Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Cyhoeddus (MPH)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video for Masters in Public Health

Mae’r rhaglen Meistr yn Iechyd y Cyhoedd yn aml-ddisgyblaethol a thraws-broffesiynol o ran ei gynnwys a’r myfyrwyr mae’n ei ddenu fel arfer. Mae’r MYA wedi'i redeg yn llwyddiannus yng Nghaerdydd ers 1989 ac mae ganddo enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ein rhaglen Meistr yn Iechyd y Cyhoedd (MPH), a ddarperir gan arbenigwyr arweiniol ym maes eang iechyd y cyhoedd, yn darparu profiad dysgu aml-ddisgyblaethol sydd o ansawdd uchel ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r MPH yn rhaglen sefydledig sy’n adnabyddus yn fyd-eang, ac mae’n datblygu gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd i ddod yn arweinwyr ym maes diogelu a hyrwyddo iechyd a lles y boblogaeth a’r blaned.

Anogir ymgeiswyr o ystod o gefndiroedd i wneud cais, o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a meddygaeth i ddadansoddwyr, gwyddonwyr data a chyfrifiadureg, peirianwyr, penseiri, cynllunwyr, swyddogion iechyd yr amgylchedd, newyddiadurwyr, cyfreithwyr, economegwyr, arloeswyr, entrepreneuriaid a gweithwyr proffesiynol ym maes busnes. Mae hyn yn cynrychioli natur ryngddisgyblaethol ymchwil ac arfer iechyd y cyhoedd, yn unol â dull Iechyd ym Mhob Polisi Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae hon yn rhaglen lawn amser wyneb yn wyneb, a ddarperir mewn blwyddyn academaidd. Mae’n cynnwys chwe modiwl craidd a fydd yn eich helpu chi i archwilio hanfodion epidemioleg, cymhwyso dulliau ystadegol i iechyd y cyhoedd mewn modd beirniadol, a chymhwyso egwyddorion epidemioleg yng nghyd-destun iechyd y cyhoedd.

Bydd hefyd yn rhoi’r arbenigedd i chi hyrwyddo ac arwain newid drwy ymgysylltu ag ymchwil a damcaniaeth rheoli, arweinyddiaeth a pholisi iechyd. Bydd yn eich cefnogi chi i wneud penderfyniadau strategol am ddiogelu a gwella iechyd, a bydd yn caniatáu i chi gymhwyso eich dysgu ar y rhaglen drwy werthuso sefyllfaoedd astudiaethau achos perthnasol yn y maes mewn modd beirniadol.

Er mwyn ennill y cymhwyster Meistr, byddwch yn cyflawni prosiect traethawd hir terfynol, wedi’i gytuno gyda’ch goruchwylydd, ar bwnc iechyd y cyhoedd addas. Gellir cyflawni prosiectau traethawd hir ar ystod o bynciau, o ymchwil, gwerthuso gwasanaethau, arloesedd neu entrepreneuriaeth ym meysydd diogelu iechyd, gwella iechyd, neu iechyd y cyhoedd ym maes gofal iechyd. Byddwch yn cael cefnogaeth lawn gan oruchwylydd y traethawd hir a chyfadran y rhaglen.

Nod y cwrs yw rhoi’r wybodaeth i chi allu:

 • Asesu iechyd ac anghenion iechyd y boblogaeth mewn modd ansoddol a meintiol, gan gynnwys penderfynyddion a statws iechyd a lles a datblygu camau effeithiol
 • Gwerthuso tystiolaeth o effeithiolrwydd ymyriadau, rhaglenni a gwasanaethau iechyd a gofal iechyd mewn modd beirniadol
 • Ystyried damcaniaeth a thystiolaeth, gan gyfosod canfyddiadau i hyrwyddo iechyd poblogaethau drwy ddylanwadu ar ffordd o fyw ac amgylchedd economaidd-gymdeithasol, corfforol a diwylliannol drwy ddulliau hyrwyddo iechyd, gan gynnwys addysg iechyd
 • Cyfosod seiliau tystiolaeth cyfoes a chanllawiau allweddol i ddiogelu iechyd y cyhoedd rhag peryglon trosglwyddadwy ac amgylcheddol
 • Casglu, cynhyrchu, cyfosod, gwerthuso, dadansoddi, dehongli a chyfathrebu gwybodaeth sy’n mesur statws iechyd, risgiau, anghenion a chanlyniadau iechyd poblogaethau penodol
 • Datblygu, rheoli ac arwain datrysiadau arloesol a rhyng-sectoraidd mewn modd strategol er mwyn mynd i’r afael â phroblemau cyfoes, megis newid hinsawdd byd-eang, llygredd amgylcheddol, ymwrthedd gwrthficrobaidd, gordewdra a chlefydau anhrosglwyddadwy.

Nodweddion unigryw

 • Mae’r MPH yn gwrs gofynnol ar gyfer hyfforddeion iechyd y cyhoedd yng Nghymru sy’n paratoi ar gyfer yr arholiad i fod yn aelod o Gyfadran Iechyd y Cyhoedd.
 • Mae cynnwys y cwrs yn gweddu’n agos â maes llafur arholiad Aelodaeth Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y Deyrnas Unedig. Mae’n rhaglen sefydledig, mae ganddi enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae’r cwricwlwm yn ystyried natur newidiol arferion iechyd y cyhoedd yn fyd-eang.
 • Mae ein gweithdai astudiaethau achos iechyd y cyhoedd yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ynghylch eich dysgu a mynd i’r afael ag ystod o sefyllfaoedd. Rydym yn canolbwyntio ar faterion cyfoes a all fod mor bellgyrhaeddol ag iechyd y blaned, ymwrthedd gwrthficrobaidd, iechyd meddwl, clefydau anhrosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw, Data Mawr, y Rhyngrwyd Pethau, deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannol, blockchain, ac iechyd digidol.
 • Mae lleoliad Prifysgol Caerdydd yng nghanol prifddinas Cymru yn cynnig mynediad rhagorol i fyfyrwyr at gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Ymddiriedolaethau’r GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Mae ein cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig cyfleoedd i ymuno â’r Tîm Deallusrwydd Iechyd a chymryd rhan mewn ymchwil cymhwysol ac ymchwiliadau iechyd y cyhoedd go iawn.
'I have learned so much about the different areas of public health from the team associated with this programme. The Team’s tireless pursuit of academic excellence and professional insight were a source of constant encouragement and strong motivation for me to achieve this Masters. I’ve returned to India with increased knowledge and priceless suggestions. I am extremely grateful for their unrelenting support and guidance throughout'
Pooja Public Health (MPH). Graduated July 2016

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The course is suitable for those from a wide range of health backgrounds, including dentistry, environmental health, health information, health planning, health promotion, health service evaluation, health service management, social work, medicine, vetinary medicine, nutrition, and nursing. In addition to satisfying the Cardiff University General Entrance Requirements, including English Language requirements, applicants will normally possess an initial degree in Medicine, Dentistry, Public Health or other related field or a cognate subject, awarded by a recognised Institution, at 2:1 level or higher.

Non-graduates may also be accepted provided the applicant is able to demonstrate to the satisfaction of the Head of School or nominee that they have held, for a minimum period of two years, a position of responsibility relevant to the programme.

You will also need to provide an academic or professional reference to support your application. Your referee should comment on your academic ability, motivation for public health, work ethic, and general character. References should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language Requirements
IELTS with at least 6.5 overall with 6.0 in all subskills, or equivalent.

All applications will be considered on an individual basis by the selection committee. Overseas applications should be received in good time before the start of the programme, preferably by June. UK-based applicants may be invited to attend for an informal discussion.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae’r MPH llawn amser yn para deg mis i gyd, ac mae’n cynnwys dau gam – “cam A” (cam a addysgir) a “cam Y” (cam traethawd ymchwil).

Cam a addysgir
Mae’r cam hwn yn para oddeutu saith mis, ac mae’n cynnwys chwe modiwl craidd 20 credyd, sy’n dod i gyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7.

Cam y traethawd hir
Mae’r cam hwn yn para tri mis arall, ac mae’n cynnwys traethawd hir sy’n 60 credyd ar Lefel 7, i gyflawni cyfanswm cyfunol o 180 credyd ar Lefel 7 er mwyn cwblhau rhaglen MPH.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae angen i fyfyrwyr llawn amser fynychu 1.5 diwrnod o addysgu bob wythnos, yn ogystal ag astudiaeth annibynnol. Cynhelir y rhain ar ddydd Mercher a dydd Iau bob wythnos. Bydd Llawlyfr y Cwrs yn darparu cynnwys y cwrs ar gyfer y dyddiau hyn.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dissertation: Public HealthMET05860 credydau
Statistical MethodologyMET21220 credydau
Basic EpidemiologyMET41320 credydau
Applied EpidemiologyMET41420 credydau
Health Economics, Policy and PlanningMET41520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Health ImprovementMET21320 credydau
Health ProtectionMET21420 credydau
Global HealthMET41020 credydau
Leadership and Management in HealthMET41620 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae pob modiwl yn cynnwys darlithoedd wyneb yn wyneb ac e-ddysgu, sgyrsiau anffurfiol, ymarferion mewn grwpiau bach a sesiynau ymarferol. Rydym yn defnyddio ystod o ddulliau dysgu gan gynnwys trafodaethau, fforymau trafod, a sesiynau llawn wedi’u darparu gan arbenigwyr allweddol yn y maes. Bydd y defnydd o’r gwahanol ddulliau dysgu yn meithrin cymuned o arfer ac yn gwella eich cydweithrediad gyda’ch cyfoedion a’r gyfadran, gan gydnabod y bydd gan unigolion arddulliau ac anghenion dysgu gwahanol.  Cefnogir y cwrs gan gyfres o ddeunydd eDdysgu ar ryngwyneb modern ar y we, sy’n addas ar gyfer cyfrifiaduron traddodiadol a llechi ac sy’n defnyddio dulliau addysgu wyneb i waered.

Addysgir methodoleg ystadegol ochr yn ochr â meddalwedd ystadegol. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu cysyniadau damcaniaethol a’u cymhwysiad.

Mae cyfathrebu syniadau a gwaith tîm yn rhan hanfodol o bob modiwl, ac maent yn ffurfio rhan o’r asesiadau ffurfiannol ym mhob modiwl. Mae hyrwyddo sgiliau sylfaenol technoleg gwybodaeth wedi’i integreiddio i’r modiwlau, ac mae cefnogaeth technoleg ddysgu ar gael i’r rhai y mae ei hangen arnynt.

Mae gan bob modiwl ei ddeilliannau dysgu ei hun. Cyflawnir y deilliannau hyn drwy ddulliau fel testunau darllen argymelledig, dysgu hunan-gyfeiriedig a thasgau hunanasesu, aseiniadau ffurfiannol a chrynodol, a’r traethawd hir terfynol.

I raddau helaeth, bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MPH yn golygu astudiaeth ac ymchwil annibynnol dan arweiniad, gan wneud defnydd o’r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael. Bydd goruchwylydd prosiect yn cael ei ddynodi i’ch cefnogi a’ch cynghori ar ymchwilio a llunio eich pwnc traethawd hir penodol.

Sut y caf fy asesu?

Asesir gwybodaeth a dealltwriaeth drwy:

 • Wicis grŵp (ffurfiannol a chrynodol)
 • Cwis ar-lein (ffurfiannol)
 • Cyflwyniadau llafar grŵp (ffurfiannol a chrynodol)
 • Adolygu gan gymheiriaid (ffurfiannol a chrynodol)
 • Aseiniadau ysgrifenedig unigol (ffurfiannol a chrynodol)
 • Nodiadau myfyriol personol ar yr hyn mae’r myfyrwyr wedi’i ddysgu a sut byddant yn cymhwyso eu dysgu i arfer (ffurfiannol a chrynodol)

Nid oes arholiad dibaratoad.

Asesir y cam traethawd hir ar sail cyflwyniad llafar (crynodol – 20%) ac adroddiad ysgrifenedig (crynodol – 80%). Bydd eich traethawd hir yn ymgorffori canlyniadau eich cyfnod o waith prosiect.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn rhoi pwyslais ar gefnogi myfyrwyr â dysgu annibynnol mewn amgylchedd a gaiff ei lywio gan ymchwil a gwasanaeth, gan gaffael sgiliau ymarferol o ansawdd uchel a datblygu syniadau arloesol.

Mae tîm o staff academaidd, gweinyddol, technoleg dysgu a llyfrgell ar gael drwy gydol y flwyddyn i’ch cefnogi.  Caiff tiwtor personol ei neilltuo i bob myfyriwr i roi cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol, a gallwch gysylltu â nhw i drafod cynnydd ac i gael cyngor ac arweiniad fel bo angen.  Bydd gennych fynediad hefyd at diwtor arweiniol y modiwl i gael cefnogaeth bellach pan fydd angen. 

Darperir adborth drwy gydol y modiwlau drwy ymarferion ffurfiannol a rhyngweithio yn y dosbarthiadau. Cynhelir asesiadau ffurfiannol drwy ymarferion ymarferol a chyflwyniadau dosbarth, a darperir adborth ysgrifenedig. Darperir adborth hefyd ar asesiadau crynodol, a lle bo’n briodol drwy fyrddau trafod ar-lein ac ymarferion efelychu.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Gwerthuso mesurau epidemiolegol rheolaidd iechyd a chlefydau yn feirniadol, gan gynnwys methodolegau a dulliau ymchwil iechyd y cyhoedd ac epidemiolegol, gan werthuso’n feirniadol eu cywirdeb a’u dilysrwydd wrth fynd i’r afael â chwestiynau iechyd y boblogaeth a llywio penderfyniadau.
 • Ystyried rôl epidemioleg a’i chyfraniad at iechyd y cyhoedd, gan gynnwys goruchwylio iechyd, diogelu iechyd a hyrwyddo iechyd gan ddefnyddio tystiolaeth gyfoes i gefnogi trafodaethau a gweithredu, gan ddeall gwahanol gyd-destunau gwleidyddol ac economaidd a sut a pham fod yn rhaid teilwra ymyriadau i wahanol sefyllfaoedd.
 • Dadansoddi a dehongli yn feirniadol ddosbarthiad a phenderfynyddion iechyd a chlefydau, gan wreiddio’r rhain mewn safbwyntiau damcaniaethol sy’n helpu i ddeall effaith ymddygiad a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a lles.
 • Cynllunio’r gwaith o ymchwilio i broblemau iechyd y cyhoedd mewn modd strategol, gan integreiddio’r gallu i ddatblygu asesiad cadarn o anghenion iechyd gyda mesurau dilys o reoli clefydau a hyrwyddo lles drwy werthusiad beirniadol gan ddefnyddio tystiolaeth o ansawdd uchel a chrebwyll clinigol, a mynd i’r afael â materion cydraddoldeb, effeithiolrwydd a chynllunio gofal iechyd.
 • Cyfosod damcaniaeth rheoli ac arwain i archwilio eu heffaith ar newid rheolwyr, gweithio mewn tîm, polisi, gweithrediad sefydliadol a strategaeth, gan gynnwys ariannu gwasanaethau iechyd.
 • Trafod yn feirniadol y cysyniadau sy’n sail i economeg iechyd a chyfosod i arfer y modelau economaidd iechyd mwyaf priodol i’w defnyddio yng nghyd-destun gofal iechyd, gan gyfiawnhau modelau i sefyllfaoedd ymarferol
 • Ystyried yn feirniadol yr asiantau heintus sylweddol a’r peryglon amgylcheddol a galwedigaethol sydd o bwys i iechyd y cyhoedd, a goblygiadau dod i gysylltiad â’r rhain, gan gynnwys rôl asesu risg a chyfathrebu a rheoli risg, gan ddefnyddio cysyniadau clefydau trosglwyddadwy a chefnogi gwaith cynllunio a pharatoi ar gyfer argyfwng.
 • Cyfosod damcaniaeth ac ymchwil gwella ansawdd i hwyluso adolygiad beirniadol o arfer clinigol, gan gynnwys dadansoddi’r gwahanol ymagweddau damcaniaethol tuag at gynllunio a gwerthuso ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd
 • Trafod cysyniadau addysg iechyd, llythrennedd iechyd, ac ymwybyddiaeth iechyd, a’r prosesau sy’n eu defnyddio i bennu dewisiadau ac ymddygiadau ffordd o fyw sy’n berthnasol i iechyd, gan gyfosod modelau’n ymwneud â phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a lles.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • trafod yn feirniadol gyda chydweithwyr gwybodus ynghylch materion allweddol iechyd y cyhoedd, a gwerthuso effeithiolrwydd ymyriadau drwy archwilio, gwerthuso gwasanaethau ac ymchwil
 • asesu pa mor briodol yw technegau ystadegol amrywiol ar gyfer dadansoddi data yn gasgliadol a’u cymhwyso’n briodol, gan ddefnyddio datblygiad rhesymegol dadansoddi data yn effeithiol, a dehongli canlyniadau mewn cyd-destun ystadegol, gan ddeall y canlyniadau o safbwynt iechyd y cyhoedd
 • defnyddio data epidemiolegol i ddadansoddi problem a ffurfio ymateb priodol, gan ddarparu rhesymeg ar gyfer y camau a gynigir

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu: 

 • asesu ymagweddau ymarferol tuag at heriau iechyd penodol a chyfoes gan ddefnyddio meddalwedd ystadegol i ddadansoddi ac archwilio data iechyd y cyhoedd, ac i grynhoi ystadegau ar gyfer cyflwyniadau data.  
 • Deall safbwynt rhanddeiliaid ar ddiffinio a mynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd, a deall rolau a chyfrifoldebau gwahanol asiantaethau rhyngwladol a domestig, gan ddangos rhuglder yn nherminoleg economeg iechyd.
 • defnyddio technegau epidemiolegol i werthuso systemau cadw goruchwyliaeth a chynnal ymchwil yn y maes
 • datblygu, cyflawni a gwerthuso gweithgareddau hyrwyddo iechyd gan fod yn ymwybodol o’r anawsterau ideolegol, ymddygiad, ffactorau cymdeithasol a rhagdybiaethau polisi sy’n sail i wahanol ddulliau
 • cyfosod a beirniadu’r lefel briodol o wybodaeth i’w chyfathrebu ag ystod o gynulleidfaoedd iechyd y cyhoedd, gan gynnwys uwch reolwyr, grwpiau neu unigolion sy’n cynrychioli’r cyhoedd, gwleidyddion a’r cyfryngau gan ddeall eu rolau ac ymateb yn briodol i geisiadau am wybodaeth.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu: 

 • cyfathrebu gwybodaeth yn glir, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
 • datrys problemau a chynllunio’n rhesymegol, datrys problemau yn annibynnol ac mewn grwpiau gweithio bach 
 • dangos sgiliau negodi a gweithio’n dda mewn tîm, gan ymgynghori gyda chydweithwyr a gweithredu’n broffesiynol ar bob adeg 
 • cydnabod a gweithio o fewn cyfyngiadau cymhwysedd proffesiynol 
 • defnyddio’r rhyngrwyd i ganfod gwybodaeth gyfredol am faterion iechyd lleol, cenedlaethol a byd-eang 
 • cyfeirnodi’n gywir gan ddefnyddio dull Harvard
 • trafod yn effeithiol mewn amgylchedd aml-randdeiliad er mwyn hyrwyddo pryderon iechyd y cyhoedd

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software. 

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

MPH graduates can choose to enter the workforce, either in the public health or healthcare sector, or indeed apply public health principles in any other sector (e.g., housing, engineering, urban design, architecture, computer science, business, entrepreneurship, law, or journalism). Graduates may also apply for further training in research (e.g., PhD) or practice (e.g., fellowships, specialist training, etc).

The course helps students in their preparation for the UK Faculty of Public Health Part A examinations, enabling graduates to pursue professional careers in public health as well as a wide range of other careers, including postgraduate research.

This Masters programme enables you to demonstrate you are taking the opportunity to develop your abilities in critical analysis, problem-solving, decision-making, finding and using evidence and in dealing with complex issues. The programme is not a substitute for a formal specialty training programme but studying at this level should help successful students demonstrate numerous academic skills that should be highly regarded in relation to their career development and progression. In particular, the programme offers opportunities to demonstrate the development of knowledge and skills in relation to the application of evidence-based medicine and the potential enhancement of services and governance frameworks. As such, it should provide evidence of commitment and potential that may assist you in relation to taking on greater responsibilities or perhaps seeking management, research, scholarship, or leadership roles.

"Studying the Master of Public Health (MPH) course at Cardiff University provided me with invaluable knowledge and skills when it came to applying for Public Health Specialty Training. I recently secured a place to start the specialty training, and I'm certain that having already commenced study of the MPH made the difference between being successful or not."

Oliver Williams, MPH student (enrolled 2018)

‘With a background in Environmental Geoscience I had a lot to learn about Public Health. However, with the enthusiasm and supportiveness of staff and public health experts, I completed the MPH feeling proud of what I had achieved. The comprehensive nature of the taught modules provided a detailed grounding, enabling me to apply and explore the wider context based on this knowledge. The culmination of my studies was the dissertation, where I had the opportunity to analyse raw data from Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders), to explore risk factors in severity and death from Hepatitis E in refugee camps in South Sudan. Upon completion of my MPH, I was motivated to continue my Public Health research and took up a PhD studentship at the University of Birmingham, with the objective to inform health interventions for indoor air pollution in Urban Rwanda. The skills and knowledge gained from the MPH have been invaluable during my first months of my PhD, enabling me write a paper for publication using pilot data.’

Katherine Woolley, MPH 2017-18

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Meddygaeth, Gwyddorau cymdeithasol