Ewch i’r prif gynnwys

Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (BA)

 • Maes pwnc: Ieithoedd modern a chyfieithu
 • Côd UCAS: Q912
 • Derbyniad nesaf: Medi 2025
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn dramor

Pam astudio'r cwrs hwn

tick

Ffocws galwedigaethol

Ffocws ar gyfieithu yn waith proffesiynol wedi'i gyfuno â hyfforddiant traddodiadol mewn iaith fodern.

globe

Y byd yw'ch ystafell ddosbarth

Treulio’ch trydedd flwyddyn yng ngwledydd yr iaith (ieithoedd) a ddewisoch chi.

screen

Profiad deinamig

Dysgwch gan siaradwyr brodorol ac unigolion sydd i bob pwrpas yn siaradwyr brodorol, gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o weithgareddau addysgu a dysgu.

academic-school

Gweithgareddau allgyrsiol

Bydd rhaglen fywiog yn eich helpu i ddysgu’r iaith a mwynhau ei diwylliant trwy ddosbarthiadau sgwrsio gyda myfyrwyr cyfnewid, caffis iaith a chymdeithasau iaith i fyfyrwyr.

mortarboard

Ffocws ar y dyfodol

Rhaglen a fydd yn eich galluogi i ymgorffori medrau academaidd, trosglwyddadwy a chyflogadwyedd o’r dechrau.

Mae cyfieithu’n faes pwysig ledled y byd ac, ar ben hynny, mae’n un o’n gweithgareddau mwyaf sylfaenol am ei fod yn ein galluogi i drin a thrafod ein gilydd ar draws diwylliannau. 

Yn ystod cwrs pedair blynedd BA Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor, byddwch chi’n meithrin y gallu i gyfieithu a chyfryngu rhwng ieithoedd, diwylliannau a chymunedau. Byddwch chi’n ennill medrau ieithyddol a chyfathrebu o safon uchel, cymwyseddau rhyngddiwylliannol a meddwl rhagorol a’r gallu i ddeall cyd-destunau proffesiynol maes cyfieithu yn drylwyr. Ar ben hynny, byddwch chi’n meithrin gwytnwch ac annibyniaeth trwy dreulio amser mewn amgylchiadau ieithyddol amgen.

Bydd cwrs BA Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes cyfieithu a’r amryw swyddi lle mae medrau ieithyddol o fantais. Trwy astudio cyfieithu, byddwch chi’n meithrin amrywiaeth helaeth o wybodaeth a medrau trosglwyddadwy a fydd o fantais ym myd gwaith fel y byddwch chi’n ymgeisydd cystadleuol a deniadol mewn gweithlu mwyfwy byd-eang ei natur gan agor drysau i sawl llwybr gyrfaol.

Cewch chi ddewis astudio cyfieithu gydag un neu ddau o’r ieithoedd canlynol: 

 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Portiwgaleg
 • Sbaeneg
 • Siapanaeg
 • Tsieinëeg

Mae dau lwybr i’r rhaglen. Mae’r naill i fyfyriwr a chanddo Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth mewn iaith fodern (Elfennol Uchaf) ac mae’r llall i’r rhai nad ydyn nhw wedi astudio iaith fodern yn drylwyr (Elfennol).

Byddwch chi’n meithrin eich medrau ysgrifennu, siarad a gwrando trwy amryw weithgareddau dysgu a deunyddiau clyweledol. At hynny, byddwch chi’n meithrin eich medrau ieithyddol a meddwl trwy astudio ein modiwlau cyfieithu pwrpasol sydd wedi’u llunio gan arbenigwyr cyfieithu ac iaith profiadol, hyddysg a brwdfrydig iawn dros ieithoedd. Rhan annatod o’r rhaglen hon yw’r cyfle i dreulio amser dramor, gan fyw a gweithio yn niwylliant yr ieithoedd rydych chi’n eu hastudio. Cewch chi naill ai astudio mewn prifysgol sy’n bartner inni neu fwrw tymor mewn swydd ym mhob semester.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon, bydd medrau cyfieithu ymarferol o’r radd flaenaf gyda chi a byddwch chi’n gallu trin a thrafod un neu ddwy iaith dramor fodern yn hyderus. Byddwch chi’n gallu siarad ac ysgrifennu'n rhugl ac yn gywir a darllen, deall a dadansoddi testunau cymhleth yn yr iaith (ieithoedd) hynny, ac yn Saesneg, yn hyderus.

* Nodwch: Chewch chi ddim cyfuno Tsieinëeg a Siapanaeg ag unrhyw ieithoedd eraill; dim ond ar ein llwybr uniaith mae modd eu hastudio.

Maes pwnc: Ieithoedd modern a chyfieithu

 • academic-schoolYr Ysgol Ieithoedd Modern
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB. Os oes gennych radd B mewn iaith ar lefel A, bydd gennych fynediad i'r llwybr Elfennol Uwch ieithoedd.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 pwnc HL. Os oes gennych radd 6 mewn iaith HL, bydd gennych fynediad i'r llwybr Elfennol Uwch ieithoedd.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch, a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd

cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Celfyddydau, Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol. Os oes gennych radd B mewn iaith Safon Uwch ar y cyd â'r BTEC neu yn ychwanegol ato, bydd gennych fynediad at lwybr Elfennol Uwch yr ieithoedd.

Lefel T

M mewn Lefel T mewn unrhyw bwnc.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2025

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis prynu geiriaduron dwyieithog heb eu talfyrru a’r cyfeirlyfrau gramadeg. Er bod y rhan fwyaf o ddeunyddiau’r cwrs yn y Llyfrgell, mae llawer o fyfyrwyr yn dewis prynu copi personol o'r testunau gosod.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae rhaglen BA Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor yn un bedair blynedd. Mae wedi’i threfnu i’ch galluogi i feithrin cymwyseddau a medrau ieithyddol o safon flwyddyn ar ôl blwyddyn fel y byddwch chi’n un dyfeisgar, annibynnol a beirniadol ei feddwl sy’n barod ar gyfer gwaith proffesiynol.

Ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, byddwch chi’n astudio modiwlau 30 credyd yr un gan ennill cyfanswm o 120. Byddwch chi’n treulio'ch trydedd flwyddyn mewn gwlad berthnasol gan astudio neu weithio yno. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2025/2026. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2025

Blwyddyn un

Byddwch chi’n cyfuno cyfieithu ag un neu ddwy iaith fodern gan eich galluogi i astudio dau faes sy’n gysylltiedig.

Byddwch chi’n astudio dau fodiwl cyfieithu pwrpasol, gan ategu hynny trwy astudio un neu ddwy iaith.

Bydd blwyddyn gyntaf y rhaglen yn gosod sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i fyfyrwyr llwybr y dechreuwyr, ac yn meithrin medrau ieithyddol i fyfyrwyr ôl Safon Uwch ar y llwybr arall.

Os dewiswch chi ganolbwyntio ar un iaith, byddwch chi’n astudio modiwl am hanes, diwylliannau a chymdeithasau gwledydd a rhanbarthau’r iaith honno.

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch chi’n parhau â dau fodiwl cyfieithu pwrpasol yn ogystal â mireinio medrau trin a thrafod un neu ddwy iaith.

Byddwch chi’n dysgu rhagor am ddulliau cyfieithu ac arferion proffesiynol trwy archwilio testunau a geirfa arbenigol mewn meysydd megis y gyfraith, meddygaeth a llenyddiaeth. Bydd trafodaethau manylach am gyfieithu yn y byd academaidd a’r tu hwnt.

Byddwch chi’n parhau â'ch taith ieithyddol hefyd, gan astudio un neu ddau fodiwl iaith.

Os dechreuoch chi astudio dwy iaith yn y flwyddyn gyntaf, a chithau’n dewis canolbwyntio ar un yn yr ail flwyddyn, mae’r rhaglen yn cynnig y hyblygrwydd ichi wneud hynny.

Os dewiswch chi ganolbwyntio ar un iaith, byddwch chi’n astudio modiwl cyfatebol am fyd ac iaith busnes neu fodiwl am hanes, diwylliannau a chymdeithasau’r rhanbarthau lle mae’r trigolion yn siarad yr iaith honno. Trwy edrych ar y gwledydd mewn cyd-destun byd-eang, byddwch chi’n gwybod rhagor am ddylanwad diwylliannau eraill a datblygiadau a digwyddiadau ehangach ar y rhanbarthau ieithyddol a daearyddol hynny.

Y tu allan i'ch astudiaethau ffurfiol, bydd cyfle i gymryd rhan yn ein Cynllun Mentora Disgyblion o dan nawdd Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn hyfforddi israddedigion fel y gallan nhw fentora grwpiau bychain o ddisgyblion yn yr ysgolion uwchradd am bum wythnos.

At hynny, bydd cyfle i hyrwyddo dysgu ieithoedd trwy ymuno â Chynllun y Llysgenhadon o Fyfyrwyr Ieithoedd. Ar ôl hyfforddiant, gall llysgenhadon ieithoedd siarad yn gyhoeddus am eu profiad o ddysgu ieithoedd a medrau cyfieithu. Gallai fod cyfle ichi gymryd rhan mewn amryw weithgareddau megis sesiynau cyflwyno ieithoedd a chyfieithu, helpu ysgolion i hyrwyddo ieithoedd ar eu safleoedd neu hybu ieithoedd a chyfieithu yn ystod ffeiriau gyrfaoedd a diwrnodau agored.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Byddwch chi’n treulio’r drydedd flwyddyn dramor. Yn ystod y flwyddyn dramor, byddwch chi’n mireinio medrau iaith a chyfieithu yn ogystal â dysgu rhagor am y diwylliant a dod yn fwy annibynnol, dyfeisgar a gwydn. Bydd astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf gan feithrin hyder ac aeddfedrwydd mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Mae tair ffordd o dreulio blwyddyn dramor.

 1. Astudio - rydyn ni wedi sefydlu trefniadau cyfnewid sy'n cynnig cyfle i astudio mewn sefydliadau ym Mrasil, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Siapan, Portiwgal, Sbaen, y Swistir a Taiwan.
 1. Addysgu - mae modd bwrw tymor yn gynorthwywr addysgu mewn cynllun o dan nawdd y Cyngor Prydeinig lle y gallech chi weithio yn un o ddinasoedd neu drefi amrywiaeth helaeth o wledydd. Mae’r dewis hwnnw’n cynnig profiad addysgu uniongyrchol gan eich galluogi i ennill cyflog digonol, er mai dim ond yn rhan-amser y byddwch chi’n gweithio. Cyn dechrau yn y cynllun, bydd y Cyngor Prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad ddewisoch chi. Ar ben hynny, dylai’r ysgol lle y byddwch chi’n gweithio eich helpu i gyflawni rôl athro a dod o hyd i lety.
 1. Gweithio - bydd cyfle i fyfyrwyr sy'n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg a Sbaeneg weithio mewn sefydliad neu gwmni sy’n ymwneud ag ieithoedd modern. Cewch chi drefnu hynny trwy bobl rydych chi’n eu hadnabod neu gysylltu â’r sefydliadau yn uniongyrchol. Gall yr ysgol hysbysebu swyddi o’r fath, hefyd. I ofalu y bydd digon o gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith ddewisoch chi yno a chael profiad buddiol, bydd angen sêl bendith yr ysgol ar drefniadau o’r fath.

Beth bynnag ddewiswch chi, bydd blwyddyn dramor yn gyfle gwych i ddeall rhagor am yr iaith, cydio mewn diwylliant arall a chael profiad o weithio neu astudio’n rhyngwladol.

Mae hawl gan bob myfyriwr sy’n astudio neu’n gweithio dramor i ofyn i Lywodraeth Cymru neu Gynllun Turing am gymorth ariannol.

Rhaid i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n ddinasyddion o’r wlad lle y byddan nhw’n gweithio neu’n astudio gael teitheb i wneud hynny. Does dim rheolaeth na dylanwad gyda ni ar brosesau ofyn am deitheb ond byddwn ni’n eich helpu i lunio’ch cais a pharatoi ar gyfer eich blwyddyn dramor.

Blwyddyn pedwar

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch chi’n astudio un modiwl cyfieithu craidd i fireinio medrau iaith, ac yn dilyn eich diddordebau trwy astudio modiwl arall o'ch dewis.

Byddwch chi’n edrych ar ymchwil ac adnoddau cyfieithu, yn elwa ar hyfforddiant ynghylch technoleg cyfieithu ac yn clywed cynghorion gwerthfawr am drin a thrafod gorchwylion ymestynnol y diwydiant megis rheoli prosiectau cyfieithu, ymddwyn yn ôl safonau moesegol a phroffesiynol, datblygu a chynnal rhwydweithiau a’ch hyrwyddo’ch hun yn gyfieithydd. Byddwch chi’n parhau i fireinio medrau iaith hefyd, gan astudio un neu ddau fodiwl iaith uwch.

At hynny, byddwch chi’n astudio un neu ddau fodiwl dewisol yn ôl faint o ieithoedd rydych chi’n eu hastudio.  Un dewis yw llunio traethawd hir neu brosiect cyfieithu anodedig lle y gallwch chi gynnal ymchwil fanwl neu gyfieithu a dadansoddi testun hir. Mae myfyrwyr blaenorol wedi trafod amryw bynciau megis testunau meddygol, straeon plant, llenyddiaeth yr Affrig, isdeitlo darlithoedd, archwilio cyfieithiadau o’r newyddion a dadansoddi themâu LGBTQ+ mewn cyfieithiadau.

Bydd cyfle i ehangu’ch medrau a’ch gorwelion hefyd, trwy fodiwlau dewisol am hanes a materion diwylliannol yn ogystal â sawl dewis allgyrsiol. Gall themâu a phynciau'r flwyddyn olaf gynnwys llenyddiaeth, ffilmiau a’r diwylliant gweledol, hanes, gwladychiaeth ac astudiaethau rhyw. Bydd yr ystod yn amrywio yn ôl eich dewis i astudio un iaith neu ddau.

Ar ben hynny, gallech chi gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn lle y byddwch chi’n treulio cyfnod mewn ysgol leol sy’n bartner inni.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Rydyn ni’n defnyddio amryw ddulliau addysgu megis darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau iaith a gweithdai. Mae cynnwys darlithoedd yn cyfleu trosolwg o brif gysyniadau a fframweithiau pwnc, gan roi'r medrau a fydd yn eich galluogi i gynnal ymchwil yn annibynnol ar gyfer y seminarau, datblygu’ch syniadau eich hun a’u rhoi nhw ar waith. Gallen ni gyflwyno’r deunyddiau hynny’n bersonol neu ar ffurf ddigidol fel y bydd modd eu hastudio wrth eich pwysau. 

Mae seminarau’n ddosbarthiadau rhyngweithiol sy'n cynnwys grŵp bychan o fyfyrwyr ac aelod o dîm addysgu'r modiwl. Gall ffurf y seminarau amrywio megis trafodaeth gan y grŵp i gyd, gwaith mewn grwpiau bychain a chyflwyniadau o dan adain myfyrwyr. Mae seminarau’n cynnig awyrgylch egnïol lle y gallwch chi gnoi cil ar syniadau a dadleuon sydd wedi’u cyflwyno yn y darlithoedd. Er enghraifft, gallech chi ddefnyddio dulliau cyfieithu penodol yn eich ieithoedd, elwa ar ymarfer defnyddio technoleg gyfieithu neu drafod rhai syniadau beiddgar o hanes cyfieithu.

Mae’n ffordd o ddysgu iaith yn canolbwyntio ar ddysgu gweithredol a chyfranogiad ystyrlon myfyrwyr. Bydd digon o gyfleoedd i ddefnyddio a datblygu'r cymwyseddau a medrau iaith allweddol yn rheolaidd. Mae dosbarthiadau wedi'u trefnu i ehangu’ch hyfedredd ieithyddol a gwella'ch hyder a'ch medrau cyfathrebu mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol.

Mae paratoi ar gyfer dosbarth ac astudio’n annibynnol yn rhan bwysig o'ch dysgu. Rhwng dosbarthiadau, byddwch chi’n paratoi deunydd, tystiolaeth a dadleuon, ac yn cwblhau tasgau iaith yn unigol neu mewn grwpiau. I’ch helpu i ddysgu iaith yn annibynnol, mae Ysgol yr Ieithoedd Modern wedi llunio adnoddau a gweithgareddau dysgu cymeradwy ac rydyn ni’n eich annog i’w defnyddio yn rhan o’ch dysgu annibynnol. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Tiwtor personol fydd yn eich arwain trwy’ch astudiaethau, gan eich cynghori ar faterion academaidd. Eich tiwtor personol fydd y ddolen gyswllt bob amser ynghylch unrhyw anawsterau sy’n effeithio ar eich astudiaethau. Byddwch chi’n cyfarfod â’ch tiwtor personol ddwywaith yn ystod pob blwyddyn academaidd ond dyma’ch annog chi i gysylltu â’ch tiwtor unrhyw bryd os oes angen cymorth neu gyngor arnoch chi. Bydd pob aelod o staff academaidd ar gael i gwrdd â myfyrwyr yn ôl oriau penodol. 

Yn ystod eich blwyddyn dramor, bydd cydlynydd astudiaethau tramor yn cysylltu â chi bob hyn a hyn ac yn cadw llygad ar eich cynnydd. 

Mae gan bob modiwl le neilltuedig yng Nghyfleuster Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, lle y byddwn ni’n eich tywys trwy weithgareddau’r wythnos a’r tasgau y bydd angen eu cwblhau. Bydd yno ddeunyddiau ac adnoddau dysgu megis recordiadau o ddarlithoedd, tasgau ac adnoddau iaith a dolenni ag adnoddau digidol gan gynnwys deunyddiau’r llyfrgelloedd ar ffurf electronig. 

Mae staff y Gwasanaethau Proffesiynol ar gael yng nghanolfan yr israddedigion i ateb eich cwestiynau. At hynny, mae swyddog cynorthwyo myfyrwyr sy’n gallu’ch cynghori a’ch llywio yn ôl yr angen mewn awyrgylch cefnogol, caredig a chyfrinachol.

Mae Gwasanaethau Bywyd y Myfyrwyr, yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, yn cynnig ystod o wasanaethau. Mae’r gwasanaethau cymorth hynny’n cynnwys: Cynghori ar arian, dyfodol myfyrwyr, cwnsela, iechyd a lles, mentora, medrau astudio academaidd, Gwasanaeth Anableddau’r Myfyrwyr a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Diben yr asesu yw’ch helpu i hel syniadau, meithrin medrau a datblygu galluoedd. 

Byddwch chi’n gweld amrywiaeth o fformatau asesu. Mae gwaith ein cwrs cyfieithu yn asesu’ch gallu i drosi’r testunau gwreiddiol i’r Saesneg ar ffurf effeithiol a phriodol ac i bwyso a mesur y broses. Bydd prosiectau a chyflwyniadau grŵp yn cryfhau'ch medrau rhyngbersonol. 

Byddwch chi’n astudio blociau adeiladu iaith hefyd, gan gynnwys patrymau a strwythurau gramadegol a geiriadurol. Byddwn ni’n asesu’r medrau hynny yn rheolaidd yn ystod modiwlau iaith sy’n adlewyrchu natur gynyddol a chronnus dysgu iaith. 

Rydyn ni’n defnyddio ffurfiau asesu traddodiadol (megis traethodau, posau, profion yn y dosbarth, arholiadau llafar a thraethodau hir) yn ogystal â mathau mwy arloesol (megis portffolios cyfieithu, prosiectau chwarae rolau, blogiau, cyfweliadau a chyflyniadau posteri). 

Rhoddir adborth ysgrifenedig am waith ar ôl ei asesu i’ch helpu i wella ar gyfer yr asesiadau nesaf, a bydd cyfleoedd ichi drafod yr adborth gyda’ch tiwtoriaid. At hynny, bydd amryw ymarferion megis posau, cyflwyniadau, traethodau a phrosiectau. Bydd y tiwtoriaid yn rhoi adborth ffurfiannol i wella’ch dysgu a’ch deall cyn sefyll yr asesiadau crynodol.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch chi’n gallu:

Gwybod a deall:

GD 1 Siarad, ysgrifennu a deall un neu ddwy iaith dramor fodern yn ôl safon gradd. 

GD 2 Deall strwythurau, cyweiriau ac amrywiaethau'r ieithoedd rydych chi'n eu dysgu a'u defnyddio fel y bo'n briodol.

GD 3 Dangos eich bod yn gwybod galwedigaeth cyfieithu a’i dulliau yn drylwyr yn ogystal â defnyddio’r hyn rydych chi’n ei wybod mewn tasgau cyfieithu ymarferol a chyd-destunau proffesiynol.  

GD 4 Defnyddio gwybodaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol o ddiwylliannau eraill, a dealltwriaeth gynnil o bwysigrwydd diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol maes cyfieithu i lywio a chyfieithu rhwng diwylliannau.

Medrau deallusol:

SD 1 Cyfathrebu mewn modd eglur, cryno ac effeithiol â chynulleidfaoedd amryfal ar bapur ac ar lafar yn Saesneg ac un neu ddwy iaith dramor fodern.  

SD 2 Dadansoddi amrywiaeth o destunau cyffredinol ac arbenigol, datrys problemau cyfieithu cymhleth a myfyrio ar y dulliau cyfieithu priodol wrth ymgymryd â thasgau a phrosiectau cyfieithu.  

SD 3 Defnyddio medrau ieithyddol uwch ac arbenigedd diwylliannol i hel wybodaeth a dehongli ystyron mewn ystod eang o gyd-destunau. 

SD 4 Gwerthuso syniadau a dulliau cyfieithu yn feirniadol trwy ddadleuon wedi’u llunio’n dda, wedi’u cyflwyno mewn fformatau academaidd a phroffesiynol priodol – traethodau, cyflwyniadau, sylwebaethau cyfieithu – gyda thystiolaeth berthnasol a chyfeiriadau.   

Medrau ymarferol proffesiynol:

SY 1 Defnyddio rhaglenni TG, gan gynnwys technoleg cyfieithu a chyfryngau digidol, lle bo'n briodol. 

SY 2 Defnyddio medrau ac arferion cyfieithu uwch mewn lleoliad proffesiynol.

SY 3 Gweithio’n rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau. 

SY 4 Dangos gwytnwch, y gallu i ymaddasu ac annibyniaeth trwy dreulio amser yn niwylliant iaith dramor fodern. 

SY 5 Cyfieithu a golygu ystod o destunau cyffredinol ac arbenigol yn effeithiol yn ôl safonau proffesiynol ac arferion creadigrwydd.   

Medrau trosglwyddadwy/allweddol:

SA 1 Rhesymu, gwerthuso tystiolaeth a datrys problemau, gan gysylltu elfennau damcaniaethol â rhai ymarferol.  

SA 2 Ymchwilio i wybodaeth a dehongli data perthnasol. 

SA 3 Creu syniadau gwreiddiol a defnyddio dull creadigol, llawn dychymyg a dyfeisgar o feddwl wrth ymateb i anghenion a phroblemau.   

SA 4 Dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol a derbyn ei negeseuon. 

SA 5 Bod yn ddyfeisgar ac ysgwyddo cyfrifoldeb am eich dysgu a'ch datblygu proffesiynol eich hun. 

SA 6 Defnyddio amryw fedrau cyflogadwyedd a menter megis creadigrwydd, mentro, trefnu, rheoli amser, gweithio'n annibynnol a gweithio mewn tîm.

SA 7 Ymddwyn yn ddinesydd byd-eang gan gydio mewn gwahaniaethau diwylliannol a’u gwerthfawrogi trwy brofiad o wledydd eraill.  

SA 8 Cyfathrebu a chyfryngu ar draws ieithoedd a diwylliannau.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Mae lleoliadau a phrofiad gwaith yn gyfleoedd gwych i wella eich cyflogadwyedd a’ch rhagolygon gyrfaol, a gallan nhw’ch helpu i ddod i benderfyniadau ynglŷn â’ch gyrfa yn y dyfodol. Mae ein rhaglen Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (BA) yn cynnwys dysgu allanol yn elfen annatod o gwrs eich gradd.

Rydyn ni wedi ymroi i’ch helpu i wireddu’ch uchelgeisiau proffesiynol trwy roi ichi’r medrau, y chwilfrydedd a’r hyder i adael eich ôl mewn marchnad swyddi gystadleuol. Ni waeth a ydych chi’n gwybod beth yr hoffech chi ei wneud ar ôl y brifysgol neu beidio, mae digon o adnoddau a chymorth gyda ni i’ch arwain.

Bob semester, byddwn ni’n hysbysebu interniaethau ar y campws, lle y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr weithio o dan oruchwyliaeth ynghylch arloesi addysgol, gwasanaethau proffesiynol a phrosiectau ymchwil mae staff wedi’u pennu.

Mae’n graddedigion yn ffynnu ym marchnad y swyddi. Mae eu graddau cyfieithu ac iaith yn eu harwain at ystod amryfal a chyffrous o yrfaoedd megis cyfieithu mewnol, cyfieithu ar y pryd, y cyfryngau, teithio, cyllid, adnoddau dynol, rolau cyswllt chwaraeon rhyngwladol, ymgynghorwyr busnes, addysg, iechyd, gwleidyddiaeth, diplomyddiaeth, y Gwasanaeth Sifil, y gyfraith ac addysgu.

Mae llawer yn astudio ar gyfer gradd uwch megis ein MA mewn Cyfieithu.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.