Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethu

Y Cyngor a'r Senedd sy'n goruchwylio llywodraethu'r Brifysgol. Mae'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Brifysgol yn gweithredu ynddo yn seiliedig ar y Siarter, y Statudau a'r Ordiniannau.

Mae'r trefniadau llywodraethu a gynhwysir o fewn y fframwaith hwn yn canolbwyntio ar dair prif gorff; y Cyngor, y Senedd a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol (corff ymgynghorol i'r Llywydd a'r Is-Ganghellor).

Siarter, Statudau a Deddfiadau

Mae'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Brifysgol yn gweithredu ynddo yn seiliedig ar y Siarter, y Statudau a'r Ordiniannau.

Y Cyngor

Y Cyngor yw’r corff llywodraethu, ac felly, dyma brif awdurdod y Brifysgol. Y corff hwn sydd â'r gair olaf ynglŷn â phob mater sy'n effeithio ar y Brifysgol.

Y Senedd

Y Senedd yw ein prif awdurdod academaidd ac yn gyfrifol, ar ran y cyngor, am benderfynu ar bolisi addysgol.

Y Llys

Mae’r llys yn gorff eang ei gynrychiolaeth sy’n cyfarfod bob blwyddyn (fel arfer ym mis Ionawr) ac mae’n cynnwys llawer iawn o randdeiliaid. Y Canghellor sy'n cadeiro ac mae'r Llys yn derbyn yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol.

Pwyllgorau

Mae nifer o swyddogaethau gan y pwyllgorau. Maent yn darparu modd i gynrychioli ac ymgynghori.

Statws elusennol

Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig ac mae'r cyngor yn gweithredu fel Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ar gyfer yr elusen. Mae pob aelod Cyngor felly yn ymddiriedolwr yr elusen.

Cytundeb Perthynas Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cynnwys y cytundeb hwn, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Llywodraethu Prifysgol Caerdydd drwy ebostio governance@caerdydd.ac.uk.

Cytundeb Cydberthynas ag Undeb y Myfyrwyr

Polisi'r Cytundeb Perthynas sy'n amlinellu'r cytundeb rhwng Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2019/20.