Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (BA)

 • Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth
 • Côd UCAS: F400
 • Derbyniad nesaf: Medi 2023
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Lleoliadau - cartref a thramor

Profwch weithgareddau gan gynnwys cloddio, prosiectau amgueddfa a gweithgareddau labordy.

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

Anturiaethau gwaith maes

Cewch feithrin sgiliau ymarferol a rhoi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu ar waith; darganfod lleoliadau cyffrous a datgelu byd o'r gorffennol.

people

Dan arweiniad y gymuned

Mwynhewch weithgareddau amrywiol gan gynnwys ymweliadau gan siaradwyr rhyngwladol, y Gymdeithas Archaeoleg a digwyddiadau.

Archaeoleg yw'r astudiaeth o olion cymdeithasau'r gorffennol, o'r eitemau bach a wisgir ar y corff i gyfadeiladau anferth megis Côr y Cewri. Gan gymysgu'r gwyddorau a'r dyniaethau, bydd archaeoleg yn eich paratoi i ddeall yn well beth yw dynoliaeth. Dyma'r unig ddisgyblaeth sy'n eich galluogi i astudio dynoliaeth o'r hominidiaid cynharaf pum miliwn o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw.

A ninnau’n un o arloeswyr y ddisgyblaeth yn y DU, rydym yn dathlu 100 mlynedd o Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020. Heddiw, mae ein harbenigwyr yn dod â darganfyddiadau newydd a'r syniadau diweddaraf i mewn i addysgu bob dydd, gan arbenigo yn nwyrain y Canoldir, yr Aifft, Ewrop ac Ynysoedd Prydain.

Bydd ein gradd yn eich cyflwyno i'r amrywiaeth o dystiolaeth a astudir gan archaeolegwyr, o dirweddau, adeiladau a henebion i weddillion bwyd ac eitemau pob dydd.

Byddwch yn datblygu'r sgiliau penodol sydd eu hangen i astudio'r dystiolaeth amrywiol hon ynghyd â gwybodaeth eang am eu cyd-destun ehangach.

Yn arbennig o ddeniadol yw ein ffocws ar ddatblygu sgiliau ymarferol, yn y maes ac yn y labordy. Byddwch yn profi gwaith maes archeolegol a ariennir yn llawn trwy ein rhaglen a gymeradwyir. Mae’r lleoliadau cofiadwy hyn yn digwydd gartref yn y DU a thramor, yn ystod yr hafau fel arfer yn dilyn Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau.

Mae ein myfyrwyr Archaeoleg yn symud ymlaen i ystod o yrfaoedd, gyda graddedigion diweddar yn dewis gweithio o fewn y sector treftadaeth (e.e. i gontractwyr archeolegol, amgueddfeydd a chyrff treftadaeth) neu mewn sectorau lefel graddedigion yn amrywio o addysgu i fyd teledu. Mae astudio archaeoleg yn ffordd ardderchog o ddatblygu ystod o sgiliau a werthfawrogir gan gyflogwyr, er enghraifft trwy ddatblygu sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth yn y maes a dysgu sut i gyfleu straeon cymhleth am y gorffennol i ystod o gynulleidfaoedd.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

BBB-BBC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura, y Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2023. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2023 i ddangos y newidiadau.

Mae'r BA mewn Archeoleg yn radd tair blynedd sy'n rhoi lefel o hyfforddiant, sgil a gwybodaeth sy’n cael ei pharchu ym maes archeoleg broffesiynol. Mae o gymorth i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i wneud astudiaeth ôl-raddedig, chwilio am swydd ym maes archeoleg a'r sector treftadaeth, neu swydd y tu allan i'r ddisgyblaeth. Mae'n cynnig ystod enfawr o ddewis y gall myfyrwyr ei deilwra i'w ddiddordebau ei hun. Byddwch yn astudio gwerth 120 credyd o fodiwlau ym mhob blwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Rydych yn cymryd 80 credyd o fodiwlau mewn Archaeoleg o'ch cyfanswm o 120 credyd bob blwyddyn. Gellir cymryd eich 40 credyd sy'n weddill mewn pwnc arall yn yr Ysgol.

Mewn blwyddyn sy'n rhoi sylfaen drylwyr i chi yn y pwnc, cewch eich cyflwyno i'r technegau a'r dulliau y mae archaeolegwyr yn eu defnyddio, yn ogystal ag archaeoleg cymdeithasau penodol.

Byddwch yn ymgymryd â’ch prosiect gwaith maes cyntaf yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel Rhan Dau, gyda modiwlau'n cael eu cynnig bob yn ail flwyddyn gan roi ystod eang o bynciau i chi.

Dros y ddwy flynedd, byddwch yn cymryd cyfanswm o 240 credyd o fodiwlau. Byddwch yn astudio modiwlau craidd (80 credyd, 60 credyd a addysgir yn yr ail flwyddyn) ac yn dewis o ystod eang o fodiwlau penodol i gyfnod, pwnc neu dechneg ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Bydd hyn yn rhoi cryn dipyn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn dilyn y modiwl Astudiaeth Annibynnol Archaeolegol, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun yn fanwl.

Bydd eich ail brosiect gwaith maes yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref ym Mlwyddyn Pedwar.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn tri

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel Rhan Dau, gyda modiwlau'n cael eu cynnig bob yn ail flwyddyn gan roi ystod eang o bynciau i chi.

Byddwch yn astudio un modiwl craidd (20 credyd) ac ar gyfer gweddill eich modiwlau (100 modiwl), byddwch yn dewis o ystod eang o gyfnod, pwnc neu dechneg ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Bydd hyn yn rhoi cryn dipyn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Ym Mlwyddyn Tri mae gennych yr opsiwn o gymryd modiwl y Traethawd Hir Archaeoleg, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun yn fanylach.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r ffocws ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hun. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Hyrwyddir sgiliau archaeolegol trwy ystod o dasgau ymarferol wedi'u cynllunio a chymryd rhan mewn prosiectau gwaith maes yn uniongyrchol, gan gynnwys cloddio, arolygon, rhaglenni ôl-gloddio a phrosiectau curadurol mewn amgueddfeydd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle gallwch gael gafael ar ddeunyddiau cwrs a dolenni i adnoddau darllen ac ar-lein cysylltiedig. Yn ogystal â phrif lyfrgelloedd y Brifysgol, bydd gennych fynediad at Lyfrgell Sheila White, sy'n cynnwys copïau ychwanegol o lyfrau ar hanes a diwylliant Gwlad Groeg a Rhufeinig.

Byddwch yn cael Tiwtor Personol fydd yn gallu eich cynghori ar faterion academaidd a materion bugeiliol mewn modd cyfrinachol ac anffurfiol. Mae Tiwtoriaid Personol yn cwrdd â chi yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ac arweiniad, ac maent ar gael i ymgynghori â nhw ar adegau eraill yn ôl yr angen. Mae cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad ar gael trwy raglen strwythuredig o Gynllunio Datblygiad Personol a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda Thiwtoriaid Personol.

Sut caf fy asesu?

Intellectual skills are assessed summatively through written coursework, unseen examinations, class/laboratory tests and oral presentations. Practical archaeological skills are assessed summatively through written coursework, class tests and fieldwork reports. Formative assessment is provided during seminars, coursework and during fieldwork placements.

Assessment of transferable skills is through coursework, independent study and dissertation modules, presentations and written examinations. Teamwork is assessed in fieldwork and through collaborative projects such as site visits and study tours.

Formative feedback is provided during seminars, essay tutorials, laboratories and fieldwork placements. Feedback is also provided via written work proformas and exam mark returns.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae archaeoleg yn cyfuno sgiliau ymarferol ac ymchwil ac mae’n annog myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n berthnasol i’r ddisgyblaeth yn benodol y mae cyflogwr yn eu gwerthfawrogi. Mae myfyrwyr yn dysgu sut i asesu ystod o wybodaeth yn feirniadol, datblygu damcaniaethau, eu profi yn erbyn tystiolaeth ansoddol a meintiol, a chyflwyno casgliadau yn ysgrifenedig ac ar lafar. Maent yn dysgu sut i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm.

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Creu strategaethau a chynigion cydlynol mewn ymateb i sefyllfaoedd cymhleth.
 • Strwythuro ac ysgrifennu adroddiadau o hyd priodol ar gwestiynau penodol a phynciau ymchwil.
 • Cyfathrebu syniadau a dadleuon yn effeithiol mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig.
 • Arferion gweithio trefnus ac effeithlon - yn unigol yn ogystal ag mewn tîm.
 • Defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys llyfrgelloedd a'r rhyngrwyd.
 • Defnyddio Technoleg Gwybodaeth e.e. technolegau gofodol (gan gynnwys GIS), delweddu, rheoli data, archwilio archeolegol, modelu, cyfryngau cymdeithasol, ffilm ddigidol a sain.
 • Arferion trylwyr a phroffesiynol: gallu mentro a derbyn cyfrifoldeb sylweddol o fewn sefydliadau.
 • Meddwl yn feirniadol ar sail tystiolaeth.

Gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu trwy weithio gydag ysgolion, amgueddfeydd, busnesau a grwpiau cymunedol yn rhan o'n gweithgareddau arloesol o ymgysylltu â'r cyhoedd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i ystod eang o yrfaoedd gan ddefnyddio'r sgiliau a enillwyd drwy gydol cyfnodau eu graddau. Mae rhai yn dewis mynd ar drywydd proffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o'u harbenigedd yn y ddisgyblaeth, tra bod eraill yn mynd i'r sectorau cyhoeddus neu breifat, o addysgu i reoli gwaith dilyn graddedigion.

Dywedodd 96% o raddedigion 2016/17 yr Ysgol eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch).

Gan gymryd Graddedigion 2017 fel ein hesiampl ddiweddaraf, mae graddedigion o'r Ysgol wedi mynd ymlaen i rolau ym meysydd archaeoleg, y sector treftadaeth, addysgu, y gwasanaeth sifil, y fyddin, bancio ac yswiriant, a'r sector elusennol, gyda chyflogwyr yn amrywio o Amgueddfa Cymru a Oxford Archaeology East, i awdurdodau ac ysgolion y Cyngor Sir.

Yn ystod eich gradd gallwch fanteisio'n llawn ar yr ystod eang o gyfleoedd a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, ac sydd wedi'u gwella gan Swyddog Partneriaethau gweithle'r Ysgol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Archeolegydd Maes
 • Darlithydd
 • Cadwraethwr Treftadaeth

Lleoliadau

Rydym yn cynnig profiad yn y gweithle i’n myfyrwyr drwy ein lleoliadau gwaith wedi eu cyllido dros gyfnod o bedair wythnos, ym meysydd cloddio, amgueddfeydd a threftadaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn.

Rydych hefyd yn cael eich annog a’ch cefnogi’n ariannol i fynd ar leoliadau gwaith maes dramor.

Mae myfyrwyr Archaeoleg hefyd yn cael eu hannog i fanteisio ar Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP), sy’n cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr sydd ar leoliad am hyd at wyth wythnos, gan weithio dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil sydd wedi’u diffinio gan y staff.

Mae cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant treftadaeth (e.e. Cadw) fel rhan o'r modiwl lleoliadau gwaith maes neu’r modiwl cyfathrebu treftadaeth ac i gael rhagor o brofiad o weithio gyda'r cyhoedd o bob oedran drwy amrywiaeth o fentrau (e.e. y grŵp allgymorth Archaeoleg Guerilla, prosiect treftadaeth CAER a’r cynllun Rhannu gydag Ysgolion). Yn olaf, mae seminarau ymchwil wythnosol gyda siaradwyr gwadd rhyngwladol, Cymdeithas Archaeoleg myfyrwyr ac ystod o ddigwyddiadau eraill (e.e. cynadleddau, penwythnosau Bushcraft).

Gwaith maes

Mae'r prosiectau gwaith maes yn cael eu cymryd yn yr hafau cyn Blynyddoedd Dau a Thri, gan eich galluogi i roi eich sgiliau newydd ar waith a chael profiad ymarferol gwerthfawr.  Caiff y rhain eu haddysgu yn ystod pedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.