Ewch i’r prif gynnwys

Treuliau a chostau teithio uwch aelodau o staff

Rydym yn cyhoeddi treuliau a ad-delir yn uniongyrchol a chostau cysylltiedig uwch-aelodau staff sy'n aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Rydym yn cyhoeddi'r treuliau a ad-delir yn uniongyrchol ac, o fis Chwefror 2019 ymlaen, rydym wedi cynnwys pryniannau cerdyn credyd corfforaethol a thocynnau teithio drwy ein cwmnïau rheoli teithio ar gyfer uwch-aelodau staff y Brifysgol yn unol â rheoliadau ariannol y Brifysgol. Mae'r rhain yn berthnasol i'r holl staff ac mae Cyngor y Brifysgol yn eu hadolygu a'u cymeradwyo'n rheolaidd.

Ar hyn o bryd, mae'r costau a gyhoeddir ar gyfer gweithgareddau a gyflawnwyd yn ystod eu rolau rheoli yn unig, ac nid y rhai hynny sy'n deillio o rolau academaidd. Yn gyffredinol, nid ydym yn gofyn i academyddion roi cyfrif am eu gwariant sy'n ymwneud ag ymchwil a'u gwaith academaidd drwy'r sianeli hyn; cyfrifir am y gweithgareddau hyn drwy brosesau academaidd safonol.

Caiff gwariant ei gyhoeddi'n chwarterol (yn unol â'n blwyddyn ariannol, rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf), a'r treuliau dan sylw yw treuliau arian parod, pryniannau cerdyn credyd corfforaethol a thocynnau teithio ar gyfer aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Rydym yn ymwybodol o'r angen i gael gwerth am arian a'r cyfrifoldeb i leihau ein hôl-troed lle bo'n bosibl. Mae staff ar bob lefel yn defnyddio ebost, ffôn neu gynhadledd fideo, neu ddulliau eraill i wneud yn siŵr eu bod yn gallu ymgysylltu gydag ystod eang o bobl a sefydliadau, ac mae hyn yn lleihau faint o deithio sy'n gorfod digwydd.

Mae gan uwch-aelodau staff rolau a swyddogaethau gwahanol. Mae rhai rolau’n canolbwyntio ar waith sy'n digwydd o fewn y Brifysgol yn bennaf, tra bod rhaid ymgysylltu'n fwy eang, y tu hwnt i'r Brifysgol, Cymru neu'r DU, ar gyfer rolau eraill. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y gwariant a gyhoeddwyd.