Ewch i’r prif gynnwys

Llety sy'n addas i bawb

Mae gennym amrywiaeth o lety sy'n addas i’r hyn sydd orau gennych a’ch cyllideb.

Mae hyn yn cynnwys llety ar gyfer:

Byw'n dawel

Mae lletyau'r Brifysgol yn fannau bywiog a phrysur, yn enwedig lle mae nifer fawr o fyfyrwyr yn byw gyda'i gilydd. Fodd bynnag, rydym yn cynnig dewisiadau llety ar gyfer yr israddedigion a'r ôl-raddedigion hynny y byddai'n well ganddynt fyw mewn lleoliad tawelach.

Wrth wneud cais, gallwch ofyn am ystafell mewn fflat/tŷ i'w rannu gyda myfyrwyr eraill sydd wedi mynegi diddordeb mewn amgylchedd byw tawel.

Os ydych yn cael ystafell mewn llety tawelach, y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn cadw'r sain yn isel ar y teledu a chyfarpar sain, a bod yn arbennig o ystyrlon yn hwyr y nos ac yn ystod cyfnod arholiadau. Yn anffodus, allwn ni ddim rheoli lefel y sŵn y tu allan, na synau amgylcheddol.

Dim alcohol

Mae fflatiau a thai myfyrwyr dynodedig heb alcohol ar gael yn rhai o'n lleoliadau llety.

Mae byw mewn llety fel hyn yn golygu na ddylid yfed na storio alcohol yn eich fflat neu'ch tŷ a rennir. Mae hyn yn berthnasol i'r holl ardaloedd a rennir megis ceginau a choridorau, a'ch ystafell wely.

Gofynnwn i chi barchu myfyrwyr eraill sydd hefyd wedi dewis byw heb alcohol trwy beidio â chaniatáu i ymwelwyr sydd o dan ddylanwad alcohol ddod i mewn i'ch fflat neu'ch tŷ.

Porwch yr opsiynau llety heb alcohol ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion.

LGBT+

Rydym yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall ac yn y 10fed safle o blith 100 o gyflogwyr ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2020. Rydym hefyd yn cael ein cydnabod gan Stonewall yn Gyflogwr Gwych ar gyfer Pobl Draws.

Rydym yn gobeithio y bydd myfyrwyr yn cael croeso yn ein holl breswylfeydd ac yn cael cynnig cymorth i’w helpu i ymgartrefu oddi cartref. Mae ein tîm Bywyd Preswyl yn ymroi i greu cymuned gynhwysol a dod â myfyrwyr ynghyd trwy ystod o weithgareddau. Mae detholiad o wasanaethau cefnogi a lles myfyrwyr ar gael ar eich cyfer yn ogystal â chymdeithasau a grwpiau sy’n mynd ati’n bwrpasol i gefnogi myfyrwyr LGBT+.

Opsiynau LGBT+

Ein nod yw gwella'n gwasanaethau'n barhaus ac rydym wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr LGBT+ ar syniadau i wella eu profiad yn y Brifysgol.

Yn dilyn adborth gan fyfyrwyr, mae rhai fflatiau yng Ngogledd Tal-y-bont a De Tal-y-bont wedi'u neilltuo ar gyfer myfyrwyr LGBT+. Cynigir y llety hwn fel opsiwn ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n well ganddynt fyw gyda phobl eraill o’r un gymuned neu a fyddai’n cael mwy o gefnogaeth drwy fyw gyda myfyrwyr LGBT+.

Os ydych yn ystyried eich hun yn LGBT+ ac os hoffech gyflwyno cais am y llety hwn, dewiswch yr opsiwn hwn yn eich cais ar-lein.

Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cedwir rhai fflatiau yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont ar gyfer myfyrwyr israddedig sy'n siaradwyr neu'n ddysgwyr Cymraeg.

Os hoffech gyflwyno cais i aros yn y llety hwn, dewiswch yr opsiwn hwn yn eich cais ar-lein.

Cyplau a theuluoedd

Rydym yn cynnig opsiynau llety ar gyfer cyplautheuluoedd. Mae gan gyplau y dewis i aros mewn fflat stiwdio neu fflat un ystafell wely, tra bod teuluoedd yn gallu dewis fflatiau â dwy neu dair o ystafelloedd gwely.

Mae'r niferoedd yn brin ac o ganlyniad, ni allwn warantu'r math hwn o lety yn anffodus a rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr tramor ar gyfer blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Bydd angen i bob myfyriwr sy'n byw mewn llety ar gyfer cyplau neu deuluoedd ddod o hyd i lety arall ar ôl y flwyddyn gyntaf oherwydd ni ellir ymestyn y cyfnod preswyl.

At hynny, rydym yn cynnig Wi-Fi ar gyfer partneriaid, priod ac aelodau o'r teulu. Fodd bynnag, dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt cysylltu â'r rhwydwaith.