Ewch i’r prif gynnwys

Manteision byw mewn llety myfyrwyr

Wrth fyw mewn neuadd neu dŷ i fyfyrwyr byddwch yn cyfarfod pobl newydd wrth ddechrau eich bywyd fel myfyriwr, a bydd gennych fynediad i'n rhwydwaith cefnogol o fyfyrwyr.

Mae byw mewn llety i fyfyrwyr yn amgylchedd bywiog a phrysur lle byddwch yn cyfarfod llawer o bobl newydd o gefndiroedd gwahanol. Os hoffech le llai bywiog, rydym hefyd yn cynnig opsiynau llety er mwyn byw'n dawel.

Cyfarfod pobl newydd

Ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr, bydd mynd i'r brifysgol yn golygu byw oddi cartref am y tro cyntaf. Mae ymgartrefu'n gyflym a gwneud ffrindiau newydd yn gamau cyntaf pwysig o fywyd prifysgol.

Mae byw mewn llety myfyrwyr, boed yn dŷ neu'n neuadd, yn rhoi cyfle delfrydol i chi gwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol sy’n astudio amrywiaeth eang o bynciau.

Neuaddau i fyfyrwyr Cymraeg

Mae gennym neuaddau i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr. Yn Llys Senghennydd a Gogledd Talybont mae fflatiau sydd ar gadw i fyfyrwyr sy'n dymuno cyd-fyw drwy gyfrwng y Gymraeg gyda myfyrwyr eraill sy'n eu blwyddyn gyntaf.

O fyw mewn llety o fyfyrwyr Cymraeg, gallwch ddewis byw yn eich mamiaith a chlywed mwy am fywyd cymdeithasol Cymraeg, fel y GymGym (Y Gymdeithas Gymraeg) ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.

Un o'r manteision mwyaf yw bod pawb yn yr un sefyllfa. Mae dysgu a gwneud pethau am y tro cyntaf, boed hynny'n goginio, smwddio, golchi dillad, ac ati, yn beth gwych gan y bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn profi hynny hefyd.

Ellie, BA Newyddiaduraeth a Chyfathrebu, 2020

Mae ein Tîm Bywyd Preswyl yma i helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr amser gorau posib wrth fyw yn ein llety. Bydd y tîm yn gwneud eu gorau glas i gynnig croeso cynnes a'ch helpu i ymgartrefu mewn modd diffwdan ym mywyd y Brifysgol.

Dyma fideo am y tîm bywyd preswyl a sut y gallant eich helpu i setlo yn y Brifysgol.

Mae'r tîm hefyd yn cynnig cefnogaeth rhwng cymheiriaid, a gallant eich cyfeirio at y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr pan fo angen. Maen nhw hefyd yn helpu i feithrin ymdeimlad cryf o gymuned drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol yn ogystal â chynnig chefnogaeth ymarferol.

Gallwch ddilyn y Tîm Bywyd Preswyl ar Instagram.

Lleoliad

Lleolir y rhan fwyaf o'n neuaddau a'n tai yng nghanol y ddinas, nid yn unig yn agos i gampws y brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a'r adeiladau academaidd, ond hefyd at siopau, parciau a bywyd nos y ddinas.

Mae'n hawdd teithio o amgylch Caerdydd yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Gwarant o lety

Os ydych yn fyfyriwr israddedig gyda chynnig cadarn, bydd gennych warant o ystafell sengl yn llety myfyrwyr y Brifysgol gyda myfyrwyr eraill sydd yn eu blwyddyn gyntaf. Gallwn warantu llety i israddegigion sydd â chynnig cadarn ac ôl-raddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Caerdydd yw un o’r dinasoedd gorau yn y DU ar gyfer Oedolion ifanc gan fod costaubyw yn isel ac mae cyfleoedd i gael swyddi ac ennill cyflogau da.

The Complete University Guide 2017

Rydym yn un o'r prifysgolion prin hynny sy'n cynnig ystafell sengl yn un o neuaddau neu dai'r Brifysgol i fyfyrwyr tramor, sy'n gwneud cais drwy'r cylch derbyn arferol, yn ystod y tymor a'r gwyliau ar gyfer eu rhaglen gradd gyfan. Mae hyn yn ddibynnol ar gyfnod eich cwrs, a'i fod yn unol â chyfnodau preswyl, ac os yw'r cais wedi'i gyflwyno drwy'r broses myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Pris

  • Mae gan 70% o'r ystafelloedd gwely yn llety'r Brifysgol eu hystafelloedd ymolchi en-suite eu hunain.

Mae Caerdydd yn aml yn cael ei rhestru'n un o ddinasoedd prifysgol mwyaf fforddiadwy'r DU ym Mynegai Natwest am Gostau Byw i Fyfyrwyr. Gallwch ddefnyddio ein cyfrifydd costau byw i weld beth fydd cost byw yma i chi.

Mae nifer o siopau coffi a bwytai o amgylch y campws ac yn Undeb y Myfyrwyr lle mae prydau yn cael eu gweini am bris rhesymol.

O fewn eich llety, byddwch yn cael Wi-Fi am ddim a mynediad at bwynt cysylltu rhwydwaith y Brifysgol.

Cysylltu

Swyddfa Llety