Ewch i’r prif gynnwys

Canllawiau i fyfyrwyr gofal iechyd newydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn ym mis Gorffennaf 2021, felly rydym yn eich cynghori i'w gwirio'n rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Eich profiad ar y campws

Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cynnal amgylchedd diogel yn 2021/22, gofynnir i chi fabwysiadu ymrwymiad i'ch amddiffyn eich hun ac eraill rhag lledaeniad COVID-19.

Rydym wedi cynhyrchu cyngor penodol sy’n berthnasol i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Mae’r lawrlwythiad yma yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y mesurau a’r protocolau diogelwch sydd ar waith yn adeiladau’r Ysgol, a gofynnwn yn garedig i chi ymgyfarwyddo â’r rhain cyn cychwyn gyda ni.

COVID-19 orientation for new healthcare students

Detailed information about the safety measures and protocols that are in place within our School buildings.

Gofynion TG

Wrth i ni ddefnyddio dull cyfunedig o gyflwyno rhaglenni yn y flwyddyn academaidd newydd, mae’n bwysig bod gennych chi’r cyfarpar angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer dysgu effeithiol o bell. Bydd angen bod gennych chi fynediad at gyfrifiadur dibynadwy; rydym ni’n awgrymu bod angen, o leiaf, cyfrifiadur pen desg neu liniadur sydd â Windows 10 neu uwch, neu gyfrifiadur pen desg neu liniadur ag OS X 10.13 neu uwch. Bydd arnoch chi angen seinyddion (neu glustffonau), gwe-gamera a meicroffon. Er bod tabled yn ddefnyddiol fel ail ddyfais, dydyn ni ddim yn argymell mai dyna eich unig beiriant ar gyfer astudio.

Bydd angen i chi sicrhau bod gennych chi fynediad priodol i’r rhyngrwyd - cyflymder rhyngrwyd o 3Mb yr eiliad o leiaf. Peidiwch ag anghofio bod rhai darparwyr rhyngrwyd yn gorfodi cap misol ar ddata; gwiriwch a oes gan eich darparwr gwasanaeth gap ar ddata (yn arbennig yn achos datrysiadau symudol fel donglau), os yw eich defnydd yn y gorffennol wedi bod yn agos at derfyn y cap, ac os bydd angen estynnwch eich lwfansau data misol neu symudwch i wasanaeth heb gap.

Bydd angen hefyd bod gennych chi fynediad at Microsoft Office ac amddiffyniad yn erbyn feirysau, y gallwch eu lawrlwytho yn ddi-dâl fel un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

I fyfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol ac yn methu talu am gostau hanfodol, gallai help fod ar gael drwy’r Rhaglen Cymorth Ariannol.

Yn olaf, mae’n bleser gennym roi gwybod i chi fod ein hadnodd dysgu digidol i fyfyrwyr yn awr yn gyflawn ac yn gwbl ddwyieithog. Rydyn ni’n gobeithio bydd hwn yn adnodd defnyddiol i chi baratoi ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, ond hefyd i gyfeirio’n ôl ato ar hyd y flwyddyn.

Cyfeirlyfr cymorth

Mae llawer o gymorth ar gael i’n myfyrwyr, ac rydym wedi paratoi cyfeirlyfr o gysylltiadau cymorth er mwyn i chi wybod â phwy y gallwch gysylltu yn ein Hysgol.

Cyswllt Myfyrwyr

Mae’r Brifysgol wedi agor gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr newydd hefyd i’r rhai fydd angen cymorth arnynt wrth astudio gyda ni.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Er mwyn cysylltu â'r tîm, gallwch ebostio studentconnect@caerdydd.ac.uk, eu ffonio nhw (+44 (0)29 2251 8888) neu fynd i dudalennau’r Tîm Cefnogi a Lles Myfyrwyr ar y fewnrwyd a holi'r sgyrsfot newydd sydd ar gael 24/7.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod neu am ddechrau gyda ni. Rydym yn fwy na pharod i'ch helpu!

Y Tîm Derbyn