Ewch i’r prif gynnwys

Orthodonteg (MScD)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch chi'n ennill y sgiliau y mae eu hangen arnoch i allu perfformio fel arbenigwr cymwys mewn Orthodonteg, gan ganolbwyntio ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil angenrheidiol i ddarparu gofal priodol i gleifion.

star

Cwrs adnabyddus

Cydnabyddir y cwrs hwn at ddibenion hyfforddi gan y Colegau Brenhinol ar gyfer Aelodaeth mewn Orthodonteg am yr arholiad Bicollegiate a Chaeredin a ill dau.

building

Hyfforddiant amrywiol

Cyfleoedd i gael rhagor o hyfforddiant mewn ysbytai lleol cyfagos yn ne Cymru gan ychwanegu at ansawdd ac amrywiaeth yr hyfforddiant clinigol a gewch.

rosette

Ymunwch ag Ysgol Ddeintyddiaeth sydd ymhlith tair orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith tair orau’r Complete University Guide 2020 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

location

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae cymuned glòs gan yr Ysgol gyda phoblogaeth ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig. Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôl-raddedig pwrpasol hefyd sy’n eich cefnogi ac yn sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod cyntaf.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i roi hyfforddiant clinigol ac academaidd i ddarpar arbenigwyr mewn Orthodonteg Glinigol mewn amgylchedd hynod foddhaus a phroffesiynol.

Mae wedi’i sefydlu ers dros 40 mlynedd ac mae’n un o raglenni hyfforddiant clinigol hynaf y DU. Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i allu perfformio fel arbenigwr cymwys mewn orthodonteg, gan ganolbwyntio ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil angenrheidiol i ddarparu gofal priodol i gleifion. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i sefyll yr arholiad Aelodaeth mewn Orthodonteg.

Mae’r cwrs yn gofyn am bresenoldeb amser llawn am gyfnod o dair blynedd, a chynhelir yr arholiad terfynol yn ystod gwanwyn y drydedd flwyddyn. Mae’r cwrs yn cynnwys tair prif elfen:

a) cwrs a addysgir sy’n trin pynciau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n gyson ag argymhellion Ffederasiwn Orthodontyddion y Byd, canllawiau Ewropeaidd a chenedlaethol;

b) elfen glinigol ymarferol yn rheoli annormaleddau dethol yn ardal y dannedd a’r wyneb o dan oruchwyliaeth;

c) prosiect ymchwil a pharatoi traethawd hir. Drwy gydol y rhaglen, bydd pob myfyriwr yn treulio pum sesiwn glinigol hanner diwrnod bob wythnos yn darparu gofal uniongyrchol i

gleifion, ac un sesiwn yr wythnos mewn clinigau ar y cyd a chlinigau cleifion newydd. Dynodir un sesiwn hanner diwrnod yr wythnos i addysgu academaidd yn ystod tymor yr hydref a’r gwanwyn, a chaiff tair sesiwn hanner diwrnod eu hamserlennu ar gyfer ymchwil ac astudiaeth bersonol yn ystor tymor yr hydref a’r gwanwyn. Mae sesiwn ychwanegol ar gael ar gyfer ymchwil yn ystod tymor yr haf, ac felly mae oddeutu 560 awr y flwyddyn ar gael ar gyfer ymchwil.

Darperir addysgu a chyfarwyddyd clinigol drwy sesiynau strwythuredig, gan gynnwys seminarau, astudiaethau achos a chyflwyniadau clinigol rhyngweithiol, darllen beirniadol o dan arweiniad a chlybiau cyfnodolion, cyflwyniadau fforwm ymchwil ac arfarniadau clinigol o fethodolegau ymchwil; arweiniad ymchwil unigol; presenoldeb mewn cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol, a dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno mewn fforymau bach i annog athroniaeth dysgu sy’n seiliedig ar broblemau. Mae asesiadau crynodol a ffurfiannol drwy gydol y rhaglen dair blynedd, a chaiff ymchwil ei asesu ar ffurf traethawd hir terfynol yn y drydedd flwyddyn.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn golygu y cewch Radd Meistr mewn Orthodonteg.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau un ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Achrediadau

Y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd yw un o’r cyrsiau hynaf o’i fath yng ngwledydd Prydain. Mae’n gwrs clodfawr sydd â thîm o ymchwilwyr gwych a grŵp amrywiol o gyn-fyfyrwyr nodedig, ac felly roedd yn ddewis gwych i fi! Mwynheais i’r cwrs yn fawr oherwydd natur groesawgar y goruchwylwyr a’r staff yn yr ysbyty. Oherwydd hyn, roedd yr amgylchedd gwaith yn brofiad rhagorol ar lefel bersonol a phroffesiynol fel ei gilydd. Mae’r holl brofiad anhygoel gyda chleifion yn golygu bod y rhaglen hon yn un o’r goreuon, heb os.
Masoumah Khuraibet, Orthodonteg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Eligibility:

Home students for the MScD Orthodontic programme can only be considered alongside a StR application which must be made consecutively to the MScD application. For further details about the StR post, please visit the Health Education and Improvement Wales website.

International students may apply for this programme and tuition will be charged at the overseas fee rate for all students in this category.

Please note: The Programme does not come with a National Training Number and, therefore, will not permit automatic or any guarantee of entry to the Specialist list in the relevant dental monspecialty. Completion of the course does not automatically entitle entry to the GDC specialist list.

Academic requirements:

You must hold a primary dental qualification (BDS/DDS or equivalent).

English language requirements:

You must supply evidence that you meet the English language requirements at the point you submit your application.

The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years old at the start of the programme, or
 • evidence of a primary dental qualification which has been taught (in its entirety) in a country on the UKVI list of exceptions and is no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English no longer than 2 years prior to the start of the programme, or
 • evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Other essential requirements:

You will also need to provide all of the following at the point you submit your application in order to be considered:

 • one academic reference
 • one clinical reference to evidence 2 years' post-qualification experience
 • an up-to-date CV
 • evidence that you are a registered dental practitioner
 • personal statement
 • a copy of your undergraduate degree certificate and related formal transcripts.

Applicants should normally have passed the MJDF/MFDS/FDS qualifications of the Royal College of Surgeons and have a broad clinical experience. Previous audit and research experience is beneficial.

Application deadline

You must submit a fully completed application by 31 December 2022 to be considered for September 2023 entry. Applications received or completed after this date may be considered subject to availability of places.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Successful candidates will be required to comply with the University’s and Cardiff and Vale NHS Trust’s Occupational Health clearance including Exposure Prone Procedures (EPP).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae hwn yn gwrs tair blynedd llawn amser, gyda'r arholiad terfynol yn cael ei gynnal yn nhymor y gwanwyn y drydedd flwyddyn. Mae tair prif elfen i'r cwrs:

 • Cwrs a addysgir sy'n ymdrin â phynciau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n cyd-fynd ag argymhellion Ffederasiwn Orthodeintyddion y Byd, canllawiau Ewropeaidd a Chenedlaethol
 • Elfen ymarferol glinigol o reoli problemau dethol o annormaledd dento-wynebol o dan oruchwyliaeth
 • Prosiect ymchwil a thraethawd hir.

Sesiynau wythnosol: Pum sesiwn glinigol (hanner diwrnod) yr wythnos sy'n darparu gofal uniongyrchol i gleifion ac un sesiwn yr wythnos yn mynychu clinigau cleifion newydd a chlinigau ar y cyd. Dynodir un sesiwn (hanner diwrnod) yr wythnos i addysgu academaidd yn ystod tymhorau’r hydref a’r gwanwyn, a chaiff tair sesiwn (hanner diwrnod) eu hamserlennu ar gyfer ymchwil ac astudiaeth bersonol yn ystor tymhorau’r hydref a’r gwanwyn. Mae sesiwn ychwanegol ar gael ar gyfer ymchwil yn ystod tymor yr haf sy'n dod i gyfanswm o tua 560 awr.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu drwy addysg a chyfarwyddyd clinigol; rhaglen seminar; adolygu achos a chyflwyniadau clinigol rhyngweithiol; darllen beirniadol o dan arweiniad a chlybiau cyfnodolion; cyflwyniadau fforwm ymchwil ac arfarniadau beirniadol o fethodolegau ymchwil; arweiniad ymchwil unigol; presenoldeb mewn cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol; a dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno mewn fforymau bach i annog dull dysgu sy’n seiliedig ar broblemau.

Sut y caf fy asesu?

Mae asesiadau crynodol a ffurfiannol drwy gydol y rhaglen dair blynedd, a chaiff ymchwil ei asesu ar ffurf traethawd hir terfynol yn y drydedd flwyddyn.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, yn helaeth. Yma byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig. Byddwch yn cael eich goruchwylio wrth weithio ar eich traethawd hir, a bydd eich goruchwyliwr yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd, rhoi cyngor ac arweiniad, a rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft.

Mae cyfleoedd i fyfyrio ar alluoedd a pherfformiad ar gael drwy’r modiwl ""Cynllunio Datblygiad Personol"" ar Dysgu Canolog, a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu â thiwtoriaid personol.

Adborth
Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth ysgrifenedig ar bob asesiad, yn ogystal ag adborth llafar ar gyflwyniadau llafar a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Diagnosio anomaleddau deintiad, strwythurau'r wyneb a chyflyrau swyddogaethol.
 • Canfod gwyriadau o ran datblygiad deintiad, twf yr wyneb ac achosion o annormaleddau swyddogaethol.
 • Llunio cynllun triniaeth a rhagfynegi ei gwrs.
 • Cyflawni mesurau orthodontig ymyrrol.
 • Rhoi triniaethau syml a chymhleth.
 • Gweithio gyda'i gilydd mewn timau amlddisgyblaethol ar gyfer trin cleifion dan fygythiad (oedolion), achosion llawfeddygol orthodontig a chleifion taflod hollt.
 • Gwerthuso'r angen am driniaeth orthodontig.
 • Deall agweddau seicolegol sy'n berthnasol i orthodonteg.
 • Datblygu agwedd wyddonol a meddwl ymchwilgar ymhellach.
 • Cael hyfforddiant mewn methodoleg wyddonol.
 • Datblygu eich gallu i ddehongli llenyddiaeth wyddonol ymhellach.
 • Cynnal prosiect ymchwil.
 • Paratoi cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig o ganfyddiadau clinigol ac ymchwil.
The well-structured course provides the opportunity to treat a wide variety of orthodontic patients using a range of appliances and techniques. During your time as an orthodontic student you will be supported by dedicated and approachable teachers and you will have the chance to produce innovative research. Cardiff University is a leading centre for orthodontic training and provides a world class learning environment for the aspirational clinician.
John, MScD Orthodontics

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Dylai hyfforddeion y GIG sy'n ystyried gwneud cais i wneud y rhaglen hon gysylltu â'r Ysgol Deintyddiaeth yn uniongyrchol i drafod ffioedd dysgu.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £47,950 £5,000
Blwyddyn dau £47,950 Dim
Blwyddyn tri £47,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £47,950 £5,000
Blwyddyn dau £47,950 Dim
Blwyddyn tri £47,950 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Dylai graddedigion o'r rhaglen hon fod â'r gallu i ddilyn gyrfaoedd mewn arbenigeddau orthodontig.

The MScD in Orthodontics programme is the longest running at over 40 years now. It provided me with the opportunity to undertake valuable research alongside clinical training. The nurses and consultants in the department look after you very well and are always friendly and approachable. Cardiff has been a rewarding place to be both socially and academically and has provided me with all the skills I need to continue in my long career as an orthodontist.
Stacey, MScD Orthodontics

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.