Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol (MSc)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Study a postgraduate degree at Cardiff University, School of Healthcare Sciences and be part of something life-changing.

Nod y cwrs hwn, ar gyfer therapyddion galwedigaethol sy'n ymarfer, yw datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau hanfodol i'ch helpu i ddatblygu eich gyrfa. Byddwn yn eich annog i ddefnyddio sgiliau meddwl yn feirniadol ac i archwilio eich proffesiwn, gan eich galluogi i wneud cyfraniad ystyrlon at wella gofal cleifion.

Ymunwch â’r Ysgol orau yn y DU ar gyfer Therapi Galwedigaethol (BSc) yn ôl tablau’r Complete University Guide 2019. Ein MSc mewn Therapi Galwedigaethol yw un o'r ychydig gyrsiau yn y DU sydd ar gael i weithwyr proffesiynol cymwysedig, ac mae’n cynnig y cam nesaf i chi yn eich gyrfa.

Mae gan ein rhaglen gysylltiadau agos â Choleg y Therapyddion Galwedigaethol, sy'n golygu bod yr hyn rydych chi’n ei ddysgu yn gyfredol ac yn berthnasol. Mae'n darparu sylfaen gadarn yn y theori a'r arfer sy'n canolbwyntio ar alwedigaeth gan ddatblygu eich sgiliau meddwl yn feirniadol a datrys problemau hefyd. Byddwch yn datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fynd ati i ymarfer yn arloesol, gan gymhwyso ymchwil a thystiolaeth i lywio arferion heddiw ac yfory yn eich gwlad frodorol a thu hwnt.

Mae hwn yn gwrs hyblyg sy'n eich galluogi i deilwra eich datblygiad proffesiynol eich hun i weddu i'ch anghenion, drwy ystod o fodiwlau therapi galwedigaethol a rhyngbroffesiynol fel datblygu eich sgiliau ym maes diogelwch cleifion neu drawsnewid systemau a gwasanaethau gofal drwy arweinyddiaeth. Byddwch hefyd yn ymdrin â meysydd craidd fel Gwyddor Alwedigaethol a Theori a Chymhwysiad Therapi Galwedigaethol.

Bydd ymchwilwyr ac academyddion profiadol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd yn cefnogi eich dysgu. Caiff tiwtor personol ei ddyrannu i chi, fydd yn eich helpu gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, byddwch yn dysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol o fyfyrwyr byd-eang sy'n astudio ar wahanol gamau yn eu gyrfa, gan rannu gwybodaeth a meithrin dealltwriaeth o ymarfer Therapi Galwedigaethol ledled y byd.

Byddwch yn rhan o rywbeth sy'n newid bywydau ac ewch ati i ymgymryd â her newydd heddiw.

Nodweddion unigryw

Join a School ranked 4th in the UK overall and 1st for our research environment in the 2014 Research Excellence Framework assessment (under Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy).  Here are some of the key features of why we think our Occupational Therapy programme is the right choice for you:

 • The involvement of research-active and clinical staff in course design and delivery. Making sure you are learning the most relevant and up to date skills.
 • We have close links with the College of Occupational Therapists meaning your learning is relevant and up to date.
 • You will have academic support and be assigned a designated personal tutor throughout your Studies.
 • The opportunity to learn in a School which is an accredited Joanna Briggs Centre.
 • You also have the ability to tailor your module choices in a way that best fits your needs.
 • The opportunity to become a student representative and shape future educational provision.
 • Benefit from learning alongside a globally diverse group who are studying at various points in their career.
 • All University teaching sessions are captured on video and made available online* for you to review and revisit your learning (*where appropriate to do so).
 • If your first language is not English, there are open access English Language courses available
 • We run an occupational therapy clinic on-site, providing you with the opportunity to observe and assist with assessment and treatment of clients with developmental disabilities. (This is not a required part of the course and your participation may require DBS checks)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn Therapi Galwedigaethol (gyda phrofiad clinigol ôl-gofrestru neu hebddo), neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro. Neu, copi o'ch tystysgrif a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni Diploma mewn Therapi Galwedigaethol, neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol, a geirda gan eich cyflogwr presennol i gadarnhau bod gennych ddwy flynedd o brofiad ymarfer. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Datganiad personol y mae'n rhaid iddo fynd i'r afael â'r pwyntiau canlynol:
 • Pam ydych chi wedi dewis y rhaglen hon? 
 • Beth sydd o ddiddordeb i chi am y rhaglen hon? 
 • Unrhyw brofiad perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnwys y rhaglen neu'r modiwl. 
 • Sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r cymhwyster yn eich gyrfa. 
 • Sut y byddwch chi a'ch proffesiwn yn elwa o'ch astudiaethau. 
 • Pam rydych chi'n teimlo y dylid rhoi lle i chi ar y rhaglen.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau yn cau ddiwedd mis Gorffennaf ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, gan gynnwys asesiad o addasrwydd drwy'r datganiad personol, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen MSc Therapi Galwedigaethol yn fodiwlaidd; rhaid i fyfyrwyr gwblhau 120 credyd yng nghydran a addysgir y rhaglen a 60 credyd arall yng nghydran y traethawd hir. Mae 90 credyd yn fodiwlau craidd a rhaid iddyn nhw gael eu cwblhau, ac mae 30 credyd yn ddewisol. Trefnir y modiwlau a addysgir mewn fformat bloc a chânt eu cynnal drwy gydol y semester.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cwblhau dau fodiwl craidd (60 credyd).

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau byddwch yn cwblhau un modiwl dewisol (30 credyd) ac un modiwl craidd (30 credyd).

Blwyddyn tri

Ym Mlwyddyn Tri byddwch yn cwblhau eich traethawd hir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Addysgir yn bennaf drwy drafodaethau, sesiynau dan arweiniad darlithwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr, cyflwyniadau a thiwtorialau unigol. Ceir rhai darlithoedd hefyd.

Mae gwaith astudio hunangyfeiriedig yn rhan bwysig o'r cwrs, a chewch eich tywys drwy’r meysydd astudio.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar. Mae hyn yn eich galluogi i ddangos eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso sefyllfaoedd ac i ddefnyddio gwahanol ffyrdd o gyflwyno eich syniadau a'ch galluoedd. Y prosiect ymchwil yw penllanw datblygu’r sgiliau hyn.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, crèche a chyfleusterau dydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eich galluoedd deallusol eich hun, mae rhannu syniadau fel hyn yn eich galluogi i ddysgu ac elwa o brofiadau pobl eraill. Rhoddir cyfle am y math hwn o drafodaeth a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Byddwch yn cael tiwtor personol penodol ar ôl cofrestru ar y rhaglen, sy'n gallu helpu gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Ddysgu Canolog- yn helaeth. Yma bydd myfyrwyr yn dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau.

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith mewn amrywiaeth o fformatau. Bydd y rhain yn cynnwys adborth llafar yn ystod darlithoedd, adborth ysgrifenedig a ddarperir drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein, ac adborth ysgrifenedig electronig ar waith cwrs a asesir drwy GradeMark. Gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol â'ch tiwtor personol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu i chi gael mynediad at wasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o’r siop apiau.

Dyma rai o’r nodweddion:

 • Mapiau o’r campws
 • Adnewyddu, taliadau, ac eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion myfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y Brifysgol fel Outlook (ar gyfer ebost) a Blackboard (ar gyfer Dysgu Canolog).
 • Dolenni i apiau a argymhellir fel Nextbike, i helpu i wneud y mwyaf o brofiad myfyrwyr.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

 • an analytical and problem-solving approach and show advanced skills in implementing the occupational therapy process.
 • Develop an in depth understanding of occupational therapy theory, the evidence behind it, and its application in practice.
 • Confidence in initiating change and advancing the occupational therapy profession through scholarship and leadership.

Intellectual Skills:

 • Evaluate practice and critically appraise advances or changes in professional practice.
 • Ability to reflect on own practice and therapeutic use of self.
 • Ability to engage in critical analysis, advanced scholarship, and research.

Professional Practical Skills:

 • Develop standards of practice based on reflective thinking and problem-solving.
 • Confidently link theory to practice.

Transferable/Key Skills:

 • Critical appraisal skills and ability to manage a research based project.
 • Ability to initiate change and advance the profession through research and critical thinking.
 • Ability to communicate clear and concisely in both speech and writing, presenting well-considered arguments.
 • Ability to work to deadlines and prioritise workload.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Gan fod y rhaglen hon yn dair blynedd neu'n hŷn ac mae ganddi gymhwyster cyfwerth ag amser llawn blwyddyn, ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Mae gan Lywodraeth y DU fwy o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r MSc Therapi Galwedigaethol yn cynnig cyfle i ddatblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, a chynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o ffisiotherapi fel eich bod yn gallu cymhwyso’r sgiliau hynny at symud eich proffesiwn ymhellach yn ei flaen.

Gall cymhwyster ôl-raddedig proffesiynol arwain at gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa mewn nifer o gyfeiriadau, o ymarfer uwch yn eich maes clinigol, i rolau rheoli neu arwain, neu i swyddi mewn addysg. Mae astudio ôl-raddedig a addysgir hefyd yn gam delfrydol tuag at astudio neu ymchwilio ymhellach.

Mae ein graddedigion wedi ennill rolau gan gynnwys:

 • Swyddi therapi galwedigaethol
 • Swyddi rheoli therapi galwedigaethol
 • Swyddi addysgol fel darlithydd
 • Cydymaith Ymchwil
 • Ysgoloriaeth PhD

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.