Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifon banc i fyfyrwyr

Mae’r gorddrafftiau di-log a gynigir gan gyfrifon banc i fyfyrwyr yn gallu bod yn ddefnyddiol ar gyfer darparu llif arian rhwng taliadau cyllid myfyrwyr, ond dylech fod yn ofalus i beidio â dibynnu arnynt yn ormodol.

Nid yw cyfrifon i fyfyrwyr yn orfodol, ond maent yn cynnig manteision penodol.

Myfyrwyr rhyngwladol: Mae agor cyfrif yn y DU yn wahanol i chi.
I  weld ein canllawiau am agor cyfrif banc fel myfyriwr rhyngwladol.

Manteision o gael gyfrif myfyriwr

Prif fantais cyfrifon banc i fyfyrwyr yw eu bod yn cynnig gorddrafftiau di-log wedi’u trefnu. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu benthyg arian (i uchafswm a drefnwyd ymlaen llaw) heb dalu llog arno. Fel arfer, mae hyn yn addas os bydd eich arian myfyriwr yn cael ei dalu i’r cyfrif hwnnw.

Mae banciau hefyd weithiau yn cynnig cymhellion gyda chyfrifon banc myfyrwyr, fel talebau siopa. Mae banciau gwahanol yn cynnig termau ac amodau gwahanol, felly sicrhewch eich bod yn darllen y print man a dewiswch gyfrif ar sail eich anghenion, efallai gyda’r gorddrafft mwyaf neu gerdyn rheilffordd i wneud teithio adref yn rhatach.

Mae cyfrifon banc myfyrwyr yn gallu bod yn gefn wrth geisio byw fel myfyriwr, cyn belled â’ch bod yn eu defnyddio'n gyfrifol. Cofiwch mai cyfyngder yn hytrach na tharged yw gorddrafft. Dylai gael ei weld fel ffynhonnell arian yn ystod y cyfnodau rhwng taliadau benthyciad, felly mae cyllidebu gofalus yn angenrheidiol.

Cael cymorth gyda chyllidebu

Byddwch yn ymwybodol

Mae mynd dros eich uchafswm gorddrafft yn gallu golygu y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd a fydd yn effeithio ar eich sgôr credyd. I ddefnyddio’ch cyfrif myfyriwr yn gyfrifol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eich uchafswm gorddrafft a gwiriwch eich cyfrif banc yn rheolaidd er mwyn osgoi ffioedd.

Cofiwch fod yr arian a fenthycir yn gorfod cael ei ad-dalu yn y pen draw. Er mwyn osgoi unrhyw ffioedd llog, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod termau ac amodau eich cyfrif, gan gynnwys beth sy’n digwydd unwaith i chi adael y Brifysgol.

Pan fyddwch yn mynd mewn i gangen er mwyn trefnu cyfrif banc, dylai aelod o staff fod yn gallu rhoi'r holl fanylion i chi. Bydd rhai banciau yn newid eich cyfrif myfyriwr i gyfrif graddedig ar ddiwedd eich gradd. Yn aml, bydd gan y cyfrifon graddedig gorddrafft di-log i roi digon o amser i chi dalu’r arian a fenthycwyd gennych pan roeddech yn defnyddio eich gorddrafft myfyriwr.

Cyngor pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfrifon banc myfyrwyr neu sut i ymdopi â’ch arian yn y Brifysgol, gallwch gysylltu â’r tîm Cyngor ac Arian yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr, 50 Plas y Parc:

Cyngor ac Arian (Cathays)

Cyngor ac Arian (Parc y Mynydd Bychan)

Cyngor ac Arian (Ysgol Busnes Caerdydd)