Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Strategaeth ehangu cyfranogiad 2022

  • Diweddarwyd ddiwethaf:

Dyma’r chweched datganiad tâl blynyddol, ar gyfer 2023. Mae’r Polisi Tâl hwn yn nodi’r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch tâl, yn arbennig tâl uwch-aelodau o staff.

Tâl uwch-aelodau o staff

Mae pob uwch-aelod o staff yn cael ei gynnwys ym Mholisi Tâl Uwch-aelodau o Staff y Brifysgol, a gyhoeddir yn flynyddol. Mae’r polisi hwn yn adolygu perfformiad bob dwy flynedd ar draws pedwar categori eang ac yn caniatáu gwobrau ar sail perfformiad, yn ogystal ag adolygu ecwiti. Defnyddir data o Arolwg o Dâl Uwch-aelodau o Staff Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau ac Arolwg Grŵp Russell i roi tystiolaeth ar gyfer gwneud unrhyw addasiadau cyflog.

Y Pwyllgor Tâl sy’n pennu’r polisi, a gellir dod o hyd i’r cylch gorchwyl yn Ordinhadau’r Brifysgol. Y Pwyllgor Tâl yw’r corff sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am sut mae’r Brifysgol yn ymdrin â thâl uwch-aelodau o staff.

Yn rhan o’r rôl hon, mae’n gwneud penderfyniadau ynghylch cyflog yr unigolion uchaf yn y Brifysgol, gan gynnwys cyflog yr Is-Ganghellor.

Cyngor y Brifysgol, sef prif awdurdod y Brifysgol, sy’n penodi aelodau’r Pwyllgor Tâl, ac mae’r Pwyllgor yn atebol i’r Cyngor hwn.

Mae’r Pwyllgor Tâl yn adolygu ac yn pennu tâl, buddion ac amodau cyflogaeth y Llywydd a’r Is-Ganghellor a’r rhai sy’n adrodd iddynt yn uniongyrchol.

Mae’n awdurdodi’r Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch-aelodau o Staff i wneud argymhellion ynglŷn â thâl athrawon ac uwch-aelodau o staff nad yw’r Pwyllgor ei hun yn ymdrin â nhw.

Mae nifer y staff sy’n cael eu talu dros £100,000 yn cael ei chyhoeddi yn y cyfrifon ariannol ac wedi’i rhannu’n fandiau cyflog o £10,000. Mae’r treuliau a ad-dalwyd yn uniongyrchol i uwch-aelodau o staff sy’n aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol hefyd yn cael eu cyhoeddi. Mae hawliadau treuliau a thaliadau a wnaed i uwch-aelodau o staff y Brifysgol yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol y Brifysgol. Mae'r rhain yn berthnasol i bob aelod o’r staff ac maent yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo'n flynyddol gan Gyngor y Brifysgol.

Tâl yr Is-Ganghellor

Pennir tâl yr Is-Ganghellor gan y Pwyllgor Taliadau, sy'n cynnwys aelodau lleyg annibynnol o'r Cyngor, drwy'r broses Adolygu Cyflogau Uwch-aelodau Staff. Mae cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor hefyd yn cael ei adolygu yn unol â dyfarniadau cyflog cenedlaethol ar gyfer y sector Addysg Uwch.

Mae Cadeirydd y Cyngor yn cyflwyno asesiadau perfformiad i'r Pwyllgor Tâl yn rhan o’r broses Adolygu Cyflogau Uwch-aelodau Staff. Mae'r penderfyniad terfynol ar y gwobrau a roddir ar gyfer asesiadau perfformiad cymharol yn cael ei wneud gan y Pwyllgor Taliadau Yn unol â'r broses Adolygu Cyflogau Uwch-aelodau Staff, mae cyflog yr Is-Ganghellor hefyd yn cael ei asesu yn erbyn pryderon ynghylch ecwiti a'r farchnad.

Ymhlith y ffactorau sy'n cael eu defnyddio i adolygu perfformiad yr Is-Ganghellor yw:

  • arweinyddiaeth a rheolaeth a phrofiad academaidd yr Is-Ganghellor yn y sector addysg uwch.
  • hyd a lled yr arweinyddiaeth a chyfrifoldebau ariannol dros y Brifysgol.
  • Perfformiad y Brifysgol yn unol â'r strategaeth a'r metrigau y cytunwyd arnynt.

Tâl grwpiau eraill o staff

Mae mwyafrif y staff eraill ar raddfa dâl y Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol (NFA) ac yn dod o dan strwythur graddio’r Brifysgol, sy’n cynnwys naw gradd. Mae methodoleg gwerthuso rolau y broses Dadansoddi Rolau Addysg Uwch (HERA) a HAY yn cefnogi’r graddau hyn.

Mae staff ar raddfa dâl y Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol yn cael codiad cyflog blynyddol sy’n seiliedig ar fod â rhagor o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny tan iddynt gyrraedd brig amrediad craidd y raddfa. Maent hefyd yn cael unrhyw godiad cyflog y cytunir arnynt yn genedlaethol.

Mae staff clinigol ar y raddfa dâl glinigol, ac mae’n copïo graddfeydd tâl y GIG. Mae staff clinigol yn cael codiad cyflog blynyddol sy’n seiliedig ar fod â rhagor o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny tan iddynt gyrraedd brig amrediad y raddfa. Mae ymgynghorwyr clinigol sydd ar frig y raddfa dâl ar gyfer ymgynghorwyr hefyd yn cael taliadau ymrwymiad.

Mae’r Cynllun Gwobrwyo Cyfraniad Rhagorol yn cydnabod perfformiad a chyfraniad eithriadol drwy wneud taliadau untro a symud staff i fyny ar y raddfa dâl.

Cyflogwr Cyflog Byw

Mae’r Brifysgol yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac, o ganlyniad, mae pob aelod o staff yn cael cyfradd dâl Living Wage Foundation o leiaf.

Cymhareb Tâl

Mae’r cymarebau rhwng cyflog yr Is-Ganghellor a chyflog canolrifol staff, ynghyd â chyfanswm tâl yr Is-Ganghellor a chyfanswm tâl canolrifol staff, wedi’u cyhoeddi yn yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau Ariannol.

Polisi gadael

Mae’r Pwyllgor Tâl yn cael ei hysbysu ddwywaith y flwyddyn am unrhyw gytundebau setlo, gan gynnwys unrhyw daliadau diswyddo gwirfoddol, ar gyfer athrawon, cyfarwyddwyr gwasanaethau proffesiynol ac uwch-aelodau o staff, ynghyd â manylion y taliad diswyddo a’r arbediad i’r Brifysgol. Bydd unrhyw ddiswyddiadau sy'n ymwneud ag academyddion ac uwch-staff yn gorfod dilyn prosesau diswyddo'r Brifysgol.

Materion sy’n codi o gyfarfodydd y Pwyllgor Tâl yn 2023

Mae'r canlynol yn drosolwg o faterion sydd wedi codi yn ystod 2023.

Crynodeb o'r camau a gymerwyd rhwng cyfarfodydd

Nododd y Pwyllgor y camau a gymerwyd o ran penodi a diswyddo uwch-aelodau o staff rhwng ei gyfarfodydd rheolaidd.

Staff clinigol

Cymeradwyodd y Pwyllgor y trefniadau mewn perthynas â chynllun pensiwn y GIG, gan nodi’r hawl i ymddeoliad hyblyg ar gyfer y rhai ar Adran 1995 o fewn y cynllun.

Penodi'r Is-Ganghellor newydd

Ystyriodd y Pwyllgor y pecyn tâl i gefnogi recriwtio'r Is-Ganghellor newydd a’i gymeradwyo.

Cynllun Gwobrau'r Is-Ganghellor

Cytunodd a chymeradwyodd y Pwyllgor daliad bonws gohiriedig i’w dalu i’r Is-Ganghellor i gydnabod y perfformiad dros gyfnod o 5 mlynedd.

Adolygiad o Gyflogau Uwch-aelodau Staff 2023 (SSR)

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor grynodeb o'r asesiadau perfformiad a wnaed mewn perthynas â'i adroddiadau uniongyrchol ar gyfer Adolygiad Cyflog Uwch 2023. Adolygodd y Pwyllgor y canlyniadau a'u cytuno. Cymeradwyodd y Pwyllgor yr argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch, a gyflwynwyd gan yr Is-Ganghellor.

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Strategaeth ehangu cyfranogiad 2022
Statws y ddogfen:Cymeradwywyd
Dyddiad cymeradwyo:01 Mehefin 2021