Ewch i’r prif gynnwys

Diwinyddiaeth (MTh)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs yma ar gau ar hyn o bryd. Bydd ceisiadau ar gyfer mynediad 2024/25 yn agor ddechrau mis Hydref.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn myfyrio’n feirniadol ar eich ymarfer proffesiynol mewn rhaglen sydd wedi’i dylunio i gefnogi datblygiad proffesiynol offeiriadaeth a phroffesiynau perthnasol eraill.

people

Cefnogi eich gweinidogaeth

Wedi'i ddylunio i gefnogi'r weinidogaeth a datblygiadau proffesiynol cysylltiedig eraill fydd yn eich caniatáu i fyfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer proffesiynol.

structure

Llwybrau arbenigol

Byddwch yn dewis o blith un o bum llwybr sy'n addas i'ch anghenion.

tick

Addysgu hyblyg

Mae'r addysgu'n digwydd dros gyfnod o wyth diwrnod bob semester.

rosette

Bydd yn gwella eich gallu bugeiliol

Datblygwch eich gallu deallusol a'ch sgiliau ymchwil i ddyfnhau eich arferion myfyrio.

Byddwch yn myfyrio ar eich ymarfer proffesiynol mewn modd beirniadol yn ein rhaglen un flwyddyn sydd wedi’i llunio i gefnogi datblygiad proffesiynol offeiriadaeth a phroffesiynau eraill

.

Mae ein cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sy'n cymryd rhan mewn rhyw fath o offeiriadaeth, boed hynny’n fel lleygwyr neu glerigwyr, ac mae’n ceisio gwella medrusrwydd ymarferwyr, gan eich cynorthwyo i gyfrannu’n well at eich offeiriadaeth.

Dewis llwybr sy’n addas

Byddwch yn dewis un o bum llwybr sy'n addas i'ch anghenion:

 • Astudiaethau Beiblaidd
 • Athrawiaeth Gristnogol
 • Hanes yr Eglwys
 • Arweinyddiaeth Gydweithredol Gristnogol
 • Diwinyddiaeth Ymarferol

Mae'r addysgu’n digwydd yng Ngholeg Bedyddwyr De Cymru ac Athrofa Sant Padarn dros wyth diwrnod bob semester.

Byddwch yn datblygu eich cymhwysedd deallusol a'ch sgiliau ymchwil, gan ddyfnhau eich ymarfer myfyriol a gwella eich gallu bugeiliol.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4929
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic Requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as religious studies, theology, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements: 
IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline: 
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad/astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r hyn rydych chi'n ei astudio yn dibynnu ar eich llwybr.

Ar gyfer y rhaglen Meistr amser llawn hon rydych yn cymryd cyfanswm o 180 credyd.

Mae hyn yn cynnwys chwech o fodiwlau a addysgir (120 credyd) gan gyfuno modiwlau craidd a dewisol wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer eich llwybr.

Byddwch yn symud ymlaen at eich traethawd hir (60 credyd) ar ôl cwblhau’r cam a addysgir yn llwyddiannus.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio gwerth 60 credyd o fodiwlau ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio gwerth 60 credyd o fodiwlau ym mlwyddyn dau.

Blwyddyn tri

Byddwch yn ymgymryd â'ch traethawd hir (60 credyd) ym mlwyddyn tri.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r addysgu’n digwydd yng Ngholeg Bedyddwyr De Cymru ac Athrofa Sant Padarn dros wyth diwrnod bob semester.

Sut y caf fy asesu?

Asesir drwy draethodau, aseiniadau (fel adolygiadau o lyfrau a chyflwyniadau) ac arholiadau ysgrifenedig, yn dibynnu ar y modiwlau rydych chi'n eu dewis.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ôl cofrestru, caiff Tiwtor Personol ei neilltuo i chi a byddwch yn cael adnoddau addysgu a dysgu, gan gynnwys Llawlyfr i Ôl-raddedigion. Mae adnoddau ychwanegol sy’n benodol i’r modiwlau ar gael yn ystod y rhaglen.

Eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt i drafod unrhyw broblemau sy'n codi gyda'r cwrs. Gellir cyfeirio ymholiadau pellach at Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol. Mae ein tîm Gwasanaethau Proffesiynol hefyd ar gael i gynnig cyngor a chymorth.

Adborth

Gallai adborth ar waith cwrs gael ei roi ar ffurf sylwadau ysgrifenedig ar waith a gyflwynir; rhoi atebion ""enghreifftiol"" a/neu drafodaeth mewn sesiynau cyswllt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Dadansoddi beirniadol, hyblygrwydd deallusol a phwerau gwerthuso
 • Sgiliau ymchwil ar gyfer lleoliadau cymdeithasol a sefydliadol
 • Sgiliau cyfathrebu, sgiliau rheoli gwybodaeth a sgiliau myfyriol beirniadol
 • Sgiliau myfyrio ar ymarfer a hunan-ddealltwriaeth yng ngwasanaeth bugeiliol a gweithgareddau eraill caplaniaid.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,475 Dim
Blwyddyn dau £4,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,225 £2,000
Blwyddyn dau £10,225 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Religion and theology


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.