Ewch i’r prif gynnwys

Pan gafodd Dr Pete Mackie y gwaith o ymchwilio i ddeddfwriaeth digartrefedd yng Nghymru, roedd yn gwybod ei fod yn “gyfle unwaith mewn cenhedlaeth.”

Yn ystod y misoedd dilynol, arweiniodd dîm o bump o bobl i gynnal adolygiad llawn.

“Pan gynigiai Llywodraeth Cymru'r tendr ar gyfer y darn hwn o ymchwil yn 2011 a chefais i fe, roeddwn yn gwybod fy mod yn mynd i roi pob eiliad o bob dydd ar ei gyfer. Dyna pam o'n i yn y swydd,” meddai.

Yr hyn a ddilynodd oedd adolygiad o ddulliau cymysg ar raddfa fawr a oedd yn ymgysylltu'n eang â'r sector digartrefedd a dyma'r dadansoddiad mwyaf arwyddocaol o ddeddfwriaeth digartrefedd Cymru mewn mwy na deng mlynedd ar hugain.

Roedd dulliau ymchwil i asesu'r ddeddfwriaeth bresennol yn cynnwys coladu a dadansoddi data gweinyddol unigryw ar lefel achosion ar gymorth digartrefedd awdurdodau lleol yng Nghymru, yn ogystal â chyfweliadau manwl gyda phobl a oedd yn gweithio i roi cymorth i'r rhai mewn angen. Roedd yr ymchwil hefyd yn mynd â chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru ledled y wlad i weithdai gyda phobl o bob rhan o'r sector.

“Roedd yn ymgymeriad enfawr a chymerodd lawer o'm hamser, bob awr o'r dydd, am fisoedd lawer,” meddai. “Ond roedd angen dull uchelgeisiol a chyfranogol i sicrhau ein bod yn adlewyrchu'r materion ac yn tynnu sylw at ein methiannau ar y cyd â rhai o'r bobl fwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas.”

Dull newydd o weithredu

Dangosodd ymchwil Dr Mackie nad oedd deddfwriaeth digartrefedd yng Nghymru, a oedd yn newid i raddau helaeth ers 1977, yn addas i'r diben mwyach, gan mai dim ond awdurdodau lleol oedd yn ei gwneud yn ofynnol i gynorthwyo lleiafrif o bobl ddigartref.

Dywed: “Roedd yr hen ddeddfwriaeth yn gul iawn o ran ei ffocws. Yn syml, roedd yn golygu, pe baech yn deulu mewn angen, byddech yn cael tŷ. Ond os nad oeddech chi'n deulu, byddech chi’n cael dim byd. Roedd hynny'n golygu bod nifer enfawr o bobl yn cael eu heithrio o unrhyw gymorth. Ac ychydig iawn oedd yn y ddeddfwriaeth ynglŷn â cheisio cefnogi pobl cyn iddynt gyrraedd y cam hwnnw yn y lle cyntaf.”

Argymhellodd yr adolygiad hawl gyffredinol i wasanaethau cynharach sy'n canolbwyntio ar atal gyda “dyletswydd newydd i awdurdodau lleol gymryd pob cam rhesymol i sicrhau ateb tai addas i bob aelwyd sy'n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd.”

Defnyddiwyd canfyddiadau ymchwil Dr Mackie yn Cartrefi Papur Gwyn Cymru 2012 Llywodraeth Cymru. Disgrifiwyd y Ddeddf Tai (Cymru) ddilynol – a basiwyd yn 2014 ac a ddechreuodd yn 2015 – gan Lywodraeth Cymru fel “y diwygiad mwyaf sylfaenol i ddeddfwriaeth digartrefedd mewn dros 30 mlynedd.”

Y Ddeddf oedd deddfwriaeth gyntaf y byd i orfodi hawl i atal digartrefedd, gyda dyletswydd newydd i awdurdodau lleol “helpu i atal digartrefedd... i bawb sydd dan fygythiad o ddigartrefedd neu sy'n ddigartref.”

Mae'r Ddeddf yn cynnwys y newid allweddol a argymhellodd adolygiad Dr Mackie: dyletswydd ar awdurdodau lleol i gymryd “camau rhesymol i helpu” pob ymgeisydd sy'n ddigartref neu dan fygythiad o fod yn ddigartref. Yn flaenorol, dim ond i gynorthwyo'r rhai a ystyrir mewn angen blaenoriaethol am gymorth yr oedd yn ofynnol i awdurdodau lleol eu cynorthwyo – tua 54% o bobl ddigartref.

Mae ystadegau Llywodraeth Cymru yn dangos bod dros 36,000 o aelwydydd wedi cael cymorth ers i'r gyfraith newydd ddod i mewn cyn iddynt ddod yn ddigartref. Mae digartrefedd wedi'i atal mewn 65% o achosion, ac mae nifer yr aelwydydd sy'n parhau'n ddigartref yn y pen draw ar ôl cymorth wedi gostwng gan 57%.

“Penderfynodd Llywodraeth Cymru eu bod yn mynd i geisio atal digartrefedd i bawb. Meddwl awyr las go iawn a cham beiddgar oedd hwn – cyntaf i’r byd,” meddai Dr Mackie.

“Darn da o gyfraith yw e. Gallai fod wedi mynd ymhellach ac mae gwaith i'w wneud o hyd - ond roedd yn foment enfawr serch hynny.”

Roedd y newidiadau yng Nghymru hefyd yn sail i ailwampio deddfwriaeth yn Lloegr. Dywedodd yr elusen ddigartrefedd Crisis fod adolygiad Dr Mackie wedi llywio eu trafodaethau'n uniongyrchol gyda Llywodraeth y DU ar y Ddeddf Lleihau Digartrefedd, a gyflwynwyd yn Lloegr yn 2018.

Ers iddo ddechrau, mae dros 250,000 o aelwydydd yn Lloegr wedi cael cymorth cyn dod yn ddigartref, ac mewn bron i 60% o'r achosion hyn, ataliwyd digartrefedd. Roedd y ddeddfwriaeth hefyd yn lleihau nifer yr aelwydydd sy'n parhau'n ddigartref yn y pen draw ar ddiwedd y broses gan tua 50%.

alt text
Rhoddodd Dr Mackie gyngor i drefnwyr Cwpan y Byd i'r Digartref 2019 ynghylch heriau allweddol digartrefedd, a chefnogodd y Brifysgol y digwyddiad drwy gynnal chwaraewyr a phersonél allweddol yn ein neuaddau preswyl yn Nhal-y-bont.

Datgelu anghyfiawnderau drwy ddata

Gyda chefndir mewn Daearyddiaeth Ddynol, nid oedd ei PhD yn gysylltiedig â digartrefedd, ond edrychodd ar lafur plant ym Mheriw. Rhoddodd swydd ymchwil gyntaf Dr Mackie ar gyfer cwmni preifat ei fewnwelediad cychwynnol iddo ar rai o'r anghyfiawnderau sy'n wynebu pobl sy'n profi digartrefedd yng Nghymru.

“Cefais y dasg o gyfweld â phobl sy'n profi digartrefedd fel rhan o grŵp ffocws. Wrth siarad â'r bobl hynny am eu profiadau, roedd yr un heriau ac anghyfiawnderau yn dal i gael eu codi.”

Ar ôl gorffen ei PhD, daeth yn swyddog ymchwil i Shelter Cymru.

“Ar y pryd, roedd yn un o'r unig swyddi ymchwil yn y trydydd sector. Roedd y sefydliad yn eithaf blaengar o ran deall pwysigrwydd ymchwil yn ei waith, a chefais y gefnogaeth fwyaf anhygoel gan bobl a sefydliad sy'n credu bod gan bawb hawl i gartref,” meddai.

“Roedd yn rôl brysur - ac roedd llawer o'r gwaith hwnnw'n canolbwyntio ar grwpiau bregus sydd wedi'u hymyleiddio'n arbennig, fel ffoaduriaid, pobl ifanc, ac roedd hefyd tua adeg yr argyfwng ariannol byd-eang, felly roeddem yn clywed am lawer o brofiadau o gartrefi pobl yn cael eu hailfeddiannu.”

O'r fan honno, daeth Dr Mackie i weithio yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio'r Brifysgol.

“Mae gallu manteisio ar brofiad ac adnoddau'r Brifysgol a'u defnyddio yn golygu fy mod wedi gallu ehangu maint a chwmpas fy ymchwil,” meddai, gan ychwanegu bod ei ddyddiau cynnar fel ymchwilydd yn aros gydag ef.

“Siarad â phobl sy'n profi caledi a deall eu profiadau byw oedd y rheswm i mi fynd i mewn i'r maes hwn. Lle bynnag y mae'r ymchwil yn mynd â mi, rhaid i straeon y bobl hyn fod yn ganolog i'r hyn rwy'n ei wneud. Mae arnaf angen y cwestiynau rwy'n eu gofyn am ddata mawr, deddfwriaeth a pholisïau, i fod yn gwestiynau sy'n bwysig ac yn berthnasol iddynt. Allwch chi byth golli golwg ar hynny.”

Digartrefedd a COVID-19

Efallai y bu gwelliannau sylweddol i'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr, ond i Dr Mackie, mae'r gwaith yn parhau. Yn ystod y cyfnod hwn, mae ei ymchwil wedi bwydo i drafodaethau polisi yn yr Alban, Canada ac Awstralia.

Ac mae wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r trydydd sector i fonitro ac adolygu effeithiau'r ddeddfwriaeth well yng Nghymru. Arweiniodd cynnydd mewn cysgu ar y stryd yn 2018 at Ymchwiliad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd Dr Mackie yn un o ddim ond dau academydd a alwyd i roi tystiolaeth, a oedd yn seiliedig yn uniongyrchol ar ganfyddiadau ei ymchwil.

Yn 2019, sefydlodd Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Cymru Grŵp Gweithredu i ddarparu cynllun ar atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd. Dr Mackie oedd yr unig academydd a wahoddwyd i eistedd ar y grŵp o 12, dan gadeiryddiaeth Crisis.

Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol, a gafodd ei lunio o gwmpas pum math o atal digartrefedd a ddatblygwyd gan ymchwil Dr Mackie, yn yr un mis aeth Cymru i'r cyfnod clo oherwydd pandemig COVID-19.

“Daeth yn bwysig iawn ac roedd yn golygu bod gan Lywodraeth Cymru lawer o egwyddorion i'w defnyddio fel sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch eu hymateb COVID tuag at bobl yn cysgu ar y stryd. Mae hefyd yn sail i'w cynlluniau i sicrhau na ddylid gorfodi neb i ddychwelyd i'r strydoedd ar ôl y pandemig,” meddai.

Ychwanegodd: “Dyw'r daith yma ddim yn dod i ben nes ein bod ni wedi dod â digartrefedd i ben. Rwy'n sylweddoli bod y stori hon yn canolbwyntio ar fy nghyfranogiad, ond nid oes dim o gwbl o'm gwaith yn cael ei wneud yn annibynnol. Mae cydweithio â chydweithwyr gwych yn y byd academaidd, gwleidyddiaeth, polisi, llywodraeth leol, y trydydd sector, a hyd yn oed actor achlysurol Hollywood, yn allweddol i gyflawni ein nod ar y cyd.”

Straeon newyddion cysylltiedig

Eitemau newyddion sydd yn gysylltiedig ag ymchwil Dr Mackie.

Homeless World Cup Santiago Ymchwil

Gall Cwpan Pêl-droed Digartref y Byd 'drawsnewid bywydau'

Yn ôl Michael Sheen, actor Hollywood, gall pêl-droed helpu i drawsnewid bywydau wrth i Gaerdydd baratoi i gynnal Cwpan Pêl-droed Digartref y Byd 2019.

Image of male academic speaking before a panel Ymchwil

Mynd i'r afael â chysgu ar y stryd

Academydd yn annerch Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru am cysgu ar y stryd yng Nghymru.

Ymchwil

Ymchwilydd wedi'i enwebu ar gyfer gwobr effaith

Mae Dr Peter Mackie o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd wedi cael ei enwebu am wobr fawreddog am effaith ymchwil gymdeithasol.

Pobl

Yr Athro Peter Mackie

Yr Athro Peter Mackie

Personal Chair, Director of Impact and Engagement

Email
mackiep@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6223

Partneriaid