Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Find out more about studying MA Philosophy at Cardiff University.

Archwiliwch faterion cyfoes diddorol a dyrys gydag athronwyr â bri rhyngwladol sy’n cael eu cydnabod am eu gwaith mewn ystod eang o feysydd arbenigol.

star

Wynebu ac archwilio

Cyfle i archwilio problemau cymhleth a mynd i'r afael â materion cyfoes; ceir hyfforddiant cynhwysfawr ar draws ystod o ddulliau athronyddol.

mortarboard

Arbenigedd rhyngwladol

Cyfle i ddefnyddio athroniaeth ddadansoddol, gyfandirol ac empirig; addysgu gan arweinwyr yn eu meysydd.

mortarboard

Arbenigeddau: ffocws i’ch gwaith meddwl

Mae ein hacademyddion ar flaen y gad ym meysydd epistemoleg, athroniaeth foesol ac athroniaeth meddwl a gwybyddiaeth.

people

Cymuned glos, gefnogol

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil a chyfathrebu hanfodol, gan ffynnu drwy addysgu a arweinir gan ymchwiliadau.

Bydd ein rhaglen MA Athroniaeth gwobrwyol yn datblygu eich gwybodaeth o faterion a thechnegau athronyddol, gan ganolbwyntio ar bynciau blaenllaw epistemoleg, athroniaeth foesol, ac athroniaeth y meddwl a gwybyddiaeth.

Gan adeiladu ar sylfaen gadarn drwy archwilio’r casgliad cyfan o ddadleuon athronyddol trwy ddadansoddi gweithiau pwysig ar draws mathau dadansoddol, cyfandirol ac empirig o athroniaeth, byddwch yn symud ymlaen at archwilio materion sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Fe gewch chi’ch meithrin i gyrraedd eich potensial mewn amgylchedd colegol sy’n canolbwyntio ar gyfnewid ystyrlon a chyfranogiad yn ein seminarau arbenigol. Yn fwy na hynny, mae ein rhaglen wedi’i dylunio i’ch helpu i feistroli’r prif sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer gyrfa ymchwil lwyddiannus.

Bydd hyfforddiant cynhwysfawr yn adeiladu sgiliau allweddol er mwyn ymgysylltu â phrosiectau ymchwil annibynnol a chydweithredol, sy’n hanfodol yn y byd academaidd ac mewn llawer o yrfaoedd graddedigion. Fe fydd addysgu mewn grwpiau bach gyda phwyslais ar drafodaeth rhwng cymheiriaid yn meithrin eich gallu i gyfathrebu syniadau cymhleth a dadleuol mewn modd proffesiynol. Fel un o raddedigion y rhaglen hon, byddwch chi’n brofiadol yn ymdrin â chwestiynau anodd mewn modd creadigol, beirniadol a cholegol.

Mewn cymuned ymchwil ffyniannus a chefnogol lle cynhelir seminarau am waith sy’n mynd rhagddo i ôl-raddedigion, grwpiau darllen drwy gydol y flwyddyn, gweithdai a chynadleddau, byddwch yn cymryd rhan yn rhaglen siaradwyr gwadd y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol sy’n ysgogi’r meddwl, ac mewn cynhadledd flynyddol.

Cyrhaeddom y 4ydd safle ar gyfer effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth ar gymdeithas, fel y cyhoeddwyd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil mwyaf diweddar y DU (REF 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis athroniaeth neu ddisgyblaeth gysylltiedig megis cyfathrebu, llenyddiaeth Saesneg, hanes, iaith, y gyfraith, ieithoedd modern, gwleidyddiaeth, seicoleg, astudiaethau crefyddol, neu'r gwyddorau cymdeithasol neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Os nad yw eich gradd mewn athroniaeth, mae angen i chi hefyd ddarparu traethawd o 2000 o eiriau (uchafswm) sy'n dangos sgiliau mewn esboniad, dadl a dadansoddiad beirniadol, ar bwnc o'ch dewis.
 4. Un geirda sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid llofnodi, dyddiad eich cyfeirnod a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Byddwch yn cwblhau cyfanswm o 180 o gredydau, yn cynnwys chwe modiwl a addysgir, 20 credyd yr un ac un traethawd hir 60 credyd.

Mae'r ddau fodiwl 20 credyd sy'n sail i'r rhaglen radd ac sy'n rhoi sylfaen gadarn i chi yn y ddisgyblaeth yn cael eu haddysgu ar draws y ddau semester.

Mae'r pedwar modiwl 20 credyd ar faterion mewn epistemoleg, athroniaeth foesol ac athroniaeth meddwl yn cael eu haddysgu yn semester yr hydref. Addysgir y ddau arall yn semester y gwanwyn.

Caiff y traethawd hir fod mewn unrhyw faes Athroniaeth o fewn ystod arbenigedd y staff. Byddwch yn datblygu eich cynnig traethawd hir yn ystod cam olaf un o'r modiwlau craidd.

Byddwch yn cymryd 60 credyd bob semester ac yn ysgrifennu'r traethawd hir rhwng diwedd semester y gwanwyn ac wythnos gyntaf y mis Medi canlynol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae holl gynnwys y rhaglen radd wedi ei gynnwys ym Mlwyddyn Un.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cyflwynir ein holl fodiwlau MA a addysgir drwy seminarau grŵp bach, a rhoddir llawer o bwyslais ar y myfyrwyr yn cymryd rhan, drwy gyflwyniadau a thrafodaeth dan arweiniad myfyrwyr. Mae hyn yn galluogi cyfuno a rhoi adborth parhaus ar ddysgu unigol ac ar y cyd, datblygu sgiliau sy'n benodol i ddisgyblaeth a sgiliau trosglwyddadwy, datblygu eich gallu i ddysgu'n annibynnol ac ar y cyd, a datblygu sgiliau cyfathrebu llafar mewn trafodaethau grŵp anffurfiol a chyflwyniadau ffurfiol.

Ar gyfer y traethawd hir byddwch yn cynnal ymchwil annibynnol ar bwnc o'ch dewis. Cewch eich cefnogi drwy gyfarfodydd goruchwylio rheolaidd gydag aelod o staff academaidd. Mae hyn yn datblygu eich gallu i gynllunio a chyflwyno prosiect ymchwil annibynnol parhaus, mynegi eich dadansoddiadau a'ch dadleuon manwl mewn ysgrifennu ffurfiol a datblygu eich syniadau drwy drafodaeth lafar ar eich drafftiau ysgrifenedig.

Bydd pob modiwl yn defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle gallwch gael mynediad at ddeunyddiau darllen craidd a deunyddiau cwrs eraill.

Sut y caf fy asesu?

Defnyddir amrywiaeth o fathau o asesu i ddatblygu eich gallu i gyflwyno’ch syniadau eich hun mewn iaith lafar ac ysgrifenedig ffurfiol. Nodir y ffurfiau asesu ar gyfer pob modiwl yn y disgrifiadau o’r modiwlau.

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu mewn perthynas â meini prawf graddio ffurfiol fel y nodir yn llawlyfr y radd, sy’n pwysleisio gwybodaeth, dealltwriaeth, dadansoddiad beirniadol, a dadleuaeth.

Fe'ch anogir i drafod syniadau ar gyfer eich gwaith a asesir ag arweinydd neu oruchwyliwr y modiwl.

Ym mhob modiwl a addysgir, byddwch yn gallu cyflwyno drafft cyntaf o'ch gwaith er mwyn cael adborth ffurfiannol.

Datblygir y traethawd hir drwy gael cyfarfodydd ffurfiol gyda’ch goruchwyliwr, a fydd yn rhoi adborth ar adrannau drafft ac yn trafod unrhyw syniadau rydych chi’n eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

Sut y caf fy nghefnogi?

Cewch diwtor personol a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich gwaith ac yn eich cynghori ar dechnegau astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa. Bydd hyn yn cynnwys cyfarfod ffurfiol bob semester i lunio strategaethau pendant i'ch helpu i gyrraedd eich potensial academaidd a phroffesiynol yn llawn.

Eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf hefyd os byddwch yn cael unrhyw anawsterau.

Mae arweinwyr modiwlau ar gael yn eu horiau swyddfa neu drwy wneud apwyntiad i drafod unrhyw faterion sy'n ymwneud yn benodol â'u modiwl. Fe'ch anogir i drafod pynciau a darlleniadau ar gyfer asesiadau ag arweinwyr eich modiwl.

Gallwch gwrdd â chyfarwyddwr eich rhaglen MA Athroniaeth i drafod eich cynnydd ac unrhyw anawsterau rydych chi’n eu hwynebu.

Gellir gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer anableddau a dyslecsia.

Mae cymorth sgiliau ysgrifennu ar gael i bob myfyriwr.

Mae'r cymorth gyrfaoedd yn cynnwys cyfarfodydd un-i-un i gael cyngor ar gynllunio gyrfa, a gwybodaeth am gyfleoedd lleoliad.

Mae llyfrgellydd arbenigol ar gyfer Athroniaeth yn rhoi cyngor ar ddod o hyd i lyfrau, erthyglau a deunyddiau perthnasol eraill.

Mae cymorth ar gael gan y Brifysgol ar gyfer delio ag anawsterau ariannol, neu rai sy'n ymwneud ag iechyd a lles.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos eich bod yn:

 • Gallu esbonio'n glir, nodi cydgysylltiadau rhwng dadleuon a theorïau canolog, gan eu hasesu’n feirniadol ac yn greadigol, a hynny ar draws ehangder Athroniaeth, yn y gorffennol a'r presennol, gan gynnwys pynciau sydd ar flaen y gad o ran Epistemoleg, Athroniaeth Foesol, ac Athroniaeth y Meddwl a Gwybyddiaeth
 • Gallu gwerthuso a chymhwyso ystod eang o dechnegau dehongli a rhesymu testunau.
 • Gallu gwerthuso a chymhwyso strategaethau ar gyfer mynd ar drywydd prosiectau ymchwil annibynnol a gwreiddiol mawr.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos eich bod yn:

 • Gallu dethol yr honiadau a’r dadleuon canolog o destunau cymhleth.
 • Gallu mynd ati mewn modd beirniadol a chreadigol i ddadansoddi problemau sy‘n codi o honiadau neu resymu.
 • Gallu nodi a dadansoddi'n feirniadol yr arddull lenyddol a ddefnyddir mewn testun cymhleth.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir ac yn gydlynol yn ysgrifenedig ar gyfer cynulleidfa arbenigol.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir ac yn gydlynol mewn cyflwyniadau llafar ar gyfer cynulleidfaoedd arbenigol.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir, yn gydlynol ac yn golegol mewn sgyrsiau grŵp.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir ac yn gydlynol yn ysgrifenedig ar gyfer cynulleidfa heb fod yn arbenigol.
 • Gallu cynllunio ac ysgrifennu papur gwreiddiol sylweddol yn dadansoddi llenyddiaeth ar fater cymhleth.
 • Gallu cynllunio a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol a gwreiddiol mawr.
 • Gallu ymwneud yn broffesiynol ac yn gynhyrchiol ag ymchwiliad ymchwil gydweithredol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos eich bod yn:

 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir ac yn gydlynol yn ysgrifenedig ar gyfer cynulleidfa broffesiynol.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir ac yn gydlynol mewn cyflwyniadau llafar ar gyfer cynulleidfaoedd proffesiynol.
 • Gallu cyflwyno dadleuon a syniadau yn glir, yn gydlynol ac yn broffesiynol mewn sgyrsiau proffesiynol.
 • Gallu cynllunio ac ysgrifennu adroddiad gwreiddiol sylweddol yn dadansoddi llenyddiaeth ar fater cymhleth.
 • Gallu cynllunio a chwblhau prosiectau ymchwil proffesiynol annibynnol.
 • Gallu cymryd rhan gynhyrchiol mewn gwaith proffesiynol cydweithredol.
 • Gallu trefnu llwyth gwaith i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd ac yn gallu bodloni dyddiadau cau pwysig.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos eich bod yn:

 • Gallu dehongli syniadau a rhesymu cymhleth a gyflwynir mewn amrywiaeth o ffurfiau ysgrifenedig a llafar.
 • Gallu crynhoi syniadau gwreiddiol soffistigedig mewn gwaith ysgrifenedig byr a diddorol i’w gyhoeddi ar-lein.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Rydyn ni’n cynnig y cyfle i fynychu cynhadledd Athroniaeth fel rhan o'r rhaglen. Mae lleoliadau blaenorol ar gyfer digwyddiadau o'r fath yn cynnwys Neuadd Gregynog a Pharc Cenedlaethol Bluestone ond gellir cynnal y digwyddiadau hyn yn fwy lleol hefyd, yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod gweithgareddau o'r fath yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr, ond ar adegau efallai y bydd angen gwneud cyfraniad ariannol. Cofiwch, dydy’r gweithgareddau hyn ddim yn orfodol.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwch yn cael deunyddiau arbenigol hanfodol, gan gynnwys mynediad at gyfrifiaduron a deunyddiau craidd y cwrs (llyfrau, erthyglau cyfnodolion) drwy'r llyfrgell a bydd cost argraffu’r traethawd hir yn cael ei thalu.

Chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau sylfaenol neu gostau nad ydynt yn hanfodol sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau. Gall hyn gynnwys teithio i'r Brifysgol, offer ysgrifennu cyffredinol, gliniaduron, llungopïo ac argraffu, a chopïau personol o lyfrau.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

O’r sector cyhoeddus i’r sector preifat, rydym yn hwyluso gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd. Mae ein graddedigion yn defnyddio eu sgiliau newydd ar draws sbectrwm eang o swyddi, yn arbennig yn y cyfryngau ac economïau creadigol, addysg a’r sectorau iechyd.

Roedd 86% o raddedigion yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.