Ewch i’r prif gynnwys

Crime, security and justice

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Applying theoretical innovation to inform new ways of understanding and responding to crime.

We engage with real world problems to inform practitioners and policy-makers at local, national and international levels. We have close working relationships with governmental and other organisations engaged in the delivery of crime control and community safety.

Our research addresses such subjects as:

 • policing and security governance;
 • domestic violence against women;
 • cybercrimes and security;
 • the impact of new technologies on crimes and their control;
 • the organisation of serious crimes;
 • the governance of transnational crimes;
 • drug markets and their regulation;
 • and crime and the life course.

The work of criminological scholars in this theme has helped to shift the traditional focus of criminological theory and research beyond that of national criminal justice systems. Such work has explored global, national, regional and local influences on the shape and nature of crimes and their control in the ‘networked society’.

Our profile in researching crime and justice is based on a sustained track record of research and publications. Since 2001, we have received over £9 million in external research grants from funding agencies and public and private sector organisations including the British Council, Economic and Social Research Council, Engineering and Physical Sciences Research Council, Arts and Humanities Research Council, European Commission, Home Office, Welsh Assembly Government, College of Policing, Metropolitan Police Service and the Airbus Group.

Significant projects

Centres and groups

 • Universities' Police Science Institute
  Established in collaboration with South Wales Police, UPSI has achieved international renown for developing innovative solutions to policing problems.
 • University Research Institute on Crime and Security
  This research institute brings together interdisciplinary expertise from across the the University to develop new ways of understanding and responding to crime and security issues.
 • Centre for Crime, Law and Justice
  This centre brings together researchers from the School of Social Sciences and the School of Law and Politics to explore shared interests in these fields.
 • Social Data Science Lab
  A collaboration between social and computer scientists that work with ‘big data’ to address social science research problems.

Research highlights

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Crime, Security and Justice

Bob blwyddyn, mae tua 1.2 miliwn o ddioddefwyr benywaidd a 700,000 o ddioddefwyr gwrywaidd yn datgelu eu bod yn profi trais yn y cartref bob blwyddyn, yn ôl ffigurau blynyddol o Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr (CSEW). Serch hynny, cyn 2002, prin iawn oedd sylfaen y dystiolaeth o ran 'beth sy'n effeithiol' i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Ffyrdd newydd o weithio

Cynhaliodd Dr Amanda Robinson gyfres o brosiectau ymchwil rhyng-gysylltiedig, oedd yn defnyddio dulliau ansoddol a meintiol, i nodi arferion gwaith effeithiol a mesur canlyniadau. Rhoddodd yr ymchwil ganfyddiadau pwysig am sut i ymateb orau i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol:

Mae partneriaethau aml-asiantaeth yn hanfodol er mwyn rhoi gwasanaeth gwell. Nododd yr ymchwil fod Llysoedd Trais Domestig Arbenigol yn cynnig ffordd o fynd i'r afael â thrais domestig yn rhan o fframwaith aml-asiantaeth a ddyluniwyd drwy ystyried anghenion diogelwch a chymorth dioddefwyr a phlant.

Mae angen cymorth annibynnol gan ddarparwyr arbenigol ar ddioddefwyr. Cyfrannodd yr ymchwil at sail dystiolaeth gadarn ynglŷn â gwerth y gwasanaethau hyn i ddioddefwyr unigol ac asiantaethau partner fel yr heddlu.

Mae angen math penodol o wasanaeth ar ddioddefwyr risg uchel. Dangosodd yr ymchwil fod cynadleddau aml-asiantaeth sy'n asesu risg yn enghraifft effeithiol o sut i helpu'r rheini sydd fwyaf mewn perygl o gam-drin difrifol neu ddynladdiad yn ôl pob golwg.

Ymateb i drais: arloesedd Caerdydd

Cynhaliwyd y gynhadledd asesu risg aml-asiantaeth gyntaf (MARAC) yng Nghaerdydd. Erbyn hyn, mae dros 280 o gynadleddau o'r fath ar waith ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac maent yn ymateb i dros 74,000 o achosion risg uchel o drais domestig gyda 94,000 o blant o dan sylw.

Newid y cyd-destun ar gyfer cyflwyno gwasanaethau

Mae'r gwasanaethau a gyflwynir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol wedi newid yn sylweddol yng Nghymru, y DU a'r UE yn ystod y degawd diwethaf, ac mae'r dystiolaeth a gynhyrchwyd gan ymchwil Dr Robinson wedi bod yn hollbwysig yn y datblygiadau hyn. Roedd tri o'r saith amcan polisi yn yr adroddiad 'Saving Lives, Reducing Harm, Protecting the Public' gan Lywodraeth y DU yn 2008, wedi defnyddio tystiolaeth o waith ymchwil Dr Robinson. 

Erbyn hyn, mae llwyfan o ymyriadau ar gael yn y DU nad oedd yn bodoli cyn y gwaith ymchwil hwn. Mae'r gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr trais domestig a rhywiol yn cael eu cyflwyno mewn ffyrdd mwy cyfannol, effeithlon ac effeithiol yn y DU a thu hwnt.

Mae Tasglu Cyngor Ewrop ar Drais yn erbyn Menywod 2008 yn gwneud defnydd amlwg o waith ymchwil Dr Robinson. Fe'i gwahoddwyd hefyd i gymryd rhan mewn dau brosiect oedd wedi'u hariannu gan Gyngor Ewrop ynghylch diogelu dioddefwyr rhag trais sy'n seiliedig ar ryw.

Mae effaith gwaith ymchwil Dr Robinson i'w gweld hefyd yn y ddogfen bolisi Ewropeaidd bwysicaf am y pwnc ers degawdau: Convention for Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence gan Gyngor Ewrop yn 2011.


Dyma’n harbenigwyr


Detholiad o gyhoeddiadau

  Cysylltau cysylltiedig


  This research was made possible through our close partnership with and support from:

  Gwella plismona cymunedol

  Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

  Crime, Security and Justice
  Policewoman in the community, photo from West Midlands Police, Flickr account.

  Mae problemau troseddau ac anhrefn yn creu ansicrwydd ar draws cymunedau. Yn 2007, sefydlwyd Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i helpu timau heddlu cymdogaethol i ymateb yn fwy effeithiol i anghenion lleol. Mae gwaith y Sefydliad wedi rhoi tystiolaeth am sut i ymgysylltu'n effeithiol â chymunedau fel bod ymyriadau plismona'n targedu materion sy'n dylanwadu ar sut mae pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn gweithredu ynglŷn â'u diogelwch. 

  Treiddio'n ddyfnach

  Arweiniodd yr Athro Martin Innes dîm ymchwil a ddechreuodd raglen barhaus o gyfweliadau wyneb yn wyneb ag aelodau allweddol o'r cymunedau. Mae'r gwaith wedi arwain at ddealltwriaeth newydd o ganfyddiadau'r cyhoedd a'u profiadau o droseddau ac anhrefn, gan alluogi'r heddlu i ddeall ac ymateb i anghenion y gymdogaeth yn fwy effeithiol.

  Mae'r dull yn galluogi heddlu i nodi'n union pa broblemau sy'n cael y dylanwad mwyaf ar ddiogelwch cymunedol, a lle maent yn digwydd. Er enghraifft, hwyrach eu bod yn gweld mai anhrefn gymdeithasol sy'n peri'r pryder mwyaf i drigolion mewn un stryd, ac mai graffiti sy'n achosi'r anhawster mwyaf ddwy stryd i ffwrdd. Drwy dargedu'r materion a'r lleoedd lle achosir y niwed mwyaf ar y cyd, gall yr heddlu ymateb yn fwy 'deallus' ac mewn ffyrdd sy'n canolbwyntio ar flaenoriaethau'r cyhoedd yn fwy uniongyrchol.

  Gwybodaeth am y Sefydliad

  Ers ei sefydlu, mae'r Sefydliad wedi cael £2 miliwn o arian allanol o amrywiaeth o asiantaethau plismona a llywodraethol. Drwy gyfuniad o drylwyredd academaidd a phwyslais amlwg ar bolisïau ac arferion, mae wedi ennill bri rhyngwladol am ei arloesedd wrth ddylunio, datblygu ac asesu atebion newydd i broblemau plismona

  Newid plismona

  Yn 2010, cafodd y dull ei fabwysiadu gan Heddlu De Cymru a Phartneriaeth Safer Sutton fel rhan annatod o'u gwaith plismona cymdogaethol. Mae Heddlu Victoria yn Awstralia, Academi Heddlu'r Iseldiroedd, Heddlu Swydd Gaerhirfryn a deg asiantaeth heddlu eraill yn y DU wedi defnyddio'r dull hwn hefyd.

  Dyma rai o brif effeithiau'r gwaith ymchwil: 

  • newid polisi'r Swyddfa Gartref ar gyfer plismona ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Cymru a Lloegr
  • llywio strategaeth gwrthderfysgaeth 'Prevent' y DU a thramor
  • gwella canlyniadau Timau Plismona Cymdogaethol Heddlu'r De.

  Dyma’n harbenigwyr


  Detholiad o gyhoeddiadau

   Cysylltau cysylltiedig


   Galluogwyd y gwaith ymchwil hwn gyda chydweithrediad a chefnogaeth:

   Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

   Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.

   Crime, Security and Justice
   Photo taken by Flickr user epsos. https://www.flickr.com/photos/epsos/

   Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

   In recent decades the image of criminals living luxuriously without any visible means of legitimate support has been both a negative role model for communities and an indication of deterrence and prevention failures.

   Since the 1980s, there has been a wave of global activity seeking improved control of money laundering and confiscation of crime proceeds.

   This set of research studies, based around the work of Professor Mike Levi, has developed ways of measuring the scale of illicit money flows to help agencies tackle financial crime.

   Measuring ill-gotten gains

   Professor Levi's research used a combination of ethnography, interviews and statistical analysis to provide one of the first large-scale analyses of the scale of financial crimes. It also explored how business, regulatory and criminal justice controls actually operate against transnational crimes, for example showing that verified frauds cost the UK at least £11.9 billion in 2005.

   The studies highlighted the lack of evidence that money laundering controls have led to less crime or altered criminal careers. The research indicated that whilst shaming and informal settlement may be appropriate for tax offenders, they have no measured effect on sociopathic loners or professional criminal networks.

   Early examples of Levi's work revealed:

   • how bankers and others identified (or not) 'suspicious transactions' by their customers and filtered these suspicions to the Financial Intelligence Unit
   • how the police and courts investigated (or not) proceeds of crime
   • how prosecutors and defence counsel dealt with these issues in court
   • deficiencies in the follow up of confiscation orders, illuminating the limits of enforcement in ways still valid today.

   This work included the first (and still almost the only) study of the policing 'yield' of money laundering controls, constructively challenging and refining standard senior police and political assertions about their effectiveness.

   Professor Mike Levi

   Mike Levi has been Professor of Criminology in the School of Social Sciences since 1991.

   In May 2014 he was awarded the Sellin-Glueck award in Criminology, the highest award given by the American Society of Criminology to scholars from outside the UK.

   Shaping strategies

   The studies have informed and helped to shape the fraud, money laundering and organised crime strategies of the UK Home Office, UK enforcement agencies, and international bodies such as the EC Justice and Home Affairs and IMF post-2008.

   At the national UK level the impact of Levi's work has included:

   • helping the Financial Services Authority develop a strategic view of the harms (scale and impact) of a broader range of financial crimes
   • stimulating those developing the Serious and Organised Crime Agency to focus on harm reduction rather than conventional law enforcement outputs
   • adapting an e-crimes harm framework for the Police eCrime Unit of the Metropolitan Police, which they use for their annual reporting. As a result, the Unit was able to put together a business case which subsequently secured £30m treasury funding over a four year period

   In terms of international policy making, Levi's analysis of e-gambling and money laundering  provided the evidential basis for the Council of Europe's Moneyval committee to conduct a money-laundering exercise on that subject, to which he was adviser. It was also used and cited explicitly in the German government's revision of its money laundering legislation in 2013 to include online gambling.

   Professor Levi was also part of a team asked by the UK Ministry of Defence to do a critical overview of evidence on the costs of cybercrime. This work has been submitted to the European Parliament (at their request) and was cited in the World Economic Forum Global Agenda Council on Organized Crime's 2012 report on organized crime enablers.


   Dyma’n harbenigwyr


   Detholiad o gyhoeddiadau

    Cysylltau cysylltiedig


    This research was made possible through our close partnership with and support from:

    Bydd adnoddau rhagfynegi 'o'r radd flaenaf' yn cael eu defnyddio gan yr Heddlu Metropolitanaidd i fonitro digwyddiadau troseddol mewn amser real

    Mae ymchwilwyr o'r Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol wedi cael grantiau ymchwil gan y Ganolfan ar gyfer Rhagoriaeth Wyddonol a Pheirianneg yng Ngwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd a Chronfa Cyflymu Effaith ESRC. Diben y grantiau yw ymgorffori eu gwaith ymchwil arloesol ar ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i wneud dadansoddiadau rhagfynegol, a gaiff ei gydnabod yn rhyngwladol, ym mhrosesau gweithredol yr heddlu.

    Mae Cyfarwyddwyr y Labordy, Dr Matthew Williams o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, a Dr Pete Burnap o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, wedi datblygu modelau rhagfynegol cyfrifiadurol gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, i ddarogan digwyddiadau troseddol sy'n aflonyddu, a lledaeniad casineb ar-lein.

    Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu llawer iawn o ddata drwy sawl math o ymddygiad ar-lein. Amcangyfrifir bod oddeutu 2.5 biliwn o ddefnyddwyr nad ydynt yn unigryw yn aelodau o'r cyfryngau cymdeithasol.  Defnyddiwyd y data a gynhyrchwyd gan y defnyddwyr hyn i ddarogan etholiadau, refeniw ffilmiau a hyd yn oed uwchganolbwynt daeargrynfeydd. 

    Dywedodd arweinydd y prosiect, Dr Burnap: "Mae'r ymchwil blaenorol sydd wedi archwilio'r defnydd o ddata'r cyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destunau plismona a throseddu wedi bod yn seiliedig ar ardaloedd metropolitan mawr, fel Chicago a San Francisco. Mae Llundain, gyda'i 2.5 miliwn o ddefnyddwyr Twitter, yn ddinas ddelfrydol i ddatblygu ein hymchwil i'r cyfryngau cymdeithasol a phlismona ymhellach, gan ddefnyddio llwyfan meddalwedd COSMOS. Gellir ystyried data'r cyfryngau cymdeithasol yn fath o wybodaeth ffynhonnell agored a all helpu'r heddlu wrth wneud penderfyniadau yn y fan a'r lle.

    "Bydd y grantiau newydd hyn yn ein galluogi i gyflawni effaith fesuradwy o fewn Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd, gan ymgorffori ein modelau rhagfynegi cyfryngau cymdeithasol yn eu prosesau gweithredol. Mae ASau yn garedig wedi cytuno i ni ddefnyddio setiau data a fydd yn ein galluogi i ddilysu ein modelau yn erbyn digwyddiadau troseddol go iawn."

    Dywedodd Dr Williams: "Mae'n amlwg bod ar y diwydiant, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector angen dealltwriaeth well o sut gellir defnyddio'r mathau newydd hyn o ddata cymdeithasol swmpus i ychwanegu gwerth at arferion presennol. Wrth roi'r gwiriadau ystadegol cywir ar waith, a defnyddio arweiniad theori droseddegol, gall data'r cyfryngau cymdeithasol ategu ac ychwanegu at wybodaeth gonfensiynol yr heddlu i ragfynegi patrymau troseddu.

    "Mae'r Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol wedi ymrwymo i gynnal ymchwil arloesol ym meysydd troseddu, diogelwch a lles, er mwyn llywio sylfaen wybodaeth y gellir ei ymgorffori ym meysydd masnach, polisi ac ymarfer."

    Dywedodd uwch-gynrychiolydd o Wasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd: "Rydym wir wedi gwerthfawrogi ein hymgysylltiad â'r Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd hyd yma, oherwydd maent wedi rhoi llawer o fewnwelediad i'r ffordd y gellir manteisio i'r eithaf ar y cyfryngau cymdeithasol er budd diogelwch a phlismona. Maent eisoes wedi gwneud rhywfaint o waith ymchwil helaeth o ran adnabod casineb ar-lein, ac mae'r prosiect newydd yn mynd a hyn gam ymhellach i ddatblygu a beirniadu methodolegau ac adnoddau ar gyfer adnabod digwyddiadau ac ymddygiad sy'n aflonyddu. Edrychwn ymlaen at ddyfodol arloesol gyda'r Labordy"