Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cymerwch rhan mewn dadleuon athronyddol cyfredol a datblygwch sgiliau ymchwil allweddol trwy ymholi ar y cyd.

star

Meithrin hyder mewn sgiliau craidd

Ennill arbenigedd athronyddol, beth bynnag fo'ch cefndir academaidd.

mortarboard

Astudio ar ffiniau ymholi

Dadansoddi syniadau blaengar gydag ymchwilwyr blaenllaw yn eu meysydd.

people

Gwneud ymchwil o bwys

Gweithio ar bynciau athronyddol sy'n ymwneud â heriau moesegol a chymdeithasol cyfoes.

briefcase

Llunio arfer proffesiynol

Gwneud cysylltiadau ystyrlon rhwng ymchwil athronyddol a chymunedau proffesiynol y tu hwnt i'r brifysgol.

Mae ein MA mewn Athroniaeth yn eich galluogi i gael dealltwriaeth ddofn o ddadleuon athronyddol cyfoes ac ennill sgiliau ymchwil a chyfathrebu uwch. Byddwch yn archwilio amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â phryderon moesegol a chymdeithasol cyfredol ac yn dysgu sut i gysylltu ymchwil athronyddol â rolau proffesiynol y tu allan i'r brifysgol. Mae hyn yn eich rhoi mewn sefyllfa gref i gael mynediad i ystod o yrfaoedd cyffrous, gan gynnwys gyrfaoedd seiliedig ar ymchwil, neu i wneud cais am astudiaeth bellach trwy PhD. 

Byddwch yn ymuno â chymuned ymchwil gefnogol gyda diddordebau ac arbenigedd amrywiol. Mae hyn yn golygu y gallwch ddewis o blith modiwlau sy'n amrywio ar draws estheteg, epistemoleg, moeseg, athroniaeth ffeministaidd, athroniaeth meddwl, ac athroniaeth wleidyddol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ymchwil gyfoes ar groesffyrdd y meysydd hyn.  

Er mwyn eich paratoi ar gyfer y traethawd hir, byddwch yn dysgu sut i gynllunio a rheoli prosiectau ymchwil mawr cyn datblygu cynnig eich traethawd hir. Yna byddwch yn cael cyfarfodydd un-i-un rheolaidd gyda'ch goruchwyliwr i'ch helpu i ddatblygu a chwblhau eich prosiect traethawd hir.

Drwy gydol y rhaglen byddwch yn datblygu ystod o sgiliau proffesiynol gwerthfawr iawn, gan gynnwys cydweithio, cyfathrebu effeithiol a datrys problemau, a gwneud cysylltiadau ystyrlon rhwng gwaith academaidd ac arfer proffesiynol y tu allan i brifysgolion.   

Bydd y rhaglen yn cefnogi eich datblygiad o sgiliau uwch wrth ddadansoddi problemau, syniadau, a dadleuon, ac wrth ysgrifennu'n glir, yn fanwl gywir ac yn berswadiol. Mae'n adeiladu ar eich sgiliau presennol yn y meysydd hyn, p'un a ydych wedi datblygu'r rhain drwy astudio athroniaeth neu ddisgyblaeth arall ar lefel israddedig.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis athroniaeth neu ddisgyblaeth gysylltiedig megis cyfathrebu, llenyddiaeth Saesneg, hanes, iaith, y gyfraith, ieithoedd modern, gwleidyddiaeth, seicoleg, astudiaethau crefyddol, neu'r gwyddorau cymdeithasol neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Os nad yw eich gradd mewn athroniaeth, mae angen i chi hefyd ddarparu traethawd o 2000 o eiriau (uchafswm) sy'n dangos sgiliau mewn esboniad, dadl a dadansoddiad beirniadol, ar bwnc o'ch dewis.
 4. Un geirda sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid llofnodi, dyddiad eich cyfeirnod a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaglen amser llawn dros flwyddyn yw hon. 

Mae'r rhaglen wedi'i strwythuro i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol pan fydd eu hangen arnoch. Mae'n cynnwys cam a addysgir, ac yna'r traethawd hir.  Yn y cyfnod a addysgir yn y rhaglen, byddwch yn astudio dau fodiwl craidd a phedwar modiwl dewisol gwerth 20 credyd yr un. Yn ystod y cam traethawd hir, byddwch yn derbyn goruchwyliaeth un-i-un ar gyfer traethawd ymchwil gwerth 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Yn y semester cyntaf, byddwch yn cymryd modiwl craidd a ddyluniwyd i'ch helpu i ddatblygu sgiliau lefel ôl-raddedig mewn dadansoddi ac ysgrifennu athronyddol, a ddefnyddir ym mhob modiwl arall. Yn yr ail semester, byddwch yn cymryd modiwl craidd a fydd yn eich helpu i wneud cysylltiadau ymarferol rhwng ymchwil athronyddol gyfoes a gwaith proffesiynol arall a bydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer y traethawd hir. Ym mhob semester, byddwch yn dewis dau fodiwl ychwanegol o ystod eang yn cwmpasu estheteg, epistemoleg, moeseg, athroniaeth ffeministaidd, athroniaeth meddwl, ac athroniaeth wleidyddol.

Yn y cam olaf byddwch yn gwneud traethawd ymchwil hir. Fe'ch anogir i ysgrifennu eich traethawd hir ar bwnc sy'n berthnasol i'ch diddordebau athronyddol neu gynlluniau gyrfa. Byddwch yn dechrau cynllunio prosiect eich traethawd hir mewn modiwl craidd yn yr ail semester, ond gwneir y rhan fwyaf o'r gwaith ar y prosiect dros yr haf. Yn ystod y modiwl hwn, cewch eich cefnogi trwy gyfarfodydd un-i-un rheolaidd gyda'ch goruchwyliwr. Fel arfer cyflwynir y traethawd hir yn gynnar ym mis Medi.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae ein holl fodiwlau a addysgir yn cael eu cyflwyno trwy seminarau grwpiau bach, gyda phwyslais sylweddol ar drafodaethau dan arweiniad myfyrwyr a chyflwyniadau anffurfiol gan fyfyrwyr. Mae ein gweithgareddau dysgu wedi'u cynllunio i'ch cefnogi i ddatblygu sgiliau ymchwil uwch, gan gynnwys y gallu i feddwl yn annibynnol ac yn greadigol am broblemau cymhleth ac i gydweithio ag eraill i fireinio'ch syniadau a'ch dadleuon. 

Bydd gennych ddewis o fodiwlau ymchwil a addysgir gan academyddion y mae eu gwaith yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol yn y maes hwnnw. Trwy gymryd rhan yn y modiwlau hyn, byddwch yn dod yn rhan o'n cymuned ymchwil.

Mae llawer o’n modiwlau yn mynd i’r afael â phroblemau cyfoes sy’n wynebu cymdeithas, gan roi cysylltiad clir i chi rhwng theori athronyddol ac ymarfer. Trwy fodiwl craidd, byddwch yn archwilio hyn ymhellach, gan gymryd rhan mewn prosiect grŵp i gynllunio digwyddiad cyfnewid gwybodaeth ar bwnc o'ch dewis, gyda'r nod o ddod ag athronwyr ac aelodau o gymunedau proffesiynol eraill at ei gilydd i gysylltu ymchwil athronyddol ac ymarfer proffesiynol. . 

Byddwch yn datblygu cwestiwn eich traethawd hir trwy drafodaeth gydweithredol o'ch syniadau ar y pwnc o'ch dewis. Yna byddwch yn ysgrifennu'r traethawd hir wedi'i ategu gan gyfres o gyfarfodydd un-i-un rheolaidd gyda'ch goruchwyliwr.

Mae pob modiwl yn gwneud defnydd o amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Learning Central, lle gallwch gael mynediad at ddeunyddiau cwrs.

Sut y caf fy asesu?

Mae eich asesiadau wedi'u cynllunio i ddatblygu'n gynyddol eich sgiliau dadansoddi beirniadol, cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, a chydweithio dros y rhaglen. Mae asesiadau’n cynnwys dadansoddiadau beirniadol o destunau, traethodau, cyflwyniadau gyda chwestiynau, asesiad myfyriol o’ch sgiliau eich hun, a phrosiect y traethawd hir. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect cydweithredol mawr i gynllunio digwyddiad sy’n dod â gwaith athronyddol cyfoes i ddeialog gyda sefydliadau y tu hwnt i’r brifysgol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Eich prif ffynonellau cymorth mewn athroniaeth yw eich arweinwyr modiwl a goruchwyliwr eich traethawd hir, a'ch Tiwtor Personol. Mae eich arweinwyr modiwl yn cael sesiynau galw heibio yn ystod wythnosau addysgu os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddeunyddiau cwrs neu asesiadau. Byddwch yn cyfarfod yn rheolaidd â goruchwyliwr eich traethawd hir trwy gydol eich prosiect, a byddant yn eich helpu i lunio, ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir. 

Gall Tiwtoriaid Personol eich cynghori ar faterion academaidd, gan gynnwys sgiliau astudio, gyrfaoedd ac astudiaethau pellach, a'ch cynnydd academaidd, yn ogystal ag ar faterion bugeiliol. Fe'ch gwahoddir i gwrdd â'ch Tiwtor Personol yn rheolaidd trwy gydol y radd, ac maent ar gael ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen. Gall myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg. 

Mae'r Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn darparu cymorth arbenigol ar gyfer ysgrifennu academaidd ar draws y rhaglen. Gallwch gael mynediad at ddeunyddiau ar-lein, gweithdai, a chyfarfodydd un-i-un am unrhyw agwedd ar ysgrifennu academaidd i'ch cefnogi gyda'ch asesiadau.

Mae ein Tîm Ôl-raddedig yn darparu cefnogaeth academaidd a chefnogaeth myfyrwyr ac mae yno i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau sydd gennych. Y tu hwnt i'r ysgol, mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth a digwyddiadau i'ch helpu i gynllunio'ch gyrfa, rheoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol, cymorth gyda materion ariannol, a darparu cymorth i fyfyrwyr ag anableddau. Lleolir y gwasanaethau hyn yng Nghanolfan Bywyd Myfyrwyr y brifysgol. Bydd llyfrgelloedd, mannau astudio a chanolfannau adnoddau eraill i gyd ar gael i chi. 

Adborth 

Byddwch yn cael adborth rheolaidd ar eich cynnydd. Bydd adborth llafar mewn seminarau yn eich helpu i asesu eich dealltwriaeth o ddeunydd y cwrs a'ch ymatebion beirniadol iddo. Byddwn yn darparu arweiniad ar bob math o asesiad, a byddwch yn derbyn adborth ffurfiannol unigol neu grŵp ar eich syniadau ac amlinelliadau o'ch traethawd i'ch helpu i ddatblygu dadleuon a dadansoddiadau cryfach. Darperir sylwadau manwl ar bob asesiad a gyflwynir i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymhellach. Byddwch yn derbyn adborth rheolaidd ar brosiect eich traethawd hir gan eich goruchwyliwr. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Pan fyddwch wedi llwyddo i gwblhau’r rhaglen, byddwch chi’n gallu:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

GD 1 Gwerthuso'n feirniadol ddamcaniaethau a dadleuon mewn ymchwil athronyddol gyfoes ar draws amrywiaeth o bynciau.

GD 2 Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o strategaethau priodol ar gyfer cynllunio digwyddiad cyfnewid gwybodaeth ar bwnc athronyddol. 

GD 3 Gwerthuso a chymhwyso strategaethau ar gyfer dilyn prosiectau ymchwil annibynnol a gwreiddiol mawr.

Sgiliau Deallusol:

SD 1 Cynhyrchu cwestiynau ymchwil â ffocws a dewis llenyddiaeth briodol i fynd i'r afael â nhw.

SD 2 Ymarfer technegau dadansoddi athronyddol i asesu strwythur ac ansawdd dadleuon athronyddol cymhleth.

SD 3 Cyflwyno dadleuon systematig gwybodus a strwythuredig dros honiad athronyddol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

SY 1 Cyfathrebu dadansoddiadau athronyddol yn ysgrifenedig yn glir i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol. 

SY 2 Cyflwyno cynlluniau eich ymchwil yn glir ar lafar ac ymateb i gwestiynau ar eich ymchwil mewn modd cydweithredol.

SY 3 Dangos mewnwelediad i gryfderau a gwendidau eich gwaith athronyddol eich hun a chynllunio ar gyfer gwelliant. 

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

SA 1 Cynllunio a chyfarwyddo eich dysgu eich hun yn llwyddiannus.

SA 2 Ymateb i broblemau cymhleth yn greadigol ac yn annibynnol.

SA 3 Cyfrannu'n effeithiol at gynllunio a chyflwyno prosiect tîm cydweithredol.

SA 4 Gweithredu cyfarwyddiadau tasg a rheoli llwyth gwaith yn effeithiol i gwrdd â therfynau amser.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Amherthnasol.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwch yn cael deunyddiau arbenigol hanfodol, gan gynnwys mynediad at gyfrifiaduron a deunyddiau craidd y cwrs (llyfrau, erthyglau cyfnodolion) drwy'r llyfrgell a bydd cost argraffu’r traethawd hir yn cael ei thalu.

Chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau sylfaenol neu gostau nad ydynt yn hanfodol sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau. Gall hyn gynnwys teithio i'r Brifysgol, offer ysgrifennu cyffredinol, gliniaduron, llungopïo ac argraffu, a chopïau personol o lyfrau.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd eich MA mewn Athroniaeth yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o rolau proffesiynol cyffrous neu fod yn gam pwysig ar y llwybr i PhD ym Mhrifysgol Caerdydd neu rywle arall.

Byddwch yn datblygu ystod o wybodaeth a sgiliau a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys sgiliau datrys problemau creadigol ac annibynnol, cyfathrebu clir, a chydweithio effeithiol. Byddwch hefyd yn ennill ymwybyddiaeth soffistigedig o bryderon moesegol a chymdeithasol cyfoes, a dealltwriaeth ymarferol o sut i gysylltu ymchwil athronyddol â rolau proffesiynol y tu allan i'r brifysgol. Lle bo'n briodol, rydym yn eich annog i ysgrifennu eich traethawd hir ar bwnc sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa.

Mae’r nodweddion hyn o’r rhaglen yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o broffesiynau, gan gynnwys rolau dadansoddi, strategaeth a pholisi yn y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, sefydliadau elusennol, melinau trafod, cwmnïau ymgynghori, busnesau bach a mawr, ac ysgolion a cholegau.

Mae tîm Dyfodol Myfyrwyr ar gael i roi arweiniad ar gynllunio gyrfa trwy gydol eich amser gyda ni a darperir arweiniad i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i astudio PhD.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.