Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter

Professor Kim Graham
Yr Athro Kim Graham

Mae'r Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter.

Yn y swydd hon, mae'r Athro Graham yn gyfrifol am gyflawni is-strategaeth ymchwil y Ffordd Ymlaen 2018-2023, gan gydweithio 6a chymheiriaid proffesiynol ac academaidd ar draws y Brifysgol.

Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae’r Athro Graham hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau'r Athro Graham yn cynnwys:

  • cynyddu amrywiaeth ein gweithgareddau ymchwil a'n cymuned ymchwil
  • datblygu cysylltiadau effeithiol ag Ymchwil ac Arloesi yn y DU a chyllidwyr eraill
  • arwain y gwaith o baratoi ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021
  • masnachu a chynyddu ehangder ac effaith economaidd ein hymchwil.

Ymchwil

Dechreuodd yr Athro Graham ei gyrfa ymchwil ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle bu'n Arweinydd Rhaglen yn Uned Gwybyddiaeth a Gwyddorau'r Ymennydd y Cyngor Ymchwil Feddygol. Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y newidiadau cynharaf i'r cof sy'n gysylltiedig â dementia.

Symudodd i Brifysgol Caerdydd yn 2007, gan ddod yn Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol.  Yn 2015, fe'i penodwyd yn Ddeon Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, ac ar ôl hynny, daeth yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter yn 2018.

Mae ei grŵp ymchwil yn defnyddio delweddu ymennydd datblygedig i holi sut mae amrywiadau yn strwythur ein hymennydd yn dylanwadu ar ein galluoedd o ran cofio, a sut mae difrod i rwydweithiau gwahanol yr ymennydd yn gysylltiedig â pheryg a gwydnwch dementia ar hyd cwrs bywyd.  Mae hi'n gyd-awdur llyfr sydd wedi ennill gwobr, The Evolution of Memory Systems.

Aelodaeth

  • Y Gymdeithas er Niwrowyddorau
  • Cymdeithas Ymchwil Anhwylderau'r Cof.

Mae’r Athro Graham hefyd yn Gadeirydd Bwrdd GW4, Dirprwy Gadeirydd Panel Hyfforddiant Anghlinigol a Datblygu Gyrfaol y Cyngor Ymchwil Feddygol ac yn aelod o Banel Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Personol: Iola Landy