Ewch i’r prif gynnwys

Economeg Ariannol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Enillwch y sgiliau dadansoddol, ansoddol a meintiol i ymateb i broblemau economaidd a wynebir gan asiantaethau’r llywodraeth, banciau canolog, sefydliadau ariannol a diwydiant.

tick

Mireinio eich sgiliau masnachu

Mae ein hystafell fasnachu capasiti 56 sedd llawn cyfarpar, fel Simiwleiddwyr Buddsoddwyr Byd-eang, TRETS, Bloomberg a Refinitiv Datastream.

star

Sgiliau ar gyfer llwyddo yn eich gyrfa

Cyfle i wella'ch sgiliau gwneud penderfyniadau proffesiynol drwy dulliau cyfrifiadurol fel E-views.

rosette

Cenhedlaeth newydd o economegwyr

Cyfle i baratoi ar gyfer, astudio doethuriaeth, neu yrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ymchwil, gydag ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth academaidd.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Dyluniwyd ein rhaglen MSc Economeg Ariannol ar gyfer myfyrwyr â gwybodaeth sylfaenol am economeg sy'n dymuno datblygu sgiliau a dealltwriaeth arbenigol ar gyfer gyrfa fel dadansoddwr ariannol proffesiynol ym maes rheoli cronfeydd ariannol, broceru stociau, bancio buddsoddiadau, trysorlys corfforaethol a rolau eraill yn y sector ariannol.

Bydd y rhaglen yn eich helpu i ddeall sut mae sefydliadau ariannol yn gwneud eu penderfyniadau ar sail egwyddorion micro-economaidd a dynameg yr amgylchedd macro-economaidd. Bydd yn eich galluogi i wneud dewisiadau hyddysg sy'n ystyried buddiannau ystod o randdeiliaid.

Mae'r rhaglen yn darparu hyfforddiant ar y technegau rhifiadol a meintiol sy'n berthnasol i'r diwydiant ariannol. Cewch brofiad o efelychiadau masnachu arloesol yn ein Hystafell Masnach arbennig. Mae'r llawr masnachu hwn, sydd â lle i 56 o bobl, ymhlith y mwyaf yn y DU ac mae'n rhoi cyfle i chi feithrin y sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch yn y diwydiant ariannol. Gallwch ennill Ardystiad Bloomberg ac mae cyfleoedd i gael hyfforddiant ychwanegol ar strategaethau masnachu'r farchnad ariannol a ddarperir ar y cyd ag asiantaethau allanol.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 a rhaid iddo gynnwys o leiaf 60% / 2:1 mewn macro-economeg, microeconomeg, a modiwlau meintiol, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae modiwlau'r semester cyntaf yn gosod sylfaen ar gyfer y rhaglen. Mae tri modiwl yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eich dealltwriaeth bresennol o ficro-economeg a macro-economeg er mwyn paratoi ar gyfer eich astudiaethau economeg ariannol arbenigol.

Yn yr ail semester, byddwch yn astudio un modiwl craidd ychwanegol yn ogystal â dau fodiwl dewisol a fydd yn adlewyrchu eich diddordebau gyrfa penodol.

Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y prosiect ymchwil unigol. Diben y prosiect ymchwil yw eich galluogi i ddefnyddio'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau rydych wedi'u dysgu yn y modiwlau a addysgir er mwyn llunio darn unigol o waith ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth academaidd. Ategir hyn gan un o'r modiwlau craidd sy'n canolbwyntio ar adnoddau a thechnegau gwaith ymchwil meintiol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

In the first semester you will undertake four core modules.

In the second semester you will take three core modules as well as one optional module from the selection available.

Upon successful completion of the taught stage you will progress to the dissertation. The dissertation is designed to enable you to apply the knowledge, understanding and skills learnt in the taught modules to individual independent research under academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Traethawd Hir Ymchwil (AB)BST77160 credydau
Egwyddorion CyllidBST75020 credydau
Macro-economegBST75120 credydau
Micro-economegBST75220 credydau
Dulliau MeintiolBST75320 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Caiff y broses o feithrin gwybodaeth a sgiliau newydd ei hategu gan gyfres o ddarlithoedd a chyfleoedd addysgu mewn grwpiau bach mewn tiwtorialau a gweithdai.

Bydd y darlithoedd yn cynnig cyfle i chi ddeall perthnasedd ac egwyddorion pynciau newydd, yn ogystal â myfyrio ar fodelau a damcaniaethau a roddir ar waith. Yna, bydd gweithgareddau mewn grwpiau bach yn rhoi'r cyfle i chi ymarfer technegau, trafod syniadau, cymhwyso cysyniadau ac ategu eich dealltwriaeth o'r pwnc drwy weithio ar eich pen eich hun a gweithio gydag eraill.

Sut y caf fy asesu?

Mae amrywiaeth o dasgau asesu ffurfiol yn rhoi cyfle i chi gymhwyso cysyniadau a sgiliau sy'n gysylltiedig â'r gwaith cymhleth a wneir gan weithwyr cyllid proffesiynol. Er enghraifft, mae profion dosbarth ac arholiadau yn adlewyrchiad realistig o'r amserlenni ar gyfer datrys problemau yn y gweithle. Mae gweithgareddau asesu eraill yn cynnwys traethodau a phrosiectau unigol.

Mae'r rhaglen yn rhoi digon o gyfleoedd i chi fyfyrio ar eich gwaith dysgu a'ch datblygiad yn anffurfiol. Mae pob modiwl yn cynnwys gweithgareddau adolygu gwybodaeth/sgiliau byr er mwyn eich helpu i fonitro eich cynnydd a gwella eich dulliau dysgu. Bydd hyn yn gwella eich hyder ac yn eich galluogi i gwblhau'r tasgau asesu ffurfiol yn well.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn darparu ystod o gymorth i gadw eich astudiaethau ar y trywydd iawn, gan ganolbwyntio ar eich dysgu, eich lles a'ch gyrfa. Rydym yn cydnabod y bydd rhai ohonoch yn pontio i wlad wahanol a dull gwahanol o ddysgu, ac wrth gwrs bydd pob un ohonoch yn cymryd cam i fyny o ran bodloni disgwyliadau astudio ôl-raddedig.

Er mwyn gwella eich dysgu, byddwn yn ei gwneud yn hawdd i chi gael gafael ar holl ddeunyddiau'r cwrs gan ddefnyddio Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir. Mae amrywiaeth o gopïau caled ac electronig o lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws y campws. Mae'r datblygiad sgiliau academaidd allweddol ac eglurhad o'r disgwyliadau asesu wedi'u hymgorffori yn eich rhaglen. Mae dosbarthiadau Saesneg ychwanegol ar gael yn ystod y tymor i fyfyrwyr sydd am wella eu cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Mae pob modiwl wedi'i gynllunio'n ofalus i'ch helpu i archwilio cysyniadau ac arferion newydd mewn amgylchedd cefnogol. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i chi roi cynnig ar eich gwybodaeth newydd mewn amrywiaeth o dasgau lle byddwch yn cael adborth anffurfiol unigol, ac adborth anffurfiol gyda'r dosbarth. Bydd hyn yn eich helpu i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu, ac i baratoi ar gyfer asesiad ffurfiol. Rydym hefyd yn ceisio cynnwys asesiad ffurfiol yn gynnar yn y rhaglen i'ch helpu i reoli lefel eich cyflawniad cyn gynted â phosibl. Mae cyfarwyddwr y rhaglen yn awyddus i roi cymorth ychwanegol i unrhyw un sydd angen help llaw a'ch cyfeirio at ffynonellau cymorth ychwanegol gan y brifysgol ynghylch cynnwys academaidd, sgiliau academaidd a gofal bugeiliol, lle bo angen. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol hefyd. Bydd yr aelod hwn o staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Os cewch unrhyw anawsterau, bydd eich tiwtor personol ar gael i wrando a chynnig arweiniad proffesiynol, os oes modd, neu eich cyfeirio at ffynhonnell addas fydd yn gallu rhoi cymorth i chi.

I'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser gyda ni, Hyb y Myfyrwyr ôl-raddedig yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am y rhaglen, tiwtora personol, eich cofnod myfyriwr, ymholiadau achosion myfyrwyr, ac ar gyfer casglu aseiniadau wedi'u marcio. Mae Tîm Achosion Myfyrwyr yr Ysgol yn rhoi arweiniad a chymorth i unigolion ar amgylchiadau esgusodol, gohirio astudiaethau, estyniadau, arferion annheg, apeliadau, cwynion, a darpariaeth benodol.

Er mwyn gwella eich lles, mae gennym Swyddog Cefnogi Myfyrwyr penodedig, a gall ei chi 'Winnie' ddarparu cymorth diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol i fyfyrwyr ar ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd (e.e., tai/llety, cyllid myfyrwyr, mewnfudo, materion personol a materion sy'n ymwneud â'ch cwrs). Gallwch hefyd fanteisio ar Wasanaeth Cwnsela cyfrinachol ac am ddim y Brifysgol i'ch helpu i archwilio materion a allai fod yn eich atal rhag cyflawni eich llawn botensial. Mae gan y Brifysgol hefyd Wasanaeth Anabledd a Dyslecsia sy'n darparu cyngor a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr sy'n anabl neu sydd ag anhawster dysgu penodol (e.e., dyslecsia) neu gyflwr meddygol hirdymor.

Er mwyn gwella eich opsiynau gyrfa, mae gennym ymgynghorwyr gyrfa a chyflogadwyedd neilltuedig sydd wedi datblygu pecyn cymorth sy'n ymwneud â cheisiadau am swyddi, cyfweliadau a chyfleoedd am swyddi. Mae ein tîm Lleoliadau hefyd yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiadau gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion.

Wrth weithio ar eich traethawd hir/prosiect, mae disgwyl i chi gyfarfod â'ch goruchwylydd yn rheolaidd i adolygu eich cynnydd a thrafod unrhyw gwestiynau. Bydd eich goruchwylydd yn gallu rhoi adborth i chi ar eich cynllun ymchwil ac ar ddrafftiau o'ch gwaith wrth i chi weithio arnynt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Egluro sut y gellir defnyddio gwybodaeth o fodelau, fframweithiau ac ysgolion meddwl perthnasol i lunio atebion i broblemau economaidd ac ariannol cymhleth.
- Gwerthuso gwahanol fodelau a dadleuon a'r polisïau sydd ymhlyg ynddynt yn feirniadol a'u defnyddio mewn sefyllfaoedd gwahanol.
- Gwerthuso effeithiolrwydd technegau ymchwil gwahanol yn feirniadol a gwneud dewis priodol er mwyn ymchwilio i broblem economaidd a chyllidol benodol.
- Dangos dealltwriaeth systematig o'r ffordd y mae marchnadoedd ariannol yn gweithio a'r ffordd y caiff cynhyrchion ariannol eu prisio.
- Dadansoddi'n feirniadol sut y gellir defnyddio offerynnau ariannol a phrosesau llywodraethu corfforaethol i reoli risgiau.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Cynnig atebion arloesol i broblemau ariannol ac economaidd.
- Datblygu a chyfleu argymhellion sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer damcaniaeth ac ymarfer.
- Gwerthuso'r ffordd y caiff damcaniaethau eu rhoi ar waith.
- Dadansoddi gwybodaeth yn feirniadol a'i chyfosod.
- Dadansoddi data a llunio casgliadau priodol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Gwneud ymchwil i fynd i'r afael â phroblemau economaidd ac ariannol.
- Nodi a chael data o gronfeydd data proffesiynol a'u defnyddio a'u cymhwyso at broblemau ariannol ymarferol.
- Defnyddio dulliau empirig a thechnegol i lunio dadleuon sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
- Defnyddio sgiliau meintiol modern i ddrafftio adroddiadau ariannol proffesiynol.
- Defnyddio offerynnau ariannol i reoli risgiau.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Datrys problemau.
- Gweithio'n annibynnol.
- Defnyddio technoleg ddigidol.
- Cydweithio.
- Cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £13,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £29,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol i fyfyrwyr.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Economeg Ariannol, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae ein graddedigion yn cael gwaith fel arbenigwyr mewn sefydliadau ariannol, adrannau corfforaethol y trysorlys, banciau canolog a llywodraeth leol.

Lleoliadau

Nid oes unrhyw gyfleoedd lleoliad yn y rhaglen.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Economeg, Cyllid , Busnes


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.