Ewch i’r prif gynnwys

Cyflog yr Is-Ganghellor

Rydym wedi ymrwymo i fod yn dryloyw o ran cyflogau staff uwch, gan gynnwys yr Is-Ganghellor, a chyhoeddi’r rhain bob blwyddyn yn natganiadau ariannol y brifysgol.

Cyflog yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yw £297,953 y flwyddyn.

Mae cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor a'r gymhareb cyflog ddilynol i'r cyflog staff canolrifol yn parhau i fod ar ben isaf Grŵp Russell, lle mae'r cyflog sylfaenol cyfartalog sy'n cynnwys taliadau yn lle pensiwn tua £340,000.

Cyflog dros 2021/22£289,000
Adolygiad cyflogAdolygiad blynyddol o gyflog sylfaenol yn unol â’r farchnad
Dyfarniad Cyflogau CenedlaetholYr un fath ag ar gyfer staff eraill
BonwsCynllun Gwobrwyo Is-Gangellorion, cynllun bonws sefydliadol hirdymor dros 2018-2023
PensiwnDim cyfraniad pensiwn y tu allan i farwolaeth mewn gwasanaeth
Gofal iechyd preifatHyd at £1,000
LletyIe
Lwfans adleoli£8,000 yn unol â'r trefniadau safonol ar gyfer Staff Athrawol/Uwch eraill
CarDefnydd o un o geir y Brifysgol sydd ar gael i Aelodau Bwrdd Gweithredol y Brifysgol hefyd
Treuliau teithioDosbarth teithio a rheoliadau fel y rhai ar gyfer staff eraill
Manteision eraillDim
SabotholFel ar gyfer staff eraill
Taliadau ar gyfer cyfrifoldebau allanolByddai hyn yn cael ei ystyried fesul achos unigol a’i gymeradwyo gan Gadeirydd y Cyngor
Dyddiad dechrau1 Medi 2012
TymorTymor presennol tan 31 Awst 2023

Mae’r Pecyn Cydnabyddiaeth wedi cael ei bennu’n ôl sawl ffactor gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • brofiad arweinyddiaeth a rheolaeth a phrofiad academaidd yr Is-Ganghellor yn y sector addysg uwch;
  • ei gyfrifoldebau arwain dros un o brifysgolion mwyaf y DU, sy’n cynnwys 33,260 o fyfyrwyr a 5,945 o staff cyfwerth ag amser llawn; yn ogystal â chymuned fyd-eang o 160,000 o gynfyfyrwyr ar draws mwy na 180 o wledydd;
  • y cyfrifoldebau ariannol dros sefydliad sydd â throsiant blynyddol dros £500 miliwn; ac sy’n cyfrannu mwy na £3.23 biliwn i economi’r DU, gan gynhyrchu £6.30 ar gyfer pob £1 yr ydym yn ei gwario ac yn cynnal 1 o bob 130 o swyddi yng Nghymru; ac
  • atebolrwydd dros gynnal profiad addysgol lefel Arian TEF ar gyfer ein myfyrwyr; a phortffolio ymchwil gwerth £100 miliwn sy’n arwain y byd ac yn mynd i’r afael â'r heriau mwyaf yn fyd-eang, er lles cymdeithas y DU a’r byd i gyd.

Y Pwyllgor Taliadau sy’n pennu cyflogau’r staff uwch a’r Is-Ganghellor. Mae hwn yn rhan o Gyngor y brifysgol, ei chorff llywodraethu, sy’n cynnwys aelodau allanol annibynnol y Cyngor, sydd â gwybodaeth ac arbenigedd masnachol am gyflogau’r sector cyhoeddus. Gellir gweld eu cylch gorchwyl o fewn Ordiniannau’r brifysgol.