Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg Glinigol (MSc)

 • Hyd: 5 mlynedd
 • Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
under-review

Mae'r cwrs yma o dan adolygiad

Gallwch barhau i ymgeisio. Byddwn yn cysylltu â deiliaid cynnig a diweddaru'r dudalen hon pan fydd y rhaglen yn newid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr proffesiynol gofal llygaid modern ac ar yr un pryd cyflawni gradd uwch

briefcase

Wedi'i lunio ar gyfer y gweithwyr proffesiynol modern ym maes gofal llygaid

Wedi’i lunio i ddiwallu anghenion hyfforddiant ac addysg barhaus gweithwyr proffesiynol modern ym maes gofal llygaid, wrth iddynt gyflawni gradd uwch ar yr un pryd.

certificate

Cronni credydau

Mae'r rhaglen hon yn rhan o'n cynnig unigryw i gronni credydau sy'n cyfuno ein modiwlau optometreg glinigol unigol, PgCert, PgDip ac MSc yn un rhaglen optometreg glinigol ar lefel MSc.

tick

Achrediad

Mae llawer o'r modiwlau sydd ar gael wedi'u hachredu gan Goleg yr Optometryddion.

The College of Optometrists

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r cyfle i optometryddion ymgymryd â rhaglen lefel 7 heriol a buddiol ym maes optometreg glinigol, sy’n canolbwyntio ar eu datblygiad personol fel gweithwyr proffesiynol sy’n arwain, yn rheoli ac yn datblygu rolau ymarfer offthalmig a modelau darparu gofal.

Dyluniwyd y cwrs Optometreg Glinigol lefel MSc ar gyfer optometryddion mewn meysydd cynradd, eilaidd a thrydyddol sy’n dymuno hybu eu sylfaen wybodaeth, a sgiliau clinigol ac arwain arbenigol. Byddwch yn cymryd rhan amlwg mewn datblygu optometreg.

Gall myfyrwyr gwblhau cyn lleied â 10 neu gynifer â 180 o gredydau ar y rhaglen hon. Fe'i cynlluniwyd i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern sy'n darparu gwybodaeth uwch ac sy’n hwyluso dealltwriaeth yn y maes gofal iechyd hwn sy'n ehangu'n gyflym, gan gyflawni gradd uwch ar yr un pryd.

Cynigir portffolio eang o fodiwlau yn fwriadol er mwyn cydnabod yr awydd cynyddol am hyfforddiant arbenigol ym maes optometreg, gan gynnwys glawcoma, gofal llygaid acíwt, pediatreg, llygaid sych, retina meddygol, addysgu clinigol ac arweinyddiaeth, ymhlith eraill. Awgrymir llwybrau rhaglenni penodol i’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar feysydd ymarfer penodol.

Bydd myfyrwyr llwyddiannus ar y rhaglen hon mewn sefyllfa well yn glinigol ac yn academaidd, gan eu rhoi ar flaen y gad yn y proffesiwn a gwella eu datblygiad personol a phroffesiynol


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Tystiolaeth o gofrestru GOC llawn (myfyrwyr y DU). Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, rhaid i chi ddarparu eich rhif GOC yn adran Aelodaeth Cyrff Proffesiynol y ffurflen gais. 
 2. Datganiad personol sy'n nodi'n glir y modiwlau rydych yn bwriadu eu hastudio a phryd y dymunwch ddechrau.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd mewn Optometreg neu gymhwyster optometreg proffesiynol. Os yw eich tystysgrif neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau interim neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda proffesiynol ysgrifenedig sydd wedi'i arwyddo, ei ddyddio, a'i gyflenwi ar ffurflen gyfeirio neu bapur pennawd y Brifysgol. Bydd angen i'r cyfeiriad wneud sylw penodol ar dechneg eich lamp wedi'i oleuo i asesu'r llygad blaen a thechneg Volk lamp wedi'i oleuo i asesu'r retina. Os nad yw'n bosibl darparu cyfeirnod proffesiynol bydd cyfeiriadau academaidd yn cael eu hystyried. 
 4. Datganiad personol sy'n nodi'n glir y modiwlau rydych chi'n bwriadu eu hastudio a'ch profiad clinigol gan gynnwys y sgiliau canlynol:
 • Slit lamp archwiliad o'r llygad blaenorol, gan gynnwys asesiad o'r siambr gornbilen ac anterior
 • Asesu nodweddion y fundus posterior gan ddefnyddio techneg Volk BIO lamp slit
 • tonometreg applanation Goldmann
 • Asesu maes gweledol ac OCT, a dehongli sylfaenol
 • Retinoscopy

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Mae ceisiadau fel arfer yn cau ddiwedd mis Awst ar gyfer y rhaglen ran-amser ac ar ddiwedd mis Ebrill ar gyfer y rhaglen amser llawn ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Gan fod cwmpas ymarfer optometreg yn amrywio'n sylweddol ledled y byd, gellir cynnal cyfweliadau gydag optometryddion y tu allan i'r DU, yn bersonol neu'n defnyddio Zoom, i sicrhau bod gan ymarferwyr y sgiliau clinigol perthnasol sydd eu hangen i ymgymryd â'r cwrs hwn. Efallai y bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau clinigol penodol a fydd yn cael eu cadarnhau drwy gyfeiriadau a chyfweliadau a/neu efallai y bydd angen i chi gwblhau modiwlau gofal sylfaenol cyn cwblhau modiwlau eraill.

Gwybodaeth arall am y rhaglen
Gweler rhestr y modiwlau am fwy o wybodaeth am yr ystod o fodiwlau dewisol a gynigiwn. Mae galw mawr am fodiwlau penodol a dyrennir lleoedd ar sail dyddiad y cais. Os yw modiwl yn llawn, lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn cynnig lle i'r ymgeisydd ar y digwyddiad nesaf sydd ar gael.

Rhaid cwblhau modiwlau sydd wedi'u hachredu gan Goleg yr Optometryddion er mwyn h.y. rhaid i fyfyrwyr ennill tystysgrif Broffesiynol y Coleg cyn dewis y modiwl sydd wedi'i achredu ar gyfer Tystysgrif Uwch y Coleg a rhaid iddynt ennill Tystysgrif Uwch y Coleg cyn dewis i'r modiwl sydd wedi'i achredu ar gyfer Diploma y Coleg.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Fel rhan o'r rhaglen Optometreg Glinigol ar lefel MSc, gallwch astudio hyd at 120 credyd o fodiwlau a addysgir o ddetholiad o fodiwlau ôl-raddedig sydd ar gael gan yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Os ydych am gwblhau Gradd Meistr mewn Optometreg Glinigol; bydd angen i chi astudio 'Sgiliau Astudio ac Ymchwil' ynghyd â modiwl prosiect ymchwil (60 credyd) sy'n dechrau ym mis Medi bob blwyddyn academaidd. Bydd tîm y rhaglen yn eich cynghori ar y cyfle mwyaf priodol i astudio'r modiwl hwn.

Bydd eich cofnodion yn parhau i fod yn weithredol am bum mlynedd, ac yn yr amser hwnnw gallwch gwblhau rhwng 10 a 120 o gredydau a addysgir. Os ydych am orffen astudio ar bwynt penodol, efallai y byddwch yn gallu graddio gyda thystysgrif ôl-raddedig os bydd gennych rhwng 60 a 110 credyd neu ddiploma ôl-raddedig os bydd gennych 120 credyd ar Lefel 7.

Bydd angen i chi gofrestru bob blwyddyn, ond efallai y byddwch yn dewis peidio ag astudio unrhyw fodiwlau am hyd at ddwy flynedd yn olynol. Fodd bynnag, bydd cymryd amser i ffwrdd o'ch astudiaethau yn effeithio ar yr amser sydd ar gael i gyflawni MSc llawn o fewn cyfnod o bum mlynedd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Bydd wythnos ymsefydlu ar ddechrau'r tymor ym mis Medi.

Gallwch ddewis o'r modiwlau sydd ar gael gan yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg ym mis Medi ac eto ym mis Mawrth.

Os nad ydych yn defnyddio lamp hollt yn rheolaidd, yn cysylltu â thonometreg neu biomicrosgopeg Volk, bydd gofyn i chi gwblhau Diweddariad Ar Ofal Llygaid Sylfaenol: – Ymarferol cyn y gallwch ddechrau unrhyw fodiwlau eraill gyda sgiliau clinigol uwch.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Gweledigaeth Isel 1: TheoriOPT00110 credydau
Gweledigaeth Isel 1: TheoriOPT00110 credydau
Gweledigaeth Isel 2: YmarferolOPT00210 credydau
Gweledigaeth Isel 2: YmarferolOPT00210 credydau
Gofal Llygaid Acíwt mewn Optometreg 1OPT00410 credydau
Gofal Llygaid Acíwt mewn Optometreg 2OPT00510 credydau
Optometreg pediatrigOPT00610 credydau
Sgiliau Astudio ac Ymchwil ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal LlygaidOPT00810 credydau
Sgiliau Astudio ac Ymchwil ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal LlygaidOPT00810 credydau
Sefydliad GlaucomaOPT00910 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Agweddau Cyfreithiol ar Optometreg y Deyrnas UnedigOPT01310 credydau
Rheoli Anhwylderau Ffilm DagrauOPT01410 credydau
Diweddariad Gofal Llygaid Sylfaenol: TheoriOPT01810 credydau
Diweddariad Gofal Llygaid Sylfaenol: TheoriOPT01810 credydau
Diweddariad Gofal Llygaid Sylfaenol: YmarferolOPT01910 credydau
Diweddariad Gofal Llygaid Sylfaenol: YmarferolOPT01910 credydau
Sgiliau Arweinyddiaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol OptegolOPT02120 credydau
Retina MeddygolOPT02520 credydau
Retina MeddygolOPT02520 credydau
Cataract a Llawfeddygaeth BlygiannolOPT02610 credydau
Segment Anterior: Archwiliad a Rheolaeth GlinigolOPT02710 credydau
Sgiliau Astudio ac Ymchwil ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Llygaid 2OPT02810 credydau
Addysgu Clinigol, Addysg ac AsesuOPT02910 credydau
Gweledigaeth Isel UwchOPT03020 credydau
Glaucoma 2OPT03120 credydau
Glaucoma 3OPT03220 credydau
Gofal Llygaid Pediatrig 2: YmarferOPT03310 credydau
Ocular TherapeuticsOPT03420 credydau
Rhagnodi YmarferolOPT03520 credydau
Rhagnodi AnnibynnolOPT03620 credydau
Gofal Llygaid Pediatrig UwchOPT03720 credydau
Therapiwteg ocwlar ar gyfer cyflyrau llygaid bachOPT03910 credydau
Cysylltwch â Lensys 1OPT04010 credydau
Cysylltwch â Lensys 1OPT04010 credydau
Retina Meddygol 2OPT04220 credydau
Gweithdrefnau Laser Therapiwtig OffthalmigOPT04320 credydau
Prosiect Ymchwil MScOPT06060 credydau
Prosiect Ymchwil MScOPT06060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Gall modiwlau fod yn wahanol, ond gallwch ddisgwyl cael eich addysgu ar-lein drwy ddarlithoedd, tiwtorialau Xerte a gweminarau, gan fynychu gweithdai ar gyfer rhai modiwlau clinigol. Mae gan rai modiwlau gyfarfodydd un i un gyda thiwtor dros Skype.

Byddwch yn astudio ochr yn ochr ag optometryddion eraill sy'n astudio'n rhan-amser.

Ategir darlithoedd a thiwtorialau gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein wedi'u cymedroli yn nodwedd bron i bob modiwl.

Bydd gweithdai ymarferol ar gyfer hyfforddiant sgiliau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau sy'n gyfleus naill ai i gynnwys y modiwl neu'r garfan myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y pryd, o dan gyfarwyddyd arweinwyr addysgol yn y ddisgyblaeth honno.

Sut y caf fy asesu?

Bydd pob modiwl yn cael ei asesu'n ffurfiannol ac yn grynodol yn unol â strategaeth asesu pob modiwl penodol. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu gan gynnwys y canlynol:

 • Aseiniad (damcaniaethol a myfyriol)
 • Cyflwyniadau/ Cyflwyniadau/seminarau a adolygir gan gymheiriaid
 • Trafodaethau/ seminarau/ gweithdai
 • Senarios achos
 • Gweithdai clinigol wedi'u hefelychu
 • Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol
 • Profion cwestiynau amlddewis yn yr ystafell ddosbarth.
 • Arholiadau ymarferol.
 • Senarios Nodweddion Allweddol (a ddefnyddir mewn addysg feddygol i brofi rhesymu clinigol, gallu datrys problemau a'r gallu i gymhwyso gwybodaeth benodol).
 • OSCEs - Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol.
 • Wicis grŵp.
 • Blogiau
 • Adroddiad prosiect ymchwil ysgrifenedig.

Mae'r asesiadau a ddefnyddir yn y rhaglen yn ymwneud â mesur ymarfer proffesiynol, academaidd a chlinigol.

Bydd adborth yn cael ei ddarparu ar bob asesiad, a bydd ar gael drwy Dysgu Canolog neu mewn fformatau ysgrifenedig neu lafar ar gyfer adroddiadau ysgrifenedig a gwaith cwrs, ac yn ysgrifenedig a/neu ar lafar ar gyfer cyflwyniadau ac arholiadau ymarferol.

Bydd y drafodaeth drwy fforymau ar-lein yn cael ei chymedroli gan arweinwyr modiwlau, gan roi mewnbwn a chyfle iddyn nhw gynnig adborth ar unwaith.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau eich cwrs ceir modiwl ymsefydlu. Bydd hwn yn eich helpu i ganfod eich ffordd o amgylch Dysgu Canolog a bydd hefyd yn darparu gwybodaeth gyffredinol am sut bydd ein timau gweinyddu a TG yn eich cefnogi chi.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi myfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, crèche a chyfleusterau dydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eu galluoedd deallusol eu hunain, mae rhannu syniadau fel hyn yn eu galluogi i ddysgu ac elwa o brofiadau pobl eraill. Rhoddir cyfle am y math hwn o drafodaeth a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Mae pob myfyriwr yn cael tiwtor personol penodol o’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg ar ôl cofrestru ar y rhaglen, sy'n gallu helpu gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma bydd myfyrwyr yn dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • myfyrio'n feirniadol ar wybodaeth am faterion cymhleth, dadleuol a/neu gynhennus sy'n ymwneud ag ymarfer optometrig
 • gwerthuso a chymhwyso cysyniadau allweddol modern ymarfer optometrig i heriau yn eich amgylchedd eich hun a meysydd ymarfer arbenigol
 • rhoi sylw i fudd gwaith tîm rhyngbroffesiynol mewn ymchwil a / neu ddarpariaeth gofal offthalmig a myfyrio ar hynny

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • archwilio, dadansoddi’n feirniadol, cyfosod a gwerthuso llenyddiaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth, canllawiau clinigol a theorïau sylfaenol mewn ymarfer optometrig i asesu arferion a dulliau rheoli mewn gofal offthalmig
 • datrys problemau offthalmig clinigol, a chreu atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth;
 • cyflwyno dadleuon cytbwys a gwybodus, gan ymgorffori

barn feirniadol a gwneud penderfyniadau mewn gwaith ysgrifenedig a chyflwyniadau/dulliau asesu amgen;

 • myfyrio'n effeithiol ar ddysgu a'i werthuso

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • asesu arwyddion a symptomau clefyd y llygaid i wneud diagnosis gwahaniaethol ac i raddio opsiynau ar gyfer rheoli
 • datrys problemau a datblygu atebion/cynlluniau rheoli mewn meysydd ymarfer cymhleth ac arbenigol yn seiliedig ar dystiolaeth a barn broffesiynol a chlinigol gadarn
 • cyfrannu drwy eich ymchwil eich hun at ddatblygu sylfaen wybodaeth a thystiolaeth eich proffesiwn, gan ddangos annibyniaeth meddwl drwy arloesi

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

Meistrolaeth mewn sgiliau academaidd

 • datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth eich hun
 • cymharu a chyfosod gwybodaeth o sawl adnodd i wella dysgu
 • ysgrifennu'n gryno ac yn glir ar gyfer y gymuned academaidd a chlinigol
 • dehongli data

Meistrolaeth mewn sgiliau generig

 • rheoli prosiectau ac amser
 • gweithio'n annibynnol
 • defnyddio ystod o becynnau meddalwedd TG ac adnoddau ar-lein
 • datrys problemau

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Codir tâl am y cwrs hwn ar sail fesul modiwl. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Bydd gofyn i chi dalu am gostau teithio i'r Brifysgol, cynhaliaeth a llety ar gyfer diwrnodau cyswllt penodol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Darperir yr holl offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y cwrs hwn yn galluogi optometryddion i ddatblygu eu gyrfaoedd. Ar ben hynny, yn dibynnu ar ba fodiwlau a ddewisir, gall fod yn dawelwch meddwl bod ymarferwyr yn gymwys i weithio mewn clinigau arbenigol fel yr amlinellir yng Ngholeg Brenhinol yr Offthalmolegwyr a Fframwaith Cymwyseddau ar y cyd Coleg yr Optometryddion ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Er enghraifft, mae'r modiwl Retina a Glawcoma Meddygol yn cyd-fynd â'r Fframweithiau Cymwyseddau Retina a Glawcoma Meddygol yn y drefn honno.

Nodwch nad yw’r radd meistr hon yn arwain at gofrestriad proffesiynol llawn gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol, ac nid yw’n golygu bod myfyrwyr yn gymwys i ymarfer yn y DU. Efallai y bydd y Cyngor Optegol Cyffredinol yn gofyn i chi ymgymryd â blwyddyn Cyn-cofrestru mewn ymarfer dan oruchwyliaeth a chymhwyso drwy sefyll arholiadau Coleg yr Optometryddion. Ni ellir gwneud hyn yn ystod eich rhaglen Meistr gyda ni ac nid ydym yn dod o hyd i leoliad Cyn-cofrestru ar eich cyfer chi. Os dyma'r hyn yr hoffech ei wneud, bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor Optegol Cyffredinol i gael cyngor. Ystyrir pob cais i'r Cyngor Optegol Cyffredinol yn unigol, felly mae'n cymryd peth amser i'w brosesu.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometreg , Gwyddorau'r golwg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.