Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Rydym yn gweithio o fewn ac ar draws ein disgyblaethau ar ystod eang o brosiectau diddorol, manwl sy’n hyrwyddo gwybodaeth o’r gorffennol a dealltwriaeth o’r presennol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r cyfoeth o arbenigedd sydd yma yng Nghymru a thu hwnt, ac yn cydweithio’n arloesol y tu hwnt i’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth am ein prosiectau presennol

Ancient stone inscription

Attic Inscriptions Online

Inscriptions on stone are the most important documentary source for the history of the ancient city of Athens and its surrounding region, Attica. This project makes available online the inscriptions of ancient Athens and Attica in English translation.

Illustration by Mirosław Kuzma

Paganiaeth Faltig, osteoleg, ac ymchwiliadau newydd i’r dystiolaeth sŵarchaeolegol

Mae prosiect BONEZ yn cymhwyso’r technegau gwyddoniaeth archeolegol mwyaf arloesol er mwyn ymchwilio i’r dimensiwn economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol ac ysbrydol o’r defodau cyhoeddus a ymarferwyd ymhlith y rhwydweithiau o baganiaid olaf i fodoli yng nghylchfa dymherus Ewrop.

The Catacombs of Anubis

Although animal cults are a widely recognised feature of religion in ancient Egypt, little is known about the nature of the catacombs and mummies associated with the temples dedicated to animal gods.

Potiau mymïaid wedi'u pentyrru, pob un yn cynnwys ibis wedi’i fymïo. De Claddgell yr Ibis, Gogledd Saqqara.

Dyddio’r Meirw: Chwyldroi cronoleg a chyd-destun yn Necropolis Anifeiliaid Cysegredig Saqqara

Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol a bydd yn dwyn ynghyd ystod amrywiol o ddyddio a thystiolaeth arall, a thrwy hynny lenwi bwlch yn ein dealltwriaeth o ddatblygiad y cyltiau anifeiliaid a thrawsnewid dealltwriaeth ohonynt fel agwedd hanfodol ond heb ei hymchwilio hyd yma o gymdeithas ac economi hynafol.

An old print including images of fish, birds, plants, animals, humans and a map

Cyfnewidfeydd Bwyta: Bwyd a Chrefydd yn y Byd Modern Cynnar

Mae Cyfnewidiadau Bwyta yn ymchwilio i rôl bwyd yn y cyfarfyddiad rhwng rhai o wahanol grefyddau yn y byd modern cynnar (c. 1570 - c. 1690) a chanlyniadau pellgyrhaeddol y rhyngweithiadau hyn.

Feasting networks and resilience logo

Rhwydweithiau gwledda a gwydnwch ar ddiwedd Oes Efydd Prydain

Mae archwilio sut mae cymunedau'n ymateb i argyfwng economaidd a hinsoddol yn hollbwysig er mwyn gwella dealltwriaeth o wydnwch yn y gorffennol a'r presennol.

Feeding the Roman Army in Britain logo

Bwydo'r Fyddin Rufeinig ym Mhrydain: Rhwydweithiau cyflenwi anifeiliaid i’r cyffindiroedd

Bydd y prosiect uchelgeisiol, rhyngddisgyblaethol hwn yn gwella ein dealltwriaeth yn fawr o’r fyddin Rufeinig ym Mhrydain ac, yn bwysicaf oll, y strategaethau a sicrhaodd hanes llwyddiannus imperialaeth Rufeinig.

Jewish Country Houses project logo

Tai Gwledig Iddewig - Gwrthrychau, Rhwydweithiau, Pobl

Prosiect ymchwil 4 blynedd a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau yw Tai Gwledig Iddewig - Gwrthrychau, Rhwydweithiau, Pobl.

Dysgu o’r Gorffennol: y turath a thrawsnewid

Drwy edrych ar fywydau ysgolheigion Mwslemaidd hanesyddol, rydym am ddadansoddi ac amlygu’r egwyddorion sy’n gysylltiedig â’r ffordd y gall y traddodiad Islamaidd alluogi ffyniant dynol ac addysgol.

Llun o bentref Lembach o floc 5

Y Llinell Maginot

Roedd gwrthgloddiau’r Llinell Maginot a adeiladwyd ar hyd ffiniau Ffrainc â’r Almaen a'r Eidal yn gamp beirianyddol ryfeddol y 1930au - ac a gostiodd dros €7 biliwn ym mhrisiau heddiw.

Rolling green hills and blue sky in the distance.

Sefydlu’r Gororau: Y Frwydr dros Diroedd ar y Ffin Ganoloesol Gynnar

Yn ystod diwedd y mileniwm cyntaf OC, daeth y dirwedd a elwir heddiw y Gororau yn barth ffiniol rhwng teyrnasoedd Cymreig a Saesneg gwrthwynebol.

Allor 5 o Tikal, Guatemala, sy’n dangos ailgladdedigaeth gweddillion esgyrnegol dynol yn Tikal a gafodd eu datgladdu o'u claddedigaeth gwreiddiol ar safle arall yn ystod y cyfnod Clasurol Hwyr (llun ar y chwith): HJPD, CC ERBYN 3.0; llun ar y dde yn y parth cyhoeddus).

Datgladdu a Symud Ymaith Gweddillion Esgyrnegol ar ôl Marwolaeth: Dull iso-histolegol arloesol i ymchwilio i arferion angladdol Maiaidd yn ystod y cyfnod cyn-hispanaidd

Nod prosiect PHEMOR yw ail-greu symud ymaith gweddillion dynol ar ôl marwolaeth o safleoedd Maiaidd yn ystod y cyfnod cyn-hispanaidd (250 BCE i 1525 CE) drwy ddefnyddio dull iso-histolegol arloesol.

Multiple hands raised.

Ymyriadau yn y carchar ar gyfer Troseddwyr Mwslimaidd (PRIMO)

Mae Ymyriadau yn y Carchar ar gyfer Troseddwyr Mwslimaidd (PRIMO) yn dylunio ac yn treialu strategaeth adsefydlu er mwyn gwneud y mwyaf o’r effeithiau adsefydlu mae dilyn Islam yn eu cael yn y carchar, ac i leihau risgiau dirfodol y dewis crefyddol hwnnw.

South Uist Projects and Environmental Research (Cardiff)

Exploring the history of settlement on the island from its initial occupation through to the clearances.

St David’s Society of Hong Kong / Cymdeithas Dewi Sant Hong Kong documents at the National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru in Aberystwyth. Photograph by Helena F. S. Lopes

Dewi Sant yn y Dwyrain: Cymunedau Cymreig yn Nwyrain a De-ddwyrain Asia yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif

Prosiect cydweithredol yn ymchwilio i hanes y Gymraeg yn Asia, gan dynnu sylw at gysylltiadau byd-eang o ddiwylliant a hunaniaeth Cymru, wrth ystyried goblygiadau ehangach y cysylltiadau hyn rhwng Cymru ac Asia yn y gorffennol a'r presennol.

A lady poses for the camera while people dance behind her

Rydyn ni’n gofalu am ein tylwyth ein hunain: Ymchwiliad ethnograffig-diwinyddol i’r profiad o ofal yng nghyd-destun dementia ar draws dau ddiwylliant

Ymchwilia’r prosiect hwn i sut y gall safbwyntiau’r gymuned frodorol a’r gymuned alltud ar ofal dementia ddyfnhau’r ddealltwriaeth ddiwinyddol o ofal dementia a’r arferion diwinyddol sydd ynghlwm wrtho.

Dr Flint Dibble in the lab

Sŵarchaeoleg yng Nghreta Hanesyddol: Ymagwedd Aml-radd at Anifeiliaid yng Ngroeg yr Henfyd - ZOOCRETE

Mae’r prosiect ZOOCRETE yn mabwysiadu dull rhyngddisgyblaethol er mwyn treiddio i ddatblygiad a hydwythder y gwladwriaethau dinas yng Nghreta hynafol, a hynny drwy lens gwledda cymunedol a chynhyrchu bwyd.

Edrych ar ein prosiectau blaenorol

Art Landscape Transformations: Măgura past and present

Măgura Past and Present is centred around the Romanian village of Măgura and, through the process of scientific and artistic interventions, will gain new insight into the relationships that different groups of people have with their physical environment and associated archaeology.

Cartooning the First World War

Cartooning the First World War brings together all the wartime newspaper cartoons of Joseph Morewood Staniforth (‘JMS’), which originally appeared in the British Sunday paper the News of the World and the Cardiff daily paper the Western Mail.

Joseph Anderson 150

A celebration of antiquarian Joseph Anderson and a Prehistoric Festival at The Yarrows, Caithness.

The Story of Story in Early South Asia

Character and Genre across Hindu, Buddhist and Jain Narrative Traditions.

The times of their lives

The times of their lives: towards precise narratives of change for the European Neolithic through formal chronological modelling.