brinder adnoddau hanfodol a sgiliau newydd yn y maes adeiladu. Mae gofynion sylweddol yn deillio o'r diwydiant gan fod angen graddedigion cymwys ym maes BIM sy'n meddu ar berspectif peirianneg.

Bydd yr MSc Modelu Gwybodaeth Adeiladu a Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Glyfar yn cynnig gyrfaoedd posibl i chi yn y meysydd canlynol:

 • Swyddi technegol, ymchwil, datblygu a pheirianyddol ym maes peirianneg sifil gyffredinol ac yn benodol yn y diwydiant BIM;
 • Ymchwil doethurol damcaniaethol, arbrofol ac offerynnol;
 • Swyddi rhifol, technegol, ymchwil, datblygu a pheirianneg mewn meysydd gwyddonol cysylltiedig;
 • Addysg gwyddoniaeth gyffredinol, peirianneg a mathemateg.
 • Ymysg y galwedigaethau cysylltiedig posib mae cynlluniwr a rheolwr dinesig, pensaer, peiriannydd sifil/strwythurol, peiriannydd MEP, rheolwr adeiladu, syrfëwr, dadansoddwr amgylcheddol, peiriannydd mecanyddol, peiriannydd electronig, rheolwr cyfleuster/ased, a chyfrifiadurwr.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Peirianneg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.