Ewch i’r prif gynnwys

Orthodonteg (MScD)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i fyfyrwyr berfformio fel arbenigwr cymwys mewn orthodonteg, gyda ffocws ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil sydd eu hangen i ddarparu gofal priodol. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i sefyll Arholiad Aelodaeth Orthodonteg Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

star

Cwrs adnabyddus

Cydnabyddir y cwrs hwn at ddibenion hyfforddi gan y Colegau Brenhinol ar gyfer Aelodaeth mewn Orthodonteg am yr arholiad Bicollegiate a Chaeredin a ill dau.

building

Hyfforddiant amrywiol

Cyfleoedd i gael rhagor o hyfforddiant mewn ysbytai lleol cyfagos yn ne Cymru gan ychwanegu at ansawdd ac amrywiaeth yr hyfforddiant clinigol a gewch.

rosette

Ymunwch ag Ysgol Ddeintyddiaeth sydd ymhlith tair orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith tair orau’r Complete University Guide 2020 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

location

Unig Ysgol Deintyddiaeth Cymru

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae cymuned glòs gan yr Ysgol gyda phoblogaeth ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig. Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôl-raddedig pwrpasol hefyd sy’n eich cefnogi ac yn sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod cyntaf.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i roi hyfforddiant clinigol ac academaidd i ddarpar arbenigwyr mewn Orthodonteg Glinigol mewn amgylchedd hynod foddhaus a phroffesiynol.

Mae wedi’i sefydlu ers dros 40 mlynedd ac mae’n un o raglenni hyfforddiant clinigol hynaf y DU. Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i allu perfformio fel arbenigwr cymwys mewn orthodonteg, gan ganolbwyntio ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil angenrheidiol i ddarparu gofal priodol i gleifion. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i sefyll yr arholiad Aelodaeth mewn Orthodonteg.

Mae’r cwrs yn gofyn am bresenoldeb amser llawn am gyfnod o dair blynedd, a chynhelir yr arholiad terfynol yn ystod gwanwyn y drydedd flwyddyn. Mae’r cwrs yn cynnwys tair prif elfen:

a) cwrs a addysgir sy’n trin pynciau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n gyson ag argymhellion Ffederasiwn Orthodontyddion y Byd, canllawiau Ewropeaidd a chenedlaethol;

b) elfen glinigol ymarferol yn rheoli annormaleddau dethol yn ardal y dannedd a’r wyneb o dan oruchwyliaeth;

c) prosiect ymchwil a pharatoi traethawd hir. Drwy gydol y rhaglen, bydd pob myfyriwr yn treulio pum sesiwn glinigol hanner diwrnod bob wythnos yn darparu gofal uniongyrchol i

gleifion, ac un sesiwn yr wythnos mewn clinigau ar y cyd a chlinigau cleifion newydd. Dynodir un sesiwn hanner diwrnod yr wythnos i addysgu academaidd yn ystod tymor yr hydref a’r gwanwyn, a chaiff tair sesiwn hanner diwrnod eu hamserlennu ar gyfer ymchwil ac astudiaeth bersonol yn ystor tymor yr hydref a’r gwanwyn. Mae sesiwn ychwanegol ar gael ar gyfer ymchwil yn ystod tymor yr haf, ac felly mae oddeutu 560 awr y flwyddyn ar gael ar gyfer ymchwil.

Darperir addysgu a chyfarwyddyd clinigol drwy sesiynau strwythuredig, gan gynnwys seminarau, astudiaethau achos a chyflwyniadau clinigol rhyngweithiol, darllen beirniadol o dan arweiniad a chlybiau cyfnodolion, cyflwyniadau fforwm ymchwil ac arfarniadau clinigol o fethodolegau ymchwil; arweiniad ymchwil unigol; presenoldeb mewn cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol, a dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno mewn fforymau bach i annog athroniaeth dysgu sy’n seiliedig ar broblemau. Mae asesiadau crynodol a ffurfiannol drwy gydol y rhaglen dair blynedd, a chaiff ymchwil ei asesu ar ffurf traethawd hir terfynol yn y drydedd flwyddyn.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn golygu y cewch Radd Meistr mewn Orthodonteg.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau un ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Achrediadau

Y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd yw un o’r cyrsiau hynaf o’i fath yng ngwledydd Prydain. Mae’n gwrs clodfawr sydd â thîm o ymchwilwyr gwych a grŵp amrywiol o gyn-fyfyrwyr nodedig, ac felly roedd yn ddewis gwych i fi! Mwynheais i’r cwrs yn fawr oherwydd natur groesawgar y goruchwylwyr a’r staff yn yr ysbyty. Oherwydd hyn, roedd yr amgylchedd gwaith yn brofiad rhagorol ar lefel bersonol a phroffesiynol fel ei gilydd. Mae’r holl brofiad anhygoel gyda chleifion yn golygu bod y rhaglen hon yn un o’r goreuon, heb os.
Masoumah Khuraibet, Orthodonteg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

This course is currently only available to International students.

Academic requirements

You must hold a primary dental qualification (BDS/DDS or equivalent).

English language requirements

You must supply evidence that you meet the English language requirements at the point you submit your application.

The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a primary dental qualification that has been taught and examined in English achieved no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English 2 years prior to the start of the programme, Or
 • Evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria we have set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • one academic reference
 • one clinical reference to evidence 2 years' post-qualification experience
 • an up-to-date CV
 • evidence that you are a registered dental practitioner.

Applicants should normally have passed the MJDF/MFDS/FDS qualifications of the Royal College of Surgeons and have a broad clinical experience. Previous audit and research experience is beneficial.

Home students for the MScD Orthodontic programme can only be considered alongside a StR application which must be made consecutively to the MScD application. For further details about the StR post please visit the Wales Deanery website.

Application deadline

You must submit a fully completed application by 31 December 2020 to be considered for September 2021 entry. Applications received or completed after this date may be considered subject to availability of places.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Successful candidates will be required to comply with the University’s and Cardiff and Vale NHS Trust’s Occupational Health clearance including Exposure Prone Procedures (EPP).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

This is a full-time, three-year course, with the final examination in the spring of year three. The course consists of three main elements:

 • A taught course covering evidence-based topics that are consistent with the recommendations of the World Federation of Orthodontists, European and National guidelines
 • A clinical practical element of supervised management of selected problems of dento-facial abnormality
 • A research project and a dissertation.

Weekly sessions:Five clinical (half day) sessions per week providing direct patient care and one session per week attending new patient and joint clinics. One (half day) session per week is dedicated to academic teaching in the autumn and spring terms, and three (half day) sessions are timetabled for research and personal study in the autumn and spring terms. An additional session is available for research during the summer term yielding approximately 560 hours.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught via clinical teaching and instruction; a seminar programme; case review and interactive clinical presentations; guided critical reading and journal clubs; research forum presentations and critical appraisal of research methodologies; individual research guidance; attendance at regional and national meetings of relevance; and self-directed learning and presentation in small group forums to encourage a problem-based learning method.

Sut y caf fy asesu?

There are summative and formative assessments throughout the three-year programme with research being assessed through a final dissertation in year three.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials.  You will be supervised when undertaking your dissertation, and your supervisor will schedule regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback
Students will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Diagnose anomalies of the dentition, facial structures and functional conditions.
 • Detect deviations of the development of the dentition, of facial growth and occurrence of functional abnormalities.
 • Formulate a treatment plan and predict its course.
 • Carry out interceptive orthodontic measures.
 • Execute simple and complex treatment procedures.
 • Work together in multi-disciplinary teams for the treatment of compromised (adult) patients, orthodontic surgical cases and cleft palate patients.
 • Evaluate the need for orthodontic treatment.
 • Understand psychological aspects relevant to orthodontics.
 • Further develop a scientific attitude and an enquiring mind.
 • Undergo training in scientific methodology.
 • Further develop your ability to interpret scientific literature.
 • Carry out a research project.
 • Prepare oral and written presentations of clinical and research findings.
The well-structured course provides the opportunity to treat a wide variety of orthodontic patients using a range of appliances and techniques. During your time as an orthodontic student you will be supported by dedicated and approachable teachers and you will have the chance to produce innovative research. Cardiff University is a leading centre for orthodontic training and provides a world class learning environment for the aspirational clinician.
John, MScD Orthodontics

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from this programme should be equipped to pursue careers in orthodontic specialisms.

The MScD in Orthodontics programme is the longest running at over 40 years now. It provided me with the opportunity to undertake valuable research alongside clinical training. The nurses and consultants in the department look after you very well and are always friendly and approachable. Cardiff has been a rewarding place to be both socially and academically and has provided me with all the skills I need to continue in my long career as an orthodontist.
Stacey, MScD Orthodontics

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.